Skip to content

Ułani z Grudziądza - Virtual Reward 2.0 Virtual Cache

Hidden : 07/03/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


logo GeoGru
Ułani z Grudziądza - Virtual Reward 2.0


Ułani na Błoniach


"Bo serce ułana,
gdy je położysz na dłoń,
na pierwszy miejscu panna,
przed nią tylko koń."

gen. Bolesław Wieniawa - DługoszowskiPL POLSKI OPIS


Kawaleria w II Rzeczypospolitej (do 29 kwietnia 1924 nazywana Jazdą) – to kawaleria polska okresu międzywojennego, jeden z trzech, obok piechoty i artylerii, głównych rodzajów broni Wojska Polskiego II RP (w ówczesnej terminologii rodzaj wojsk określony był mianem broni).
Minister Spraw Wojskowych 15 sierpnia 1920 r. utworzył Centralną Szkołę Jazdy z siedzibą w Grudziądzu. Szkoła powstała poprzez połączenie dotychczas działających szkół kawaleryjskich (Szkoły Oficerów Jazdy ze Starej Wsi, Przemyśla i Grudziądza oraz Centralnego Obozu dla Podoficerów Jazdy w Przemyślu). Szkoła kilkakrotnie zmieniała nazwę; od 10 kwietnia 1923 r. była to Centralna Szkoła Kawalerii, od 11 listopada 1925 r. – Obóz Szkolny Kawalerii, a od 1 czerwca 1928 r. – Centrum Wyszkolenia Kawalerii.
1 lipca 1925 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez małżonki oficerów pułków kawalerii.

Nieoficjalna ciekawostka - żeby zostać żoną ułana kobieta musiała:
 • mieć minimum średnie wykształcenie (w czasach II RP było to wykształcenie wysokie),
 • mieć własny majątek (Ułani byli grupą obarczoną wysokim ryzykiem utraty życia. W razie śmierci męża kobieta musiała posiadać środki na swoje utrzymanie),
 • być zaakceptowana przez nieformalną Radę Żon (Kiedy ułani byli na wojence kobiety były skazane na własne towarzystwo).

Kawalerzyści zawsze mieli poczucie wyższości nad innymi rodzajami broni i uważali się za elitę wojska. Wynikało to m.in. z wielowiekowego rodowodu jazdy polskiej, a także z pewnych cech, które wyróżniały kawalerię spośród innych rodzajów broni, a mianowicie: niezwykłej barwności w czasie przejazdów i defilad, marszów, zawołań i piosenek pułkowych (tzw. żurawiejki), stopni wojskowych (ułani, rotmistrze i wachmistrze), biegów myśliwskich i sportów konnych, szampańskich balów i zabaw oraz przywiązania do koni.

Co roku, od ponad 30 lat na Błoniach Nadwiślańskich odbywają się Zjazdy Kawalerzystów z pokazami sprawności kawalerii, z musztrą paradną oraz spotkaniami kawalerzystów z mieszkańcami miasta. W roku 1991 powstała w Grudziądzu Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej, której celem jest organizowanie i prowadzenie działalności muzealnej związanej z historią jazdy polskiej, upowszechnianie jej dziejów oraz popularyzacja tej tematyki. Fundacja organizuje kolejne, coroczne Zjazdy, na które zaprasza oficerów, absolwentów CWK. 27 lutego 2019 r. zmarł w Sacramento gen. Emil Stefan Mentel, ostatni z żyjących absolwentów Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Miał 102 lata.
W Pałacu Opatek utworzono Salę Tradycji Jazdy Polskiej, w której zgromadzono największą na świecie kolekcję pamiątek po ułanach. Jedną z najcenniejszych pamiątek jest oryginalny buzdygan gen. Bolesława Wieniawy - Długoszowskiego.


Współrzędne zaprowadzą Cię w miejsce symboliczne dla miasta. W latach I i II Wojny Światowej Niemcy ustawili w tym miejscu drewniany posąg kanclerza Bismarcka w stroju krzyżackim. Dzisiaj stoi tutaj symbol przedwojennego Grudziądza, pomnik „Ułan z dziewczyną”. Pomnik odsłonięty został 23.VIII.2008 roku na zwieńczeniu muru schodów, prowadzących na Błonia Nadwiślańskie. W miejscu, gdzie miasto otwiera swój szpaler spichlerzy i wpuszcza do środka przybyszów. Ustawiono go dla upamiętnienia działalności przedwojennego Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu. Autorem jest miejscowy artysta plastyk Ryszard Kaczor.

Twoje zadanie: Za pomnikiem znajdziesz tablicę informacyjną.

 • Wyślij e-mail z Twoim GC Nickiem na adres jaremi.xxxx@gmail.com (gdzie: xxxx - liczba na dole tablicy). Gdy otrzymasz e-maila zwrotnego możesz zalogować "found it"
 • Zrób sobie zdjęcie lub Twojego GPS (smartfona) na tle "Ułana z dziewczyną" i umieść je w listingu. Jeżeli jesteś w towarzystwie zrób zdjęcie w pozie tanecznej. Bądź kreatywny. Pokazywanie twarzy oraz sylwetki nie jest obowiązkowe.
UWAGA! Wpisy bez wysłania GC Nicka na podany e-mail oraz bez zdjęcia w listingu będą usuwane.


EN ENGLISH DESCRIPTION


Cavalry in the Second Polish Republic - (until 29 April 1924 called Jazda) is a Polish cavalry of the interwar period, one of the three main types of weapons of the Polish Army of the Second Polish Republic, besides infantry and artillery (in that terminology the type of army was called weapon).
On 15 August 1920, the Minister of Military Affairs established the Central Cavalry School (Centralna Szkoła Jazdy) based in Grudziądz. The school was created by integrating the existing cavalry schools (Officers of Driving Schools from Stara Wieś, Przemyśl and Grudziądz and the Central Camp for N.C.O. in Przemyśl). The school changed its name several times: from 10 April 1923 it was called the Central Cavalry School, from 11 November 1925: The Cavalry School Camp, and from June 1, 1928: The Cavalry Training Centre.
On July 1, 1925 the school received a banner funded by the wives of cavalry regiments' officers.

An unofficial curiosity - to become a cavalryman's wife a woman had to:
 • have a minimum secondary education (in the times of the Second Republic of Poland it was a high education),
 • have her own property (The Lancers were a group with a high risk of losing their lives.) In the event of the husband’s death , the woman had to have resources to support herself,
 • be accepted by the informal Wife Council (when Lancers were on war, women were doomed to their own company).

The cavalrymen have always felt superior to other weapons and considered themselves the elite of the army. It resulted, among others, from the centuries-long lineage of Polish cavalry, as well as from certain traits that distinguished cavalry from other types of weapons, which is: unusual colourfulness during passages and parades; marches, regimental calls ans songs (called „żurawiejki”); military degrees (ułani, rotmistrze i wachmistrze) hunting races and horse sports, great balls and parties, as well as attachment to horses.

Every year, for over 30 years, there are the Cavalry Rallies at Błonia Nadwislańskie, with demonstrations of cavalry efficiency, parade drill and Cavalry meetings with city residents. In 1991 the Foundation for the Polish Cavalry Tradition was established in Grudziądz. The aim of the Foundation is to organize and conduct museum activities related to the history of the Polish Cavalry, popularization of this subject and its history. The Foundation organizes annual meetings and invites officers, graduates of the Cavalry Training Center. General Emil Stefan Mentel, the last living graduate of the Cavalry Training Centre in Grudziądz, died in Sacramento on 27 February 2019. He was 102 years old.
In the Pałacu Opatek, the Polish Cavalry Tradition Room was created with the world's largest collection of lancers' souvenirs. One of the most precious souvenirs is the original mace of General Bolesław Wieniawa - Długoszowski.

The coordinates will lead you to a symbolic place for the city. During I and II World War, the Germans placed a wooden statue of Chancellor Bismarck in the Teutonic costume in this place. Today a symbol of pre-war Grudziądz stands here, a monument to "Lancer with a Girl". The monument was unveiled on 23.VIII.2008 on the top of the staircase wall leading to Błonia Nadwiślańskie. In the place where the city opens its granaries and lets visitors in. It was set up to commemorate the activity of the pre-war Cavalry Training Center in Grudziądz. The author is a local artist Ryszard Kaczor.Your task: Behind the monument you will find an information board.

 • Send an e-mail with your GC Nick to jaremi.xxxx@gmail.com (where: xxxx - the number at the bottom of the board). When you receive a return email you can log in "found it".
 • Take a picture of yourself or your GPS (smartphone) on the background of "Lancer with a girl" and put it in the listing. If you're in a company, take a picture in a dance pose. Be creative. Presentation of the face and silhouette is not obligatory.
NOTE: Entries without sending GC Nick to the e-mail address provided and without the photo in the listing will be deleted.Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)