Skip to content

Dŏwne ślōnske życie hajerske ⚒️ Virtual Reward 2.0 Virtual Cache

Hidden : 06/06/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Jak kiedyś wyglądało życie na Śląsku? Można powiedzieć, że wszystko „kręciło się” wokół kopalni. Wszystko było na „G”. Statystyczny Giner pracował na „grubie” (kopalni). Za swoją ciężką prace otrzymywał „geltak” (wypłatę). Co roku na „gyburstag” (urodziny) dostawał „gyszynki” (prezenty). A ludzie, gdy się ze sobą komunikowali to „gŏdali” (mówili). Mieszkańcy Śląska doskonale pamiętają też sklepy „na G”, w których kupować mogli wyłącznie posiadacze książeczek górniczych. Niektórzy z nostalgią wspominają te czasy, inni mają ich powyżej uszu i trudno jest zaakceptować „górniczy” stereotyp Śląska.

Dziś Śląsk wygląda zupełnie inaczej. Ale na tym nie będziemy się skupiać. Pokażemy Wam jak wyglądało „Dŏwne ślōnske życie hajerske” (dawne śląskie życie górnicze).

Tym wyjątkowym keszem zapraszamy Was w podróż do przeszłości, która stanowi integralną całość z teraźniejszością.

Aby zaliczyć kesza należy wykonać proste zadanie: wybrać sobie dwa z opisanych w treści miejsc (patrz na waypoint 1 do 5) i zrobić zdjęcie na tle opisywanych tematów (zdjęcia siebie lub odbiornika GPS, travebug’a itp.). Zdjęcia musi potwierdzać Waszą wizytę w tym miejscu PO dacie publikacji kesza.

Oczywiście zapraszamy do odwiedzenia wszystkich opisanych miejsc.

How did life in Silesia look like? You could say that everything was "spinning around the mine". Everything was starting on "G" letter. Statistical Giner worked on "gruba" (coal mine). He received the "geltak" (salary) for his hard work. Every year he received "gyszynki" (gifts) for "gyburstag" (birthday). And people, when they communicated with each other, they've "gŏdali" (spoken).  The inhabitants of Silesia also perfectly remember the "G" shops, in which only miners could buy. Some remember these times with nostalgia, others have enought of it and for them it is difficult to accept the "mining" stereotype of Silesia.

Today, Silesia looks completely different. But we will not focus on this. We will show you what "Dŏwne ślōnske życie hajerske" looked like (past Silesian miners life).

With this unique cache, we invite you on a journey to the past, which is an integral whole with the present.

To complete the cache, perform a simple task: choose two of the places described in the content (see waypoint 1 to 5) and take photos on the background of the subjects (photos of yourself or GPS receiver, travebug, etc.). Photos must confirm your visit to this place AFTER the publication date of the cache.

Of course, we invite you to visit all the places described.

1. Fliger czyli samolot (Waypoint # 1).

kawiarnia-samolot / cafe the plane

Park imienia Piotra Furgoła to miejsce, w którym kiedyś wolny czas spędzali mieszkańcy Czerwionki. Całymi rodzinami odwiedzali kawiarnię-samolot, zoo (tak było tutaj kiedyś zoo!), miasteczko ruchu z rondem. Miejsce to tętniło życiem. W okolicznej muszli koncertowej odbywały się koncerty.

Dziś to miejsce dość wyludnione, chociaż nie brakuje tutaj koncertów na kilka tysięcy ludzi. Co chcemy Wam pokazać? Samolot. Co prawda to nie ten samolot, w którym kiedyś mieściła się kawiarnia, ale inny - wojskowy MIG-15. Patrzy na nas dumnie zza krzaków i drzew. Jest punktem odniesienia młodzieżowych spotkań.

The park named after Piotr Furgoł is a place where the inhabitants of Czerwionka used to spend their free time. Whole families visited a café-plane, a zoo (yes, there was once a zoo here!), a traffic town with a roundabout. This place was vibrant. Concerts took place in the near concert amphitheater.

Today, this place is quite deserted, although there are lots of concerts for several thousand people here. What do we want to show you? A plane. It is true that it is not the plane in which the café was once housed, but another - the military MIG-15. He looks at us proudly from behind bushes and trees. It is a reference point for youth meetings.


MIG-15

2. Familok czyli budynek mieszkalny (Waypoint # 2).

dawne ulice przy familokach / old streets near "familok"

Pracownicy kopalni mieszkami w tzw. familokach. Ich standard różnił się w zależności od statusu zawodowego górnika. W Czerwionce nadal funkcjonuje jeden z najlepiej zachowanych układów urbanistycznych osiedla robotniczego z pierwszej połowy XX w. To całościowy kompleks, obejmujący zabudowę mieszkalną, gospodarczą i zieleń, związany z historią kopalni. Osiedle patronackie w Czerwionce, jak na swoje czasy, było nowoczesne, kompleksowe i samowystarczalne - znajdowało się w nim wszystko, co potrzebne pracownikowi do życia: kościół, szkoła, sklep, pralnia, suszarnia, magiel, piekarnia no i mieszkania. Każdy z budynków miał własne podwórze, ogródek warzywny o wielkości ok. 150 m kw. z kilkoma zasadzonymi już drzewami owocowymi. Dla urozmaicenia wyglądu osiedla, założono ogródki kwiatowe i zieleńce, służące jako skwery oraz place zabaw dla dzieci. Ulice obsadzono drzewami.

Przemieszczając się okolicznymi ulicami możecie zaobserwować dawne zwyczaje tj. monitoring okienny (zazwyczaj w wykonaniu starszych kobiet, które wiedzą wszystko o wszystkich) lub emocjonujące spotkania sąsiedzkie (tak jak to kiedyś bywało, a czego na nowoczesnych strzeżonych osiedlach nie doświadczycie).

Employees of the mine lived in the so-called familok. Their standard differed depending on the professional status of the miner. In Czerwionka, one of the best-preserved urban layouts of the workers' housing estate from the first half of the 20th century still functions. It is a comprehensive complex, including residential, commercial and green buildings associated with the history of the mine. The patron estate in Czerwionka, for its time, was modern, comprehensive and self-sufficient - it contained everything that the employee needed for life: church, school, shop, laundry, drying room, mangle, bakery and housing. Each of the buildings had its own yard, a vegetable garden of approx. 150 sq m with several fruit trees already planted. To diversify the appearance of the estate, flower gardens and greenery were established, serving as squares and playgrounds for children. The streets were planted with trees.

Moving around the streets you can observe old customs, ie window monitoring (usually performed by older women who know everything about everyone) or exciting neighborhood meetings (as it used to be, and what you will not experience in modern, guarded housing areas).

Centrum Informacji Turystycznej / Turistic Information Center

3. Moderny budōnek czyli „ratusz przy rondzie” (Waypoint # 3).

budowa z użyciek helikoptera / the construction with helicopter

Wydaje się, że to budynek jak wiele innych. Dziś możemy tak powiedzieć, jednak gdy był budowany, stanowił awangardę polskiego budownictwa mieszkaniowego. Pielgrzymki z całego kraju przyjeżdżały do Czerwionki podziwiać to dzieło. Obiekt ma bardzo zróżnicowany kształt i zwraca na siebie uwagę rozłożystością. Przy jego budowie wykorzystano nawet helikopter.

Budynek ten przeznaczony był dla pracowników kopalni i miał zachęcać swoim nowoczesnym na owe czasy stylem. Nadrzędną myślą architektów było zaprojektowanie obiektu, który będzie nowoczesny, jednak w swojej bryle nawiązywać będzie do familoków. Jak to się udało? Oceńcie sami.

 

It seems that it is a building like many others. Today, we can say that. However, when it was being built, it was the avant-garde of Polish housing construction. Pilgrimages from all over the country came to Czerwionka to admire this work. The object has a very diverse shape and draws attention with its generosity. Even a helicopter was used during its construction.

This building was intended for employees of the mine and was to encourage its modern style at that time. The architects' supreme thought was to design a building that would be modern, but in its shape it would refer to "familok". How did it succeed? Evaluate yourself.

budynek przy rondzie / the building next to the roundabout

4. Fōntanna czyli centralne miejsce Czerwionki (Waypoint # 4).

festyn w centrum Czerwionki / picnic in the center of Czerwionka

Miejsce, które przeszło ogromną transformację od czasu boom’u górniczego. Obszar był zaniedbany, jednak w drugiej dekadzie XXI wieku został zrewitalizowany i stanowi on centralne miejsce gminy. Dziś odbywają się tutaj największe miejskie imprezy. Fontanna jest świadkiem wielu ważnych wydarzeń. Fontanna stanowi centralny punkt placu. Swoim kształtem nawiązuje do nowego logo miasta: bryły diamentu lub jak kto woli węgla, składającej się z 12 trójkątów. A place that has undergone a huge transformation since the mining boom. The area was neglected, but in the second decade of the 21st century it was revitalized and it is the central place of the commune. Today, the largest municipal events take place here. The fountain is a witness to many important events. The fountain is the central point of the square. Its shape refers to the new logo of the city: a diamond body or, if you prefer coal, consisting of 12 triangles.


fontanna / fountain

5. Gruba czyli kopalnia (Waypoint # 5).

kopalnia / the mine

To ówczesne miejsce pracy większości mieszkańców Czerwionki. Początki kopalni datuje się na rok 1853, kiedy to Wilhelm Schneider uruchomił kopalnię pod nazwą „Dubensko”. W czasie okupacji hitlerowskiej należała do niemieckiego koncernu. Kopania zakończyła eksploatację w 2000 roku z powodu nierentowności.

Jak się pewnie domyślacie wydobywano tutaj węgiel kamienny, który do dziś stanowi istoty element gospodarki energetycznej Polski.

Waypoint kopalnia to miejsce, które upamiętnia kopalnię. Jest to swoisty pomnik, składający się z betonowych słupów i metalowych tematycznych instalacji. Kiedyś w tym miejscu setki ludzi dziennie przechodziło do pracy.

It is the then workplace of most residents of Czerwionka. The beginnings of the mine date back to 1853, when Wilhelm Schneider set up a mine under the name "Dubensko". During the Nazi occupation, it belonged to a German corporation. Mine ended operation in 2000 due to unprofitability.

As you probably guessed, coal was mined here, which is an essence of the energy economy of Poland up to now.

Waypoint mine is a place that commemorates the mine. It is a peculiar monument consisting of cnocrete poles and metal thematic installations. In that place hundreds of people a day went to work.

 

pomnik kopalniany / mine monument

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cacache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Wirtualne Nagrody 2.0 - 2019/2020

Ten Wirtualny Kesz jest częścią limitowanej publikacji Wirtuali, stworzonych pomiędzy 4 czerwca 2019, a 4 czerwca 2020. Tylko 4,000 właścicieli skrytek otrzymało możliwość ukrycia Wirtualnego Kesza. Dowiedz się więcej na temat Wirtualnych Nagród 2.0 na Blogu Geocaching.

Flag Counter

GRATULACJE DLA Profile photo for PioAg PioAg Z OKAZJI FTF!

Additional Hints (Decrypt)

jlovrem qjn jnlcbvagl v meóo mqwrpvn/pubbfr gjb jnlcbvagf naq znxr cubgbf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)