Skip to content

Blaszany Bębenek/The Tin Drum Virtual Cache

Hidden : 06/04/2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Był sobie kiedyś muzyk, który nazywał się Meyn i umiał prze¬pięknie grać na trąbce. Był sobie kiedyś handlarz zabawek, który nazywał się Markus i sprzedawał biało-czerwono lakierowane blaszane bębenki. Był sobie kiedyś muzyk, który nazywał się Meyn i miał cztery koty, a jeden z nich nazywał się Bismarck. Był sobie kiedyś bębnista, który nazywał się Oskar i był zdany na handlarza zabawek. Był sobie kiedyś muzyk, który nazywał się Meyn i zatłukł po¬grzebaczem cztery koty. Był sobie kiedyś zegarmistrz, który nazywał się Laubschad i na¬leżał do Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt. Był sobie kiedyś bębnista, który nazywał się Oskar, a oni zabrali mu jego handlarza zabawek. Był sobie handlarz zabawek, który nazywał się Markus i zabrał ze sobą wszystkie zabawki świata. Był sobie kiedyś muzyk, który nazywał się Meyn, a jeśli nie umarł, to żyje do dziś i znów przepięknie gra na trąbce.                                                                                                                 [G. Grass "Blaszany bębenek"] 

 

Günter Grass (1927-2015), laureat literackiej nagrody Nobla urodził się w tych okolicach: Dolny Wrzeszcz-Gdańsk.

Autor ten w swoich książkach ukazywał stary, przedwojenny Gdańsk i jego okolice. A ponieważ pochodził z Wolnego Miasta Gdańska, to wiele razy podczas swojego życia wracał do Polski, Kaszub, Gdańska przybliżając ją swoim dzieciom i wnukom.

Atrybutem pisarza była nieodłączna fajka i gęste wąsy. Fajkę nie każdy może mieć i nie każdy ją lubi, ale wąsy...

Aby spełnić zalogowanie skrytki: Usiądź na ławeczce, do której zaprowadzą Cię kordy. Usiądź między Oskarkiem i G.Grassem i ZRÓB ZDJĘCIE, ALE Z "WĄSAMI". Mogą to być wąsy naturalne (jeśli takowe posiadasz), albo sztuczne.  Jeśli nie chcesz, nie musisz pokazywać twarzy (RODO)

Fotologi bez atrybutu będą usuwane, ale wyobraźnia ludzka nie zna przecież granic... POWODZENIAyes

Autor powyższego virtuala równiez przez 12 lat mieszkał przy ulicy Elzy 18 (dzisiejsza Grażyny).

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

 

 

(ENG) There was once a musician who was called Meyn and knew how to play the trumpet. There used to be a toy dealer named Marcus and he sold white and red varnished tin drums. There was once a musician named Meyn and he had four cats, one of them called Bismarck. There was once a drummer who was called Oscar and was a toy merchant. There was once a musician named Meyn and he gulped four cats with a handicap. There was once a watchmaker, whose name was Laubschad and he belonged to the Society of Animal Friends. There was once a drummer who was called Oscar, and they took his toy dealer from him. There was a toy dealer named Marcus and he took all the toys of the world with him. There was once a musician named Meyn, and if he did not die, he lives to this day and plays the trumpet again.                         [G. Grass "Tin Drum"]

 

Günter Grass (1927-2015), the laureate of the Nobel Prize for Literature was born in this area: Lower Wrzeszcz-Gdańsk.

This author in his books showed the old, pre-war Gdańsk and its surroundings. And because he came from the Free City of Gdańsk, many times during his life he returned to Poland, Kashubia, Gdańsk, bringing it closer to his children and grandchildren.

The writer's attribute was inseparable pipe and thick mustache. Not everyone can have a pipe and not everyone likes it, but the mustache ...

To fulfill the login box: Sit on a bench where the cords will guide you. Sit down between Oskar and G.Grass and TAKE A PICTURE, BUT WITH A MUSTACHE. They can be natural whiskers (if you have one) or artificial ones. If you don't want to, you don't have to show your face (RODO) Photologues without an attribute will be removed, but the human imagination knows no limits ... GOOD LUCKyes

The author of the above virtual one also lived for 12 years on Elza 18 street (today's Grażyny).

Additional Hints (Decrypt)

zhfgnpur

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)