Skip to content

Barcino - Temple d'August Virtual Cache

Hidden : 06/16/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CATALA

El Barri Gòtic de Barcelona ja és un goig en si mateix. I a més a més amaga una sorpresa. Un lloc, que fins i tot per als autòctons és desconegut.

El cau secret està amagat dins una casa del carrer Paradís. Dins d'un petit pati medieval, podem gaudir de quatre columnes del temple d'August que acumulen més dos mil anys d'història.

Les quatre columnes del temple testimonien els orígens gloriosos de la ciutat de Barcelona en ple Barri Gòtic. És tot el que queda del temple d'August, a més d'alguns fragments del transsepte i del podi damunt del qual s'aixecava.

Les columnes del temple d'August fan uns 9 metres, i són d'ordre compost. Vestigi imponent d'un dels temples que es trobaven al Fòrum de Barcelona, corresponen a un dels angles posteriors de l'edifici. El temple es va construir durant el segle I a.C, i com el seu nom indica estava destinat al culte a l'emperador August. Feia 37 metres de llarg i 17 d'ample, i a la part frontal hi havia 6 columnes (temple hexàstil). Les columnes envoltaven tota la construcció, que comptava amb una sola nau interior.

Tres de les columnes es van descobrir al segle XIX al iniciar la construcció de la seu del Centre Excursionista de Catalunya. Una quarta columna va ser incorporada, reconstruïda a partir de les peces de dues columnes malmeses trobades a la plaça del rei.

Per trobar les columnes heu d’arribar al carrer Paradís del barri Gòtic, el nom del qual diuen que vindria d'un bonic jardí situat a la zona dels temples de Barcelona. Entreu al Centre Excursionista.

Entrada gratuïta.

Horari

Dilluns : de 10:00h a 14:00h

Dimarts – Dissabte: de 10:00h a 19:00h

Diumenge : de 10:00h a 20:00h

Dies de tancament anual: 1 de gener, 1 de maig, 24 juny i 25 de desembre.

Log

Per logar us demanem dues comprovacions per saber que heu visitat les columnes. Envieu-nos:

1) Resposta a la següent pregunta: a l’entrada del centre excursionista hi ha una senyal de bronze amb el nom d’un cim i la seva alçada. Quin cim i quina alçada és?

2) Una foto (vostra o del vostre GPS) amb les columnes

ESPAÑOL

El Barri Gòtic de Barcelona ya es un gozo en sí mismo. Y además esconde una sorpresa. Un lugar, que incluso para los autóctonos es desconocido.

El escondrijo secreto está en una casa de la calle Paraíso. Dentro de un pequeño patio medieval, podemos disfrutar de cuatro columnas del templo de Augusto que acumulan más dos mil años de historia.

Las cuatro columnas del templo atestiguan los orígenes gloriosos de la ciudad de Barcelona en pleno Barri Gòtic. Es todo lo que queda del templo de Augusto, además de algunos fragmentos del transepto y del podio sobre el que se levantaba.

Las columnas del templo de Augusto hacen unos 9 metros, y son de orden compuesto. Vestigio imponente de uno de los templos que se encontraban en el Forum de Barcelona, corresponden a uno de los ángulos posteriores del edificio. El templo se construyó durante el siglo I a.C, y como su nombre indica estaba destinado al culto al emperador Augusto. Hacía 37 metros de largo y 17 de ancho, y en la parte frontal había 6 columnas (templo hexástilo). Las columnas rodeaban toda la construcción, que contaba con una sola nave interior.

Tres de las columnas se descubrieron en el siglo XIX al iniciar la construcción de la sede del Centre Excursionista de Catalunya. Una cuarta columna fue incorporada, reconstruida a partir de las piezas de dos columnas dañadas encontradas en la plaza del rey.

Para encontrar las columnas hay que llegar a la calle Paraíso del Barri Gòtic, cuyo nombre dicen que vendría de un bonito jardín situado en la zona de los templos de Barcelona. Entrad en al Centre Excursionista de Catalunya.

Entrada gratuita.

Horario:

Lunes: de 10: 00h a 14: 00h

Martes - Sábado: de 10: 00h a 19: 00h

Domingo: de 10: 00h a 20: 00h

Días de cierre anual: 1 de enero, 1 de mayo, 24 de junio y 25 de diciembre.

log

Para logar os pedimos dos comprobaciones para saber que ha visitado las columnas. Envíenos:

1) Respuesta a la siguiente pregunta: a la entrada del centro excursionista hay una señal de bronce con el nombre de una cima y su altura. ¿Qué cima y qué altura es? 2) Una foto (vuestra o de su GPS) con las columnas

ENGLISH

The Barri Gòtic of Barcelona is already a joy itself. And it also hides a surprise. A place, that even for native people is unknown.

The secret hiding place is in a house on the street Paraíso. Within a small medieval courtyard, we can enjoy four columns of the August temple that accumulate more than two thousand years of history.

The four columns of the temple attest to the glorious origins of the city of Barcelona in the Barri Gòtic. It is all that remains of the temple of Augustus, besides some fragments of the transept and of the podium on which he got up.

The columns of the temple of Augustus are about 9 meters, and they are of a composite order. An imposing vestige of one of the temples that were in the Forum of Barcelona, correspond to one of the later angles of the building. The temple was built during the 1st century BC, and as its name implies, it was destined to worship the August emperor. It was 37 meters long and 17 wide, and on the front there were 6 columns (hexastyle temple). The columns surrounded the entire construction, which had a single interior ship.

Three of the columns were discovered in the nineteenth century when the construction of the headquarters of the Center Excursionista de Catalunya began. A fourth column was incorporated, reconstructed from the pieces of two columns damaged found in Plaça del rei.

To find the columns you have to reach the Paraíso street at Barri Gòtic, whose name says it would come from a nice garden located in the area of the temples of Barcelona. Enter the Center Excursionista de Catalunya.

Free entrance.

Hours:

Monday: from 10:00 a.m. to 2:00 p.m.

Tuesday - Saturday: from 10:00 a.m. to 7:00 p.m.

Sunday: from 10:00 a.m. to 8:00 p.m.

Days of annual closure: January 1, May 1, June 24 and December 25.

log:

To log, we ask for two checks to know that you have visited the columns. Send us:

1) Answer to the following question: at the entrance of the hiker center there is a bronze signal with the name of a top and its height. What is the top and what height is it?

2) A photo (your or your GPS) with the columns

Virtual Rewards 2.0 - 2019/2020

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between June 4, 2019 and June 4, 2020. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 2.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)