Skip to content

1666 - MDCLXVI (Challenge Cache) Mystery Cache

Hidden : 07/02/2019
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


CZ:

Rok 1666 byl významný pro obyvatele Londýna. V tomto roce zde vypukl Velký požár, který se přehnal přes centrální části londýnské City a zničil pět šestin City uvnitř starých římských městských hradeb. V tomto roce ve Francii zakládá Ludvík XIV. Akademii věd.

1666 psáno římskými číslicemi MDCLXVI bude váš cíl. Jedná se o počty nálezů v zahraničí (1000-500-100-50-10-5-1). Počítají se všechny typy keší, s výjimkou Lab keší.

Tato keš je keš s výzvou (challenge cache). Krabička je umístěna na uvedených souřadnicích. Pokud provedete fyzický zápis do logbooku keše před splněním podmínky, logujte jako "Write note" s datem zápisu do logbooku. Po splnění podmínky pak logujte samostatným logem "Found it" s datem splnění podmínky. Neměňte původní "Write note" na "Found it", ani neměňte jeho datum. FTF nález může logovat první kačer, který splní podmínku a zároveň bude první zapsaný ve fyzickém logbooku keše. Logy typu "Found it" od nálezců, kteří nesplňují podmínku, budou smazány. Více o challenge keších se můžete dočíst na české geowiki nebo přímo na webu Groundspeaku.

Vaším úkolem je najít minimální počet keší v sedmi různých zemích. Federální státy, kraje nebo srovnatelné správní jednotky jako členění země nejsou počítány odděleně, dokonce i vaše nálezy v Česku jsou vynechány. Minimální počet nálezů v zahraničí je popsán sedmi římskými číslicemi, tj. číselnou posloupností MDCLXVI (1000-500-100-50-10-5-1).

Není to snadný úkol, že? Tato výzva však nemá být snadným úkolem, ale spíše dlouhodobým projektem. Bavte se na cestách do zahraničí!

FTF získá první zalogovaný v logbooku, který zároveň bude mít splněnu podmínku. Stejně tak to platí i u STF a TTF.


Zde si můžete ověřit plnění podmínky:

PGC Checker


Příklad plnění:

Stát Nálezy Status
M Rakousko 1010 Splněno!
D Německo 995 Splněno!
C Island 154 Splněno!
L Izrael 90 Splněno!
X Velká Británie 82 Splněno!
V Maďarsko 81 Splněno!
I Slovensko 74 Splněno!


EN:

The year 1666 was very significant for the inhabitants of London. In this year the Big Fire started, which raged through the centre of the City and consumed five sixths of the City inside the old Roman walls. In this year also the French king Luis XIV. founded the Academy of Sciences.

1666 written in Roman numerals MDCLXVI will be your goal. It concerns the number of finds abroad (1000-500-100-50-10-5-1). All cache types except lab caches count.

This cache is a cache with a requirement (challenge cache). The box is on the original coordinates. If you find the cache before fulfilling the requirements, log with „Write note“ with the date of the find in the logbook. After fulfilling the requirements log with a seperate „Found it“ log with the date of fulfillment. Do not change the original „Write note“ to „Found it“ and do not change the date. An FTF can be logged by a cacher who fulfills the requirement and will be the first to sign the logbook physically. „Found it“ logs from cachers who do not fulfill the requirements will be deleted. More on challenge caches can be obtaine directly on the Groundspeak web.

Your task is to find the minimum required caches in seven different countries. Federal states, regions or counties do not count seperately, even your finds in the Czech Republic are excluded. The minimum number of finds abroad is characterized by the seven Roman numerals, i.e. MDCLXVI (1000-500-100-50-10-5-1).

This is not an easy task, is it? This challenge should not be easy, but more of a long-time project. Have fun going abroad!

Here you can check the fulfillment of the requirements:

PGC Checker


Example of fulfillment:

Country Finds Status
M Austria 1010 Qualifies!
D Germany 995 Qualifies!
C Iceland 154 Qualifies!
L Israel 90 Qualifies!
X United Kingdom 82 Qualifies!
V Hungary 81 Qualifies!
I Slovakia 74 Qualifies!Additional Hints (Decrypt)

cbq orgbarz mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)