Skip to content

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching event! The date of the event has passed. We automatically archive events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived events, log trackables, and share their experiences.

More
<

Czysta Wisła (III) Stara Praga/Riverfront CITO 🏖️

A cache by Geocaching Warszawa Send Message to Owner Message this owner
Hidden : Saturday, 24 August 2019
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

24 August 2019, 09:00 - 10:30

Polski/Polish Angielski/English

Czysta Wisła III - Stara Praga

Wybrzeża warszawskiej Wisły należą do dziewięciu dzielnic miasta st. Warszawy: Bielan, Żoliborza, Śródmieścia, Mokotowa, Wilanowa, Wawra, Pragi Pł., Pragi Pn. i Białołęki. W każdym z obszarów raz w miesiący zostanie zorganizowane sprzątanie terenów zalewowych i nabrzeżnych. 

Zależy Ci na tym żeby tereny nad Wisłą nie tonęły w śmieciach? Przyjdź i pomóż!!

 

Czysta Wisła to projekt spotkań polegających na sprzątaniu terenów nad rzecznych w ramach eventów CITO "Cache In Trash Out" będących częścią gry terenowej Geocaching. Projekt realizowany jest przy współpracy Zarządu Zieleni m. st. Warszawy oraz Stowarzyszenia Geocaching Warszawa.

Termin i program CITO

 • Data: 24.08.2019
 • Godzina: 09:00 - 10:30
Spotkanie odbywa się w sobotę i przeznaczone jest dla każdego bez względu na wiek, więc nie ma znaczenia czy jesteś młody czy stary, samotny czy masz dzieci. Po prostu przyjdź i wspomóż słuszną inicjatywę. Zależy nam na tym żeby nie tylko w sezonie dbać o tereny nad Wisłą. 

Program

09:00 - zbiórka na współrzędnych startowych
09:05 - podział uczestników na grupy oraz rozdanie worków i rękawiczek
09:15 - rozpoczęcie sprzątania
10:30 - składowanie zebranych odpadów w wyznaczonym miejscu

Procedura zbierania śmieci

Po odebraniu worków*, grupy udadzą się na początek swoich odcinków brzegu Wisły i zbierając śmieci będą posuwać się w kierunku miejsca składowania odpadów. Proszę o zbieranie śmieci w wyznaczonym sektorze.

Pełne worki należy zabrać ze sobą i zostawić w miejscu składowania odpadów. Proszę nie zostawiać ich przy ścieżkach!

* część worków podlegać może selektywnej zbiórce odpadów

Lokalizacja CITO

Sprzątanie odbędzie się na wyznaczonym przez organizatora fragmencie terenów zalewowych warszawskiej Wisły. Tym razem będzie to odcinek brzegu rzeki od główek dawnego portu Praskiego po plażę Poniatówkę przy moście Poniatowskim.

Narzędzia pracy i sprzęt

Organizator zapewnia:

 • worki na śmieci (część worków do selektywnej zbiórki odpadów)
 • rękawiczki ochronne
Co zabrać ze sobą:
 • kurtkę przeciwdeszczową (w przypadku pogorszenia się pogody)
 • wysokie buty lub gumiaki
 • dobry nastrój

Co ze zebranymi przez nas odpadami?

Zbierać będziemy małe odpady komunalne (opakowania, plastikowe butelki, papier itp.).

W przypadku zauważenia wiekszych składowisk odpadów, wyznaczymy ich współrzędne i przekażemy te informację do Zarządu Zieleni m. st. Warszawy, żeby mogli je oni wywieść.

Zebrane odpady zostawimy w punkcie składowania odpadów, zlokalizowanym przy moście Świętokrzyskim, zostaną one zabrane przez pracowników Miejskiego Zakładu Oczyszczania m. st. Warszawy.

Zakończenie spotkania CITO

Po zebraniu odpadów i przeliczeniu ilości zebranych worków zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie z odpadami w tle.


Angielski/English


Czysta Wisła III - Stara Praga / Clean Vistula III - Old Praga Riverfront

The Vistula flows through Warsaw from South to North. There are 9 districts: Bielany, Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Wilanów, Wawer, Praga Pł., Praga Pn. and Białołęka with waterfront. These are favorite places for leausere - there are few caches,too. Every month there is CITO organized to keep the place clean. 

Czysta Wisła (Clean Vistula) is a project of meetings for cleaning the area of the riverfront - CITO - Cache In Trash Out, being part of the Geocaching. The project is carried out with the cooperation of the Green Board of the Capital City of Warsaw and the Geocaching Warsaw Association.

Date and shedule CITO

 • Date: 24.08.2019 Saturday
 • Time: 9:00 - 10:30
The meeting takes place on Saturday and is intended for everyone regardless of age, so it does not matter if you are young or old, alone or have children. Just come and help the right initiative.  

Program

9:00 - meeting at starting coordinates
9:05 - division of participants into groups, designation of cleaning sectors and distribution of bags and gloves
9:15 -beginning of the trash collection
10:30 - storage of collecting waste in a designated place

Procedure

After receiving the bags* and cleaning up, each participant should move towards the waste disposal site. Please, collect garbage in the designated sector.

Filled bags should be taken with you and left at the waste disposal site. Please, do not leave them by the paths!

* some bags may be subject to selective collection of waste>

The site of the CITO

The cleaning will take place on the fragments of the Vistula river area designated by the organizer. This time it will be a section of the river bank from the head of the former Praga port to the Poniatówka beach at the Poniatowski bridge. We will clean up by the paths and on the banks of the river.

Tools and equipment

The organizer provides:

 • garbage bags (part of bags for selective waste collection)
 • gloves
What to take with you:
 • rain jacket (in case of bad weather)
 • high boots or wellies
 • good mood

What do we do with the collected tarsh?

We will collect small municipal waste (packaging, plastic and glass bottles, paper, etc.).

If you notice larger landfills, we will set their coordinates and pass this information to the Green Board of the Capital City of Warsaw so that they can derive them.

Collected waste will leave at the waste disposal point (WP), located at the Świętokrzyski bridge, they will be taken by the employees of the Municipal Cleansing Plant of the capital city of Warsaw

End of CITO

After collecting the waste and counting the number of collected bags, we will take a souvenir photo with waste in the background .

 

 

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.