Skip to Content

<

Gustav II Adolfs staty

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/26/2019
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]Loggnings instruktioner

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Ta en ordentlig titt på marmorn vid koordinaterna. Har den bildats under en snabbare eller en längre tid? Hur kan man se det? Motivera!


2. Hur kan du se på marmorn vid koordinaterna att det är just kalkspat som utsatts för tryck och temperatur omvandling och var på stenen vid koordinaterna syns det? Syns det på flera ställen isåfall var / vilken sida syns det mest resp minst någonstans?

3. Ta en ordentlig titt på marmorn vid koordinaterna. Bedömer du att det är det en bra sten att använda i sockeln? Varför/varför inte? Motivera!

4.Ladda upp en bild på dig eller något personligt föremål där man ser marmorn på Gustav II Adolfs staty i bakgrunden.För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!

MarmorMarmor är en bergart som kan vara både grovkornig och finkornig. Marmor är en metamorf bergart, du kan läsa mer om hur marmor som är en metamorf bergart bildas i nästa stycke. Det som gör färgen hoss marmor är föroreningar av olika slag som oftast lägger sig i ett flammigt mönster, man brukar kalla det för att den är marmorerad. Ren marmor när den bildas är vit. Marmor är en bergart som är ett vanligt byggnadsmaterial här i sverige, detta för att den är mycket lättarbetad. De vanligast förekommande typrna av marmor i sverige är Kolmårdsmarmor och ekebergsmarmor.

Marmor bildas genom omkristallisering av kalksten (läs mer i nästa stycke). Ren marmor består av mineralet kalcit, och är vit med ett marmorerat utseende men betydligt mjukare än kvartsit. Oren marmor innehåller mörka eller grönaktiga ådror av andra mineral förutom kalcit, vilket ger den ett typiskt "marmorerat" utseende (exempel på det är den marmor som är vid koordinaten, Kolmårds-marmor, vanlig i många byggnader).

Färgen på marmor kan variera mellan Vit, grå, gul, röd, svart eller grön. Kornstorleken varierar mellan grovkornig och finkornig. Texturen är oftast jämnkornig med marmorerat (skifferaktigt) utseende. Strukturen är vanligen massiv, men kan vara bandad (primär lagring), sällan förskiffrad. Huvudmineralen i marmor är Kalcit och/eller dolomit.

Den bildas då sedimentära karbonatbergarter omvandlas under kontakt- eller regionalmetamorfos. Beroende på om den ursprungliga karbonatbergarten huvudsakligen bestått av mineralen kalkspat eller dolomit skiljer man mellan kalkspatmarmor (kalcitmarmor) och dolomitmarmor.

Den rena kalkspatmarmorn är gråvit eller rent vit, som den berömda carraramarmorn. Dolomitmarmor har större hårdhet och har svårare att vittra än kalkspatmarmor; den skiljer sig från denna också genom sin ibland något gulaktiga yta. I de fall där den ursprungliga karbonatbergarten varit fossilförande har de organiska strukturerna totalt utplånats vid metamorfosen. Om den ursprungliga karbonatbergarten även innehållit silikatmineral bildas vid metamorfosen kalcium- och magnesiumrika silikater (t.ex. amfibol, pyroxen, granat och epidot). Dessa är oftast färgade och oregelbundet fördelade, vilket ger marmorn ett ådrat eller flammigt utseende i grått, grönt, brunt eller rött, ett fenomen som givit upphov till termen marmorering. Ett exempel på denna typ av marmor är kolmårdsmarmor.

Beroende på om bergarten bildats snabbt eller långsamt är den grovkorning eller finkornig. Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga bergarter har kristalliserat under en snabbare tid.

Marmor är en metamorf sten som består av omkristalliserade karbonatmineraler, mest kalksten eller dolomit. Kalksten är en sedimentär sten som huvudsakligen består av skelettfragment av marina organismer som koraller och skal. De viktigaste materialen är mineralerna kalcit och aragonit, vilka är olika kristallformer av kalciumkarbonat (CaCO3). Färgen i marmor beror vanligtvis på olika mineralföroreningar, såsom lera, silt, sand, järnoxider som ursprungligen var närvarande som korn eller lager i kalkstenen. Marmor med röd eller gul nyans har vanligtvis vissa delar av järn eller järnoxid (Fe2O3).

Kolmårdsmarmor


(Källa: wikipedia)
Kolmårdsmarmor är en metamorf kalksten från området kring Kolmården i nordöstra Östergötland. Marmorn återfinns med några meters tjocklek i den vita kalkstenen. Den är mycket rik på serpentin som i denna bergart är anmärkningsvärd och kan ofta uppgå till över hälften av bergartsvolymen. Detta mineral visar också en variation i färg, kornstorlek och allmänt uppträdande som ger bergarten ett vackert, livfullt utseende.


Gustav II Adolfs staty

Gustav II Adolfs staty är en bronsstaty av Bengt Erland Fogelberg, uppförd 1854 på Gustaf Adolfs Torg i centrala Göteborg. Statyn som är Göteborgs äldsta offentliga konstverk föreställer Gustav II Adolf pekande med höger hand ned mot torget samtidigt som han tittar i fjärran å andra hållet, och avbildar det tänkta tillfälle när kungen ska ha uttalat "Här ska staden ligga!", och på ett symboliskt plan representerar statyn därmed tillblivelsen av staden Göteborg. Statyn är placerad på en hög sockel i marmor ovanpå ett trappstegsformat fundament i sten. På sockeln finns inskriptionen:

 

Åt
Konung Gustaf Adolf den Store
Götheborgs grundläggare
af Stadens invånare
År 1849

 

Källa (Gustav II Adolfs staty): wikipedia

Marmorn vid koordinaterna kan man se om den bildats under en snabbare tid eller en längre tid beroende på pm den är grovkornig eller finkornig. Genom att titta på om den utsatts för vittring kan man se om det är en bra sten att använda i statyn.

[English]Loggning Tasks

To log:

1. Take a good look at the marble at the coordinates. Has it been formed for a faster or longer time? How to see it? Motivate!


2. How can you look at the marble at the coordinates that it is calcite that has been subjected to pressure and temperature conversion and where on the stone at the coordinates it can be seen? Can you see it in several places, where / which side is the most visible and least?

3. Take a good look at the marble at the coordinates. Do you think that it is a good stone to use in the base? Why / why not? Motivate!

4. Upload a picture of yourself or some personal item where you see the marble on Gustav II Adolf's statue in the background.To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

MarbleMarble is a rock that can be both coarse-grained and fine-grained. Marble is a metamorphic rock, you can read more about how marble that is a metamorphic rock is formed in the next paragraph. What makes the color hoss marble are contaminants of various kinds that usually settle in a flamy pattern, you usually call it because it is marbled. Pure marble when formed is white. Marble is a rock that is a common building material here in sweden, this because it is very easy to work. The most common types of marble in sweden are Kolmårdsmarmor and oak mountain marble.

Marble is formed by recrystallization of limestone (read more in the next paragraph). Pure marble consists of the mineral calcite, and is white with a marbled appearance but considerably softer than quartzite. The ore marble contains dark or greenish veins of other minerals in addition to calcite, giving it a typical "marbled" appearance (examples of which are the marble at the coordinate, Kolmårds marble, common in many buildings).

The color of marble can vary between white, gray, yellow, red, black or green. The grain size varies between coarse-grained and fine-grained. The texture is usually smooth with marbled (slate-like) appearance. The structure is usually massive, but can be banded (primary storage), rarely shifted. The main mineral in marble is Kalcit and / or dolomite.

It is formed when sedimentary carbonate rocks are converted during contact or regional metamorphosis. Depending on whether the original carbonate rock consisted mainly of the mineral calcite or dolomite, a distinction is made between calcite marble (calcite marble) and dolomite marble.

The pure lime marble is gray-white or pure white, like the famous carrara marble. Dolomite marble has greater hardness and has more difficulty whitening than calcite marble; it differs from this also by its sometimes somewhat yellowish surface. In those cases where the original carbonate rock has been fossil-bearing, the organic structures have been completely obliterated during the metamorphosis. If the original carbonate rock also contained silicate minerals, the metamorphosis produces calcium and magnesium-rich silicates (eg amphibole, pyroxene, garnet and epidote). These are usually colored and irregularly distributed, giving the marble a veined or flamy appearance in gray, green, brown or red, a phenomenon that gave rise to the term marbling. An example of this type of marble is carbon mare marble.

Depending on whether the rock is formed rapidly or slowly, it is coarse or fine-grained. Coarse grains have crystallized slowly; with a high ambient temperature. This environment is found at great depth in the earth's crust, giving the mineral crystals time to grow so large that they can easily be seen with the naked eye. Fine-grained rocks have crystallized over a faster time.

Marble is a metamorphic stone that consists of recrystallized carbonate minerals, mostly limestone or dolomite. Limestone is a sedimentary rock that mainly consists of skeletal fragments of marine organisms such as corals and shells. The most important materials are the minerals calcite and aragonite, which are different crystal forms of calcium carbonate (CaCO3). The marble color usually depends on various mineral contaminants, such as clay, silt, sand, iron oxides originally present as grains or layers in the limestone. Marble with red or yellow shade usually has some parts of iron or iron oxide (Fe2O3).

Kolmårdsmarmor


(Source: wikipedia)
Kolmårdsmarmor is a metamorphic limestone from the area around Kolmården in northeastern Östergötland. Marble is found with a few meters of thickness in the white limestone. It is very rich in serpentine which in this rock is remarkable and can often amount to over half of the rock volume. This mineral also shows a variation in color, grain size and general appearance that gives the rock a beautiful appearance.


Gustav II Adolfs statue

Gustav II Adolf's statue is a bronze statue of Bengt Erland Fogelberg, erected in 1854 at Gustaf Adolfs Torg in central Gothenburg. The statue, which is Gothenburg's oldest public artwork, depicts Gustav II Adolf pointing with his right hand down towards the square while looking far away, depicting the intended occasion when the king should have said "Here the city should lie!", And on a symbolic plan represents the statue thus the creation of the city of Gothenburg. The statue is placed on a high marble pedestal on top of a staircase-shaped foundation in stone. On the base is the inscription:

Åt
Konung Gustaf Adolf den Store
Götheborgs grundläggare
af Stadens invånare
År 1849

Källa (Gustav II Adolfs staty): wikipedia

The marble at the coordinates can be seen if the formed for a faster time or a longer time depending on if it is coarse or fine grained. By looking at the exposed to weathering you can see if it is a good stone to use in the statue.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.