Skip to content

<

Brunnsparken

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/11/2019
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]

Larvikit

Larvikit är en syenitisk bergart som består av alkalifältspat, amfibol, pyroxen och mörk glimmer. Den norska larvikiten, som bryts kring Larvik i sydöstra Norge, är grov- till medelkornig, men kan även vara finkornig, dock mycket sällan. Färgen på Larvikiten är blågrå eller grönaktig med vackert blå skillereffekt) hos de rombformiga kristallerna av alkalifältspat. Den används som monument- och byggnadssten och säljs under handelsnamnet labrador.

Larvikit som byggnadsmaterial


Källa wikipedia
Larvikit har använts som byggnadssten i kyrkor och andra byggnader sedan medeltiden. Brytning i större skala började på 1880-talet. Det första större stenbrottet av vad som då kallades labradorsten grundades av Ferdinand Narvesen 1884.

* Ljus larvikit bryts väster om Larvik i Tvedalenområdet och in i Porsgrunn. Tvedalstypen har en grå grundfärg med dominerande blått färgspel. Som handelsvara går den under namn som ljus labrador, Blue Pearl, ljus syenit och liknande.

* Mörk larvikit bryts öster om Larvik, i Tjøllingområdet och in mot gränsen till Sandefjord. De vanligaste varianterna är Klåstadlarvikit och Berganlarvikit. Som handelsvara går de under namn som mörk labrador, Bergansyenit, Emerald Pearl eller mörk syenit. Det största brottet ligger i Klåstad. Den är från mörk till nästan svart.

Magmatiska bergarterMagmatiska bergarter även kallat magmabergarter, bildas som stelningsprodukter av magmor i eller ovanpå jordskorpan. Till skillnad från ett rent ämne (grundämne eller kemisk förening) saknar en magma specifik stelningstemperatur. När magman svalnar sker därför stelnandet, kristallisationen, inom ett stort temperaturintervall som kan komma att variera. Vid stelnandet utfäller magman normalt kristaller av flera olika mineral. Utkristallisationen sker med lagbundenhet vad avser den ordning i vilken mineralen bildas.

Grovkorniga har kristalliserat långsamt; med en hög temperatur i omgivningen. Denna miljö återfinns på stort djup i jordskorpan, och ger mineralkristallerna tid att växa sig så stora att de lätt kan ses med blotta ögat. Finkorniga magmatiska bergarter, å andra sidan, har stelnat nära, eller på markytan. På markytan är temperaturskillnaden mot omgivningen stor och avkylningen blir därför så snabb att inga stora mineralkorn hinner utvecklas.


Larvikit i BrunnsparkenJag bedömmer att den larvikit som är vid koordinaterna är mörk i sin färg och det innebär att den troligtvis har bildats öster om Larvik, i Tjøllingområdet och in mot gränsen till Sandefjord.Man kan väldigt tydligt se mineralkornen och deras orientering på platsen för denna EarthCache. Jag bedömmer också att den larvikit som är här i brunnsparken är av det grovkorniga hållet, mycket grovkornig. Genom att studera eventuella sprickor i larvikiten kan man dra slutsats kring hur känslig den är för vittring. Det får du bedömma vid ditt besök vid EarthCachen.

Loggnings instruktionerFör att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Ta en bild på dig själv eller något personligt föremål med Larvikiten i bakrunden.


2. Larvikit innehåller alkalifältspat, amfibol, pyroxen och mörk glimmer. Kan du se alla dessa i Larvikiten som är vid koordinaterna? Vad är mest tydligast respektive minst?Vad innehåller den mest? Rangordna dem.


3. Är det sprickor i Larvikiten vid koordinaterna? Hur stor / liten är den isåfall? Tycker du att larvikit är ett bra byggnadsmaterial?

4. Vid vilken temperatur bildades den Larvikit som är vid koordinaterna? Varför är det så? Vad tror du? Motivera och beskriv utförligt!För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga![English]

Larvikite


Larvikit is a syenitic rock composed of alkali feldspar, amphibole, pyroxene and dark mica. The Norwegian larvikite, which is broken around Larvik in southeastern Norway, is coarse to medium grain, but can also be fine grained, though very rarely. The color of the Larvikite is blue-gray or greenish with beautiful blue difference effect) on the rhombic crystals of alkali feldspar. It is used as a monument and building stone and is sold under the trade name labrador.

Larvikit as building material


Source wikipedia
Larvikit has been used as a building block in churches and other buildings since the Middle Ages. Larger mining began in the 1880s. The first major quarry of what was then called the Labrador stone was founded by Ferdinand Narvesen in 1884.

* Light larvikite is broken west of Larvik in the Tvedalen area and into Porsgrunn. The Tvedal type has a gray base color with dominant blue color play. As a commodity, it goes by names such as Light Labrador, Blue Pearl, Light Syenite and the like.

* Dark larvikite breaks east of Larvik, in the Tjølling area and towards the border with Sandefjord. The most common variants are Klåstadlarvikit and Berganlarvikit. As a commodity, they go by names such as dark labrador, Bergansyenite, Emerald Pearl or dark syenite. The largest crime is in Klåstad. It is from dark to almost black.

Magmatic rocksMagmatic rocks, also known as magma rocks, are formed as solidification products by magmas in or on top of the earth's crust. Unlike a pure substance (element or chemical compound), a magma has no specific solidification temperature. As the stomach cools, the solidification, crystallization, therefore occurs within a large temperature range that may vary. When solidified, the magma normally precipitates crystals of several different minerals. The crystallization takes place with the lawfulness of the order in which the mineral is formed.

Coarse grains have crystallized slowly; with a high temperature in the environment. This environment is found at great depth in the earth's crust, giving the mineral crystals time to grow so large that they can easily be seen with the naked eye. Fine-grained magmatic rocks, on the other hand, have solidified near, or on the ground surface. On the ground surface, the temperature difference to the environment is large and the cooling is therefore so fast that no large mineral grains can develop.

Larvikite at the coordinatesI believe that the larvikite that is at the coordinates is dark in color and this means that it is probably formed east of Larvik, in the Tjølling area and towards the border with Sandefjord. You can very clearly see the mineral grains and their orientation at the site of this EarthCache. I also believe that the larvikite that is here in the well park is of the coarse grained, very coarse grained. By studying possible cracks in the larvae, one can conclude on how sensitive it is to weathering. You will have to judge that when you visit EarthCache.

Logging instructionsTo log the cache, answer the following questions:

1. Take a picture of yourself or some personal item with Larvikiten in the backround.


2. Larvikit contains alkali feldspar, amphibole, pyroxene and dark mica. Can you see all these in the Larvikite that are at the coordinates? What is most clear and least? What is most clear?


3. Are there cracks in Larvikiten at the coordinates? How big is it? Do you think larvikit is a good building material?

4. At what temperature was Larvikit formed at the coordinates? Why is it like that? What do you think? Motivate and describe in detail!To log the cache, please email the answers to me through my profile page (link) In case of any errors, I will contact you.
You don't have to wait for me to reply!

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.