Skip to content

Museum of geocaching Traditional Geocache

Hidden : 09/13/2019
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


🇸🇰

👋 Vitajte v múzeu geocachingu

Pripravili sme pre vás outdoorovú expozíciu geocachingu. Chceme ňou všetkým ukázať akou zábavnou aktivitou je hľadanie ukrytých krabičiek. Veríme, že si návštevu užijete :-)

Čo nájdete v múzeu geocachingu

 • Ako sa hrá geocaching
 • Aké sú základné typy kešiek
 • Ako na najčastejšie šifry
 • Čo sú to putovné predmety
 • Stretnutia geocacherov
 • Akú prácu robia dobrovoľníci a revieweri
 • Zaujímavé fakty z histórie geocachingu

LAB kešky, virtuálka a SWG

V múzeu geocachingu je ukrytých 5 LAB kešiek. Návod ako ich nájsť nájdete na jednom z panelov alebo na tomto linku: LAB Museum of Geocaching

Mesto Kremnica je bohaté nie len na históriu ale aj na krásne krabičky. Svoje štatistiky si môžete oživiť virtuálnou keškou Kremnica - Golden city (GC88ZVX).

Pamätné SWG Museum of geocaching si môžete zakúpiť v priestoroch banského múzea za 0,50 eur. 

Partnerský projekt v Terezíne

Prvé múzeum geocachingu sa nachádza v českom Terezíne. Je otvorené od roku 2017, má svoju vlastnú tradičnú kešku (GC75CX3) a 5 múzejných LABiek. Každému, kto ho navštívi a zaloguje sa, pribudne do štatistík, tak ako aj na tejto našej keške, špeciálny atribút: partnership. To znamená, že obe Múzeá geocachingu sú partnerské projekty Groudspeaku.

🗓️ Otváracie hodiny

Pondelok - Piatok Sobota - Nedeľa
8:30 - 15:00 12:30 - 15:00 + počas letných prázdnin od 10:30

Ak je brána do areálu zatvorená počas otváracích hodín, koná sa v bani prehliadka, prídite neskôr, alebo sa riaďte pokynmi na stránke banského múzea.

Akú sú plány do budúcnosti

Múzeum plánujeme rozšíriť o interiérovú expozíciu, v ktorej nájdete unikátnu výstavu SWG, vzácne exponáty už archivovaných kešiek a logbookov, pamätné predmety z eventov a úplne 1. slovenskú kešku publikovanú na www.geocaching.com "Kačarova" (GCJFHA).

Ak máte doma staré krabičky, logbooky z archivovaných kešiek, alebo z eventov. Či rôzne putovné predmety, SWGčka, ktoré vám doma len zavadzajú a neviete, čo s nimi. Prineste nám ich do múzea. Môžu nadchnúť návštevníkov pre túto úžasnú aktivitu.

Veríme, že sa nám podarí dať vnútorné priestory do želaného stavu čím skôr.

Poďakovanie

Za výrobu a realizáciu tejto parádnej geocache ďakujeme kešerom Stanley&Katka a ich nekonečnému talentu.

🇺🇸

👋 Welcome to the Geocaching Museum

We have prepared for you a geocaching outdoor exhibition. We would like to introduce geocaching as fun, family friendly activity to all our visitors. We hope you enjoy your visit :-)

What you can find in the geocaching museum

 • How to play geocaching
 • What are the basic types of geocaches
 • How to solve most common riddles
 • What are trackables
 • Geocaching Events
 • What do volunteers and reviewers do?
 • Interesting facts from the history of geocaching

LAB caches, virtual and wooden geocoins

There are 5 LAB caches hidden in the geocaching museum. Instructions on how to find them can be found on one of the panels or on this link: LAB Museum of Geocaching

Kremnica is rich not only in history but also in beautiful boxes. You can revive your stats with the virtual cache of Kremnica - Golden city (GC88ZVX).

Partner project in Terezín

The first geocaching museum is located in Terezin, Czech Republic. Open since 2017, it has its own traditional cache (GC75CX3) and 5 museum LAB caches. Tradional cache is flagged by special and rare attribute: Partnership cache. It means that both geocaching museums are Geocaching HQ's partner projects.

🗓️ Opening hours:

Monday to Friday: Saturday, Sunday and public holiday:
8:30am - 3pm 12:30pm - 3pm + (in July and August from 10:30am)

If the gate to the area is closed during opening hours, please, wait or come a bit later - there is a guided tour in the mine. You can also follow the instructions on the Mining Museum website.

What are our future plans

We plan to expand the museum with an indoor exposition, where you will find a unique collection of wooden coins, rare exhibits of already archived geocaches and logbooks, commemorative items from events and original of the very first Slovak geocache published at www.geocaching.com "Kačarova" (GCJFHA).

If you have any old geocaches, logbooks from archived caches or events, various unique trackables, wooden coins and you don't know what to do with them - please, bring them to the museum. They can excite visitors to try this amazing activity.

We believe we will extend current, outdoor exhibition into interior very soon.

Special Thanks

We would like to thank geocachers Stanley&Katka and their endless talent for the invention and creation of this great geocache.

🇩🇪

👋 Willkommen im Geocaching-Museum

Wir haben für euch eine Geocaching-Outdoorausstellung vorbereitet und möchten allen Besuchern zeigen wieviel Spaß Geocaching machen kann. Hoffentlich gefällt sie euch...

Was gibt es hier zu finden

 • Wie funktioniert Geocaching
 • Welche Cache-Grundtypen gibt es
 • Die häufigsten Codes
 • Was sind Trackables
 • Geocacher-Treffen
 • Die Rolle von ehrenamtlichen Helfern und Reviewern
 • Interessante Fakten über Geocaching

LAB-Caches, Virtualle und xWGs

Im Geocaching-Museum sind 5 LAB-Caches versteckt. Wie sie zu finden sind kann man an den Infotafeln erfahren, oder an diesen Link clicken: LAB Museum of Geocaching

Kremnica ist nicht nur reich an Geschichte, sondern auch an schönen Caches. Sie können Ihre Statistiken mit dem virtuellen Cache von Kremnica - Goldene Stadt (GC88ZVX) bereichern.

Erinnerungs-SWGs "Museum of Geocaching" sind im Bergwerksmuseum um 0,50€ erhältlich.

Unsere Partner in Theresienstadt

Das erste Geocaching-Museum befindet sich in Theresienstadt, Tschechien und wurde im Jahr 2017 eröffnet. Das Museum hat seinen eigenen Cache (GC75CX3) und weitere 5 LAB-Caches befinden sich im Museumsinneren. Jeder Besucher, der den Cache loggt, erhält genauso wie hier, einen Statistikpunkt zusammen mit einem speziellen Attribut: Partnership. Beide Museen sind natürlich Partnerprojekte von Groundspeak.

🗓️ Öffnungszeiten

Montag - Freitag Samstag, Sonntag, Feiertage
8:30 - 15:00 12:30 - 15:00 + während der Sommerferien von 10:30

Sollte das Tor zum Museum während der Öffnungszeiten geschlossen sein, findet im Bergwerksmuseum gerade eine Führung statt. Bitte später zurückkommen, bzw. die Anweisungen des Bergwerksmuseums befolgen.

Pläne für die Zukunft

Wir planen das Museum um eine Indoor-Ausstellung zu erweitern. Zu sehen wird es geben: eine Ausstellung von unikaten SWGs, besondere, schon archivierte Caches, oder Logbücher, Event-Gegenstände sowohl als auch den 1. slowakischen Cache der auf www.geocaching.com publiziert wurde "Kačarova" (GCJFHA).

Sollten bei euch zu Hause noch alte Caches rumliegen, interessante Logbücher (z.B. aus archivierten Caches, oder Events), Trackables, xWGs, die eigentlich nur noch im Weg sind, aber ihr bringt es nicht über das Herz sie wegzuschmeißen, bringt bitte diese mit ins Museum. Vielen Besuchern würde es erlauben sich weiter an den Gegenständen zu erfreuen.

Es ist unser Anliegen die Räumlichkeiten so bald wie möglich in einen perfekt Zustand zu bekommen.

Besonderer Dank

Dieser einzigartiger Geocache konnte nur Dank Stanley&Katka das Licht der Welt erblicken.

Additional Hints (Decrypt)

Aáwqv zúmrhz trbpnpuvath

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)