Skip to content

<

Rebekka van Riethoven

A cache by BlueCacheHunter Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/01/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


*****Click here for English description.*****

Houdt rekening met elkaar, neem de adviezen en richtlijnen gepubliceerd door het RIVM met betrekking tot COVID-19 in acht!

De geocache ligt niet op de gegeven coördinaten.

Riethoven

Gelegen tussen de beken de Run en de Keersop en in het verleden in tweeën gedeeld door het riviertje de Witrijt bevindt zich het landelijke Riethoven, vroeger bekend als Rijthoven. Dit rustige doch levendige dorp dankt zijn naam aan de boerderijen aan 't Rijtje. Het dorpscentrum wordt gesierd door een aantal monumentale bouwwerken, zie hiervoor de referentiepunten onder tussenpunten.

Locaties

Onderstaande heeft betrekking op de referentiepunten, alle informatie is te vinden op het internet.

Het veldje waar de kiosk zich bevindt was voor lange tijd grotendeels onverzorgde natuur met een vervallen schuurtje, slechts het stukje ten zuiden van de kiosk was enigszins onderhouden. In 2010 werden de ongerepte natuur, het schuurtje en zelfs de kiosk onder handen genomen zodat aan deze kant van het dorpsplein een fris en uitnodigend straatbeeld ontstond. De jaarlijkse kermis in het weekeinde van Vaderdag is sindsdien verplaatst van het dorpsplein naar dit veldje en tevens wordt hier jaarlijks de kioskbrunch georganiseerd waarbij volop gebruik wordt gemaakt van het gerestaureerde podium.

A: Hoe heet het veldje waarop de kiosk zich bevind?

Gelegen aan het dorpsplein zijn onder andere een café met cafetaria en een restaurant. Het altijd gezellige café geniet een gevarieerd publiek en is zeker met mooi weer een heerlijke rustplek voor fietsers en wandelaars. Waar het restaurant voorziet in de behoefte naar een wat luxere gastronomische ervaring is het cafetaria daar voor ieders behoefte aan een goede lekkere snack.

B: Wat is het huisnummer van het bouwwerk dat geen monument is?

Het bouwwerk gelegen aan de voet van het dorpsplein heeft delen welke stammen uit omstreeks 1660 en is hiermee een van de oudste gebouwen in Riethoven. Vroeger was dit een boerderij met woonhuis, later kwam hier onder andere een café bij. In 1979 werd het café, dat tevens dienst deed als gildehuis gesloten. Dit pand is lange tijd eigendom geweest van de familie Van Deijck en is in de loop der tijd veelvuldig gerestaureerd en verbouwd. Nadat de laatste Van Deijck, lokaal bekend als 'koning Albert', in 2004 overleed werd het pand wederom gerestaureerd en ditmaal ingericht als restaurant. Hierbij werd door de nieuwe eigenaars de historie in ere gehouden door hun restaurant te vernoemen naar de vroegere bewoners.

C: Welk bedrijf was tot vlak na 1900 gevestigd in een van de oudste panden van Riethoven?

Riethoven behoorde vroeger tot de schepenbank van Eersel. Vanaf 1468 viel het onder de schepenbank van Bergeyk, Westerhoven en Riethoven. Uiteindelijk werd Riethoven een gemeente op zich en vanaf 1937 was het gemeentehuis gevestigd aan het dorpsplein, totdat Riethoven in 1997 werd opgenomen in de gemeente Bergeijk. In 2018 werd het dorpscentrum vernieuwd waarbij voor het voormalige gemeentehuis een openbare parkeerplaats werd gerealiseerd.

D: In welk jaar werd Riethoven een zelfstandige gemeente?

In de 16e eeuw werd in het nabij gelegen gehucht Walik een jongen geboren die later opgroeide tot een bisschop in België. Deze man, wiens lijfspreuk luidde "betere tijden moeten er snel komen", heeft zijn sporen nagelaten in Riethoven en omstreken. In Eersel is er een school naar hem vernoemd, in Riethoven een straat en in de van oorsprong eenbeukige gotische kruiskerk uit de 15e eeuw in Riethoven hangt een schilderij van hem.

E: Wat is de achternaam van de bisschop van wie er in de kerk een schilderij hangt?

Naast de kerk bevindt zich de oude pastorie. Dit prachtig bewaarde en imposante pand werd omstreeks 2020 gerenoveerd om dienst te doen als hotel in dit bourgondische dorpscentrum.

F: Uit welk jaar stamt de oude pastorie?

Vroeger bevond de woning van het schoolhoofd zich aan het dorpsplein, tegenwoordig is dit simpelweg een woonhuis. De school waar deze persoon aan verbonden was is echter nog steeds van essentieel belang voor de gemeenschap. De kinderen van Riethoven leren hier alle basisvaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen en leren zich te ontplooien op creatieve en sportieve gebieden.

G: Wat is de naam van de school in Riethoven?

Rebekka

In het hedendaagse Riethoven woont een vrouw wie niets dan liefde heeft voor haar familie en uitgebreide vriendengroep. Ook de leden van de vereniging waarbij zij is aangesloten mogen genieten van haar warme persoonlijkheid en diepgaande betrokkenheid. Tot haar vele hobby's behoort onder andere geocaching, evenals de verschillende puzzels welke daarbij vaak opgelost moeten worden. Rond de tijd dat deze cache werd gepubliceerd vierde zij een monumentale verjaardag.

Van harte gefeliciteerd, Rebekka!
Veel plezier met deze puzzel!


Uiteraard is er een banner beschikbaar voor hen die monumentale kennis van Riethoven hebben getoond en Rebekka hebben gefeliciteerd! Stuur hiervoor een verzoek naar de geocache eigenaar.


***** ENGLISH *****

Take care of each other, take the advise and guidelines published by the RIVM regarding COVID-19 into account!

The geocache is not located at the posted coordinates.

Riethoven

Between the brooks the Run and the Keersop and split in two by the river the Witrijt in the past lies the rural Riethoven, formerly known as Rijthoven. The name of this quiet though lively village was derived from the farms at 't Rijtje. The village center is graced with several monumental structures, refer to the reference points under waypoints.

Locations

The following concerns the reference points, all information can be found on the internet.

The field on which the bandstand is built was for a long time largely poorly maintained nature with a dilapidated shed, merely the area south of the bandstand was somewhat maintained. The unspoiled nature, the shed, and even the bandstand were taken care of in 2010 resulting in a fresh and inviting streetscape on this side of the village square. The yearly funfair in the weekend of fathers' day is since then relocated from the village square to this field and additionally, a bandstand brunch during which the refurbished podium is amply used is organized yearly.

A: What is the name of the field where the bandstand is located?

Located at the village square are among other things a pub with a snack bar as well as a restaurant. The always cozy pub enjoys a varied clientele and is, especially with good weather, a delightful resting spot for cyclists and hikers. While the restaurant fulfills the need for a more luxurious gastronomic experience, the snack bar is there for everyone's desire for a good and tasty snack.

B: What is the house number of the building that is not a monument?

The building situated at the base of the village square comprises parts that date back to approximately 1660 making this one of the oldest buildings in Riethoven. Originally a farm with residence, a pub was added later among other things. The pub, which doubled as guild accommodation, was closed in 1979. This building was for a long time property of the Van Deijck family and has been refurbished and remodeled multiple times over the years. After the last Van Deijck, locally known as 'king Albert', passed away in 2004 the building was once more refurbished and this time furnished as a restaurant. History was being honored by the new owners by naming their restaurant after the previous inhabitants.

C: What company was run from one of Riethoven's oldest buildings until shortly after 1900?

Riethoven used to appertain to the bench of aldermen of Eersel. From 1468 onward it was subject to the bench of aldermen of Bergeyk, Westerhoven, and Riethoven. Eventually, Riethoven became an independent municipality and in 1937 the town hall was located at the village square until Riethoven was incorporated in the municipality of Bergeijk in 1997. The village center was refurbished in 2018 and a public parking area was realized in front of the former town hall.

D: In what year did Riethoven become an independent municipality?

In the 16th century a boy who would grow up to be a bishop in Belgium was born in the nearby township of Walik. This man, whose slogan was "better times must quickly arrive", has left his marks on Riethoven and the surrounding areas. A school is named after him in Eersel, a street in Riethoven and a painting of him is present in the originally 15th century single beech Gothic cross church.

E: What is the surname of the bishop of whom the church houses a painting?

Adjacent to the church is the old presbytery. This beautifully kept and imposing building was refurbished around the year 2020 to serve as a hotel in this Burgundian village center.

F: From what year stems the old presbytery?

In the past, the school head's residence was located at the village square, nowadays this is a regular house. The school with which this person was affiliated is however still essential for the community. Here, the children of Riethoven learn all basic skills such as reading, writing and mathematics and they learn to develop themselves creatively and athletically.

G: What is the name of the school in Riethoven?

Rebekka

In present-day Riethoven lives a woman who has nothing but love for her family and her many friends. The members of the club to which she is affiliated also enjoy her warm personality and deep involvement. One of her many hobbies is geocaching, including the various puzzles that often need to be solved. Around the time this cache was published she celebrated a monumental birthday.

Happy birthday, Rebekka!
Enjoy this puzzle!


Of course there is a banner available for those who have demonstrated monumental knowledge of Riethoven and have congratulated Rebekka! For the banner, send a request to the geocache owner.FTF, STF, TTF Podium

Additional Hints (Decrypt)

Dhvm: ivwsraqregvt / guveglsvir.
Nsorryqvatra / Vzntrf.
Purpxre!
Avrg / Abg Fnenu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.