Skip to content

<

Runkesten

A cache by Team Magnusson Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/10/2020
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Flyttblocken

Det var landisen som likt en jätteskrapa 2 - 3 kilometer tjock, bröt loss och transporterade dessa mäktiga flyttblock - kanske hundratals mil - för att slutligen under avsmältningen för ca 10 - 12 tusen år sedan placera dem här

Runkestenen

En runkesten är ett flyttblock som går att "vagga" enbart med hjälp av handkraft. Anledning till uppkomsten av runkestenar är bland annat rörelsen på inlandsisen som under senaste istiden skrapade loss stora stenblock och flyttade dem med sig. Under avsmältningen sjönk dessa flyttblock till marken. Somliga hamnade med sin spetsiga sida på en plan berghäll i ett instabilt läge och går att vagga några centimeter fram och tillbaka. Denna är av forskare ansedd att vara jordens största flyttblock, som kan sättas i vaggning

Granit

Granit är en en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan magmatisk djupbergart, det vill säga den bildas då magma djupt nere i jorden genomgår en långsam avkylningsprocess. Granit kan ha en grovkornig struktur. Stora delar av Sveriges berggrund utgörs av granit, särskilt här i Småland. Granit består av kiseldioxid mineral som fältspat och kvarts samt mindre mängder av till exempel glimmer. En granit kan ha olika färger alltifrån vit till röd och svart beroende på skillnader i mineralsammansättning och textur. En del mineraler är millimeterstora andra kan bli flera centimeter. Granit är mycket hård och sprickfri och har ovanligt hög motståndskraft mot tryck, stötar och deformering; den är också okänslig för försurat regn.

Inlandsisen

Under den senaste årmiljonen, den så att kallade kvartärstiden har vi haft minst fyra perioder då landisar täckt större delen av Nord- och Mellaneuropa. Den senaste landisen (inlandsisen) befann sig i ständig rörelse som i den här delen av landet var riktad mot söder.

Folksägen

En folksägen berättar att det var jättekvinnan Kåra, som i ilskan över att ha blivit störd av kyrkklockorna, kastade en sten från Harekulla höjd i grannsocknen Pelarne mot Rumskulla kyrka. Vid kastet sprack stenen och den ena halvan hamnade vid Krogstorp i Pelarne och den andra - Runkesten - här på en bergknalle i Rumskulladalens utlöpare mot söder. Enligt sägnen skall Kåra en gång komma tillbaka och förgöra den som välter Runkesten från sin plats.

Loggningskrav:

För att logga denna Earthcache som "hittad" skall du skicka svaren på följande frågor till cachägaren däremot behöver du inte invänta godkännande för att logga cachen. Om svar inte inkommit inom 2 veckor stryks loggen som found

1 Flyttblocket är av granit, uppskatta om det är finkornigt, medelkornigt eller grovkornigt?

2 Granit består av Fältspat, kvarts och glimmer hur många procent utgör var och ett på stenen?

3 Vilken färg har Runkestenen? Varför tror du att det ser ut så?

4 Vad är skillnaderna på Runkestenen och de andra flyttblocken?

Frivillig bonusuppgift: Ladda upp ett foto på dig själv eller er stående vid Runkestenen.

Eng:

Erratic blocks

It was the glacier ice that broke off and transported this mighty erratic blocks - perhaps hundreds of miles - to its final resting place here during the melting about 10 - 12 thousand years ago

Rocking stone

A rocking stone is a big rock that can be slightly moved (back and forth) only by hand. The reason for the appearance of rocking stones are, among other things, the movement on the continental glacier which, during the recent ice age, scraped off large boulders and moved them with them. During the melting, these blocks moved to the ground. Some ended up with their pointed side on a flat mountain slope in an unstable position and can rock a few inches back and forth.

This is considered by scientists to be the world's largest erratic block, which can be moved by hand.

Granite

Granite is one of the most common rock types in the continental crust of magmatic deep rock, that is, when magma deep down in the earth undergoes a slow cooling process. Granite can have a coarse-grained structure. Large parts of Sweden's bedrock are made up of granite, especially here in Småland. Granite consists of silica mineral such as feldspar and quartz as well as smaller amounts of mica for example. A granite can have different colors from white to red and black due to differences in mineral composition and texture. Some minerals are millimeters, others can be several centimeters. Granite is very hard and crack-free and has unusually high resistance to pressure, impact and deformation; it is also insensitive to acidified rain.

Continental glacier

Over the last million years, we have had at least four periods during the so-called Quaternary period, when a continental glacier covered most of Northern and Central Europe. The latest land ice (the continental glacier) was in constant motion, which in this part of the land was directed to the south.

Logging Requirements

To log this Earth Cache "found", please send answers to the following questions to cache owner. You need not wait for approval to log the cache. If no response is received within 2 weeks, the log as found will be deleted

1 The Erratic block is made of granite, estimate if it is fine, medium or coarse grain

2 Granite consists of feldspar, quartz and mica - How many percent make up each one on the stone?

3 What color does the Erratic block have? Why do you think it looks like it does?

4 What are the differences between the Erratic block and other moving blocks?

Optional bonus mission: Upload a photo of yourself or you at the Rocking stone

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.