Skip to content

<

Oscar II staty - Marstrand #7

A cache by Erik7777 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/25/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Press here for English!

[Svenska]Här på koordinaterna för denna Earthcachen kan man se granit väldigt tydligt. Det finns flera olika typer av granit här på platsen och det är en perfekt plats att skåda granit för om man vill göra geologiska jämförelser mellan två olika typer av Granit. Granit är ett vanligt byggnadsmaterial här på Marstrand och används i flera byggnader, blandannat Carlsens Fästning. Anledningen till detta är granitens geologiska egenskaper att den är väldigt hård och sällan får sprickor i sig och är ganska motståndelig mot mekaniskvittring. Här vid koordinaterna finns det en staty med två typer av granit i sockeln där man mycket tydligt kan studera geologiska skillnader.

Granit är en av jordskorpans mest förekommande bergarter vilket kan bero på att den är en såkallad magmatisk bergart. Detta innebär att den bildas när magma stelnar vid jordytan och beroende på vilka mineral som stelnar innehåller graniten olika mineral. Detta är någonting som kan skådas väldigt tydligt här vid koordinaterna för denna earthcache. Beroende på hur djut graniten bildas, alltså stelnar har den olika kornstorlek, grovkorniga graniter har bildats djupt ner i jordskorpan och under en längre tid medan finkornigare granit har bildats närmare ytan och under en kortare tid. Detta är tyvärr ingenting man tydligt kan se skillnader på i de graniter som är vid koordinaterna.

Granit består av kiseloxida mineral fältspat (rött), kvarts (vit), pyroxen, (svart), hornblände (gråaktigt), glimmer (blandade färger), på bilden nedan ser du olika typer av graniter som har olika färger till följd av dess mineralsammansättning.
Granit är som jag skrev ovan en magmatisk bergart och bildas när magma stelnar vid jordskorpan. Olika mineral förstelnas vid olika temperaturer vilket medför skillnader i texturen på Graniten. Det är även här mineralen i graniten får "sin plats" alltså orienteringen, det vill säga hur graniten utseende mässigt ser ut och hur mineralen är fördelade över graniten. Det är inte ovanligt att Granitens sktruktur och mineralorientering skiljer sig åt beroende på var, när och hur den har bildats. Hur det ser ut här på Marstrand och om det skiljer sig får du besvara i frågorna nedan. Här på Marstrand kan det även vara så att ett mineral som finns med i båda granittyperna som finns på koordinaterna tar upp olika stor andel i de olika granittyperna.

Sedan är det även så att finkorniga graniter har bildats under en kortare tid och på ett grundare djup eftersom de då inte får tid till att växa sig stora. Grovkorniga graniter däremot har bildats på ett större djup och fått tid till att växa sig stora. Denna slutsats man kan dra med denna informationen är att man kan genom att skåda om graniten är grovkornig eller finkornig avgöra om den har bildats under en längre eller snabbare tid.

Som jag skrev ovan är Granit ett vanligt byggnadsmaterial här på Marstrand eftersom det är hård och motståndskraftigt mot mekanisk vittring. Har man två graniter kan man dtudera dem och dra eventuella geologsika slutsatser om dess hårdhet och kvalitet genom att titta på om de har sprickor i sig eller har utsatts för mekanisk vittring.

Genom att studera två graniter kan man med informationen från beskrivningen bestämma dess geologiska skillnader vilket du kommer få öva på i loggningsuppgiften.

Loggnings instruktioner

>

För att kunna logga cachen skall du svara på följande frågor:

1. Beskriv de geologiska skillnader du ser mellan de två graniterna på koordinaterna.

2. Ta en bild på dig själv eller något personligt objekt med statyn i bakgrunden och ladda upp till ding logg.För att logga cachen skall du maila svaren till mig via min profilsida (länk.) Alternativt skicka svaren till aa1124aa@outlook.com Vid eventuella fel så kontaktar jag dig.
Du behöver inte vänta på svar från mig för att logga!


Besök gärna:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (öppnas i appen)[English]Here on the coordinates of this Earthcache you can see granite very clearly. There are several different types of granite here on the place and it is a perfect place to see granite if you want to make geological comparisons between two different types of granite. Granite is a common building material here on Marstrand and is used in several buildings, including Carlsen's Fortress. The reason for this is the geological properties of granite that it is very hard and rarely cracks and is quite resistant to mechanical weathering. Here at the coordinates there is a statue with two types of granite in the plinth where you can very clearly study geological differences.

Granite is one of the earth's most common rocks, which may be due to the fact that it is a so-called magmatic rock. This means that it is formed when magma solidifies at the earth's surface and depending on which minerals solidify, the granite contains different minerals. This is something that can be seen very clearly here at the coordinates of this earthcache. Depending on how deep the granite is formed, ie it solidifies to different grain sizes, coarse-grained granites have formed deep down in the earth's crust and for a longer period of time, while finer-grained granite has formed closer to the surface and for a shorter time. Unfortunately, this is not something you can clearly see differences in the granites that are at the coordinates.

Granite consists of silica mineral feldspar (red), quartz (white), pyroxene, (black), hornblende (grayish), mica (mixed colors), in the picture below you see different types of granites that have different colors due to its mineral composition .
Granite is, as I wrote above, a magmatic rock and is formed when magma solidifies at the earth's crust. Different minerals are solidifies at different temperatures, which leads to differences in the texture of the Granite. This is also where the mineral in the granite gets "its place", ie the orientation, ie how the granite looks in terms of appearance and how the mineral is distributed over the granite. It is not uncommon for Granite's structure and mineral orientation to differ depending on where, when and how it was formed. What it looks like here at Marstrand and if it differs, you can answer the questions below. Here at Marstrand, it may also be the case that a mineral that is included in both granite types that are on the coordinates takes up a different proportion in the different granite types.

Then it is also the case that fine-grained granites have formed for a shorter time and at a shallower depth because they then do not have time to grow large. Coarse-grained granites, on the other hand, have formed at a greater depth and had time to grow large. This conclusion that can be drawn with this information is that by looking at whether the granite is coarse-grained or fine-grained, one can determine whether it has been formed for a longer or faster time.

As I wrote above, Granite is a common building material here on Marstrand because it is hard and resistant to mechanical weathering. If you have two granites, you can study them and draw any geological conclusions about their hardness and quality by looking at whether they have cracks in them or have been subjected to mechanical weathering.

By studying two granites, you can use the information from the description to determine its geological differences, which you will practice in the logging task.

Logging tasksb>

>

To be able to log the cache, you must answer the following questions:

1. Describe the geological differences you see between the two granites on the coordinates.

2. Take a picture of yourself or some personal object with the statue in the background and upload to your log.


To log, send the answer to me from my profile page (link.) Or send your answer to aa1124aa@outlook.com I Contact you if somthing is wrong. You dont need to wait on answer from me to log!

If you have time you can also visit my other caches here in Marstrand:

Marstrand #1

Marstrand #2

Kvarts - Marstrand #3

Giant Kettles - Marstrand #4

Carlstens fästning - Marstrand #5

Stora Le–Marstrandsformationen - Marstrand #6

Oscar II staty - Marstrand #7

Fältspat - Marstrand #8

Oxidation - Marstrand #9

Lasse-Majas badkar - Marstrand #10

st. Eriks grottor - Marstrand #11

Marstrand Adventure Lab (Opens in the app)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.