Skip to content

kinderboerderij Nijverdal Traditional Geocache

Hidden : 07/07/2020
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Algemeen: De cache is bereikbaar van zonsopkomst tot zonsondergang dus ook buiten de openingstijden van de kinderboerderij.
Het bestuur heeft hiervoor toestemming gegeven om het terrein gewoon te betreden ook buiten de openingstijden.

 

Locatie: De cache bevind zich op het terrein van Kinderboerderij Nijverdal. (bij gebruik van navigatie vul dan in Industrieweg/ derde kampsweg 51 dit ivm een weg die door de boerderij liep en nu niet meer bestaat sommige navi`s kennen de update niet)
Deze kinderboerderij is sinds 3 jaar in Nijverdal gevestigd op deze locatie.
Op dit moment is de kinderboerderij in volle ontwikkeling en opbouw  red.Juli 2020
Om uit eidelijk een kinderboerderij 2.0 te worden waar educatie,recreatie centraal staan.
Dus dieren houden op een natuurlijke manier (niet alles binnen in hokken)
Verbouw van eigen groente en fruit (consumeren door mens en dier)
En een werkplek bieden voor iedereen.

Cache behuizing:
Deze is gemaakt door 1ste klas leerlingen van het Zone College in Almelo tijdens hun techniekles.
De leerlingen hebben zelf het thema gekozen, het ontwerp en de uitvoering gedaan.

Cache: Lees de tekst waar de vragen in verwerkt zijn en haal daar de juiste antwoorden uit.
Het legnest dient tevens als TB hotel.
sluit het legnest weer netjes 

​​​​De vragen staan van boven naar beneden het eerste antwoord is dus het bovenste cijfer.
(mocht de cijferring niet goed draaien knijp dan even de slotbeugel en slotkast naar elkaar tussen duim en wijsvinger)

Kippen weetjes:

Kippen zijn nuttige dieren ze ruimen de tuin op door veel onkruid en insecten te eten.
Ook leggen kippen eieren die weer geconsumeerd kunnen worden of verwerkt.
Een gemiddelde kip legt ongeveer 0.83 ei per dag dit komt neer op 305 eieren per jaar.
Als het ei eenmaal gelegd is, laat ze het luid tokkend horen!
Kippen leggen verschillende eieren grote, kleine, witte en bruine.
Kippen die meestal kleine eieren leggen noemen we vaak kriel kippen.
De kleur van het ei wordt bepaald door het ras van de kip.
Je kunt aan de oorlellen van een kip zien welke kleur eieren ze legt
kippen met rode oorlellen leggen een bruin ei en die met witte oorlellen een witte.
kippen leven vaak in een groep, zo1n groep bestaat vaak uit een haan (man) en een aantal hennen ( vrouw)
Een haan geef je het best 4 tot 5 hennen, maar hij kan gerust een toom van 12 hennen bij elkaar houden. Als er meerdere hanen bij een toom hennen leven, zal er steeds één de baas zijn.
De haan zal s`morgens ook het eerste naar buiten gaan en als laatste naar binnen.
Om te bepalen wie er in de rangorde staat gaan kippen elkaar pikken dit noemt men ook wel de pikorde.
zo weet elke kip welke positie die heeft in een toom.
Kippen worden over het algemeen niet erg oud.
De maximum leeftijd is sterk afhankelijk van ras tot ras. De ene kippensoort wordt doorgaans slechts drie jaar oud. Andere soorten kunnen dan makkelijk de leeftijd van 20 jaar bereiken.

Maar de gemiddelde leeftijd is ongeveer 10 jaar voor een kip.

Hoeveel eieren legt een kip per jaar?

5 313

6 305 

7 86

8 13

Welke kleur eieren legt een kip met rode oorlellen?

1 blauw                                                                                                                             

2 rood

3 wit

4 bruin 

Hoe oud kan een gemiddelde kip worden?              

9 10 

8 12

7 5

5 19

(eng)

Location:
The cache is located on the grounds of Kinderboerderij Nijverdal. This petting zoo has been located in Nijverdal at this location for 3 years. The petting zoo is currently in full development and construction July 2020 To eventually become a petting zoo 2.0 where education, recreation are central. So animals keep in a natural way (not everything inside cages) Growing your own fruit and vegetables (consuming by humans and animals) And provide a workplace for everyone.

Cache housing:
This was made by 1st class students of the Zone College in Almelo during their technique class. The students themselves have chosen the theme, design and implementation. Cache: Read the text that contains the questions and get the correct answers. There is a number for each answer, which can be dialed in the combination lock. With the right combination, the lock can be opened and the log can be reached. The laying nest also serves as a TB hotel. close the laying nest neatly with the lock. Would you also like to shuffle the lock with the numbers after closing. The questions are listed from top to bottom, so the first answer is the top number. (if the digit ring does not rotate properly, squeeze the lock bracket and lock case between thumb and index finger)

 

Chicken facts:
Chickens are useful animals and they clean up the garden by eating a lot of weeds and insects. Chickens also lay eggs that can be consumed or processed again. An average chicken lays about 0.83 eggs a day, which equates to 305 eggs a year. Once the egg is laid, let her hear it beating loudly! Chickens lay different eggs large, small, white and brown. Chickens that usually lay small eggs are often called bantam chickens. The color of the egg is determined by the breed of the chicken. You can tell from the earlobes of a chicken what color eggs she is laying chickens with red earlobes lay a brown egg and those with white earlobes lay a white one. chickens often live in a group, such a group often consists of a rooster (male) and a number of hens (female) It is best to give a rooster 4 to 5 hens, but it can safely keep a flock of 12 hens together. If several roosters live in a flock of hens, one will always be in charge. The rooster will also go out first in the morning and go in last. To determine who is in the ranking, chickens will peck each other, this is also called the pecking order. this way every chicken knows what position it has in a flock. Chickens generally don't get very old. The maximum age strongly depends on breed to breed. One chicken species usually lives only three years. Other species can then easily reach the age of 20 years. But the average age is about 10 years for a chicken.

How many eggs does a chicken lay per year?

5 313

6 305

7 86

8 13

What color eggs does a red comb chicken lay?

1 blue

2 red

3 white

4 brown

How old can an average chicken get?

9 10

8 12

7 5

5 19

Additional Hints (Decrypt)

Urynnf vf urg fybg xncbg trznnxg. Qr pnpur xna ah bcra mbaqre qr pvwsrepbqr Nagjbbeq bc qr ientra (6-4-9)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)