Skip to content

KGW 24: Křídové mořské proudy - Sponge rock EarthCache

Hidden : 12/03/2020
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Naše matka Země nás neustále překvapuje. Občas nám odhalí některé ze svých tajemství. Tentokrát vás Koumesův GeoWandr dovede po Královské procházce až ke skalní stěně, která vznikla na dně křídového moře. Jedná se o unikátní důkaz přítomnosti pravěkého moře na území města Kutná Hora. Mořské proudy, vířící různými směry, zde uložily vrstvy písku na mořském dně a v nich uložené mrtvé organismy do skalního masivu na mnoho milionů let. Dnes zde můžeme objevovat a obdivovat jejich pozůstatky.

Geologicky se jedná o významný odkryv křídových pískovců v Kutné Hoře, který je viditelný na pravém břehu řeky Vrchlice. Pískovce zastupující korycanské vrstvy jsou světle šedé až bělošedé, hrubozrnné a obsahují valouny křemene, pararul a extraklasty (úlomky horniny pocházející z jiné oblasti) z kalcitu. Velikost těchto valounů kolísá mezi 3 až 50 mm. Jsou subhorizontálně (v geologické terminologii označení směru) vrstevnaté. Typický je též jejich deskovitý rozpad. Zelené a rezavě zelené skvrny a jsou způsobeny přítomností minerálu glaukonitu (https://sk.wikipedia.org/wiki/Glaukonit) v různém stádiu zvětrávání. Z nalezených zkamenělin lze nalézt četné sekundárně kalcifikované, velmi často mořským příbojem omleté houby (spongie), náležející třídám Hexactinellida (např. Laocoetis sp.) a Lithistida (např. Chonella sp. a Siphonia sp.), obvykle přenesené z jiných částí sedimentačního prostoru.

Došli jste až na místo. Nad vámi se tyčí skalní stěna tvořená vápnitými pískovci perucko rokycanských vrstev představující mělkovodní mořské usazeniny. Křížové zvrstvení naznačuje, že během jejich usazování ve svrchní křídě (druhohory, cenoman 99-93 mil let před n.l.) se rychle měnila dynamika proudů a prostředí. Jedná se o unikátní přírodní stěnu se selektivně vyvětranými pseudoškrapy a šikmým zvrstvením vápnitých pískovců. Ve vrchních částech odkryvu nasedají na pískovce místy slínovce bělohorského souvrství a třetihorní říční štěrky. Ve spodní části souvrství můžete pozorovat hluboké fosilní zvětrávaní se selektivně vyvětranými pseudoškrapy a šikmým zvrstvením vápnitých pískovců.

Nedaleko byl roku 1919 do této stěny vytesán reliéf Jaroslava Vrchlického o rozměrech 5 x 4,5 m, kterého si nelze nevšimnout. Jaroslav Vrchlický  významný česky básník a prozaik, původním jménem Emil Frída, navštěvoval v mládí často Kutnou Horu a natolik si ji zamiloval, že si zvolil svůj pseudonym podle místní říčky Vrchlice.

Návštěvu místa doporučuji po setmění, kdy je skála nasvícena a má svoje osobité kouzlo…

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/

Otázky:

 1. Zvláštností lokality je křížové zvrstvení viditelné po celé délce skalní stěny. Podrobně ho prozkoumej a zkus se zamyslet nad následujícími otázkami: 
  1. Vysvětli, jak mohlo toto zvrstvení vzniknout?
  2. Jaké podmínky tehdy pod mořskou hladinou panovaly?
  3. Vznikla tato struktura nízko nebo hluboko pod hladinou pravěkého moře?
  4. Popiš strukturu vrstev. Například jaká je jejich orientace (rovnoběžná, různoběžná), návaznost, tloušťka atd...?
 2. O současnou strukturu povrchu skály se postarala povrchová eroze. Vysvětli, proč je povrch stěny nepravidelný a jsou zde dobře pozorovatelné jednotlivé vrstvy?
 3. Ve spodní části skály můžeš nalézt množství fosilií. Napiš, o pozůstatky jakých organismů se převážně jedná? Fotografii fosilie můžeš přiložit k logu, není to však podmínkou.
 4. Vyfoť sebe nebo svoji GPS či předmět s Nickem na dně křídového moře a fotku přilož k logu.

Odpovědi prosím zasílejte přes centrum zpráv (nikoliv e-mail) z důvodu zachování vlákna konverzace. Logujte rovnou, pokud bude některá z odpovědí špatně, ozvu se. V případě, že odesíláte odpovědi za svého goekolegu, případně odesílá-li odpovědi za vás někdo někdo jiný, uveďte to přímo do vašeho logu (předejdete tím případným nedorozuměním při uznání logu). Logy bez neodeslaných odpovědí budou po předchozím upozornění smazány. Děkuji za porozumění a přeji prima zábavu s geocachingem :)

Additional Hints (No hints available.)