Skip to content

<

Forsby kalkbrott

A cache by Coland Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/02/2021
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Forsby kalkbrott

Forsby kalkbrott är Sörmlands största stenbrott. Sedan den industriella utvinningen började 1938 så har man utvunnit över 25 miljoner ton kalksten. Kalkstenen här anses vara en så pass viktig resurs att Forsby är utsett som riksintresse enligt naturresurslagen. 

Bergarten här är urkalksten, vilket är en äldre benämning på omvandlade (metamorfa) kalkstenar och dolomitstenar som tillhör urberget, dvs är äldre än 570 miljoner år. Enligt informationsskylten på platsen är kalkstenen 2,5 miljarder år gammal, men enligt SGU:s berggrundskarta är kalkstenen mellan 1,91 och 1,88 miljarder år gammal.

I kalkstenen från Forsby har man hittat en mängd olika intressanta mineral. 1955 skrev Nils Sundius i geologiska föreningens årsskrift följande:

Vid en undersökning for praktiskt ändamål for ett par år sedan av mineralinnehållet i Forsby kalksten, västra Södermanland, anträffade  undertecknad bl. a. ovanstående tvenne,  mindre vanliga mineral. Huvudsakliga silikatföroreningarna i kalkstenen utgöras av ett i slipprov svagt blågrönt aktinolitiskt hornblände och en likaledes i slipprov svagt gulaktig flogopitisk glimmer. Härtill kommer i mindre mängd skapolit och en svagt grönaktig pyroxen. Mer sporadiskt anträffades kvarts  och en makroskopiskt svart, i slipprov kraftigt grönfärgad spinell. Spinellen  uppträder som  rundade  korn i kalkstenen, någon gång  med antydan  till  kristallytor. Den är något  omvandlad varvid sericit  bildats. [...] material erhölls vid en spektografisk  bestämning,  utförd vid S.G.U:s Geokem. lab., som huvudbeståndsdelar Ng, Fe, Zn och Sl. Spinellen torde därför närrnast vara att beteckna som en gahnit. Skapoliten är rätt  starkt omvandlad.

Geologisk karta över området. Brun: graniter (1,91-1,87 miljarder år gammal), gul: ryolit/dacit (metamorf) (1,91-1,88 miljarder år gammal), grön: diabas (1,6-1,5 miljarder år gammal) och slutligen omvandlad kalksten (1-91-1,88 miljarder år gammal).

Urkalkstenen i Forsby innehåller lager och gångar av den metamorfa bergarten amfibolit. I stora grad går den parallellt med kalkstenen. Dessa fyndigheter av amfibolit förekommer inte alls i lika stor utsträckning i områdets omkringliggande graniter och leptiter. Intrusioner av pegmatit och granit har också hittats.

Med undantag av ovan nämnda inneslutningar så är kalkstenen i Forsby relativt uniform. Den är ljus i färgen, oftast vit alternativt något rödaktig. Mörkare varianter med grå eller blåaktig färg finns också. Kornstorleken är medelkornig, med mineralkorn av storlek mellan 2 och 5 millimeter (vilket är välidgt stort för att vara kalksten). Mindre inslag av finkornigare kalksten finns dock också. På vissa ställen är kalkstenen löst sammansatt och går enkelt isär längs kornen när man slår på den med en hammare. 

Mineral som kalkstenen innehåller är bland annat kalcit, vars korn mestadels är oregelbundna i formen. Dolomitkristaller har inte hittats i kalkstenen men området innehåller en begränsad mängd dolomitsten. Hornblände, glimmer, grön pyroxen är andra mineral som förekommer. Spinell och kvarts är väldigt sällsynt, men har hittats i kalkstenen. Spår av plagioklas fältspat förekommer också som spårämnen.

Kalkstenen i Forsby har ett relativt högt karbonatinnehåll, med över 90% karbonater. För produktion av cement räcker det med 75-80 % karbonatinnehåll.

Startkoordinaterna för Earthcachen pekar på parkeringen, där du finner flera block av urkalksten från brottet. Dessa har skulpterats en del, så försök att förbi se detta när du slutför denna EarthCache. Det bästa är att försöka titta på färska ytor på stenarna.

Vid waypointen för utsikten så får du en bra blick över stenbrottet. Därifrån kan man se stenbrottets väggar, som säger en del om områdets geologiska bildning.

Urkalksten

Uralksten är ett äldre namn för metamorfa kalkstenar och dolomitstenar (marmor) som tillhör urberget. Åldern är minst 570 miljoner år. Ursprunget är en sedimentär karbonatbergart som till minst 50 % består av kalciumkarbonat, huvudsakligen i form av mineralet kalkspat. Vanlig kalksten är sedimentär och bildas lagervis vilket man ofta kan se tydligt i dens struktur. Urkalkstenen är helt omkristalliserad och marmorartad, och den fick nuvarande skepnad i samband med den svekofenniska bergskedjeveckningen som skedde för 1900 miljoner år sedan. Kalkstenen gränsar ofta mot järnmalmer och man finner den därför i anslutning till många gamla gruvor. Ofta finner man urkalkförekomsterna i stråk som kan följas långa sträckor och bidra till tolkningen av urbergets lagringsförhållanden.

EarthCachen

För att få logga denna EarthCache så måste du besöka de ovanstående koordinaterna samt skicka in svar på frågorna nedan till mig. Du behöver inte vänta på svar från mig, utan det är bara att skicka iväg din logg när du har skickat svaren till mig. Om ni är flera som loggar EarthCachen så räcker det om en person skickar in svar, men skriv vilka nick som är med och loggar. Om inte dessa krav följs så kan din logg raderas av mig.

Frågorna:

1. Vid koordinaterna finner du ett antal block av urkalksten från stenbrottet. Hur kan man se på dem att kalkstenen är just omvandlad? 

2. Undersök blocken ur två aspekter för att ta reda på om den är ren eller inte. Först när det gäller mineralinnehåll (om kalkstenen innehåller många olika färgade korn, se till att kolla på färska ytor!) och för det andra om du kan se rester eller inneslutningar av andra bergarter i blocken.

3. Titta på stenbrottets väggar från utsiktsplatsen. Med fokus på strukturen hos berget så kan du se spår från urkalkstenens först sedimentära och sedan metamorfa ursprung. Motivera hur man kan se det i stenbrottets väggar.

4. Obs! Frivilligt: Ladda upp en bild på dig och/eller din GPS vid platsen till din logg. Detta är helt frivilligt och är inget krav för att få logga.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.