Skip to content

[CQ] Vnútrozemská delta Multi-Cache

Hidden : 04/10/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

Keška je súčasťou CQ série 43. kešiek v 8. štátoch Európy. Na Slovensku vám ukáže zaujímavé miesta v Bratislave a priblíži ich význam. U nás pozostáva zo šiestich kešiek, zvyšné nájdeš rozdelené v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Litve a v Lotyšsku. Nájdením piatich z nich získaš kľúč k poslednej keške "Predstava budúcnosti".
Pri hľadaní kešky "[CQ] Vnútrozemská delta" si cestou k finálnym súradniciam, asi 40 metrov pred keškou, po svojej pravej strane môžeš všimnúť kovovú vežičku s plošinou. Bielo-červená tabuľka na nej ti môže pomôcť k získaniu finálnych súradníc šiestej - bonusovej kešky zo série CQ.

Čo sa stane s riekou, keď ju spútame a zregulujeme? Dokážeme ešte Dunaju vrátiť časť jeho pôvodnej slobody a prírodnej bohatosti? Pátraj po keške na Hrušovskej zdrži a dozvieš sa odpovede na tieto otázky.

STAGE 1
Tvoje pátranie začína tu: N 48° 2.020' E 17° 14.009'

Hrušovská zdrž, kde sa práve nachádzaš, je prvou konštrukciou na Dunaji patriacou k vodnému dielu Gabčíkovo. Slúži na zachytenie a odklonenie vody do prívodného kanála (pri ktorom práve stojíš). Tento 17 km dlhý betónový kanál vedie vodu až do vodnej elektrárne v Gabčíkove. Aj keď vodné toky na niektorých miestach regulovať musíme kvôli obydliam či plavbe, každý zásah ovplyvní rieku a život v nej. Pri umelom prehradení stráca rieka svoj charakter, celistvosť a dynamiku, čo má negatívny dopad na celý riečny ekosystém a jeho druhy.

foto: mapa Vodného diela Gabčíkovo

Otázka:
Nájdi tabuľu Dunajskej cyklistickej cesty označujúcu Zdrž Hrušov. Najvyššiu číslicu z nej si poznač ako "Z".

STAGE 2
Pokračuj ďalej k tomuto miestu: N 48° 02.003' E 017° 14.036'
VYPLYV VODNÉHO DIELA NA DUNAJSKÉ RYBY

V minulosti v Dunaji žili všetky druhy rýb Slovenska. Po výstavbe vodného diela za zmenil charakter rieky, prúdivé biotopy sa zmenili na stojace a zanikli dôležité rybie neresiská. To malo výrazný vplyv na druhovú bohatosť aj početnosť rýb. Pred reguláciou sa Dunaj počas vyšších vodných stavov rozlieval do krajiny, zaplavoval okolité lesy a lúky do vzdialenosti až dvadsať kilometrov na obidve strany od hlavného toku rieky. Plytká voda bola okamžite osídlená životom. Ekosystém Dunaja v tejto časti sa vyvinul za takýchto podmienok a mnoho druhov rýb sa v skutočnosti rozmnožuje na zaplavených lúkach a v lesoch. Takéto prirodzené záplavy sa dnes v tejto časti Dunaja s výnimkou extrémnych povodní už nevyskytujú. Monitoring rýb ukázal, že už za prvé 4 roky od výstavby VDG klesla početnosť populácií rýb o jednu tretinu. V súčasnosti je početnosť rýb len 30% v porovnaní pred výstavbou vodného diela.
DUNAJSKÝ OBOR
Vodné dielo Gabčíkovo je jednou z troch bariér na 1920-kilometrovom úseku Dunaja od Čierneho mora až po Viedeň. Nebyť týchto bariér, celý dolný, stredný a časť horného toku Dunaja by bola priechodná pre ryby vrátane obrovskej vyzy veľkej, ktorú v minulosti lovili rybári aj v Bratislave.
DUNAJSKÁ AMAZÓNIA
Dunaj sa kedysi dynamicky menil každý rok. Na niektorých miestach hlavné koryto takmer neexistovalo, pretože sa tok rieky rozdelil na mnoho menších ramien. Na nížine pod Bratislavou tak Dunaj vytvoril unikátnu vnútrozemskú deltu. Neuveriteľne rozmanitý svet, ktorý zahŕňal sieť riečnych ramien, riečnych ostrovov, štrkových lavíc, lesných spoločenstiev, mokradí aj strmé brehy. Dunajská vnútrozemská delta bola jedna z najväčších a najrozmanitejších mokradných komplexov v strednej Európe. Pre človeka to bol takmer nepreniknuteľný vodný labyrint, avšak pre vodné organizmy to bol raj plný života. Všetky tieto prostredia vznikali len vďaka slobodnému pohybu vody. Bohužiaľ, rozsiahle časti tejto vnútrozemskej delty boli zničené počas výstavby vodného diela. Zvyšky vnútrozemskej delty dnes ohrozuje najmä jej postupné vysychanie pre nedostatok vody, keďže väčšina prietoku vody v Dunaji je dnes odvádzaná z koryta rieky do umelého prívodného kanála vodného diela.

foto: zvyšky vnútrozemskej delty Dunaja

Otázka:
Pri Dunaji určite uvidíš smerovník s viacero tabuľkami, poď si ho lepšie obzrieť. Sú na ňom aj GPS súradnice, tak si poznač číslicu, ktorá sa v nich vyskytuje najčastejšie a označ ju ako "S". Najmenšiu z číslic, ktorá sa v súradniciach vyskytuje dvakrát, si poznač ako "D".

STAGE 3
Pokračuj ďalej po ceste k tomuto miestu: N 48° 01.937' E 017° 13.772'
SEDIMENTÁCIA HRUŠOVSKEJ ZDRŽE (resp. ČUNOVSKÁ ZDRŽ)

Rieky okrem vody transportujú aj veľké množstvo sedimentov. Tieto sedimenty sa teraz zachytávajú v Hrušovskej zdrži, ktorá sa veľmi rýchlo zanáša. Rieka pod priehradou síce naďalej vymieľa svoje koryto, no sedimenty zhora už neprichádzajú. Koryto pod priehradou sa preto zarezáva čoraz hlbšie a so sebou sťahuje aj hladinu podzemnej vody. Vzniká tak paradoxná situácia, kedy lužné lesy, ktoré rastú priamo v ramennej sústave Dunaja trpia vysychaním.
V Hrušovskej zdrži je dnes také obrovské množstvo sedimentu, že jej protipovodňová funkcia je minimálna. Zadržiavacia kapacita Hrušovskej zdrže je iba 1 až 6 dní, oproti tomu sa napríklad Oravská priehrada pri priemernom toku naplní až za 117 dní.
Priehrady ovplyvňujú nie len hydrológiu, ale tiež aj fyzikálne a chemické vlastnosti riek. Prehradením sa zmení ich biochemický cyklus, naruší sa tok organického uhlíka, nutričná rovnováha, koncentrácia kyslíka a tiež tepelné podmienky. Viaceré štúdie poukazujú na to, že z priehrad plných sedimentu sa stávajú zdroje skleníkových plynov – uvoľňuje sa predovšetkým metán, ktorý je až 80-krát silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý.
Otázka:
Stojíš pri pamätníku anglickým letcom, posádke bombardéra Wellington, ktorí tu boli zostrelení v októbri 1944. Možno im venuješ chvíľu ticha, a až potom si poznačíš druhú indíciu - počet veľkých bielych kvádrov rozostavaných okolo pamätníka. Označ tento počet ako "K".


STAGE 4
Presuň sa len o kúsok ďalej, na N 48° 01.928' E 017° 13.757'

VÝSTAVBA VODNÉHO DIELA
Pôvodný zámer bol postaviť sústavu vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros, avšak po zmene režimu v roku 1989 maďarská strana od výstavby odstúpila. Československo vo výstavbe pokračovalo. Vodné dielo bolo od začiatku kontroverzné, proti sa ozývalo množstvo hlasov z radov odborníkov, aktivistov aj širokej verejnosti.

foto: budovanie vodného diela Gabčíkovo, rok 1990

Otázka:
Text na pamätníku je jednoduchý, spočítaj teda všetky číslice, ktoré nájdeš na tabuľke. Potom sprav úplný ciferný súčet tvojho výsledku a poznač si ho ako "G". Číslicu, ktorá sa na tabuľke vyskytuje najviac krát, si poznač ako "V".

 

STAGE 5
Prejdi sa trošku ďalej, na N 48° 01.488' E 017° 13.040'

VPLYV VODNÉHO DIELA NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Odborníci z radov ekológov vodné dielo kritizujú dodnes, upozorňujú, že sme prišli o dôležité prírodné mechanizmy, ktoré sú človekom nenapodobiteľné. Narušila sa infiltračná i samočistiaca schopnosť vôd, v zmenenom ekosystéme klesla biodiverzita - rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov a vytvorila sa tiež neprekonateľná bariéra pre migrujúce ryby aj ďalšie druhy fauny.

Otázka:
Postav sa čelom k hlavnému vchodu budovy. Počet kruhových okien na celej jej prednej strane si poznač ako "O".

 

FINAL
Kešku nájdeš na súradniciach:
N 48° 0D.(O-V)(Z+5)(D+V)'
E 17° (K+Z).(D+V+1)(G+V)(Z+O+D)'

OBNOVA ZÁPLAV PRE BIODIVERZITU A KLÍMU
Zdravé ekosystémy hrajú nenahraditeľnú úlohu pri zmierňovaní zmeny klímy, pretože absorbujú a ukladajú uhlík z atmosféry. Lužné lesy a mokrade sú v tomto ohľade veľmi efektívne, avšak pre svoje zdravé fungovanie potrebujú pravidelný prísun vody vo forme záplav.
Ako výsledok verejnej petície sa v roku 2020, ktoré iniciovalo združenie BROZ sa opäť otvorila diskusia ekológov a vodohospodárov ohľadne vpúšťania regulovaných záplav do vnútrozemskej delty, ktoré majú aspoň čiastočne kompenzovať stratenú riečnu dynamiku na tomto území. Odborníci odhadujú, že obnova ekosystémov má potenciál zredukovať až 30% emisií CO2 nahromadených v atmosfére a je preto kľúčová v našej snahe spomaliť zmenu klímy.

foto: nápustný objekt Dobrohošť počas simulovanej záplavy

BONUS - SPOLOČENSKÁ HRA AKO DARČEK
Prvých 20 úspešných kešerov (nález na nick), ktorí nájdu a zalogujú všetkých šesť bratislavských kešiek v sérii CQ a zároveň sa do troch mesiacov aktívne zúčastnia aspoň na jednom z CITO eventov od Simon Cooper-a získa zdarma bonusový darček. Čaká na teba tématická engine-building kartová hra pre celú rodinku pod názvom Terra Futura v hodnote cca 30 €!
Hru ti po dohode osobne odovzdá Simon na jednom z eventov, ktoré spolu pripravujeme.

Za tvoj záujem o problematiku ďakuje
BROZ & Simon Cooper.


Keška pri publikácii obsahuje 3 až 5 ks SWG s názvom kešky.
Do krabky nepravidelne v priebehu roka vložíme cca 50 ks SWG, a to bez upozornenia a akéhokoľvek nároku na získanie drievka spätne.
Prosím, nekontaktujte nás kvôli tomu. Necháme to na náhode, aby šancu mal zberateľ v marci, auguste, aj novembri.

 

 


 

Cache is a part of a CQ serie - 43 caches across 8 states in Europe. In Slovakia, caches will show you interesting places in Bratislava and explain their significance. In Slovakia, there are 6 caches, the rest you can find in Bulgaria, Czechia, Romania, Hungary, Germany, Latvia and Lithuania. To unlock the key to the last cache „Imagining the future“ you will first need to complete the first five caches.
While looking for the cache "[CQ] Vnútrozemská delta" (Inland delta), on your way to the final coordinates about 40 meters ahead from the cache, on your right side you may notice a metal turret with a platform. A white-red board on it can help you get the final coordinates of the sixth - bonus cache.

What happens to the river once tamed and regulated? Can we - partially at least - bring back the freedom and natural richness to Danube? A cache hunting in surroundings of the Hrušovská zdrž reservoir will answer these questions.

STAGE 1
Your quest starts here: N 48° 02.020' E 017° 14.009'

At the moment, you are standing close to the Hrušovská zdrž reservoir. It is the very first structure on the stream that belongs to the Gabčíkovo hydroelectric dam. It retains the water and directs it to a feeder you are standing next to. Water flows through the feeder - a 17 km long canal - directly to Gabčíkovo hydroelectric plant.
Regulation of rivers is necessary in some places in order to protect houses, or to improve navigability. Every intervention, however, affects the river and the life in it. Once the river is dammed, it loses its character, integrity and dynamics. This has a negative effect on the entire alluvial ecosystem and its species.
Question:
Find green infoboard Zdrž Hrušov (Zdrz Hrusov reservoir) from Dunajská cyklistická cesta (Danube cycle trail). Mark the highest digit from this board as "Z".

STAGE 2
Your next stop is here: N 48° 02.003' E 017° 14.036'
IMPACT ON DANUBE FISH FAUNA

In the past, all Slovak fish species lived in Danube. Construction of the dam changed the character of the river, the flow stopped and important spawn spots disappeared. All that affected greatly the richness of species and the fish amounts. Before the regulation, Danube would flood the surrounding country, meadows and forests to up to 20 km of distance from both sides of the main stream. As life spreads quickly, these shallow waters were immediately colonised. These were the conditions that formed Danube ecosystem in the area – many fish species spawn and grown in flooded forests and meadows. In this part of Danube, there are no natural floods anymore, with exception of extreme floods. Fish monitoring has shown that in first 4 years after the dam construction, the fish populations quantity dropped by 30%. At the moment, fish quantity is only 30% of the amounts from before the dam.
THE DANUBE GIANT
The Gabčíkovo hydroelectric dam is one of the three barriers located on a 1920 km long section of Danube form the Black sea to Vienna. If it wasn’t for these barriers, the fish, including the massive great sturgeon fished also in Bratislava in the past, could swim through the entire lower, middle and a part of upper reaches of Danube.

photo: the great sturgeon

THE DANUBE AMAZON
In the past, Danube would undergo dynamic changes every year. At some places, there was no main stream, just many smaller branches. In the lowlands in Slovak-Hungarian border area, the Danube had formed a unique inland delta - an incredibly diverse universe with a dense net of river branches, alluvial islands, gravel islands, forest coenoses, wetlands and steep edges. Danube inland delta was once one of the largest and most diverse wetland systems in central Europe. People would find the water maze quite impenetrable, however, it was a true paradise for water organisms. All the little environments only existed as a consequence of free water movement. Unfortunately, vast parts of the inland delta were destroyed during the dam construction. In the present, the remains of delta are subject to gradual drying up due to lack of water, as most of the Danube water is diverted from the bed to the artificial feeder.

Question:
Near the Danube river, there is a signpost with several white tables, there are GPS coordinates on one of them. Mark the digit that occurs most often as "S". Mark the lower of the digits that appears in coordinates twice as "D".


STAGE 3
Follow the path until you reach this point:
N 48° 01.937' E 017° 13.772'
SEDIMENTATION IN HRUŠOVSKÁ ZDRŽ RESERVOIR (ČUNOVSKÁ ZDRŽ RESERVOIR)
Beside the water, rivers also carry large amounts of sediments. These sediments are now accumulating in the Hrušovská zdrž reservoir, which silts up quickly. On the stream after the dam, the river keeps scouring away the bed, but there are no more sediments to silt – they all stay in the reservoir. The bed under the dam is getting deeper and deeper and pushes the underground water levels lower. Therefore, paradoxically, the alluvial forests located right in the middle of Danube river branch system suffer from droughts.
The amounts of sediments in the Hrušovská zdrž reservoir are massive, thus limiting its flood control potential to the minimum. The retention capacity of the Hrušovská zdrž reservoir is only 1 to 6 days. For the comparison, the Orava dam would fill in 117 days at average flow.
Besides the hydrological characteristics of the area, the dams also affect physical and chemical characteristics of rivers. Damming a river changes its biochemical cycle, disrupts the carbon cycle, nutritional balance, concentrations of oxygen and thermal conditions. Multiple studies have shown that dam reservoirs with loads of sediments become sources of greenhouse gases. Mostly methane is released – a greenhouse gas that is 80 times stronger than carbon dioxide.

photo: Gabčíkovo waterworks

Question:
You are standing at the memorial to the English aviators, the crew of the Wellington bomber, who were shot down here in October 1944. Mark the number of large white blocks being built around the monument as "K".


STAGE 4
Move a little further, to N 48° 01.928' E 017° 13.757'

BUILDING THE HYDROELECTRIC DAM
Originally, a system of two hydroelectric dams called Gabčíkovo-Nagymaros was to be built. However, after the change of the regime in 1989, Hungarian government decided not to proceed with their part, the Nagymaros. Czechoslovakia went on with the construction of Gabčíkovo. There was quite some controversy around the dam from the very beginning, as many professionals, activists, and also general public, did not agree with the construction.
Question:
Add up all the digits from the plaque. Then make a complete digit sum of your result and mark it as "G". Also note the number that appears the most often as "V".

 

STAGE 5
Let's walk for a while, to N 48° 01.488' E 017° 13.040'

ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE DAM
Until this day, the ecologists criticise the dam stating we have lost important natural mechanisms that cannot be simulated. Both infiltration and self-purification capacity were compromised, the biodiversity – a diversity of plant and animal species – dropped and an insuperable migration barrier for fish and other animals was created.
Question:
Stand facing the main entrance of the building. Mark the number of circular windows on its entire front side as "O".

FINAL
You can find the cache here:
N 48° 0D.(O-V)(Z+5)(D+V)'
E 17° (K+Z).(D+V+1)(G+V)(Z+O+D)'

BRINGING BACK THE FLOODS TO HELP BIODIVERSITY AND CLIMATE
Healthy ecosystems are indispensable in mitigating the climate change, as they absorb and retain carbon from the atmosphere. Alluvial forests and wetlands can do this very efficiently, as long as they get flooded regularly.
A public petition, initiated by BROZ in 2020, resulted in ecologists and water managers starting to discuss regulated floods in the inland delta again. These artificial floods are supposed to compensate for the lost river dynamics in the area.
The professionals estimate the ecosystem restoration can lower carbon dioxide emissions in atmosphere by 30%, and therefore it is crucial to our efforts to slow down the climate change.

photo: object Dobrohošť during the simulated flood

BONUS - PARTY GAME
The first 20 successful cachers who find and log all six caches in the CQ series and and take part on at least one of the CITO events
from Simon Cooper within three months receive a free bonus gift in the form of a themed engine-building card game for the whole family called Terra Futura worth about 30 €!
Simon will personally hand over the game to you at one of the events we are preparing together.

BROZ & Simon Cooper
thank you for your interest in the issue.

 

Fotografie / Photos:
https://www.minzp.sk/files/press/prednasky/2014-03-26-gabcikovo-panyiova.pdf

Additional Hints (Decrypt)

i qhgvar / va gur ubyybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)