Skip to content

Škola v prírode - Čergov Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 02 July 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

02 July 2022, 07:00 - 20:30

Na úvod:
Škola v prírode od prvého ročníka spája kešerské rodinky s deťmi, jednotlivcov a všetkých zvedavcov zo svete Geocachingu. Prvý event sa konal v roku 2015 pri Kysaku v budove s názvom Škola v prírode, ktorá primárne slúži práve školám. Názov bol na svete.

Myšlienka však bola nezapájať len deti, ale umožniť rodičom, aby sa vrátili do svojich spomienok zo školských čias, ale už aj so svojimi deťmi.

Po Kysaku sa pokračovalo v Slovenskom raji. Vo Vysokých Tatrách si ŠVP niesla ikonu MEGA aj s návštevou priamo z Groundspeaku, kde k nám zavítala Jennifer zo Seattle v USA, pokračovali sme na upršanej Liptovskej Mare, na ranči v Galante, v Skalke pri Kremnici a na Veľkolélskom ostrove s ekofarmou.
Čriepok aktivít:
Pre rok 2022 otváram nový, už 8. ročník tohto eventu a posúvame dokonalý relax na východ. Brány ŠVP sa pre všetkých otvoria v horskom hoteli, v prostredí Čergovského pohoria, v aglomerácií horského rekreačného strediska Drienica – Lysá, ktorý je vzdialený 4 km od mesta Sabinov.

Súčasťou hotela je aj krytý plavecký bazén (25 m x 12,5 m), wellness centrum a letná terasa s vonkajším bazénom, nerezovou šmýkačkou a detským tobogánom.

Z megáčovej dielničky tak postupne vychádza ďalší veľmi bohatý program s množstvom súťaží, zábavy, športu, relaxu, plaveckého bazénu, wellnessu a pre tvoje túlavé topánky alebo kolesá bicykla aj spoznávanie pohoria Čergov a okolia, kde nájdeš drevené kostolíky, hrady, priehradu, jaskyňu a mnoho ďalšieho čo si zaslúži tvoj obdiv.

Voľba či víkend preležíš pri bazéne, vo vírivke, v saune alebo sa aktívne zapojíš do pripravovaného programu je len a len na tebe.

Nebude chýbať živá hudba v podaní (nielen) Montany, predstavenie regiónu, hudobné a divadelné vystúpenia, workshopy, animátori pre deti, prednášky z prírody v prírode i pod strechou, večerné premietania, súťaže o bohaté ceny, LABky, nové kešky v okolí… Možnosti sú/budú obrovské. Primárne to stojí predovšetkým na včasných WA logoch.

Ubytovanie:
Pre nás ako pre skupinu je veľmi dôležitá vzájomná kooordinácia v rezervácií ubytovania. Okrem toho, že môžeme mať o niečo výhodnejšie ceny nám spoločná rezervácia otvára dvere aj na výhodnejšie využívanie celého objektu. Zároveň, čo je veľmi dôležité dokážem tak selektovať iných návštevníkov, aby sa medzi nami nemotkali pri ubytovaní, stravovaní, v bazéne a vlastne počas celého nášho programu…
Každý ubytovaný cez rezerváciu nižšie dostáva náramok na ruku, ktorý otvára aj zatvorené dvere. Využi to.

Ubytko si (zatiaľ len pre prehľad záujmu) rezervuj cez tento formulár:
Až po potvrdení rezervácie a uhradení zálohy (v r.2022) bude rezervačka záväzná. Zatiaľ ti podržím izbu.

Nestojí ťa to určite viac, ale zjednoduší mi to množstvo príprav a v neposlednom rade neprídeš o výhody. Dnes si nezáväzne rezervuj izbu podľa svojho výberu (povie mi to predbežný záujem), v novom roku mi rezerváciu potvrdíš, na jar 2022 vyplatíš zálohu (cca 25%) a zvyšok sa vyžaduje až 3-4 týždne pre konaním eventu, samozrejme stále s možnosťami prípadného storna.

Stanovanie bude možné pre obmedzený počet a je závislé na ubytovaní v izbách. Jednoducho priorita nie je si tam urobiť kemp a nechať hotel prázdny. Pri slabom záujme o ubytovanie stanovanie možné nebude.

Ubytovanie si je možné objednať aj na dlhšie ako trvá event. Ak máš záujem si svoj relaxačný pobyt predĺžiť, tak vieš stále využiť o niečo výhodnejšie ceny cez rezerváciu vo formulároch tohto listingu.


Stravovanie:
Jedlo je zabezpečené vo výbornej hotelovej reštaurácii, ale chýbať opäť nebude guláš, gril, vlastné opekačky atď. Ponuku jedál s rezervačkou budem riešiť pred konaním. Samozrejme bude možná aj ponuka bez objednávky vopred. Výčap bude.

Áno, prídem, čo ďalej?
V prvom rade je potrebné poznať tvoj záujem na čo slúži WA log. Ten ťa absolútne o nič neoberá, nekazí ti štatistiky, ale pre organizáciu je veľmi, veľmi dôležitý. Na nich stojí celá príprava programu, ceny do súťaži a prípadní partneri vďaka ktorým viem potešiť spomienkovým alebo vitamínovým balÍčkom teba alebo tvoje dieťa. WA je vlastne jediná vstupenka, ktorá mi prezradí pre koho každého mám postaviť program.

Ak vieš, že sa k nám pridať chceš, tak neváhaj, neodkladaj logovanie. Ak máš viac nickov v rodinke, využi ich. Vďaka vašim logom sa otvárajú alebo privierajú dvere v plánovanom programe. S včasným logom plánovanej účasti len a len získaš to čo ostatní nemusia (bezplatné alebo zvýhodnené vstupy, špeciálne SWG za WA log do konca apríla, rezerváciu miesta v programe...).

Zapíš svoj WA log, ak je šanca, že sa k nám pridáš.
KEDY?
Prvé tváre očákavam v deň vysvedčenia a všetky ostatné podľa toho koľko zo spoločného programu chcete využiť.
Program ŠVP začne 30.6.2022 od 16:22 a končí v nedeľu, 3.7.2022 o 12:02.

MEGA event dostáva oficiálny dátum
2.7.2022 s trvaním od 07:02 do 20:22 hod.
Tradične ho ukončíme pri večernej tancovačke s Montanou.

Tešíme sa na vás!

Simon Cooper a MEGA nápomocní priateliaIntroduction:
The School in Nature(Škola v Prírode, ŠvP) has been connecting Cacher families with children, individuals and all curious people from the world of Geocaching since the first year. The first event took place in 2015 near Kysak in a building called School in Nature, which primarily serves schools. The name was born.
However, the idea was not only to involve children, but to allow parents to return to their memories of school times also with their children.
After Kysak we continued in the Slovak Paradise, in the High Tatras the ŠvP carried the MEGA icon with a visit from Groundspeak, where Jennifer visited us. We continued on Liptovská Mare, on the ranch in Galanta, in Skalka near Kremnica and on Veľkolélský ostrov with an eco-farm.
Shards of activities:
For the year 2022, I am opening a new, already 8th year of this event and we are moving perfect relaxation to the east. The gates of the ŠvP will open for everyone in a mountain hotel, in the environment of the Čergov Mountains, in the agglomeration of the mountain recreation center Drienica - Lysá, which is 4 km from the town of Sabinov.
The hotel also has an indoor swimming pool (25 m x 12.5 m), a wellness center and a summer terrace with an outdoor pool, a stainless steel slide and a children's water slide.

Another very rich program is commint out with a number of competitions, entertainment, sports, relaxation, swimming pool, wellness and for your wandering shoes or bicycle wheels also get to know the Čergov mountains and surroundings, where you will find wooden churches, castles, a dam, a cave and many another that deserves your admiration.

It ypur choice if you spend weekend lie down by the pool, in the whirlpool, in the sauna or you actively participate in the prepared program is up to you.

There will be live music performed by (not only) Montana, presentation of the region, musical and theatrical performances, workshops, animators for children, lectures on nature in nature and under the roof, evening screenings, competitions for rich prizes, LABs, new caches in the area…. I believe and you should believe that the possibilities will be huge.

Accommodation:
For us as a group, mutual coordination in booking accommodation is very important.
In addition to the fact that we can have slightly better prices, a joint reservation opens the door for us to make more advantageous use of the entire building. At the same time, which is very important, I can select other visitors so that they do not mess with us during accommodation, meals, in the pool and in fact during our entire program…
Through the reservation below, each guest receives a wristband that also opens a closed door. Take advantage of it.

Therefore, please book your accommodation via this form:


It certainly doesn't cost you more, but it will simplify the amount of preparation for me and, last but not least, you will not lose the benefits.
Today book a room of your choice without obligation (the preliminary interest will tell me), in the new year you will confirm my reservation, in the spring of 2022 you will pay a deposit (approx. 25%) and the rest is required up to 3-4 weeks for the event, of course still with options possible cancellation.
Camping will be possible for a limited number and depends on accommodation in rooms. It is simply not a priority to go camping there and leave the hotel empty. With a weak interest in accommodation, camping will not be possible.
Accommodation can be booked for longer than the event. If you are interested in extending your relaxing stay, you can still take advantage of slightly better prices through the reservation in the forms of this listing.

Catering:
Meals are provided in the excellent hotel restaurant, but again there will be goulash, barbecue, own toasters, etc. I will deal with the menu with reservations before the event.

Yes, I'll come, what's next?
First of all, you need to know your interest in what the WA log is for. It doesn't care about you at all, It doesn't spoil your statistics, but he is very, very important for the organization.
On them are the entire preparation of the program, prizes for the competition and potential partners, thanks to which I can please you or your child.

When?
I expect the first faces on the day of the report and all the others according to how much of the joint program you want to use.

The ŠvP program starts on 30.6.2022 from 16:22 and ends on Sunday, 3.7.2022 at 12:02.

The MEGA event receives the official date
2.7.2022 lasting from 7:02 to 20:22.
when we end it with an evening dance with Montana.

We are looking forward to you

Simon Cooper and MEGA friendsWprowadzenie:
Szkoła w przyrodzie od pierwszego roku łączy rodziny z dziećmi, osoby indywidualne i wszystkich ze świata Geocachingu. Pierwszy ewent odbył się w 2015 roku w Kysaku w budynku Zielonej Szkoły, który służy przede wszystkim szkołom. Urodziła się nazwa.

Ideą było jednak nie tylko zaangażowanie dzieci, ale umożliwienie również rodzicom powrotu do wspomnień z czasów szkolnych.
Po Kysaku pojechaliśmy dalej do Słowackiego Raju, następna edycja była w Tatrach Wysokich już z ikoną MEGA i wizytą z Groundspeak, gdzie odwiedziła nas Jennifer, następnie pojechaliśmy na Liptovská Marę, na ranczo w Galancie, na Skalkę koło Kremnicy i na Veľkolélský ostrov z gospodarstwem ekologicznym.

Wycinki programu:
Na rok 2022 otwieram nowy, już ósmą edycję tego ewentu i przesuwamy się na wschód. Bramy ewentu otworzą się dla wszystkich w hotelu górskim, w otoczeniu Gór Čergov, w aglomeracji górskiego ośrodka rekreacyjnego Drienica - Lysá, oddalonego o 4 km od miasta Sabinov.

Hotel posiada również kryty basen (25 m x 12,5 m), wellness centrum oraz letni taras z odkrytym basenem i zjeżdżalnią.
Kolejny raz będzie bardzo bogaty program z licznymi konkursami, rozrywką, sportem, relaksem, basenem, wellness, a dla miłośników turystyki górskiej lub rowerów górskich trasu w paśmie górskim Čergov. W okolice znajdziesz drewniane kościoły, zamki, zaporę, jaskinię i wiele innych ciekowastek, które zasługują na Twój podziw.

Do Ciebie należy wybór, czy w weekend położysz się przy basenie, w jacuzzi, w saunie, czy aktywnie weźmiesz udział w przygotowanym programie.

Będzie muzyka na żywo w wykonaniu (nie tylko) Montany, prezentacja regionu, spektakle muzyczne i teatralne, warsztaty, animatorzy dla dzieci, wykłady, wieczorne projekcje, konkursy o bogate nagrody, LABy, nowości skrytki w okolicy…. Wierzę i uwierz, że możliwości będą ogromne.

Zakwaterowanie:
Dla nas jako grupy bardzo ważna jest wzajemna koordynacja w rezerwacji noclegów.
Oprócz tego, że możemy mieć nieco lepsze ceny, wspólna rezerwacja otwiera nam drzwi do korzystniejszego wykorzystania całego budynku. Dzięki poniższej rezerwacji każdy gość otrzymuje opaskę na rękę, która również otwiera zamknięte drzwi hotela. Skorzystaj z tego. Dzięki opasce można korzystać z zaplecza.

Dlatego prosimy o rezerwację noclegu za pomocą tego formularza:

Na pewno nie będzie to kosztowniejsze i uprości mi to przygotowania i przede wszystim nie stracisz korzyści z zaplecza hotela.

Dziś dokonaj niezobowiązującej rezerwacji wybranego przez siebie pokoju, w następnym roku potwierdzisz rezerwację, wiosną 2022 r. wpłacisz zaliczkę (ok. 25%) i reszta jest wymagana do 3-4 tygodni przed ewentem, oczywiście nadal z możliwością anulowania.

Biwakowanie będzie możliwe dla ograniczonej liczby i zależy od zakwaterowania w pokojach. Biwakowanie i pozostawienie pustego hotelu po prostu nie jest priorytetem. Przy słabym zainteresowaniu noclegami biwakowanie nie będzie możliwe.

Zakwaterowanie można zarezerwować na dłużej niż ewent. Jeśli jesteś zainteresowany przedłużeniem swojego relaksującego pobytu, nadal możesz skorzystać z nieco lepszych cen poprzez rezerwację w formularzach tego ewentu.

Wyżywienie:
Posiłki w znakomitej hotelowej restauracji, ale znowu będzie również gulasz, grill...


Tak, przyjdę, co dalej?
Przede wszystkim konieczne jest zalogowanie WA. W ogóle do niczego nie zobowiązuje, nie psuje twoich statystyk, ale jest bardzo, bardzo ważny dla organizacji. Na nich jest całe przygotowanie programu, nagrody dla konkursu oraz potencjalni partnerzy, dzięki którym mogę uszczęśliwić Ciebie lub Twoje dziecko pamiątkowym pakietem witamin. WA to właściwie jedyny bilet, który powie mi, dla kogo powinienem zbudować program.

Jeśli wiesz, że chcesz do nas dołączyć, nie wahaj się, nie zwlekaj z logowaniem. Jeśli masz więcej nicków w rodzinie, użyj ich. Dzięki Twoim logom drzwi w planowanym programie otwierają się lub zamykają, a z wczesnym logiem WA dostaniesz to, czego inni nie muszą.

Kiedy?
Program rozpoczyna się 30.06.2022 o godz. 16:22 i kończy się w niedzielę 3.7.2022 o godz. 12:02.

Wydarzenie MEGA otrzymuje oficjalną datę
2.7.2022 od 07:02 do 20:22
kiedy kończymy wieczornym tańcem z Montaną.

Czekamy na Ciebie!

Simon Cooper i MEGA przyjacieleTranslation to English: hudecof, Translation to Polish: mp.fcb, Thanks to djmajino for nice GC code, Support: Labutka81

Additional Hints (No hints available.)