Skip to content

Aan de andere kant - Joods meisje Multi-cache

Hidden : 08/26/2021
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


NL: Het betreft een multi cache waarbij op bovenstaand coördinaat geen cache is verstopt maar is een parkje wat vernoemd is naar Commando Kevin de Rijdt welke is omgekomen op  6 september 2009 tijdens een missie in Afghanistan.
GB: It is a multi cache where no cache is hidden at the above coordinate but is a park named after commando Kevin de Rijdt who died on 6 September 2009 during a mission in Afghanistan.
DE: Es ist ein Multi-Cache, bei dem an der obigen Koordinate kein Cache versteckt ist ist aber ein Park, der nach Kommando Kevin de Rijdt benannt ist, der am 6. September 2009 während einer Mission in Afghanistan starb.


Duifje Gans.

Aan de andere kant:
Dit is een serie van 7 geocaches (5 traditionals en 2 multi) allen in de buurt van een landmark. Bij deze 7 landmarks  zult U regelmatig geconfronteerd worden  met de spanningsvelden van de Tweede Wereldoorlog: ‘geallieerd’ tegenover ‘Duits’, ‘goed’ tegenover ‘fout’ en, bovenal, ‘levend’ tegenover ‘dood’. Vandaar ook de naam van deze geocaches  “Aan de andere kant”.  Op de verschillende halteplaatsen word elke keer vanuit een ander perspectief gekeken naar de bevrijdingsoperaties in dit gebied. Daarbij ervaart u zowel wat militairen meemaakten als ook hoe burgers uit die oorlog kwamen

Duifje Gans
(Stationsweg, Venray)

Duifje Gans kwam in september 1943 vanuit Amsterdam naar Venray. Zij hoorde tot de groep van 123 kinderen die door de verzetsgroep van Hanna van de Voort, een kraamverzorgster uit Tienray, in Noord-Limburg waren ondergebracht. Duifje verbleef bij de familie Loogman op de Stationsstraat  in Venray. Vader Jan Loogman hoorde bij de groep van 460 notabelen die in Sint Michielsgestel geïnterneerd waren door de Duitsers. In de nacht van 16 op 17 augustus 1944 deden drie politieagenten uit Eindhoven een inval in de woning van de zussen Loogman in Venray en arresteerden daar de tienjarige Duifje Gans. Het kind huilde vreselijk, omdat ze ondanks haar jeugdige leeftijd heel goed wist wat deze arrestatie betekende. Duifje ging via het politiebureau in Eindhoven, via Vught en Westerbork naar Auschwitz  waar ze op 6 september 1944 is omgebracht.

De cache
WP1: N51° 31.667' E5° 58.513'
"Bankje Aan de andere kant"
Vraag: welk nummer staat er op de lantarenpaal die het dichtste bij het bankje staat? ABCD
Vraag: Welke drie cijfers staan er in de groene ster die je in de buurt van het bankje kunt vinden? FGH

WP2: N51 31.B(A+D+F+G+H)  E005 58.D((D*F*B)+2)
"Duifje Gans"

In de buurt van dit coördinaat vind je de naam van dit joodse meisje.
Vraag: Door hoeveel steentjes word de naam omsloten? J
Vraag: Wat is het huisnummer dat het dichtste er bij staat? K

Cache: N51 31.((C*K)-D)*J-D  E005 58.(D+F)(A+K)

On the other side:
This is a series of 7 geocaches (5 traditionals and 2 multi) all near a landmark.
At these 7 landmarks you will regularly be confronted with the tensions of the Second World War: "allied" versus "German", "right" versus "wrong" and, above all, "alive" versus "dead". That's  where the name of these geocaches refers to "On the other side".Each time at the different stops, the liberation operations in this area are viewed from a different perspective. You will experience what the military went through as well as how civilians came out of the war

Duifje Gans
(Stationsweg, Venray)

Duifje Gans came to Venray from Amsterdam in September 1943. She belonged to the group of 123 children who were housed in North Limburg by the resistance group of Hanna van de Voort, a maternity nurse from Tienray. Duifje stayed with the Loogman family on the Stationsstraat in Venray. Father Jan Loogman belonged to the group of 460 dignitaries who were interned in Sint Michielsgestel by the Germans. In the night of 16 to 17 August 1944, three police officers from Eindhoven raided the home of the Loogman sisters in Venray and arrested ten-year-old Duifje Gans there. The child cried terribly, because despite her youth she knew very well what this arrest meant. Duifje went via the police station in Eindhoven, via Vught and Westerbork to Auschwitz where she was killed on September 6, 1944.

The cache
WP1: N51° 31.667' E5° 58.513'
"Bench On The Other Side"
Question: what number is on the lamppost closest to the bench? ABCD
Question: Which three numbers are in the green star that you can find near the bench? FGH

WP2: N51 31.B(A+D+F+G+H)  E005 58.D((D*F*B)+2)
"Duifje Gans"

Near this coordinate you will find the name of this Jewish girl.
Question: How many smal stones surround the name? J
Question: What is the house number closest to it? K

Cache: N51 31.((C*K)-D)*J-D  E005 58.(D+F)(A+K)

Auf der anderen Seite:
Dies ist eine Serie von 7 Geocaches (5 traditionelle und 2 Multi), alle in der Nähe eines Sehenswürdigkeiten.An diesen 7 Sehenswürdigkeiten werden Sie regelmäßig mit den Spannungen des Zweiten Weltkriegs konfrontiert: "verbündet" oder "deutsch", "Richtig" gegen "falsch" und vor allem "lebend" gegen "tot". Daher der Name dieser Geocaches "Auf der anderen Seite".Jedes Mal an den verschiedenen Haltepunkte werden die Befreiungsoperationen in diesem Gebiet aus einer anderen Perspektive betrachtet. Sie werden erfahren, was die Soldaten erlebten, als auch wie die Zivibevölkerung diesen Krieg durchstand

Duifje Gans
(Stationsweg, Venray)

Duifje Gans kam im September 1943 aus Amsterdam nach Venray. Sie gehörte zu der Gruppe von 123 Kindern, die in Nord-Limburg von der Widerstandsgruppe von Hanna van de Voort, einer Entbindungsschwester aus Tienray, untergebracht worden waren. Duifje wohnte bei der Familie Loogman in der Stationsstraat in Venray. Pater Jan Loogman gehörte zu der Gruppe von 460 Würdenträgern, die von den Deutschen in Sint Michielsgestel interniert wurden. In der Nacht vom 16. auf den 17. August 1944 durchsuchten drei Polizisten aus Eindhoven das Haus der Loogman-Schwestern in Venray und nahmen dort die zehnjährige Duifje Gans fest. Das Kind weinte fürchterlich, denn trotz ihrer Jugend wusste sie sehr gut, was diese Verhaftung bedeutete. Duifje ging über die Polizeiwache in Eindhoven, über Vught und Westerbork nach Auschwitz, wo sie am 6. September 1944 ermordet wurde.

Der cache
WP1: N51° 31.667' E5° 58.513'
"Bank auf der anderen Seite"
Frage: Welche Nummer steht auf dem Laternenpfahl, der der Bank am nächsten ist? A B C D
Frage: Welche drei Zahlen stehen in dem grünen Stern, den Sie neben der Bank finden? FGH

WP2: N51 31.B(A+D+F+G+H)  E005 58.D((D*F*B)+2)
"Duifje Gans"

In der Nähe dieser Koordinate finden Sie den Namen dieses jüdischen Mädchens.
Frage: Wie viele kleine Steine ​​umgeben den Namen? J
Frage: Welche Hausnummer ist am nächsten dran? K

Cache: N51 31.((C*K)-D)*J-D  E005 58.(D+F)(A+K)

The other geocaches from the series are:

Aan de andere kant - Nederlandse soldaat
Aan de andere kant - Amerikaanse soldaat     
Aan de andere kant - Duitse soldaat soldaat
Aan de andere kant - Britse soldaat
Aan de andere kant - Canadese soldaat       
Aan de andere kant - Nederlandse burger

 

This cache has been created with the help of:

           

Additional Hints (Decrypt)

jnaqryebhgr Iraenl jvwfg qr jrt
jnaqryebhgr Iraenl fubjf gur jnl
jnaqryebhgr Iraenl mrvtg qra Jrt

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)