Skip to content

Slunce - naše nejbližší hvězda Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 03 September 2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

03 September 2022, 12:00 - 17:00

Česky - Slunce - naše nejbližší hvězda


Kdy: 3.9.2022  12-17 hod

Kde: Hvězdárna Rokycany

Registrace: 99,- Kč, jen zalogování zdarma

Naším cílem je uspořádat astronomický MEGA event v Západních Čechách a zároveň připomenout důležitost Slunce - naší nejbližší hvězdy.

Event navazuje na předchozí MegaEvent Vesmírná keš v září 2017 v Ondřejově, MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze a MegaEvent Hvězdný Tábor v září 2021.

Registrací získáte:

 • obě eventová CWG (2 ks - každé jiné)
 • eventové pohlednice
 • velmi dobrý pocit, že jste umožnili zorganizovat tento event

Na co se dále můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • suvenýr
 • besedu s odborníky na témata: pozorování Slunce, Sluneční aktivita a její vliv na pozemský život, co to je solarografie
 • program pro rodiny s dětmi
 • CWG tržnici a šmelinárnu
 • TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)
 • LabCache (3 série)
 • navštívíte Zemi
 • potkáte E.T.
 • prohlídku hvězdárny
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové CWG a speciální série CWG, různé další eventové předměty

WEB MEGA eventu


Slunce

Slunce vzniklo asi před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě dalších 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy hlavní posloupnosti, i Slunce září díky termonukleárním reakcím v jádře. Povrch se neustále mění, vznikají a zanikají sluneční skvrny, protuberance, erupce a další sluneční útvary. Slunce ovlivňuje ostatní tělesa Sluneční soustavy nejen gravitačně, ale i zářením v širokém spektru vlnových délek, magnetickým polem a slunečním větremSluneční vítr – proud nabitých částic ze Slunce, které zaplavují celou Sluneční soustavu. 
Slunce je hvězdou průměrné velikosti a ani jeho poloha v naší Galaxii není nijak výjimečná. Leží asi v 1/3 průměru disku Galaxie (přibližně 30 000 světelných roků od jejího středu). Energie vyzařovaná Sluncem vzniká při termonukleárních reakcích v jeho jádru. Každou sekundu se přibližně 700 milionů tun vodíku přemění na 696 milionů tun helia a zbylé 4 miliony tun hmotnosti se přemění na energii (96 % elektromagnetické záření, 4 % odnášejí elektronová neutrina).


 

English - The sun - our nearest star


When: 03/09/2022

Where: The Observatory Rokycany

Registration fee: 99 CZK, isn't needed if you only want to log

Our goal is to organize the astronomical MEGA event in the West-bohemian region and Sun-stars.

What comes with the registration?

 • both unique CWGs (Czech wood geocoin)
 • post cards
 • a good feeling for helping us organizing this event

What can you look forward to?

 • A pleasant environment for meeting
 • discussion with experts on the following topics: observation of the Sun, solar activity and its influence on terrestrial life, what is solarography
 • Family-friendly program
 • souvenir
 • Competitions for both young and adults
 • Lab caches
 • you will visit Earth
 • you meet E.T.
 • Exhibitions
 • Event geocoin, lots of trackable items, event CWG (Czech wood geocoin) and special series of CWGs, other event items

WEBsite from MEGA event


The SUN

The sun formed about 4.6 billion years ago and will shine for another 7 billion years. Like all stars in the main sequence, the Sun shines due to thermonuclear reactions in the nucleus. The surface is constantly changing, sunspots, protuberances, eruptions and other solar formations are forming and disappearing. The sun affects other bodies in the solar system not only by gravity, but also by radiation in a wide range of wavelengths, magnetic field and solar wind. Solar wind - a stream of charged particles from the Sun that flood the entire solar system.
The sun is an average-sized star, and its location in our galaxy is by no means exceptional. It lies about 1/3 of the diameter of the Galaxy's disk (about 30,000 light-years from its center). The energy emitted by the Sun is created during thermonuclear reactions in its core. Every second, approximately 700 million tons of hydrogen are converted to 696 million tons of helium, and the remaining 4 million tons of mass are converted to energy (96% electromagnetic radiation, 4% carried away by electron neutrinos).


Additional Hints (No hints available.)