Skip to content

M'ulla la llum ✨ Wherigo Cache

Hidden : 09/17/2021
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Any 2053.
Després d’anys fent servir combustibles fòssils de forma continuada la terra ha quedat immersa sota un núvol tòxic deixant-la quasi bé a les fosques.

Això ha tingut un impacte importantíssim al regne vegetal, reduint-ne dràsticament l’activitat fotosintètica i, de retruc, la presència d’oxigen a l’atmosfera. Totes les espècies aeròbiques han patit conseqüències devastadores.
Ara bé, sota els densos sotaboscs dels alzinars, s’ha detectat la presència d’una nova espècie no identificada, amb un metabolisme anaeròbic, que aprofita les molècules tòxiques de l’atmosfera i en la catàlisi d’aquestes emet llum.
Des de la GAVINA (Geo Agència de Valldoreix en la Industria Natural Aplicada) t’han demanat a tu, ecòloga, que estudiïs aquesta nova espècie, la que sembla que és l'última esperança per a la supervivència de l’espècie humana -si és que és una bona notícia per a la Terra que sobrevisqui l’espècie humana, però això ho deixarem per a un altre wherigo ;)-.
És de vital importància la rapidesa en aquesta missió, ja que estar massa temps exposat a l’atmosfera tòxica pot arribar a ser mortal en qüestió de poques hores. Des de la GAVINA intentarem ajudar-te sempre que ens sigui possible per a garantir l’èxit de la missió.
Comencem?

Material necessari que ha de dur sempre una ecòloga

  • Llanterna
  • Mòbil compatible per fer funcionar un cartutx Wherigo.
  • Pinça telescòpica, o com sigui que es digui això

Detalls del Wherigo

Aquest wherigo ha estat testat amb les apps WhereYouGo d'Android, i l'app Wherigo® d'iOS, totes dues gratuïtes. Per tant, aquestes són les dues opcions que recomano que feu servir. Si useu iPhone és preferible no sortir de l'aplicació ni bloquejar el mòbil mentre us moveu o l'app deixarà de seguir-vos i us perdríeu esdeveniments importants. En Android no m'ha resultat imprescindible però és recomanat. En cas de dubte, descarregueu el cartutx usant l'opció "Pocket PC Device".
Algunes consideracions importants que caldria que llegíssiu abans d'embarcar-vos a l'aventura:

És un catxé nocturn, per tant, el Wherigo només funcionarà quan sigui de nit. Entre la posta de sol i les 7 del matí. Si vols saber amb més precisió a partir de quan pots començar, obre el cartutx a casa durant el migdia i et dirà a quina hora podràs començar a jugar-hi aquell dia. Per norma general, a partir de que sigui fosc.

Té una durada d'unes 2 hores (tenir-ho en compte per l'ús de la bateria), entre 3-4km. A més, el recorregut és semi-circular, així que podeu aparcar tranquil·lament a prop de les coordenades inicials on generalment hi ha espai de sobra.
Ja s'ha comentat, és important. Dur llanterna i pinça telescòpica. Recomanat llapis i paper per si de cas.

El Wherigo conté sons. Aquests sorolls juntament amb els reflectants t'ajudaran a trobar les etapes físiques de les quals n'hauràs d'agafar i endur-te 1 pista. 1 per expedició! Aquestes estan subjectes a espolis. És per això que tindràs dret a 1 bonus per si alguna etapa no està disponible -no el facis servir si no vols escalar un arbre, que potser més tard te'n penedeixes-.
Les pistes us les podeu quedar si les voleu de record. Qui no la vulgui que les deixi amb el llibre de registre i ja les reaprofitaré quan vagi a fer manteniment.
Sereu degudament advertits, però no cal apropar-se a les caigudes que hi podrà haver. Aneu amb compte, és de nit.
A l'estiu pot tocar enfrontar-se als esbarzers. Més val arribar-hi advertits.

PRECAUCIÓ!


Terreny:
No és per espantar sinó una crida al seny. Aquest wherigo combina ser nocturn amb escalar 4 arbres. No són massa complicats (potser un arriba a T4 i els altres T3-T3.5) i jo mateix els he escalat de nit. Però cal ser molt conscients del que estem fent. Absteniu-vos d'intentar-lo en condicions meteorològiques desfavorables. No me'n faig responsable. L'aneu a cercar al vostre risc.

Year 2053.
After years of continuous use of fossil fuels the Earth has been immersed in a toxic cloud leaving it almost in complete darkness.

This has had a huge impact on the plant kingdom, drastically reducing its photosynthetic activity and, consequently, the presence of oxygen on the atmosphere. All the aerobic species have suffered devastating consequences.
However, under the dense undergrowths of holm oaks forests, the presence of an unidentified species with an anaerobic metabolism, which uses the toxic molecules of the atmosphere to produce light on their catalysis has been detected.
From the GAVINA (Geo Agency of Valldoreix In Natural Applications) they have asked you, ecologist, to study this new species, which seems to be the last hope for the survival of mankind.
It is of the uppermost importance the fast procedure of this mission, since being exposed for to long on this toxic atmosphere can become mortal in a matter of a few hours. From the GAVINA they will try to help you whenever there is a chance to ensure to success of the mission.
Shall we start?

Needed material that an ecologist must always carry

  • Flashlight
  • Smartphone compatible with Wherigo.
  • Long grabber, or however this is called.

Wherigo details

This Wherigo has been tested with the Apps WhereYouGo for Android, and the App Wherigo® for iOS, both of them free of cost. Therefore, those are the two options I recommend you use. If you are using iPhone, it's preferred not to leave the App nor lock your screen while playing this Wherigo or the App will lose track of your movement and you could miss important events. For Android it is not indispensable but recommended. In case of doubt download the cartridge using the option "Pocket PC Device".
Some important considerations you should read before embarking on this adventure:

This is a nightcache, this means, the Wherigo will only start at night. Between sunset and 7 am. If you want to know with more precision when you can begin, open the cartridge at noon and the game will tell at what time you will be able to begin that day. As a rule of thumb, start after dusk.

It lasts for about 2 hours (keep in mind for battery usage purposes), around 3-4km. Moreover, the route is semi-circular, so you can park at the listing coordinates where there is usually plenty of available space.
It has already been told, but it is important. Bring your Flashlight and grabber. Pen and paper is also recommended, you never know.

This Wherigo contains sounds. This sounds together with the reflectants will help you to find the physical stages from which you will take 1 hint. 1 per expedition! This can be spoiled. That is why you are entitled to 1 bonus if a stage is not available. Use it wisely or you might regret it later.
You can keep the hints as a souvenir. If you don't want to keep them, just leave them by the logbook and I will reuse them when I do maintenance.
You will be warned, but there is an area with cliffs nearby. DO NOT approach them, it will be dark.
In summer you might encounter some thorns.

WARNING!


Terreny:
This is not to scare but for caution. This Wherigo combines being a nightcache with having to climb 4 trees. They are not too complicated (around T3-T3-T3.5-T4) and I have climbed them myself at night. But you must be aware of what you are doing. Refrain yourself from trying it with in unfavourable weather conditions. I am not responsible for it. You go looking for it at your own risk.

Descàrregues - Downloads

Els següents enllaços dins d'aquest enquadrament condueixen a uns fitxers necessaris per a la resolució d'aquest Wherigo -el cartutx, vaja-. Com a propietari del geocatxé asseguro que aquests fitxers són segurs. Aquests no han estat revisats ni pel Reviewer ni per Groundspeak. Us els descarregueu al vostre risc.
The following links in this box link to some files that contains further details that help the resolution of the Wherigo. As the cache owner, I represent that these files are safe to download although they have not been checked by Groundspeak nor by the reviewer for possible malicious content. Download these files at your own risk.

Wherigo Wherigo Foundation
Per si sabeu com funciona la cosa, des del segon enllaç us podeu descarregar el cartutx de tal manera que els accents, apòstrofs, etc. es vegin correctament. No és imprescindible.
Si no saps com funciona un Wherigo, com fer-lo funcionar des del mòbil o descarregar-te un cartutx, no dubtis en preguntar-m'ho que t'ajudaré amb molt de gust.

Testat amb:

Aquest Wherigo ha estat jugat satisfactòriament i sense problemes amb els següents dispositius:

  • Samsung SM-G531F, Android, App: WhereYouGO (SastRe.O)
  • iPhone 11, iOS, App: Wherigo® (SastRe.O)

Si vols aportar la teva experiència -també anònimament- serà agraïda, d'aquesta manera esvairem les pors dels qui no confien massa en el funcionament dels Wherigos :)

Souvenir

Crec que això es feia més fa uns anys però ja que el tinc: si vols afegir aquest banner al teu perfil, insereix el següent codi html:
<a href="http://coords.info/GC9G9JY" target="_blank"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/85036d1f-baed-4634-b253-85e01e91478b.jpg" title="GC9G9JY - M'ulla la llum" style="width:200px;"></a>


Si no veig una sèrie de , com sabré que haig de realitzar ? Ajuda'm a mantenir la qualitat del catxé! Avisa'm .


Versió 1.0, 17.09.2021
Versió 1.1, 08.10.2021 - English version més actualització del Wherigo.

Additional Hints (No hints available.)