Skip to content

[CQ] Voda nad zlato Multi-Cache

Hidden : 03/07/2022
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Keška je súčasťou CQ série 43. kešiek v 8. štátoch Európy. Na Slovensku vám ukáže zaujímavé miesta v Bratislave a priblíži ich význam. U nás pozostáva zo šiestich kešiek, zvyšné nájdeš rozdelené v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Litve a v Lotyšsku. Nájdením piatich z nich získaš kľúč k poslednej keške „Predstava budúcnosti“.
Pri hľadaní kešky „Voda nad zlato“ sa ti môže zísť tabuľa označená ako stage4 aj pre finálnu, šiestu kešku zo série CQ..


STAGE 1
Tvoje pátranie začína tu: N 48° 08.738 E 017° 04.197
Vitajte pri Karloveskom ramene rieky Dunaj, najdlhšej rieky v Európskej únii. Práve teraz sa nachádzate na 1780 tom riečnom kilometri, to je 1780 kilometrov od jeho ústia v Čiernom mori.
Dunaj na svojej 2 857km dlhej púti naprieč kontinentom preteká cez 10 krajín, prináša životodarnú vodu a tvorí dôležitú migračnú trasu ako pre ľudí, tak aj pre divo žijúce zvieratá.
Otázka:
Koľko metrov nad morom je bod pri ktorom stojíš?
Odpoveď si poznač ako "ABC".

STAGE 2
Pokračuj ďalej k tomuto miestu: N 48° 08.754 E 017° 04.184
Záplavy sú prirodzenou súčasťou zdravých riečnych systémov vrátane Dunaja. Avšak ľudia sa odjakživa snažili rieky skrotiť kvôli zlepšeniu ich splavnosti či regulácii záplav. Aj Dunaj bol pred reguláciou veľmi dynamickou riekou. Rozvetvoval sa do početných ramien, vytváral štrkové ostrovy a často menil svoje koryto.
Táto rôznorodosť prostredí, ktoré Dunaj vytváral poskytovali vhodné podmienky pre nespočetné množstvo rastlinných a živočíšnych druhov. Dnes Dunaj cez Bratislavu preteká v napriamenom, opevnenom koryte, no predsa ostalo zachovaných pár ramien a ostrovov aj na tomto úseku (Devínske rameno, Karloveské rameno, Biskupické rameno), kde ešte vždy môžete pozorovať bobry, rybáriky či volavky.
Otázka:
Aká bola na tomto mieste výška vody pri povodni v roku 2013? Info vo veľkom trojuholníku.
Odpoveď si poznač ako "DFGH".

STAGE 3
Pokračuj ďalej po ceste k tomuto miestu: N 48° 08.817 E 017° 03.915
Ďalšou zaujímavosťou Dunaja je, že na svojom toku vytvára až dve delty. Jednu v Rumunsku pri ústí do Čierneho mora a druhú deltu vo vnútrozemí, ktorá sa rozprestiera pod Bratislavou a je najväčšou vnútrozemskou riečnou deltou v strednej Európe.
Vďaka prírodným hodnotám, ktoré Dunaj vytvára je na jeho toku vyhlásených viacero chránených území.

Otázka:
Signál tu trochu skáče, preto si pozorne prečítaj vety v listingu k tomuto miestu, rozhliadni sa a identifikuj tú správnu tabuľu.
Ktoré písmeno je na nej najčastejšie? Preveď ho na číslo (A=1... Z=26) a poznač si ho ako "I".


STAGE 4
Pokračuj na N 48° 08.806 E 017° 03.711
Oproti cez rameno začína ostrov Sihoť – jeden z najvýznamnejších zdrojov pitnej vody pre Bratislavu. Voda, ktorú nám Dunaj prináša je výnimočne čistá. Dokonca aj vzorky odobrané priamo z rieky na opačnom brehu pri Pečnianskom lese dosahujú kvalitu pitnej vody. Touto vodou Dunaj napája podzemné vody nielen v Bratislave, ale pod celým Žitným ostrovom.
Vytvára tak pre nás hotový poklad - najväčšiu zásobáreň pitnej vody v Európe. Do podzemia Žitného ostrova v priemere vstúpi až osemtisíc litrov vody z Dunaja za jednu sekundu.
Táto obrovská zásobáreň by mohla pokryť potreby pitnej vody až pre 10 miliónov ľudí.
S postupujúcou zmenou klímy a suchom, ktoré prináša má tento zdroj vody veľký význam. Už dnes zásobuje obydlia na Záhorí a pod Malými Karpatmi, kde úbytok zrážok začína spôsobovať vysychanie prameňov.

Otázka:
Združenie BROZ v roku 2016 odstránilo neprirodzené bariéry v Karloveskom ramene. O koľko dní sa vďaka tomu zvýšila jeho prietočnosť?
Odpoveď nájdeš v texte na informačnej tabuli.
Číslo si poznač ako "JK".

STAGE 5
NIE JE DOSTUPNÉ 24/7
Vodárenský park je otvorený:
1.11. - 31.3.: od 7:00 hod. do 17:00 hod
1.4. - 31.10.: od 6:00 hod. do 21:00 hod.
Pokračuj cez bránu vodárenskej záhrady k informačnej tabuli neďaleko brány N 48° 8.809' E 17° 3.704'
Biodiverzita (čiže rozmanitosť života) na nížinách v okolí riek je nesmierne pestrá. Kvôli ich regulácii a znečisteniu však o túto pestrosť rýchlo prichádzame. Čo sme zničili však ešte stále dokážeme napraviť!
Revitalizáciou a obnovou riečnych biotopov dokážeme veľkú časť stratenej biodiverzity vrátiť späť do krajiny.
Obnova riečnych ramien, mokradí a ochrana inundačných oblastí v okolí riek pomôže tiež zvýšiť odolnosť krajiny voči negatívnym dopadom zmeny klímy.
Príroda je v boji so zmenou klímy náš najväčší spojenec!
Otázka:
Aká je maximálna znáška (počet vajíčok) kunky červenobruchej?
Prvú číslicu si poznač ako "L".


Finál nájdeš na: N 48 0(C+2).(J-A)(I-K)(F)
E 17 0B.(D+K)(L-B)(G-H-A)


BONUS - SPOLOČENSKÁ HRA AKO DARČEK
Prvých 20 úspešných kešerov (nález na nick), ktorí nájdu a zalogujú všetkých šesť bratislavských kešiek v sérii CQ a zároveň sa do troch mesiacov aktívne zúčastnia aspoň na jednom z CITO eventov od Simon Cooper-a získa zdarma bonusový darček. Čaká na teba tématická engine-building kartová hra pre celú rodinku pod názvom Terra Futura v hodnote cca 30 €!
Hru ti po dohode osobne odovzdá Simon na jednom z eventov, ktoré spolu pripravujeme.

Za tvoj záujem o problematiku ďakuje
BROZ & Simon Cooper.


Keška pri publikácii obsahuje 3 až 5 ks SWG s názvom kešky.
Do krabky nepravidelne v priebehu roka vložíme cca 50 ks SWG, a to bez upozornenia a akéhokoľvek nároku na získanie drievka spätne.
Prosím, nekontaktujte nás kvôli tomu. Necháme to na náhode, aby šancu mal zberateľ v marci, auguste, aj novembri.Cache is a part of a CQ serie - 43 caches across 8 states in Europe. In Slovakia, caches will show you interesting places in Bratislava and explain their significance. In Slovakia, there are 6 caches, the rest you can find in Bulgaria, Czechia, Romania, Hungary, Germany, Latvia and Lithuania. To unlock the key to the last cache „Imagining the future“ you will first need to complete the first five caches.
While looking for the cache „[CQ] Voda nad zlato“ (Water over gold), you may need what is on infoboard at stage 4 also for the last cache and you won't have to go back...

STAGE 1
Your quest starts here: N 48° 08.738 E 017° 04.197
Welcome at the Karloveske river side arm of the Danube, the longes river in the European Union. Right now you are standing at river kilometer 1780, that is 1780 kilometers from the Danube´s mouth in the Black Sea.
On it´s 2 875km long journey through the continent the Danube flows through 10 countries, brings life-giving water and creates an important migration route for people and wildlife.

Question:
How many meters above sea level (m n. m.) is the point where you stand?
Look for this information on the board. Mark the answer as ABC.

STAGE 2
Your next stop is here: N 48° 08.754 E 017° 04.184
Floods are a natural part of healthy river systems including the Danube. However, people have always tried to tame rivers for better navigability and flood prevention. Before regulation the Danube was a very dynamic river, it branched out to numerous side arms, created gravel islands and often changed it´s course.
This diversity of environments provided suitable conditions for countless plant and animal species. Today, the Danube flows through Bratislava in a narrow concrete cask, however, a few natural side arms and islands remained preserved where you can still observe the typical riverine wildlife such as beavers, kingfishers or herons.
Question:
What was the hight of the water level during the 2013 flood?
Look for the "hl. VODY" - water level. Mark the answer as "DFGH".

STAGE 3
Follow the path until you reach this point: N 48° 08.817 E 017° 03.915
Danube is a very interesting river for on it´s course it creates not one but two river deltas. One delta is created as the river enters the Black Sea and the other one inland, just below Bratislava.

A number of protected areas have been designated along the Danube in order to protect the natural values it creates.

Question:
Look for the color info board. Which letter is used most often?
Convert it to a number (A = 1 ... Z = 26) and mark it as "I".


STAGE 4
Continue to this place: N 48° 08.806 E 017° 03.711
Across the side arm lies the Sihoť river island – one of the most important fresh water sources for Bratislava. The water that is brought by the Danube is very clean, even samples taken directly from the river have the quality of drinking water.
This water is then fed not only to underground reserviors in Bratislava but the whole Rye Island. Thus the Danube creates the largest freshwater reservior in Europe feeding 8 000 litres of water into the system every second. This is a precious treasure especially in today´s times of the unfolding climate crisis.
Today the Danube supplies drinking water to communities under the Small Carpathians, an area which is already suffering from long-term lack of sufficient rainfall.

Question:
In 2016 organisation BROZ has restored the Karloveske river side arm. Thanks to this conservation intervention there are now significantly more days in the year during which the water in the side arm flows freely.
By how many days on average has it increased?
Mark the number as "JK".

STAGE 5
Waterworks garden opening hours:
From 1st April to 31th October: from 6:00 a.m. till 9:00 p.m.
From 1st November to 31th March: from 7:00 a.m. till 5:00 p.m.
Cross the gate to the garden and stop at the info board N 48° 8.809' E 17° 3.704'
Biodiversity is very rich on lowlands around rivers. Due to river regulation and pollution, however, we are loosing much of this diversity at a fast pace. But there is a way to fix this!
Through restoration of riverine ecosystems we can bring back much of the lost biodiversity. By restoring rivers and wetlands we will also improve the resilience of nature which will in turn protect us from the negative imapacts of climate change.
Question:
What is the maximum egg clutch size of the Bombina bombina frog?
Mark the first digit as L.


Final
N 48 0(C+2).(J-A)(I-K)(F)
E 17 0B.(D+K)(L-B)(G-H-A)

BONUS - PARTY GAME
The first 20 successful cachers who find and log all six caches in the CQ series and and take part on at least one of the CITO events
from Simon Cooper within three months receive a free bonus gift in the form of a themed engine-building card game for the whole family called Terra Futura worth about 30 €!
Simon will personally hand over the game to you at one of the events we are preparing together.

BROZ & Simon Cooper
thank you for your interest in the issue.

Zdroje:
Slovenský vodohospodársky podnik, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenská akadémia vied


Additional Hints (No hints available.)