Skip to content

[CQ] Ako poháňať svet Traditional Cache

Hidden : 03/01/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Keška je súčasťou CQ série 43. kešiek v 8. štátoch Európy. Na Slovensku vám ukáže zaujímavé miesta v Bratislave a priblíži ich význam. U nás pozostáva zo šiestich kešiek, zvyšné nájdeš rozdelené v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Litve a v Lotyšsku. Nájdením piatich z nich získaš kľúč k poslednej keške „Predstava budúcnosti“.
Pri hľadaní kešky „Ako poháňať svet“ si môžeš všimnúť zelenú bráničku so zelenými dverami. To čo je na nich sa ti môže zísť k poslednej a nebude pre teba nutné sa vrátiť...

Najväčšia výzva, akú dnes musí ľudstvo vyriešiť je to, ako zabezpečiť svoju udržateľnú existenciu na našej planéte.
Bude si to vyžadovať zmeny vo fungovaní spoločnosti nevídaných rozmerov, ktoré ovplyvnia život každého z nás. Odvetvie, ktoré musí prejsť azda najväčšou a najrýchlejšou zmenou je energetika.
Tá je dnes zodpovedná za vyše 70% globálnych emisií skleníkových plynov, pretože väčšina svetovej energie je dnes ešte stále vyrábaná predovšetkým z fosílnych palív (uhlie, ropa a zemný plyn). Táto energia sa využíva na vykurovanie našich domovov, v doprave a v priemysle.
Je preto veľkou výzvou nájsť spôsoby, ako zabezpečiť čistú a obnoviteľnú energiu.
Tú dnes vieme získať napríklad zo slnka, vetra či geotermálnych vrtov. Existujú aj ďalšie zdroje energie, ktoré sú dnes považované za čisté, ako napríklad biopalivá, alebo energia z vodných elektrární.
Pri ich výrobe však často dochádza k ničeniu biodiverzity, pôdy a riečnych ekosystémov, ich prínos pre ekologickú a udržateľnú budúcnosť je preto otázna. Kontroverzné sú aj jadrové elektrárne, ktoré síce neprodukujú žiadne skleníkové emisie, avšak ostáva po nich nebezpečný jadrový odpad.
Čo si ty myslíš o úlohe jadrových elektrární pri prechode k nízkouhlíkovej budúcnosti?

Zdroj:
https://faktyoklime.sk/infografiky/emisie-sr
https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=1466
https://ourworldindata.org/renewable-energy

BONUS - SPOLOČENSKÁ HRA AKO DARČEK
Prvých 20 úspešných kešerov (nález na nick), ktorí nájdu a zalogujú všetkých šesť bratislavských kešiek v sérii CQ a zároveň sa do troch mesiacov aktívne zúčastnia aspoň na jednom z CITO eventov od Simon Cooper-a získa zdarma bonusový darček. Čaká na teba tématická engine-building kartová hra pre celú rodinku pod názvom Terra Futura v hodnote cca 30 €!
Hru ti po dohode osobne odovzdá Simon na jednom z eventov, ktoré spolu pripravujeme.

Za tvoj záujem o problematiku ďakuje
BROZ & Simon Cooper.


Keška pri publikácii obsahuje 3 až 5 ks SWG s názvom kešky.
Do krabky nepravidelne v priebehu roka vložíme cca 50 ks SWG, a to bez upozornenia a akéhokoľvek nároku na získanie drievka spätne.
Prosím, nekontaktujte nás kvôli tomu. Necháme to na náhode, aby šancu mal zberateľ v marci, auguste, aj novembri.


Cache is a part of a CQ serie - 43 caches across 8 states in Europe. In Slovakia, caches will show you interesting places in Bratislava and explain their significance. In Slovakia, there are 6 caches, the rest you can find in Bulgaria, Czechia, Romania, Hungary, Germany, Latvia and Lithuania. To unlock the key to the last cache „Imagining the future“ you will first need to complete the first five caches.
When looking for the cache "Ako pohanat svet - How to drive the world", you may notice a green gate with a green door. What's on them can help you forl last cache and you won't have to go back...

Perhaps the biggest challenge facing humanity today is securing a sustainable existance on our planet.
This task will require unprecedent changes in the functioning of human society that will effect each and every one of us.
An industry that has to go through the largest and fastest change is the energy industry. Today it is responsible for over 70% of global greenhouse gas emissions because much of the energy we use to power our cars, heat our homes and make our stuff still comes from fossil fuels (coal, gas and oil).

It is therefore a burning task to find ways of providing clean and renewable energy. Today we can get clean energy from the sun, wind or geothermal.
There are other sources which are considered green such as biofuels and hydropower, however they are often responsible for the destruction of biodiverstiy, soil and riverine ecosystems, their contribution to a sustainable green future is therefore questionable.
Much controversial is also nuclear power. It does not emit any greenhouse gasses, which is good for the climate, however it produces dangerous nuclear waste which is hard to dispose of.
What do you think of the role of nuclear in the transition to a low-carbon economy?

BONUS - PARTY GAME
The first 20 successful cachers who find and log all six caches in the CQ series and and take part on at least one of the CITO events
from Simon Cooper within three months receive a free bonus gift in the form of a themed engine-building card game for the whole family called Terra Futura worth about 30 €!
Simon will personally hand over the game to you at one of the events we are preparing together.

BROZ & Simon Cooper
thank you for your interest in the issue.


Additional Hints (Decrypt)

fgebz / gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)