Skip to content

[CQ] Predstava budúcnosti Multi-Cache

Hidden : 02/15/2022
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 

Keška je súčasťou CQ série 43. kešiek v 8. štátoch Európy. Na Slovensku vám ukáže zaujímavé miesta v Bratislave a priblíži ich význam. U nás pozostáva zo šiestich kešiek, zvyšné nájdeš rozdelené v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Litve a v Lotyšsku. Na každej z piatich predchádzajúcich kešiek z CQ série si mohol získať indície, ktoré sú potrebné k vypočítaniu finálnych súradníc tejto poslednej, multinky.

Máš za sebou 5 kešiek, ktoré sa venovali dopadu zásahov človeka do prírody. Veríme, že si si z listingov odniesol užitočné informácie a možno si niektoré veci začal vnímať trošku inak. Aká je teda tvoja predstava budúcnosti? Skúsime to sami, alebo si vezmeme príklad z našich susedov či iných štátov? Najjednoduchšie je začať od seba. Napíš nám to do logu, radi si prečítame aj tvoje myšlienky.

 

A teraz - tvoja cesta k finálu tejto multinky.

 

STAGE 1 - Vežička
N 48° 01.271' E 017° 13.548'

Popri hľadaní kešky "[CQ] Vnútrozemská delta" (GC99C6K) si si mohol všimnúť kovovú vežičku s plošinou. Na vežičke je bielo-červená tabuľka s textom. V letných mesiacoch to tu bude možno trošku zarastené.
Otázka:
Text na tabuľke je "xx 0x.x.xxx-CDF".

 

STAGE 2 - Kruhy
N 48° 02.185' E 017° 11.855'

Pri multinke "[CQ] Okolo mokradí" (GC9NHCZ) bolo na tomto mieste potrebné niečo spočítať.
Otázka:
Počet kruhov si poznač ako "K".

 

STAGE 3 - Dvere
N 48° 06.932' E 017° 12.194'

Neďaleko Slovnaftu sa nachádza tradička "[CQ] Ako poháňať svet" (GC9NHCX). Cestou k nej si prechádzal okolo zelenej bráničky, za ktorou boli zelené dvere s bielym textom.
Otázka:
Číslo z dverí si poznač ako "STU".

 

STAGE 4 - Tabuľa
N 48° 09.015' E 017° 03.066'

Na sídlisku Dlhé diely, v parku známom ako Kaskády, je vybudovaný modelový príklad adaptácie mesta na zmenu klímy. O projekte si sa mohol viac dočítať v listingu kešky "[CQ] Adaptácia" (GC9NHCV), a tiež aj na informačnej tabuli neďaleko tejto tradičky.
Otázka:
Koľko kríkov pribudne v parku? Odpoveď si poznač ako "RV". Ak je počet jednociferný, za R dosaď nulu.

 

STAGE 5 - Tabuľa
N 48° 08.806' E 017° 03.711'

Oproti vchodu do Vodárenskej záhrady si môžeš všimnúť informačnú tabuľu o Karloveskom ramene, nachádza sa na stage 4 multinky "[CQ] Voda nad zlato" (GC9GWC6). Pod jej názvom sú dve mapky, na každej je rok.
Otázka:
Vyšší z týchto dvoch rokov si poznač ako "xxAB".

 

FINAL
Kešku nájdeš na súradniciach:
N 48° (K+S+A).(CDF+T+U)'
E 16° (B)(R).(V+B)(B-A)(D+F+2)'

 

 

BONUS - SPOLOČENSKÁ HRA AKO DARČEK
Prvých 20 úspešných kešerov (nález na nick), ktorí nájdu a zalogujú všetkých šesť bratislavských kešiek v sérii CQ a zároveň sa do troch mesiacov aktívne zúčastnia aspoň na jednom z CITO eventov od Simon Cooper-a získa zdarma bonusový darček. Čaká na teba tématická engine-building kartová hra pre celú rodinku pod názvom Terra Futura v hodnote cca 30 €!
Hru ti po dohode osobne odovzdá Simon na jednom z eventov, ktoré spolu pripravujeme.

Za tvoj záujem o problematiku ďakuje
BROZ & Simon Cooper.


Keška pri publikácii obsahuje 3 až 5 ks SWG s názvom kešky.
Do krabky nepravidelne v priebehu roka vložíme cca 50 ks SWG, a to bez upozornenia a akéhokoľvek nároku na získanie drievka spätne.
Prosím, nekontaktujte nás kvôli tomu. Necháme to na náhode, aby šancu mal zberateľ v marci, auguste, aj novembri.

 

 


 

Cache is a part of a CQ serie - 43 caches across 8 states in Europe. In Slovakia, caches will show you interesting places in Bratislava and explain their significance. In Slovakia, there are 6 caches, the rest you can find in Bulgaria, Czechia, Romania, Hungary, Germany, Latvia and Lithuania. On each of the five previous caches from the CQ series, you could collect the informations needed to calculate the final coordinates of this last multicache.
 

You may have found 5 caches, which dealt with the impact of human interventions in nature. We believe that you took useful informations from the listings and maybe now you see some things a little differently. So, what is your vision for the future? Maybe the easiest way is to start with yourself. Write it in you log, we would be pleased to read your ideas.

 

And now - you way to final place of this multicache.

 

STAGE 1 - Vežička / Little tower
N 48° 01.271' E 017° 13.548'

While searching for "[CQ] Vnútrozemská delta" / Inland delta (GC99C6K) you could notice small metal tower with a platform. There is a white-red board with text on the tower. In the summer months, it may be a little overgrown here.
Question:
Text on the board is  "xx 0x.x.xxx-CDF".

 

STAGE 2 - Kruhy / Circles
N 48° 02.185' E 017° 11.855'

Also near the multicache "[CQ] Okolo mokradí" / Around the wetlands (GC9NHCZ) you should have counted something.
Question:
Mark the number of circles as "K".

 

STAGE 3 - Dvere / Door
N 48° 06.932' E 017° 12.194'

Close to Slovnaft refinery is traditional cache "[CQ] Ako poháňať svet" / How to drive the world (GC9NHCX). On the way to this cache, you've passed the green gate, behind which was a green door with white text.
Question:
Mark the number from the door as "STU".

 

STAGE 4 - Tabuľa / Info board
N 48° 09.015' E 017° 03.066'

A model example of the city's adaptation to climate change has been built in the city district Dlhé diely, in a park known as Kaskády/Cascades. You could read more about the project in the cache listing "[CQ] Adaptácia" / Adaptation (GC9NHCV), and also on an information board near this cache. Unfortunatelly, table is only in Slovak language.
Question:
How many shrubs (kríkov) will be added in the park? Mark the answer as "RV". If the number is one digit, substitute zero for R. (Look for the text "...stromov a (RV) kríkov...").

 

STAGE 5 - Tabuľa / Info board
N 48° 08.806' E 017° 03.711'

Opposite the entrance to the Vodárenská záhrada / Waterworks Garden, there is an information board about Karloveské rameno / Karloveské rameno river branch - stage 4 of multicache "[CQ] Voda nad zlato" / Water over gold (GC9GWC6). There are two maps right under its name, each with a year.
Question:
Mark the higher of these two years as "xxAB".FINAL
You can find the cache here:
N 48° (K+S+A).(CDF+T+U)'
E 16° (B)(R).(V+B)(B-A)(D+F+2)'


 

BONUS - PARTY GAME
The first 20 successful cachers who find and log all six caches in the CQ series and and take part on at least one of the CITO events
from Simon Cooper within three months receive a free bonus gift in the form of a themed engine-building card game for the whole family called Terra Futura worth about 30 €!
Simon will personally hand over the game to you at one of the events we are preparing together.

BROZ & Simon Cooper
thank you for your interest in the issue.

 

Additional Hints (Decrypt)

Cebfíz...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)