Skip to content

[CQ] Okolo mokradí Multi-Cache

Hidden : 03/04/2022
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Keška je súčasťou CQ série 43. kešiek v 8. štátoch Európy. Na Slovensku vám ukáže zaujímavé miesta v Bratislave a priblíži ich význam. U nás pozostáva zo šiestich kešiek, zvyšné nájdeš rozdelené v Bulharsku, Česku, Rumunsku, Maďarsku, Nemecku, Litve a v Lotyšsku. Nájdením piatich z nich získaš kľúč k poslednej keške „Predstava budúcnosti“.
Pri hľadaní kešky „Okolo mokradí“ si môžeš pri finálke všimnúť aj počet kruhov... To sa ti môže zísť k poslednej a nebude pre teba nutné sa vrátiť.

Voda je kľúčová vo všetkých príbehoch života na Zemi a zásadná pre fungovanie akéhokoľvek ekosystému. Dôležitosť vody môžeme najlepšie pochopiť na nížinách, kde naplno využíva svoj potenciál podporovať rôznorodosť života. Pátrane po tejto keške vám odhalí tajomstvá posledných zachovalých mokradí v okolí Bratislavy.

Stage1
N48° 02.209' E017° 10.062'
Nížiny v okolí riek, miesta, ako to, kde sa práve nachádzate sú jedny z najbohatších ekosystémov na Zemi. Vďaka teplu a živinám sú rajom pre divoké zvieratá. Niekdajšiu krajinu tu v minulosti tvorila rôznorodá mozaika. Lesy a lúky striedali mokrade, stojace vody aj plytké, podmáčané lúky, ktoré boli zaplavované len v niektorých obdobiach v roku. Všetky tieto prostredia a ich kombinácie vytvárajú jedinečné podmienky pre život rozličných druhov organizmov. Takto vzniká biodiverzita – druhová rozmanitosť prostredia!
Úloha: Doplň z textu tabule - "(Irán, ????)"
Odpoveď: "AB??"

Stage2
N48° 02.419' E017° 10.382'
Kedysi sa rieky na nížinách rozlievali doširoka, zalievali krajinu, vytvárali mokrade. V zaplavených lesoch a lúkach sa rozmnožovali ryby, poletoval vodný hmyz, žili tu miliardy vtákov, žiab a rakov. Krajina bola plná zvierat, početných stád veľkých bylinožravcov a posiata gigantickými stromami.
Bohužiaľ, na nížinách dnes už nájdeme len zlomok z toho prírodného bohatstva. Predstaviť si dnes nížiny vo svojej prirodzenej podobe si vyžaduje veľkú dávku fantázie. Avšak v tvári krajiny sú stále zapísané jej príbehy, ktoré možno čítať dodnes.
Otázka z tabule: Aká ja kapacita vodného zdroja Ostrovné lúčky – Mokraď?
Odpoveď: "?FE?" litrov za sekundu

Stage3
N 48° 02.399 E 017° 10.449'
Bobry na úkryt a na skladovanie potravy v zime potrebujú hlbšiu vodu. Ak sa na území nenachádzajú takéto podmienky bobor si na potoku postaví hrádzu, ktorá vzduje vodu nad hrádzou a pomaly ju rozleje do šírky. Takto dokáže jedna bobria rodinka v priebehu rokov vytvoriť a udržiavať celú sústavu malých jazierok – mokradí.
Tu, na Ostrovných lúčkach si tunajšia bobria rodinka hrádzu postaviť nemusela. Dokonalý priestor na život im poskytli jazerá, ktoré vznikli na mieste bývalého štrkoviska.
Otázka: Koľko borovíc rastie na ostrove uprostred veľkého jazera?
Odpoveď: "D"

Stage4
N48° 02.374' E017° 10.882'
Les a najmä pôda sú omnoho viac vodný ekosystém ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Drobné korienky rastlín sú v podstate namočené v kapsulách na vodu, ktoré sa ukrývajú v pôde. Spotreba jedného stromu počas horúceho dňa môže dosiahnuť niekoľko sto litrov.
Pri odparovaní vody z povrchu listov dochádza potom k premene vody z kvapalného na plynné. Pri tomto procese sa spotrebuje značné množstvo tepla. Pri odparovaní sa vzduch v korunách stromov výrazne ochladzuje, tento chladnejší vzduch potom klesá dole smerom k lesnej pôde. Táto klimatizácia je veľmi efektívna a môže okolitý vzduch ochladiť aj o niekoľko stupňov.
Otázka: Doplň číslo na pozorovacom objekte: PZO – ?
Odpoveď: "G"

Pokračujte ďalej po žltej značke a až dorazíte doprostred mokrade, nachvíľu sa zastavte.

Stíšte sa a majte oči aj uši na stopkách. Hlavne na jar a počas leta tu máte možnosť počuť najkrajšiu symfóniu mokrade. Počujete kvákanie žiab? Koľko typov žabích hlasov rozpoznáte? Žije tu viacero druhov: rosničky, ropuchy, skokany aj kunky. Počujete aj trsteniarika?
Či je to naozaj on si môžete overiť v dostupných aplikáciách.
Dajte si pozor, aby si ste nezmýlili nášho domáceho bobra európskeho s nepôvodnou nutriou riečnou pôvodom z Južnej Ameriky, ktorá sa do našich ekosystémov dostala z kožušinových fariem.

Stage5
N48° 02.396' E017° 11.385'
Ohrozené mokrade
Na rozhraní medzi súšou a vodou môže život naplno využívať výhody oboch prostredí. Delty riek, magrovové útesy a rôzne typy mokradí sú preto jedny z najproduktívnejších a druhovo najbohatších ekosystémov na Zemi. Patria však aj k najohrozenejším, pretože úrodné nížiny, kde sa väčšinou nachádzajú sú intenzívne využívané človekom.
Väčšina mokradných ekosystémov zanikla v dôsledku odvodňovania krajiny a jej premeny na poľnohospodársku či stavebnú pôdu. Od priemyselnej revolúcie (r. 1760) sme takýmto neudržateľným využívaním krajiny prišli o 87% svetových mokradí. Väčšina z nich zanikla v priebehu posledných 100 rokov.
Otázka: Koľko drôtové je vedenie, ktoré pretína pole?
Odpoveď: "C"

Finál: N 48° 02.ABC' E 17° 1D.EFG'

BONUS - SPOLOČENSKÁ HRA AKO DARČEK
Prvých 20 úspešných kešerov (nález na nick), ktorí nájdu a zalogujú všetkých šesť bratislavských kešiek v sérii CQ a zároveň sa do troch mesiacov aktívne zúčastnia aspoň na jednom z CITO eventov od Simon Cooper-a získa zdarma bonusový darček. Čaká na teba tématická engine-building kartová hra pre celú rodinku pod názvom Terra Futura v hodnote cca 30 €!
Hru ti po dohode osobne odovzdá Simon na jednom z eventov, ktoré spolu pripravujeme.

Za tvoj záujem o problematiku ďakuje
BROZ & Simon Cooper.


Keška pri publikácii obsahuje 3 až 5 ks SWG s názvom kešky.
Do krabky nepravidelne v priebehu roka vložíme cca 50 ks SWG, a to bez upozornenia a akéhokoľvek nároku na získanie drievka spätne.
Prosím, nekontaktujte nás kvôli tomu. Necháme to na náhode, aby šancu mal zberateľ v marci, auguste, aj novembri.


Cache is a part of a CQ serie - 43 caches across 8 states in Europe. In Slovakia, caches will show you interesting places in Bratislava and explain their significance. In Slovakia, there are 6 caches, the rest you can find in Bulgaria, Czechia, Romania, Hungary, Germany, Latvia and Lithuania. To unlock the key to the last cache „Imagining the future“ you will first need to complete the first five caches.
While looking for the cache "Okolo mokradi" (Around the wetlands), at the final place, you may notice number of circles. This may be usefull for last cache and you won't have to go back...

Water is crucial to all life stories on Earth and to the existence of any ecosystem. Its importance can be seen in floodplains where the life-bearing potential of water manifests itself fully. This cache hunting will reveal the secrets of the last remaining wetlands near Bratislava.

Stage1
N48° 02.209' E017° 10.062'
Alluvial lowlands, places like this one, are one of the richest ecosystems on Earth. Warmth and nutrients make it a wildlife paradise. In the past, this country was a diverse mosaic. Forest and meadows, wetlands, different water bodies, and shallow watersoaked meadows, flooded only in a part of a year. All these environments and their combinations created unique conditions for diverse life forms. This is how the biodiversity—the variety of species—is formed.
A question from Ramsara Information Panel: (Iran, XXXX)
An answer: "AB??"


Stage2
N48° 02.419' E017° 10.382'
In the past, the rivers would spread widely, flooding the country, and creating wetlands. Flooded forests became fish spawn spots, water insects and millions of birds would fly around, frogs and crayfish lived in the waters. The country was full of life, of numerous herbivore herds and giant trees. Unfortunately, only a fraction of this natural richness can be found in lowlands these days. A great deal of imagination is needed to envision the natural state of our lowlands. However, the stories of the land can still be seen in its face.
A question from the Information Panel: What is the capacity of the Ostrovné lúčky –Mokraď water source?
An answer: "?FE?" l/s


Stage3
N 48° 02.399 E 017° 10.449'
The beaver lakes
During winter, the beavers need deeper water to store the food. If there are no suitable spots in the zone, beavers build a dam that retains the water, which then slowly floods the surroundings. Over the years, a beaver family can create and maintain an entire lake system –a wetland. The local beaver family here, in Ostrovné lúčky, didn’t have to build the dam. Lakes that formed in the former gravel pit were an ideal spot for them.
Please continue on the hard road along the large lake up to the signpost with yellow markings. Your cache hunting route goes left, following the yellow markings away from the lake (opposite direction to the arrow).
A question: How many pine trees grow on an island in the middle of the large lake?
An answer: "D"


Stage4
N48° 02.374' E017° 10.882'
The forest air-conditioning
Forest, and soil in particular, are water ecosystems more than they seem at first glance. Tiny roots are basically submerged in water capsules hidden in the soil. On a hot day, a single tree can use up a few hundreds of litres of water. Water evaporates through the leaves, thus changing from liquid into gaseous state. In the process, a significant amount of heat is used. During evaporation in the canopies, the air gets much cooler and drops down to the soil. The natural air-conditioning is quite efficient and can cool down the air by tenths of degrees.
Please follow the yellow markings up to the middle of the wetland and stop there for a while.
Keep quiet, keep your eyes and ears open. Particularly in the spring and summer, you will be able to hear the most beautiful wetland symphony. Can you hear the frogs croaking? How many frogs can you hear? There are multiple species in the area: tree frogs, toads, rana sp., and other. Can you hear the warbler? Use the app Hlasy ptáků to check if it is really him! Do not mistake our European beaver for the coypu from South America that entered our ecosystems via fur farms!
A question: Fill in the number from the testing shaft: PZO – ?
An answer: "G"

Stage5
N48° 02.396' E017° 11.385'
Threads to wetlands
Life forms living at the borderline of water and dry land can enjoy advantages of both environments. Therefore, river deltas, mangroves and different types of wetlands are some of the most productive and diverse ecosystems on Earth. At the same time, they belong to the most endangered ones, as the fertile lowlands where they are mostly located are intensely used by a man.
Majority of wetland ecosystems has disappeared due to land draining and conversion to agricultural land or building lots. Due to this unsustainable land use, we have lost 87% of World’s wetlands since the industrial revolution in 1760. Majority of them disappeared in the last 100 years.
A question: How many wires are there in the power line above the field?
An answer: "C"

Final coordinates: N 48° 02.ABC' E 17° 1D.EFG'

BONUS - PARTY GAME
The first 20 successful cachers who find and log all six caches in the CQ series and and take part on at least one of the CITO events
from Simon Cooper within three months receive a free bonus gift in the form of a themed engine-building card game for the whole family called Terra Futura worth about 30 €!
Simon will personally hand over the game to you at one of the events we are preparing together.

BROZ & Simon Cooper
thank you for your interest in the issue.


Additional Hints (Decrypt)

avr qah

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)