Skip to content

Kings and Queens Mega-Event Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : Saturday, 29 April 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

29 April 2023, 09:30 - 18:00

Van Koningsnacht tot de ouderwetse Koninginnedag!!

Een geocaching Oranjefeest!!

 

Graag zien we jullie op Zaterdag 29 April van 9.30 uur tot 18.00 uur op de volgende locatie:

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010  E 006° 32.470

 

Wat is er allemaal doen?

 • Stands
 • Workshops
 • Meet & Greet
 • Verloting met mooie prijzen
 • Diverse activiteiten, ook voor niet geocachers

Uiteraard verschijnen er nieuwe caches in soorten en maten en moeilijkheidsgraden.

Het hele programma zal gepubliceerd worden op onze website:

www.drentsgeocacheevent.com

Hier zul je binnenkort naast informatie over het geocaching oranje feest ook meer informatie vinden over overnachtingsmogelijkheden, de omgeving en niet gerelateerde geocache activiteiten.

Op de eventlocatie en in de omgeving zijn er ruime mogelijkheden om te eten en te drinken.

Voor dit event geldt geen maximum aantal deelnemers!

 

Graag zien we jullie op 29 April 2023 in Assen

 

Inschrijven?

Plaats een Will Attend en vermeld daarin ik kom met … volwassenen en … kinderen.

Op het moment van publiceren van dit event gelden er geen beperkende Covid-19 maatregelen meer.

Laten we hopen dat het zo blijft maarde ervaring heeft ons geleerd dat er in een korte tijd veel kan veranderen. Mocht dat aan de orde zijn houden we jullie uiteraard op de hoogte.

 

Von der Königsnacht bis zum altmodischen Königinnentag!!

Ein Geocaching Orangenfest !!

Neugierig zum Thema?

https://de.wikipedia.org/wiki/Koningsdag

 

Wir würden uns freuen , Sie am Samstag, den 29. April von 9.30 bis 18.00 Uhr an folgendem Ort zu sehen:

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010 E 006° 32.470

 

Was gibt es zu tun?

 • Stände
 • Workshops
 • Meet & Greet
 • Tombola mit tollen Preisen
 • Verschiedene Aktivitäten, auch für Nicht-Geocacher

Natürlich werden auch neue Caches in allen Formen und Größen und Schwierigkeitsgraden erscheinen.

 

Das gesamte Programm wird auf unserer Website veröffentlicht:

www.drentsgeocacheevent.com

Hier finden Sie in Kürze neben Informationen zur Geocaching Orangenfest auch weitere Informationen zu Übernachtungsmöglichkeiten, der Umgebung und weiteren Geocaching-Aktivitäten.

Am Veranstaltungsort und in der Umgebung gibt es ausreichend Möglichkeiten zum Essen und Trinken.

Für diese Veranstaltung gibt es keine maximale Teilnehmerzahl!

Wir würden uns freuen, Sie am 29. April 2023 in Assen zu sehen

Loggen Sie ein werde teilnehmen machen Sie das bitte mit:  ich komme mit … Erwachsenen und … Kindern.

 

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Veranstaltung gibt es keine einschränkenden Covid-19-Maßnahmen mehr.

Wir hoffen dass es so bleibt, aber die Erfahrung hat uns gelehrt, dass sich in kurzer Zeit viel ändern kann. Sollte dies der Fall sein, halten wir Sie selbstverständlich auf dem Laufenden

 

 

From King's Night to the old-fashioned Queen's Day!!

 

A geocaching Orange party !!

Curious what it's all about?

https://en.wikipedia.org/wiki/Koningsdag

 

We would like to invite you on Saturday 29 April from 9.30 am to 6 pm at the following location:

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010 E 006° 32.470

 

What is there to do?

 • Merchandise
 • Workshops
 • Meet & Greet
 • Raffle with great prizes
 • Various activities, also for non-geocachers

Of course, new caches will appear in all shapes and sizes and degrees of difficulty.

 

The entire program will be published on our website:

www.drentsgeocacheevent.com

Here you will soon find, in addition to information about the geocaching Orange party, more information about accommodation options, the environment and geocache- unrelated activities.

 

There are ample opportunities to eat and drink at the event location and in the surrounding area.

 

There is no maximum number of participants for this event!

 

We would like to see you on April 29, 2023 in Assen

Will you attend?

Post a Will Attend and mention I'm coming with … adults and … children.

 

At the time of publishing this event, there are no longer any restrictive Covid-19 measures.

Let's hope it stays that way, but experience has taught us that a lot can change in a short time. If this is the case, we will keep you informed.

 

De la Nuit du Roi au Jour de la Reine à l'ancienne !!

Une geocaching fête orange !!

Curieux?

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte_du_Roi_(Pays-Bas)

 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 29 avril de 9h30 à 18h au lieu suivant :

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010 E 006° 32.470

 

Que faire ?

 • étals de marché
 • Ateliers
 • Meet & Greet
 • Tombola avec de superbes prix
 • Diverses activités, également pour les non géocacheurs

Bien sûr, de nouvelles caches apparaîtront dans toutes les formes et tailles et degrés de difficulté.

 

Le programme complet sera publié sur notre site internet :

www.drentsgeocacheevent.com

Vous y trouverez bientôt, en plus des informations sur la fête orange du géocaching, plus d'informations sur les possibilités d'hébergement, l'environnement et les activités de géocache non liées.

 

Il y a de nombreuses possibilités de manger et de boire sur le lieu de l'événement et dans les environs.

 

Il n'y a pas de nombre maximum de participants pour cet événement !

 

Nous vous donnons rendez-vous le 29 avril 2023 à Assen

Participera?

Publiez votre participera et mentionnez que: je viens avec… des adultes et… des enfants.

 

Au moment de la publication de cet événement, il n'y a plus de mesures restrictives Covid-19.

Espérons que cela reste ainsi, mais l'expérience nous a appris que beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Si tel est le cas, nous vous tiendrons bien sûr informés.

 

 

Fra Kongeaften til den traditionsrige “Dronningedag”!

 

En ‘Orange’ geocaching-fest!

Nysgerrig?

https://da.wikipedia.org/wiki/Koningsdag

 

Vi vil gerne se dig lørdag den 29. april fra kl. 9.30 til 18.00 på følgende sted:

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010 E 006° 32.470

 

Der vil være:

 • Boder
 • Workshops
 • Meet & Greet
 • Lodtrækning/lotteri med flotte præmier
 • Diverse aktiviteter (også for ikke-geocachere)

Naturligvis, flere nye caches… i forskellige former, størrelser og sværhedsgrader

 

Hele programmet vil blive offentliggjort på vores hjemmeside:

www.drentsgeocacheevent.com

 

Vi vil også informere dig på vores hjemmeside om vores område, aktiviteter og overnatningsmuligheder.

Der er rig mulighed for at spise og drikke på stedet, og i det omkringliggende område.

Der er ikke noget maksimalt antal deltagere til denne begivenhed!

Vi vil derfor rigtig gerne se dig lørdag den 29. april 2023 i Assen

Vil du deltage?

Log et ‘Will attend’ og nævn, at du kommer med… antal voksne og antal børn.

På tidspunktet for offentliggørelsen af denne begivenhed er der ikke længere nogen restriktive Covid-19-foranstaltninger.

Lad os håbe, at det forbliver sådan, men erfaringen har lært os, at meget kan ændre sig på kort tid. Hvis dette er tilfældet, vil vi naturligvis holde dig orienteret.

 

Od Královské noci po staromódní Den královny!!

Geocaching oranžový párty Rádi bychom

Zvědavý?

https://en.wikipedia.org/wiki/Koningsdag

https://de.wikipedia.org/wiki/Koningsdag

 

vás viděli v sobotu 29. dubna od 9:30 do 18:00 na tomto místě:

 

De Bonte Wever

Stadsbroek17

9405 BK Assen

N 52° 59.010 E 006° 32.470

 

Co se dá dělat?

 • Stánky
 • Workshopy
 • Meet & Greet
 • Slosování o skvělé ceny
 • Různé aktivity i pro negeocachery

Samozřejmě se objeví nové keše ve všech tvarech, velikostech a stupních obtížnosti.

 

Celý program bude zveřejněn na našich webových stránkách:

www.drentsgeocacheevent.com

Zde již brzy najdete kromě informací o geocachingové oranžové party i další informace o možnostech ubytování, prostředí a nesouvisejících geocache aktivitách.

 

V místě akce i v okolí je dostatek příležitostí k jídlu a pití.Pro tuto akci není stanoven maximální počet účastníků! 

 

Rádi bychom vás viděli 29. dubna 2023 v Assenu

 

Zveřejněte a zúčastnimse: že přijdu s … dospělými a … dětmi.

 

V době zveřejnění této události již neexistují žádná omezující opatření ohledně Covid-19.

Doufejme, že to tak zůstane, ale zkušenost nás naučila, že během krátké doby se může hodně změnit. Pokud tomu tak bude, budeme vás samozřejmě informovat.

 

Kuninkaan yöstä aina vanhaan kuningattaren päivään asti!!

Geokätköilyn oranssit juhlat!!

Kiinnostuitko?

https://en.wikipedia.org/wiki/Koningsdag 

 

Haluamme kutsua sinut lauantaina 29. huhtikuuta klo 9.30-18 seuraavaan paikkaan:  

 

De Bonte Wever 

Stadsbroek 17 

9405 BK Assen  
N 52° 59.010 E 006° 32.470 

 

Mitä tekemistä siellä on? 

 • Tarvikekauppiaita
 • Työpajoja
 • Mahdollisuus tavata muita geokätköilijöitä
 • Arvonta upeilla palkinnoilla 
 • Erilaisia aktiviteetteja, myös muille kuin geokätköilijöille 
Eri tyyppisiä, kokoisia ja vaikeusasteisia kätköjä ilmestyy luonnollisesti koko tapahtuman ajan.

 

Koko ohjelma julkaistaan verkkosivuillamme: 

www.drentsgeocacheevent.com

Verkkosivuiltammme löydät geokätköilyn oranssien juhlien lisäksi myös tietoa majoitusvaihtoehdoista, ympäristöstä ja geokätköilyyn liittymättömistä aktiviteeteista. 

Tapahtumapaikalla ja sen ympäristössä on runsaasti ruokailumahdollisuuksia.

Tapahtuman osallistujamäärää ei rajoiteta! Haluaisimme tavata sinut 29. huhtikuuta 2023 Assenissa

Osallistutko? 
Lähetä osallistumisilmoitus ja kerro kuinka monta aikuista ja lasta seurueeseesi kuuluu
 
Tämän tapahtuman julkaisuhetkellä Covid-19-rajoituksia ei enää ole. 
            
Toivotaan, että tämä jatkuu, mutta kokemus on opettanut meille, että paljon voi muuttua lyhyessä ajassa. Jos näin on, pidämme sinut ajan tasalla.

Additional Hints (No hints available.)