Skip to content

Miasto 100 Mostów / The City of the 100 Bridges Virtual Cache

Hidden : 04/06/2022
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


PL POLSKI


O miejscu:

Wrocław nazywany jest Miastem 100 Mostów. Na terenie miasta znajduje się ponad 100 mostów, stąd ten przydomek. Przed II wojną światową były tu aż 303 mosty!

Jednym z najbardziej charakterystycznych mostów w mieście, a co za tym idzie najpopularniejszym, jest Most Grunwaldzki, stanowiący jeden z symboli Wrocławia. To przy nim znajdują sie koordynaty tego kesza. Został on zbudowany w latach 1908-1910 według projektu Richarda Plüddemanna. Przy jego budowie zastosowano nową technologię – przęsło zamocowane stalowymi taśmami do 20-metrowych murowanych pylonów stojących na brzegach rzeki. W uroczystym otwarciu Mostu Cesarskiego, jak go nazwano, wziął udział ówczesny cesarz Niemiec Wilhelm II. Po I wojnie światowej został nazwany Mostem Wolności, ale po kilku latach ponownie przemianowano go na Most Cesarski. Wiosną 1945 roku doznał poważnych zniszczeń. Kiedy budowano lotnisko i wyburzano dziesiątki kamienic w oblężonym Wrocławiu przy obecnym Placu Grunwaldzkim, pylony uznano za zbyt wysokie i utrudniające start i lądowanie samolotów. Dlatego też wieńczące szczyty zostały zdemontowane. Następnie most był dalej niszczony i nie nadawał się do użytku. Naprawy trwały ponad dwa lata. Po II wojnie światowej przeprawę nazwano Mostem Grunwaldzkim. Budowla ma 112,5 m długości i 18 m szerokości. Jest z nim związana miejska legenda mówiąca, że w 1950 roku młody szalenie zakochany pilot przeleciał samolotem pod mostem. Powód? Chciał zaimponować kobiecie.

We Wrocławiu jest znacznie więcej ważnych i efektownych mostów, jednym z najbardziej atrakcyjnych jest Most Rędziński. Przyciąga wzrok z daleka. To największa przeprawa przez rzekę w Polsce - ma 1742 m długości, a pylon, na którym jest zawieszony, 122 m wysokości. Budowa mostu trwała pięć lat i zakończyła się w sierpniu 2011 roku. Głównym inżynierem budowy był Jan Biliszczuk, profesor Politechniki Wrocławskiej. Pylon ma kształt litery H. W konstrukcji zastosowano oryginalne rozwiązanie: dwie wielopasmowe trasy są przymocowane oddzielnie do ramion pylonu usytuowanego na wyspie na Odrze. Przy jego budowie zastosowano też nowe techniki – kolejne odcinki mostu „przyklejano” do wcześniej zamontowanych części: most wychodził z brzegu nad wodę. Most Rędziński jest częścią Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Oprócz mostów Grunwaldzkiego i Rędzińskiego warto zobaczyć również inne przeprawy: Most Zwierzyniecki, Most Tumski, Most Piaskowy, Mosty Młyńskie, Most Pokoju, Most Szczytnicki, Mosty Jagiellońskie, Mosty Warszawskie, Most Pomorski i Most Uniwersytecki.

JAK ZALOGOWAĆ KESZA?

Zrób sobie zdjęcie lub twojego przedmiotu osobistego (telefon, GPS, woodcoin, kartka z twoim nickiem) na tle Mostu Grunwaldzkiego oraz przynajmniej 2 innych wrocławskich mostów stojąc na współrzędnych wymienionych w pierwszych 25 waypointach. Zdjęcia zamieść w logu. Logi bez zdjęć będą usuwane.

PRZYKŁADOWE LOGI

Most Grunwaldzki

Most Tumski

EN ENGLISH


About this spot:

Wrocław is known as The City of the 100 Bridges. In total there are more than 100 bridges, therefore its nickname. Before the World War II, there were as many as 303 bridges!

One of the most emblematic bridges in the city, and hence the most popular one, is the Grunwaldzki Bridge - one of the symbols of Wrocław. This is where the coordinates are set. It was constructed in years 1908-1910 according to a design by Richard Plüddemann. During its construction new technology was employed – the span is attached with steel straps to 20-metre brick pylons standing at the river banks. The ceremonial opening of the Imperial Bridge, as it was named, was attended by the Wilhelm II, the Emperor of Germany then. After World War I it was named the Freedom Bridge, but after several years it was renamed the Imperial Bridge again. In spring 1945 it suffered severe damage. When an airport was being built and tens of townhouses were demolished in the beleaguered Wrocław at the present Grunwald Square (Plac Grunwaldzki), the pylons were considered too high and hindrance for air plane take-off and landing. Therefore the crowning pinnacles were dismounted. Then the bridge was destroyed further and was not fit for use. Repairs took over two years. After World War II, the crossing was named Grunwald Bridge (Most Grunwaldzki). The bridge is 112.5-metres long and 18-metres wide. There is one urban legend about this bridge, it is said that back in 1950, a young crazy-in-love pilot flew a plane under this bridge. The reason? He wanted to impress a woman.

There are many more important and impressive bridges in Wrocław, one of the most attractive is the Rędzin Bridge (Most Rędziński). It catches your eye from far away. It is the largest river crossing in Poland: - it is 1742-metres long and the pylon on which it is suspended is 122-metres high (8 metres higher than the viewing terrace of the Palace of Culture and Science - Pałac Kultury i Nauki). The construction of the Rędzin Bridge took five years and was completed in August 2011. The chief construction engineer of the Rędzin Bridge is Jan Biliszczuk, a professor at the Wrocław University of Technology (Politechnika Wrocławska). The pylon is H-shaped. The construction employs an original solution: the two multi-lane routes are attached separately to the arms of the pylon positioned on an isle in the Oder River. New techniques were also employed during its constructions – subsequent sections of the bridge were "glued" to the parts which had been installed earlier: the bridge would reach forward from the bank over the water. The Rędzin Bridge is part of the Wrocław Motorway Ring Road (Autostradowa Obwodnica Wrocławia).

Besides the Grunwald and Rędzin Bridges, the following bridges are also worthwhile to see: Zoo Bridge (Most Zwierzyniecki), Tumski Bridge (Most Tumski leading to Ostrów Tumski), Sand Bridge (Most Piaskowy), Mill Bridges (Mosty Młyńskie), Peace Bridge (Most Pokoju), Szczytnicki Bridge (Most Szczytnicki), Jagiellonian Bridges (Mosty Jagiellońskie), Warsaw Bridges (Mosty Warszawskie), Pomeranian Bridge (Most Pomorski) and University Bridge (Most Uniwersytecki).

HOW TO LOG CACHE?

Take a picture of yourself or your personal item (phone, GPS, woodcoin, paper with your nick) in front of Grunwaldzki Bridge and at least 2 of other Wroclaw bridges which are listed in 25 first waypoints. Include photos in the log. Logs without a photos will be deleted.

EXEMPLARY LOGS

Sand Bridge (Most Piaskowy)

Oławski Bridge (Most Oławski)

Virtual Virtual Rewards 3.0 - 2022-2023


This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between March 1, 2022 and March 1, 2023. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 3.0 on the Geocaching Blog.

Additional Hints (No hints available.)