Skip to content

Středověkohraní na Curia Vitkov Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 29 April 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

29 April 2023, 09:00 - 18:00

🇨🇿

Na přípravě a hladkém průběhu se podíleli především

Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
Profile Profile Profile
 

Zveme vás na cestu časem do doby, kdy v Čechách vládla přemyslovská knížata.

To vše a možná ještě více se odehraje na hradišti Curia Vítkov u Chrastavy

V sobotu 29. dubna 2023 od 9 do 18 hodin

 

Prohlédnete si unikátní středověký dvorec, který původními postupy již čtvrtstoletí buduje parta nadšenců. Prozkoumáte středověké budovy, dílny, kuchyni nebo zahradu.

 • 🪓 Vyzkoušíte si středověká řemesla, nebo se jen můžete dívat jak zruční byli naši předkové
 • 🏹 Vystřelíte si z historických zbraní, když na to budete mít odvahu a sílu
 • 🍺 Uhasíte žízeň v krčmě, kde nejsou sice žádná okna, ale vždy dobrá nálada
 • 🎻 Poslechnete si dobovou hudbu
 • 🪙 Pořídíte suvenýry - jak středověké, tak geocachingové
 • 🍲 Hlad zaženete u stánku s občerstvením
 • ⛰️ Pokocháte se výhledy daleko do Čech i sousedních zemí
 • 🖋️ Zaznamenáte svou účast do originálního logbooku
 • 🥫 A v okolí můžete po zbytek víkendu navštívit spostu geokeší i LABek

Účastí na eventu přispějete na další významnou etapu budování dvorce - na stavbu kostela. Ten postupně poroste v následujících letech, za použití původních stavebních postupů

Okolí nabízí spoutu zajímavostí a příležitostí pro celý prodloužený víkend

Více aktuálních informací naleznete na eventovém webu geocv.cz


Vstup 100 Kč, děti do výšky bitevní sekery zdarma

 

Doprava na místo

 • Autem
  • Až do Chrastavy vede dálnice
  • Dostatek místa pro pohodlné parkování na velké travnaté ploše před areálem
 • Hromadnou dopravou
  • Autobusem nebo vlakem do Chrastavy a dále na kole nebo pěšky
  • Cesta z Chrastavy na dvorec vede do kopce, ale krásnou krajinou

Mega eventový shop

 

Objednáním geocoinu nebo trička podpoříte organizaci megaeventu

Doprovodné eventy

Pátek 28. dubna večer - uvítací event https://coord.info/GCA55WT

Neděle 30. dubna dopoledne CITO event https://coord.info/GCA4ZDE

Neděle 30. dubna večer event na rozloučenou https://coord.info/GCA4ZDY

Pondělí 1. května ráno event pro osvěžení https://coord.info/GCA59EH

 


🇬🇧

We invite you to travel back in time to the time when the Přemyslid princes ruled Bohemia.

All this and perhaps even more will take place at the Curia Vítkov fortress near Chrastava

Saturday, April 29, 2023 from 9 a.m. to 6 p.m.

You will see the courtyard, which has been built by a group of enthusiasts using original methods for a quarter of a century. Explore the medieval buildings, workshops, kitchen or garden.

 • 🪓 Try your hand at medieval crafts, or just see how skilled our ancestors were
 • 🏹 Shoot historic weapons if you have the courage and strength
 • 🍺 Quench your thirst in a tavern where there are no windows, but always a good mood
 • 🪙 Buy souvenirs - both medieval and geocaching
 • 🍲 Satisfy your hunger at a refreshment stand
 • ⛰️ Enjoy views far into Bohemia and neighbouring countries
 • 🖋️ Record your participation in the original logbook
 • 🥫 And there are plenty of geocaches and LABs to visit for the rest of the weekend
By participating in the event you will contribute to the next important stage of the building of the yard - the construction of the church. This will gradually grow over the next few years, using original building techniques

More current information can be found on the event website geocv.cz/en

Entrance 100 CZK (5 EUR), children up to the height of the battle axe for free

 

The surrounding area offers plenty of attractions and opportunities for a long weekend

 • Fireman Museum in Chrastava https://coord.info/GC1K5AV
 • Transbordér under Hamrštejn castle https://coord.info/GC2GX9T
 • Heřmanická lookout tower https://coord.info/GC2YG2F
 • Tree-climbing geocaches just a short distance from the event https://coord.info/GC766F4 or on nearby Ovčí hora
 • Opportunity to hunt for caches in three countries in one day, plus it's really close to Poland from the event

 

Transport to the event

 • By car
  • The motorway leads to Chrastava, with a bit of luck you can get to the event from Prague in an hour and a half, for example.
  • It will be possible to park on the meadow in front of the venue
 • By public transport
  • Bus or train to Chrastava and further on your own y bike or on foot
  • The road from Chrastava to the courtyard is uphill, but through beautiful countryside

Mega event shop

Side events

Friday April 28 evening - welcome event https://coord.info/GCA55WT

Sunday April 30 morning - CITO event https://coord.info/GCA4ZDE

Sunday April 30 evening - good-bye event https://coord.info/GCA4ZDY

Monday May 1 morning - refreshing evet https://coord.info/GCA59EH

 


🇩🇪

Wir laden Sie ein zu einer Reise in die Zeit, als die Přemysliden-Fürsten in Böhmen herrschten

All dies und vielleicht noch mehr wird in der Festung Curia Vítkov bei Chrastava stattfinden

Samstag, 29. April 2023 von 9 bis 18 Uhr.

    Sie werden den Hof besichtigen, der ein Vierteljahrhundert lang von einer Gruppe von Enthusiasten nach originalen Methoden aufgebaut wurde
    Erkunden Sie die mittelalterlichen Gebäude, Werkstätten, die Küche oder den Garten

 • 🪓 Versuchen Sie sich im mittelalterlichen Handwerk oder sehen Sie einfach, wie geschickt unsere Vorfahren waren
 • 🏹 Schießen Sie mit historischen Waffen, wenn Sie den Mut und die Kraft dazu haben
 • 🍺 Löschen Sie Ihren Durst in einer Taverne, in der es keine Fenster gibt, aber immer gute Stimmung herrscht
 • 🪙 Kaufen Sie Souvenirs - sowohl mittelalterliche als auch Geocaching-Souvenirs
 • 🍲 Stillen Sie Ihren Hunger an einem Imbissstand
 • ⛰️ Genießen Sie Ausblicke bis weit nach Böhmen und ins benachbarte Ausland
 • 🖋️ Halten Sie Ihre Teilnahme im originellen Logbuch fest
 • 🥫 Und auch für den Rest des Wochenendes gibt es zahlreiche Geocaches und LABs zu besuchen

Mit Ihrer Teilnahme an der Veranstaltung leisten Sie einen Beitrag zur nächsten wichtigen Etappe beim Bau des Hofes - dem Bau der Kirche. Diese wird in den nächsten Jahren schrittweise wachsen, wobei ursprüngliche Bautechniken verwendet werden.

 

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebsite geocv.cz


Eintritt 100 CZK (5 EUR), Kinder bis zur Höhe der Streitaxt kostenlos


Transport zur Veranstaltung

 • Mit dem Auto
  • Die Autobahn führt nach Chrastava
  • Sie können auf der Wiese vor dem Veranstaltungsort parken.
 • Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
  • Bus oder Zug nach Chrastava und weiter auf eigene Faust mit dem Fahrrad oder zu Fuß
  • Der Weg von Chrastava zum Hof führt zwar bergauf, aber durch eine wunderschöne Landschaft

Mega event shop

Side events

Friday April 28 evening - welcome event https://coord.info/GCA55WT

Sunday April 30 morning - CITO event https://coord.info/GCA4ZDE

Sunday April 30 evening - good-bye event https://coord.info/GCA4ZDY

Monday May 1 morning - refreshing evet https://coord.info/GCA59EH

 


🇵🇱

Zapraszamy na podróż w czasie do okresu, kiedy książęta Przemyślidów rządzili Czechami.

Wszystko to, a może nawet więcej, będzie miało miejsce w twierdzy Curia Vítkov koło Chrastavy

W sobotę 29 kwietnia 2023 roku w godzinach od 9.00 do 18.00.

    Zobaczysz dziedziniec, który od ćwierć wieku buduje grupa pasjonatów oryginalnymi metodami
    Zwiedzić średniowieczne budynki, warsztaty, kuchnię lub ogród

 • 🪓 Spróbuj swoich sił w średniowiecznym rzemiośle lub po prostu zobacz, jakie umiejętności mieli nasi przodkowie
 • 🏹 Strzelaj z historycznej broni, jeśli masz odwagę i siłę
 • 🍺 Ugasić pragnienie w tawernie, w której nie ma okien, ale zawsze panuje dobry nastrój
 • 🪙 Kup pamiątki - zarówno średniowieczne, jak i geocachingowe
 • 🍲 Zaspokój swój głód na stoisku z napojami
 • ⛰️ Rozkoszuj się widokami daleko w Czechach i sąsiednich krajach
 • 🖋️ Zapisz swój udział w oryginalnym dzienniku.
 • 🥫 A przez resztę weekendu czeka na Ciebie mnóstwo skrytek geocachingowych i LAB-ów.

Biorąc udział w imprezie przyczynisz się do kolejnego ważnego etapu budowy podwórka - budowy kościoła. Będzie on stopniowo wzrastał w ciągu najbliższych lat, z wykorzystaniem oryginalnych technik budowlanych

Więcej aktualnych informacji można znaleźć na stronie internetowej wydarzenia geocv.cz


Wstęp 100 CZK (5 EUR), dzieci do wysokości topora bojowego za darmo


Transport na imprezę

 • Samochodem
  • Do Chrastavy prowadzi autostrada
  • Zaparkować będzie można na łące przed miejscem imprezy.
 • Komunikacja miejska
  • Autobus lub pociąg do Chrastavy i dalej na własną rękę rowerem lub pieszo
  • Droga z Chrastavy na dziedziniec jest pod górę, ale przez piękną okolicę.

Mega event shop


 

Additional Hints (Decrypt)

Fgerqbirxé xbfgýzl iígáal / Zrqvriny pbfghzrf jrypbzr / Zvggrynygreyvpur Xbfgüzr fvaq jvyyxbzzra

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)