Skip to content

Geocaching Party 2023 Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 26 August 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

26 August 2023, 10:00 - 17:00

Aktualne informacje na stronie:

Szczegółowy program

Strona eventu

 

Geocaching Party
Po trzech spotkaniach w grodzie Kraka, wizycie u Warszawskiej Syrenki i po spotkaniu z Neptunem przyszedł czas na Krasnoludki we Wrocławiu! „Wrocławskie geoludki”? we współpracy z przyjaciółmi z Geocaching Małopolska, Geocaching Warszawa i Geocaching Pomorze zapraszają na szóstą już edycję spotkania Geocaching Party - tym razem pod hasłem:
„WROCŁAWSKIE KRASNALE”?

Dowiecie się po co Życzliwek wyruszył w niebezpieczną podróż po magiczne ziele i dlaczego krasnale zamieszkały wśród ludzi oraz jak wygląda pełne dowcipów i żartów ich ulubione święto, czyli „Dzień bez czapki”. Jeśli chcecie też wiedzieć, co się dzieje w waszych mieszkaniach, gdy nikogo nie ma w domu, jak wygląda szkoła krasnoludków i dlaczego pani Niezabudka czasem załamuje na lekcjach ręce, koniecznie nas odwiedźcie! Zapraszamy na weekend pełen ciekawych spotkań i opowieści do Wrocławia, miasta spotkań. W programie:
• Lab Caches pokazujące ważne obiekty we Wrocławiu i ciekawostki
• wykład - Geologia Wrocławia, Przedgórza Sudeckiego, oraz prezentacja atrakcji geologicznych Dolnego Śląska.
• publikacja nowych, okolicznościowych skrytek związanych z wydarzeniem. Okolicznościowe Przedmioty Podróżne związane z Wrocławiem.
• aktywności ekologiczne - spotkanie CITO czyli „Cache In, Trash Out”
• warsztaty geocachingowe dla dzieci i dorosłych
• zabawy sportowe dla dzieci i dorosłych
• wystawa okolicznościowych drewniaków
• odkrywanie tajemnic Wrocławia z licencjonowanymi przewodnikami miejskimi
• eventy towarzyszące

Kiedy i gdzie:
26 sierpnia 2023 - Wrocław
w godzinach 10:00 – 17:00

Mediateka, plac Teatralny 5 (Centrum)

Więcej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji już wkrótce. O czekających
niespodziankach i atrakcjach będziemy informowali na bieżąco.

 

Geocaching Party

After three meetings in the city of Krak, a visit to the Warsaw Mermaid and a meeting with Neptune, it's time for Dwarfs in Wrocław! "Wroclaw geoludes"? in cooperation with friends from Geocaching Małopolska, Geocaching Warszawa and Geocaching Pomorze we invite you to the sixth edition of the Geocaching Party meeting - this time under the slogan:

"WROCŁAW Gnomes"?

 

You will learn why Kindnesser set off on a dangerous journey for a magic herb, why dwarfs lived among people and what their favorite holiday, full of jokes, looks like, ie "Day without a hat". If you also want to know what happens in your apartments when no one is at home, what the dwarf school looks like and why Mrs. Niezabudka sometimes wrings her hands during lessons, be sure to visit us! We invite you to a weekend full of interesting meetings and stories to Wroclaw, the city of meetings. In program:

• Lab Caches showing important objects in Wrocław and interesting facts
• lecture - Geology of Wrocław, Sudeten Foothills, and presentation of geological attractions Lower Silesia.
• publication of new occasional caches related to the event. Occasional GeoCoin related to Wrocław.
• ecological activities - a CITO meeting or "Cache In, Trash Out"
• geocaching workshops for children and adults
• sports games for children and adults
• exhibition of occasional clogs
• discovering the secrets of Wrocław with licensed city guides

 

When and where:

August 26, 2023 - Wrocław

from 10:00 to 17:00

Mediateka, 5 Theater Square (Center)

 

More information, times and places of individual attractions will be available soon. About waiting We will keep you informed about surprises and attractions.

 

Geocaching-Party

Nach drei Treffen in Krakau, einem Besuch bei der Warschauer Meerjungfrau und einem Treffen mit Neptun ist die Zeit für die Zwerge in Wrocław gekommen! "Wrocławskie geoludki"? lädt in Zusammenarbeit mit den Freunden von Geocaching Małopolska, Geocaching Warschau und Geocaching Pomorze zur sechsten Auflage des Geocaching-Party-Treffens ein - dieses Mal unter dem Motto:

"BRESLAUER ZWERGE"?

 

Du erfährst, warum sich Życzliwek auf eine gefährliche Reise begibt, um magische Kräuter zu finden, warum sich Zwerge bei den Menschen niedergelassen haben und wie ihr Lieblingsfeiertag aussieht - der "Tag ohne Hut", der voller Witze und Streiche steckt. Wenn ihr wissen wollt, was in eurer Wohnung passiert, wenn niemand zu Hause ist, wie die Schule der Zwerge aussieht und warum Frau Zwerg manchmal im Unterricht zusammenbricht, dann kommt uns besuchen! Erleben Sie mit uns ein Wochenende voller interessanter Begegnungen und Geschichten in Wrocław, der Stadt der Begegnungen. Auf dem Programm:

• Lab-Caches mit wichtigen Breslauer Gebäuden und Kuriositäten
• ein Vortrag - Geologie von Wrocław, dem Sudetenvorland, und eine Präsentation der geologischen Sehenswürdigkeiten Niederschlesiens.
• Veröffentlichung neuer Gedenkcaches im Zusammenhang mit dem Ereignis. Reisegedenkartikel mit Bezug zu Wrocław.
• ökologische Aktivitäten - ein CITO-Treffen oder "Cache In, Trash Out".
• Geocaching-Workshops für Kinder und Erwachsene
• Sportspiele für Kinder und Erwachsene
• Ausstellung von Clogs zum Gedenken
• Entdeckung der Geheimnisse von Wrocław mit lizenzierten Stadtführern
• Begleitveranstaltungen

Wann und wo:

26. August 2023

- Breslau (Wrocław) von 10:00 bis 17:00

Mediateka, plac Teatralny 5 (Zentrum)

Weitere Informationen, Zeiten und Veranstaltungsorte der einzelnen Attraktionen folgen in Kürze. Wir werden Sie über Folgendes informieren Überraschungen und Attraktionen werden wir Sie auf dem Laufenden halten.

Geocaching Party

Po třech setkáních: ve městě Kraka, návštěvě u Varšavské mořské panny a setkání s Neptunem je čas na Krasnoludki ve Wroclavi! "Wrocławské geoludie"? ve spolupráci s přáteli z Geocaching Małopolska, Geocaching Warszawa a Geocaching Pomorze Vás zveme na šestý ročník setkání Geocaching Party - tentokrát pod heslem:

"WROCŁAWSKIE KRASNALE"?

 

Dozvíte se, proč se Życzliwek vydal na nebezpečnou cestu za kouzelnou bylinkou, proč žili trpaslíci mezi lidmi a jak vypadá jejich oblíbený svátek plný vtipů a žertu „Den bez čepice“. Pokud i vy chcete vědět, co se děje ve vašich příbytcích, když není nikdo doma, jak vypadá trpasličí škola a proč si paní Niezabudka při vyučování občas lomí rukama, určitě nás navštivte! Zveme vás na víkend plný zajímavých setkání a příběhů do Wroclawi, města setkání. V programu:

• Lab Cache zobrazující důležité objekty ve Vratislavi a zajímavá fakta (hledání s chytrým telefonem a oficiální aplikací Adventure lab)
• přednáška - Geologie Wrocławia, Przedgórza Sudeckiego a prezentace geologických zajímavostí Dolního Slezska.
• publikace nových příležitostných keší souvisejících s akcí. Příležitostné TravelBugi související s Wroclaví.
• ekologické aktivity – setkání CITO to znamená „Cache In, Trash Out“
• workshopy geocachingu pro děti i dospělé,
• sportovní hry pro děti i dospělé
• velka výstava xWG
• objevování tajemství Wrocławi s licencovanými městskými průvodci
• doprovodné akce

Kdy a kde:

26. Srpna 2023 - Wrocław

od 10:00 do 17:00

Mediateka, pl. Teatralny 5 (v centru)

 

Bližší informace, časy a místa jednotlivých atrakcí budou brzy k dispozici. O wšech plánovaných překvapeních a zajímavostech Vás budeme průběžně informovat.


 

Геокешинг вечірка
Після трьох зустрічей у місті Кракa, візиту Варшавської Сирени та зустрічі з Нептуном настав час Гномів у Вроцлаві! «Вроцлавські геолюди»?У співпраці з друзями з Geocaching Małopolska, Geocaching Warszawa та Geocaching Pomorze запрошують вас на шосту зустріч Geocaching Party - цього разу під гаслом:
"Вроцлавські гноми"?

 

Ви дізнаєтеся, чому Жичлівек вирушив у небезпечну подорож за чарівним зіллям, чому гноми жили серед людей і як виглядає їх улюблене свято, сповнене цікавих жартів, «День без шапки». Якщо ви також хочете дізнатися, що відбувається у ваших квартирах, коли нікого немає вдома, як виглядає школа гномів і чому пані Незабудка іноді ламає руки на уроках, обов’язково завітайте до нас! Запрошуємо на вихідні, сповнені цікавих зустрічей та історій, до Вроцлава, міста зустрічей. У програмі:
• Lab Caches, що показують важливі об'єкти у Вроцлаві та цікавинки
• лекція - Геологія Вроцлава, Sudeckie Przedgórze та презентація геологічних пам'яток Нижньої Сілезії.
• публікація нових випадкових схованок, пов'язаних з подією. Випадкові туристичні речі, пов'язані з Вроцлавом.
• екологічні заходи - зустріч CITO або "Cache In, Trash Out"
• майстер-класи з геокешингу для дітей та дорослих
• спортивні ігри для дітей та дорослих
• wystawa okolicznościowych drewniaków
• відкриття таємниць Вроцлава з ліцензованими гідами
• супутні заходи

Коли і де:
26 серпня 2023 - Вроцлав
з 10:00 до 17:00

Медіатека, Театральна площа, 5 (Центр)

Додаткова інформація, час і місця проведення окремих атракціонів будуть доступні найближчим часом. Про очікування
Ми будемо інформувати вас про сюрпризи та атракціони.

Géocaching party
Après trois rencontre dans la ville de Krak, la visite de la Sirène de Varsovie et une rencontre avec Neptune, c’est l’heure des Nains à Wrocław ! « Géoludes de Wrocław » ? en collaboration avec des amis de Géocaching Małopolska, Géocaching Warszawa et Géocaching Pomorze ils invitent à la sixième édition de la réunion Geocaching Party - cette fois sous le slogan :
"Nains de WROCŁAW" ?

 

Vous découvrirez pourquoi Życzliwek s'est lancé dans un voyage dangereux pour une herbe magique, pourquoi les nains vivaient parmi les gens et à quoi ressemble leur fête préférée, pleine de blagues et de plaisanteries, "Journée sans chapeau". Si vous voulez aussi savoir ce qui se passe dans vos appartements, s’il n’y a personne à la maison, à quoi ressemble l'école des nains et pourquoi Mme Niezabudka se tord parfois les mains pendant les cours, n'hésitez pas à nous rendre visite ! Nous vous invitons à un week-end plein de rencontres intéressantes et d'histoires à Wroclaw, la ville des rencontres. Au programme :
• Lab Caches montrant des objets importants à Wrocław et des faits intéressants
• conférence - Géologie de Wrocław, Przedgórze Sudeckie, et présentation des attraits géologiques de la Basse Silésie.
• publication de nouvelles caches liées à l'événement. Articles de voyage occasionnels liés à Wrocław.
• des activités écologiques - une réunion CITO ou "Cache In, Trash Out"
• des ateliers de géocaching pour enfants et adultes
• des jeux sportifs pour enfants et adultes
• exposition de occasionnels anneaux en bois (XGW)
• découvrir les secrets de Wrocław avec des guides de la ville agréés
• événements d'accompagnement

Quand et où:
26 août 2023 - Wrocław
de 10h00 à 17h00

Mediateka, 5 Place du Théâtre (Centre)

Plus d'informations, les horaires et les lieux des attractions individuelles seront bientôt disponibles. À propos de ceux qui attendent
Nous vous tiendrons au courant des surprises et des attractions.

 

Additional Hints (No hints available.)