Skip to content

Pabrėžos kelias – Sensorinis sodas Klaipėdoje Traditional Cache

Hidden : 08/18/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LT] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) mokslininkas, botanikas, pedagogas, žemaičių bendrinės kalbos kūrėjas, botanikos ir geografijos terminų kūrėjas, bibliofilas, kunigas, pranciškonas, pamokslininkas, liaudies gydytojas.

Jurgis Pabrėža gimė 1771 m. sausio 15 d. Večiuose, Lenkimų parapijoje, 1794–1796 m. studijavo Varnių kunigų seminarijoje. Per savo gyvenimą J. A. Pabrėža tarnavo šešiose žemaičių krašto parapijose: Šiluvoje (1796–1798), Raudėnuose (1798–1799), Tveruose (1799–1801), Plungėje (1801–1807), Kartenoje (1807–1817), Kretingoje (1817–1849, mokytojas, mokyklos kapelionas, pamokslininkas, mokslininkas, liaudies gydytojas). Kalviuose J. A. Pabrėžos atminimui stovi medinė skulptūra, o klėtelėje jam skirta viena kamara.

J. A. Pabrėžos atminimas ir šiandien gyvas: žemaičiai jį laiko šventuoju, nes ne vienas prie jo kapo yra patyręs stebuklų. Žmonės čia ateina pasimelsti, paprašyti užtarimo ligai ištikus ar dėl kasdienių reikalų. Net ir eilinėmis dienomis prie jo kapo nuolat dega žvakės, o Vėlinių ir Visų šventųjų dienomis koplytėlė skęsta žvakelių jūroje.

2022 m. liepos 8 d. Klaipėdoje, prie pat Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios, oficialiai atidarytas Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos sensorinis sodas – „pojūčių ir potyrių sodas“ (pradėtas kurti 2020 m. „Vilties miesto“ bendruomenės), skirtas žmonėms, turintiems įvairių fizinių, psichinių, emocinių ir elgesio sutrikimų, tačiau atvykti nusiraminti ir atgauti jėgas čia gali kiekvienas. Čia pasodinta daugiau nei šimtas trisdešimt skirtingų rūšių augalų.

Į sodą atėję lankytojai galės prisidėti prie sodo puoselėjimo. Ant specialios lentos bus surašyti darbai, kuriuos reikia padaryti, pvz., palaistyti augalus, paravėti ir t.t.

[EN] - Jurgis Ambraziejus Pabrėža (1771-01-15 – 1849-10-30) scientist, botanist, pedagogue, creator of the Samogitian common language, creator of botanical and geographical terms, bibliophile, priest, Franciscan friar, preacher, folk doctor.

Jurgis Pabrėža was born in 1771 january 15 in Večiai, Lenkimai parish; 1794–1796 studied at the Varniai Priest Seminary. During his lifetime,  J. A. Pabrėža served in six parishes in the Samogitian region (in Samogitia / Žemaitija): Šiluva (1796-1798), Raudėnai (1798-1799), Tverai (1799-1801), Plungė (1801-1807), Kartena (1807-1817), Kretinga (1817-1849, teacher, school chaplain, preacher, scientist, folk healer). In Kalviai, a wooden sculpture stands in memory of J. A. Pabrėža, and in a garner one of its rooms is dedicated to him.

The memory of J. A. Pabrėža is still alive today: he is considered a saint by the Samogitians, as many people have experienced miracles at his tomb. People come to pray, to ask for intercession in case of illness or for everyday affairs. Even on ordinary days, candles are always lit at his tomb, and on All Souls' and All Saints' Days, the chapel is drowned in a sea of candles.

In 2022 July 8 in Klaipėda, right next to St. Francis of Assisi Church, was opened the sensory garden of Jurgis Ambraziejus Pabreza - "garden of sensations and experiences" (started to be created in 2020 by the "City of Hope" community) was officially opened for people with various physical, mental, emotional and behavioral disorders, but everyone can come here and recover their strength. More than one hundred and thirty different types of plants are planted here.

Visitors who come to the garden will be able to contribute to the cultivation of the garden. A special board will list the tasks that you can do, such as watering the plants, weeding, etc.

[LT] - Pastabos:

  • Pabrėžos kelio lobiukus rasite visose su šia asmenybe susijusiose vietovėse.
  • Išsamiau apie J. A. Pabrėžą
  • Sensorinis sodas atvertas lankytojams kasdien nuo 8 iki 20 valandos.

[EN] - Notes:

  • You will find the treasures of Pabrėža's Way in all the places associated with this person.
  • More about J. A. Pabrėža
  • Open 8.00 – 20.00.

Additional Hints (Decrypt)

[LT] - gibebf xnzcnf hž invxh žnvqvzh anzryvb [EN] - gur pbeare bs gur srapr oruvaq gur puvyqera'f cynlubhfr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)