Skip to content

Za bílou paní na Starý zámek Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 27 May 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

27 May 2023, 12:00 - 18:00


Megaevent pro Vás připravuje "White Lady team" ve složení:


angieborg, cibici, janek.s, jirca76, klickon,
kosovaci, LordSolfernus, marfi 70


CZ

Zveme Vás na návštěvu zříceniny Borotín a jejího barokního dvora.


V sobotu 27. května 2023 od 12 do 18 hodin.


Bila pani

Borotín (Starý zámek)

Hrad stojí na kopci nad Starozámeckým rybníkem v nadmořské výšce 500 metrů. Od roku 1963 je chráněn jako kulturní památka. Současnou podobu zřícenina získala po památkových úpravách na začátku 80. let 20. století.


Legenda o bílé paní

Mladá dívka z hradu se zamilovala do prostého muže. Za to byla zavražděna svým manželem. Od té doby se na Starém zámku může zjevovat přízrak bíle oděné paní. Lidový příběh nám na Borotíně připomíná dřevěná socha bílé paní.


Barokní dvůr u Starého zámku

Hospodářský dvůr, který leží naproti zřícenině hradu, je od roku 2003 kulturní památkou. Patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu. Od roku 2010 dosud probíhá postupná obnova dvora. Od roku 2014 je dvůr i statek přístupný veřejnosti.


Program eventu:

 • Zahájení eventu – logování do originálního logbooku
 • Aktivity pro děti a dospělé na barokním statku
 • Prodej suvenýrů – jak hradních, tak geocachingových
 • Prodej CWG, geocoinů, triček
 • Občerstvení přímo v barokním dvoře
 • Příjemné prostředí je milou kulisou eventu

Připravované aktivity:

 • Prohlídka dvora barokního statku u zříceniny Starý zámek
 • Prohlídka přilehlých budov s výstavkou starých předmětů
 • Prohlídka zříceniny s průvodcem
 • Videoprojekce ve sklepení hradu
 • Prohlídka objektu starého mlýna pod hradem s historickým katrem a elektrárnou
 • Prohlídka pamětihodností obce Borotín
 • Návštěva nového dětského hřiště v Borotíně
 • Procházka po Včelí naučné stezce svatého Ambrože z Borotína do Kamenné Lhoty
 • Procházka po naučné stezce Jana Evangelisty Kypty (hudebního skladatele)
 • Návštěva kozí farmy v Borotíně
 • Prohlídka gotického, částečně barokního kostela Narození Panny Marie v Novém Kostelci
 • V okolí lze navštívit mnoho keší, série keší, labky v Borotíně, eventové labky

Aktuální informace naleznete na eventovém webu:  nastaryzamek.czEN

We invite you to visit the ruins of Borotín and its baroque courtyard.


On Saturday, May 27, 2023, from 12 p.m. to 6 p.m.


Stary zamek

Borotín (Old Castle)

The castle stands on a hill above the Starozámecký pond at an altitude of 500 meters. It has been protected as a cultural monument since 1963. The ruins got their current form after the monument modifications at the beginning of the 80s of the 20th century.


The Legend of the White Lady

A young girl from a castle fell in love with a country man. For this she was murdered by her husband. Since then, the ghost of a lady dressed in white can appear in the Old Castle. The wooden statue of the white lady reminds us of the folk tale in Borotín.


Baroque courtyard at the Old Castle

The Farmyard, which lies opposite the castle ruins, has been a cultural monument since 2003. It is among the most outstanding buildings of its kind in the South Bohemian region. Since 2010 the yard has been gradually restored. Since 2014 the yard and the farm have been open to the public.


Event program:

 • Starting the event – logging into the original logbook
 • Activities for children and adults at the Baroque farmhouse
 • Sale of souvenirs – castle and geocaching souvenirs
 • Sale of CWG, geocoins, T-shirts
 • Refreshments in the baroque courtyard
 • The pleasant environment is a nice backdrop for the event

Upcoming activities:

 • Tour of the courtyard of the Baroque farmhouse near the ruins of the Old Castle
 • Tour of adjacent buildings with an exhibition of old objects
 • Guided tour of the ruins
 • Video projection in the castle cellar
 • Tour of the old mill building under the castle with a historic mill and power plant
 • Tour of the sights of the village of Borotín
 • Visit to the new children's playground at Borotín
 • A walk along the St. Ambrose educational bee trail from Borotín to Kamenná Lhota
 • A walk along the Educational Trail of Jan Evangelista Kypta (music composer)
 • Visit to a goat farm at Borotín
 • Tour of the Gothic, partly Baroque Church of the Nativity of the Virgin Mary at Nový Kostelec
 • A lot of caches, series of caches, labcaches at Borotín, event labcaches can be visited in the surroundings

Current information can be found on the event website:  nastaryzamek.czDE

Wir laden Sie ein die Ruinen von Borotín und seinen barocken Innenhof zu besuchen.


Am Samstag, 27. Mai 2023, von 12 bis 18 Uhr


Barokni dvur

Borotín (Altes Burg)

Das Burg steht auf einem Hügel über dem Starozámecký-Teich in einer Höhe von 500 Meter. Seit 1963 ist es als Kulturdenkmal geschützt. Ihre heutige Form erhielt die Ruine nach Denkmalumbauten Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts.


Die Legende der weißen Frau

Ein junges Mädchen aus einem Schloss verliebte sich in einen einfachen Mann. Dafür wurde sie von ihrem Ehemann ermordet. Seitdem kann im Alten Schloss der Geist einer weiß gekleideten Frau erscheinen. Die Holzstatue der Weißen Frau erinnert uns an das Volksmärchen in Borotín.


Barockhof am Alten Burg

Der gegenüber der Burgruine liegende Wirtschaftshof ist seit 2003 ein Kulturdenkmal. Es ist eines der herausragendsten Bauwerken seiner Art in Südböhmen. Seit 2010 wird der Hof schrittweise restauriert. Seit 2014 sind der Hof und das Gut öffentlich zugänglich.


Veranstaltungsprogramm:

 • Starten der Veranstaltung – Einloggen in das Original-Logbuch
 • Aktivitäten für Kinder und Erwachsene im barocken Bauernhaus
 • Verkauf von Souvenirs – sowohl Schloss- als auch Geocaching-Souvenirs
 • Verkauf von CWG, Geocoins, T-Shirts
 • Erfrischung im Barockhof
 • Die angenehme Umgebung ist eine schöne Kulisse für die Veranstaltung

Kommende Aktivitäten:

 • Rundgang durch den Hof des barocken Bauernhauses bei der Ruine des Alten Schlosses
 • Rundgang durch angrenzende Gebäude mit Ausstellung alter Gegenstände
 • Führung durch die Ruinen
 • Video projection in the castle cellar
 • Besichtigung des alten Mühlengebäudes unter der Burg mit historischer Mühle und Kraftwerk
 • Besichtigung der Sehenswürdigkeiten des Dorfes Borotín
 • Besuch des neuen Kinderspielplatzes in Borotín
 • Spaziergang auf dem Bienenlehrpfad St. Ambrosius von Borotín nach Kamenná Lhota
 • Ein Spaziergang entlang des Lehrpfads von Jan Evangelista Kypta (Musikkomponist)
 • Besuch einer Ziegenfarm in Borotín
 • Besichtigung der gotischen, teilweise barocken Kirche Mariä Geburt in Nový Kostelec
 • Viele Caches, Labor-Cache in Borotín, Labor-Cache-Event in der Nähe besucht werden

Aktuelle Informationen finden Sie auf der Event-Webseite:  nastaryzamek.cz


Borotin


Pro návštěvníky Megaeventu je tady připraven malý dárek v podobě virtuálního odznaku, který si můžete umístit na svůj profil.

width="230"

Kód odznaku:
<a href="https://coord.info/GC9Z3E7"><img src="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5555695a-885e-489b-886b-3e9fd3eb077e.png" alt="stamp" width="230" height="173" longdesc="https://s3.amazonaws.com/gs-geo-images/5555695a-885e-489b-886b-3e9fd3eb077e.png" /></a>Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)