Skip to content

Vesmírná okna / Space windows Mega-Event Cache

This cache has been archived.

Geocaching HQ Admin: Thank you for hosting this geocaching Event! The date of the Event has passed. We automatically archive Events after 30 days (60 days for Mega- and Giga-Events). Attendees can still log archived Events, log trackables, and share their experiences.

More
Hidden : Saturday, 02 September 2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

02 September 2023, 12:00 - 17:00

 

Česky – Vesmírná okna


Kdy: 2.9.2023  12-17 hod

Kde: Hvězdárna Vlašim

Registrace: 99,- Kč, jen zalogování zdarma > ZDE

Naším cílem je uspořádat astronomický MEGA event ve Vlašimi. Tématem setkání je studium vesmíru pomocí kosmických dalekohledů.

Event navazuje na předchozí MegaEvent Vesmírná keš v září 2017 v Ondřejově, MegaEvent Praga Astronomica v srpnu 2019 v Praze, MegaEvent Hvězdný Tábor v září 2021 a Slunce – naše nejbližší hvězda v Rokycanech v předchozím roce.

Registrací získáte:

 • obě eventová CWG (2 ks - každé jiné)
 • eventové pohlednice
 • velmi dobrý pocit, že jste umožnili zorganizovat tento event

Na co se dále můžete těšit?

 • příjemné prostředí pro společné setkání
 • suvenýr
 • besedu s odborníky na téma výzkumu vesmíru pomocí vesmírných sond
 • program pro rodiny s dětmi
 • CWG tržnici a šmelinárnu
 • TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)
 • LabCache (3 série)
 • navštívíte Zemi
 • potkáte E.T.
 • prohlídku hvězdárny
 • eventový GeoCoin a mnoho trekovatelných předmětů, eventové CWG a speciální série CWG, různé další eventové předměty
 • Welcome event a Goodbye event

 

Vesmírná okna

Posledním vesmírným oknem, kteréý se úspěšně zabydlelo v kosmickém prostředí je  teleskop Jamese Webva. Vesmírný dalekohled Jamese Webba je bezesporu dalším milníkem ve výzkumu vesmíru, který nás přenese na dosah k jeho počátku, doslova na několik okamžiků po velkém třesku.

Předchůdcem tohoto okna byl Hubbleův teleskop, který již mnoho let obíhá okolo Země. Kromě tohoto teleskopu můžeme na oběžné dráze nalézt spoustu dalších přístrojů studujících vesmír na různých vlnových délkách.

Kromě studia vesmíru jsou však na oběžné dráze rovněž přístroje, které studují naši Zemi. Sledují počasí, životní prostředí, pomáhají při různých přírodních katastrofách, ... Další soustavy družic nám vytváří  systém globální navigace, který známe i z Geocachingu. O tom ale zas někdy příště.

English – Space windows


When: 02/09/2023

Where: The Observatory Vlašim

Registration fee: 99 CZK, isn't needed if you only want to log

Our goal is to organize an astronomical MEGA event in Vlašim. The topic of the meeting is the study of space using space telescopes.

The event follows on from the previous MegaEvent Vesmírná keš in September 2017 in Ondřejov, MegaEvent Praga Astronomica in August 2019 in Prague, MegaEvent Hvězdný Tábor in September 2021 and the Sun – our nearest star in Rokycany the previous year.

 

What comes with the registration?

 • both unique CWGs (Czech wood geocoin)
 • post cards
 • a good feeling for helping us organizing this event

What can you look forward to?

 • A pleasant environment for meeting
 • discussion with experts on the following topics: observation of the Sun, solar activity and its influence on terrestrial life, what is solarography
 • Family-friendly program
 • souvenir
 • Competitions for both young and adults
 • Lab caches
 • you will visit Earth
 • you meet E.T.
 • Exhibitions
 • Event geocoin, lots of trackable items, event CWG (Czech wood geocoin) and special series of CWGs, other event items
 • Welcome event and Goodbye event

 

Space windows

The last space window that successfully settled in the cosmic environment is the James Webb telescope. The James Webb Space Telescope is undoubtedly another milestone in the exploration of the universe, bringing us within reach of its beginning, literally moments after the big bang.

The predecessor of this window was the Hubble telescope, which has been orbiting the Earth for many years. In addition to this telescope, we can find many other instruments studying the universe at different wavelengths in orbit.

In addition to studying space, however, there are also instruments in orbit that study our Earth. They monitor the weather, the environment, help in various natural disasters, ... Other satellite systems create a global navigation system that we also know from Geocaching. But more about that sometime next time.

Additional Hints (No hints available.)