Skip to content

[Rynek finansowy] #3. Formy inwestowania Mystery Cache

Hidden : 11/06/2022
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[PL]

"Rynek Finansowy" to nieco bardziej wymagająca seria keszy skierowana do starszych uczniów szkół podstawowych oraz młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Skrytki w nieskomplikowany sposób wyjaśniają takie kwestie jak na przykład obieg pieniądza w gospodarce, różnice występujące pomiędzy podstawowymi typami instytucji rynku finansowego i doprecyzowuje role kilku z nich oraz wprowadza pojęcia związane z inwestowaniem.

 

Inwestowanie, czyli proces, który polega na bieżącym angażowaniu środków pieniężnych w celu uzyskania późniejszej korzyści od zawsze ciekawiło ludzi i szukali odpowiedzi na pytanie, jaka jest najkorzystniejsza forma inwestowania. Na to pytanie ciężko oczywiście udzielić jednoznacznej odpowiedzi, bo wszystko zależy od kapitału, jakim dysponujemy, a także stopnia ryzyka, jakie jesteśmy w stanie zaakceptować. Najbardziej znanymi formami inwestowania, jakie wyróżniamy są:

 • Lokaty oraz konta oszczędnościowe – Najprostszy rodzaj inwestowania. Określamy je jako inwestycje o stałej stopie zwrotu i w zasadzie zerowym ryzyku. Wiemy jaki zysk osiągniemy po określonym czasie, a także w każdej chwili możemy zdecydować o wyciągnięciu tych pieniędzy.
 • Nieruchomości – Ta forma cieszy się wielkim zainteresowaniem w Polsce. Wymaga to oczywiście znacznie większego nakładu finansowego i może się wiązać z koniecznością zaciągnięcia kredytu. Oceniany jest jednak jako bardzo atrakcyjny rodzaj inwestycji ze względu na to, że czynsz z najmu może być znaczącym dodatkiem do domowego budżetu, a i powszechnie uważa się, że ciężko jest o kryzys, który by znacząco wpłynął na wartość nieruchomości.
 • Giełda – Wzbudza spore zainteresowanie ze względu na powszechną obecność cen akcji podawanych w telewizji czy Internecie. Potrafi przynieść spore zyski, jednak towarzyszy temu stosunkowo duże ryzyko oraz wymaga zapoznania się ze specyficznym rodzajem wiedzy, która nie dla każdego jest  przystępna.
 • Waluty – Również bardzo popularny sposób inwestowania. Jednak podobnie jak giełda wymaga analizy wielu czynników w tym sytuacji politycznej i gospodarczej na świecie oraz oczekiwań ekonomistów i decyzji banków centralnych. A nawet i to nie zawsze jest w stanie zagwarantować nam zysku. Nie zmienia to jednak faktu, że inwestowanie w waluty pozostaje jedną z ulubionych form inwestowania kapitału.

Niezależnie od tego z jakiej formy inwestowania chciałbyś/chciałabyś skorzystać, warto pamiętać o tzw. dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, czyli o nie inwestowaniu wszystkich pieniędzy tylko w jedną formę inwestycji. W sytuacji kryzysu i spadku wartości np. nieruchomości osoby, które inwestowały tylko w ten rodzaj aktywów mogą odnieść bolesną stratę w swoim majątku.

[ENG]

"Financial Market" is a slightly more demanding series aimed at older students of primary schools and youth in secondary schools. The caches explain in an uncomplicated way such issues as, for example, the circulation of money in the economy as well as the differences between the basic types of financial market institutions, clarify the roles of several of them, and introduce concepts related to investing.

 

Investing, which is the process of engaging cash on a current basis to obtain later benefits, has always fascinated people. Thus they have always been looking for the best form of investing. Of course, giving an unequivocal answer to this question is problematic because it all depends on the capital at our disposal and the degree of risk we can accept. The best-known forms of investment that we can distinguish are:

 • Deposits and savings accounts: It is the simplest type of investing. We define them as investments with a fixed rate of return and essentially zero risk. We know what profit we will achieve after a certain period of time, and we can also decide to withdraw this money at any time.
 • Real estate: This form is very popular in Poland. Of course, this requires a much more substantial financial outlay and may require taking a loan. However, it is assessed as a very attractive type of investment since the rent can be a considerable addition to the household budget, and it is commonly believed that it is difficult to find a crisis that would significantly affect the value of the property.
 • Stock Exchange: Arouses a lot of interest due to the widespread presence of share prices on TV or the Internet. It can bring considerable profits, but it is associated with relatively high risk and requires obtaining a specific type of knowledge that is not accessible to everyone.
 • Currencies: Also a very popular way of investing. However, just like in the case of the stock exchange, a lot of factors have to be taken into account. They include the world's political and economic situation, as well as the expectations of economists and decisions of central banks. And even this does not guarantee that we will get a profit. Nevertheless, this does not change the fact that investing in currencies remains one of the favorite forms of capital investment.

Regardless of the form of investing you would like, you should remember to diversify your investment portfolio, not invest all your money in just one form of investment. In a crisis and a decline in the value of, for example, real estate, people who have invested only in this type of asset may suffer a painful loss on their property.


Test wiedzy / Knowledge check

 1. Która z wyżej wymienionych form inwestowania wymaga największej porcji wiedzy specjalistycznej / Which of the forms  of investing mentioned above requires the largest amount of specialist knowledge:
  • [X=439] lokaty / deposits;
  • [X=479] nieruchomości / real estate;
  • [X=519] giełda / stock market;
  • [X=559] waluty / currencies.
 2. Dywersyfikacja portfela polega na / Portfolio diversification is:
  • [Y=051] zarabianiu pieniędzy z różnych źródeł / earning money from various sources;
  • [Y=101] inwestowaniu różnych kwot w ten sam rodzaj inwestycji / investing different amounts in the same type of investment;
  • [Y=151] rozdzieleniu swoich oszczędności na różne inwestycje / splitting your savings into different investments.

Pojemnik finałowy znajduje się pod następującymi współrzędnymi / The final box is located on these coordinates:

N 52° 14.[X]' E 20° 57.[Y]'

W pojemniku, oprócz logbooka, znajdziesz również liczbę, która pomoże Ci odnaleźć kesz finałowy (GCA0MRY). / In the box, in addition to the logbook, you will find a number, which can help you how to find a final box (GCA0MRY).

Additional Hints (Decrypt)

Cbpmlgnw an ferqavz cbmvbzvr / Ernq ba n zrqvhz yriry Mnpubjnw xbafcvenpwr! / Fgrnygu erdhverq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)