Skip to content

[CQ] Sluňákov Traditional Cache

Hidden : 10/11/2022
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Keška je součástí CQ série 43 kešek v 8 evropských státech, šest z nich se nachází v České republice, zbylé pak v Německu, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku. V České republice vás tato série zavede na zajímavá místa, která se dotýkají klimatické změny.

Uctivý a ohleduplný vztah k přírodě je jedním ze základních kamenů ochrany životního prostředí. Vlastně by to měl být jeden z pilířů společnosti obecně. Jak jinak bychom dokázali čelit dopadům změny klimatu bez společného přesvědčení?

Lidé si přírodu a životní prostředí upravují po desítky tisíc let a jejich přítomnost ovlivňuje vše kolem. Ne vždy to však nese ovoce. Dnes už víme, že lidská činnost má negativní dopad na vývoj klimatu a pro přírodu může být obrovskou hrozbou. Deforestace, průmyslové zemědělství či urbanizace – kvůli těmto činnostem dnes hrozí vyhynutí více jak třetiny druhů rostlin a živočichů. Pestrost přírody se nám ztrácí před očima. Všimněte si např. smrkových monokultur v české krajině, které jsou pozůstatkem lesního hospodaření z 18. století a aktuálně čelí kůrovcové kalamitě. Nebo se zamyslete, kdy jste naposledy procházeli rozkvetlou loukou, která je tolik důležitá pro hmyz včetně opylovačů. Věděli jste, že za posledních 30 let se ve světě počet hmyzích druhů snížil o 75 %? Z potravní pyramidy tak vytahujeme základy a celý ekosystém se může snadno sesypat.

Lidstvo teď stojí před velkou výzvou - navrátit přírodě druhovou rozmanitost a s tím i odolnost krajiny vůči klimatickým výkyvům. Měli bychom nasměrovat produkci na šetrné ekologické zemědělství, pečovat o půdu a zajistit v ní přirozené zadržování vody. Také je vhodné celkově zvolnit intenzivní tempo a stát se opět součástí přírody, nikoliv jejími dobyvateli.

Centrum ekologických aktivit Sluňákov je jedním z míst, kde můžete být přírodě nablízku. V architektonicky netradičním nízkoenergetickém domě, který splývá s krajinou, se snoubí ekologie s elegancí a vytváří se tak příjemný prostor pro vzdělávací a osvětové programy či kampaně pro školy i veřejnost. Budovat vztah k přírodě můžete mj. na festivalu Ekologické dny Olomouc a podívat se můžete i do lužní krajiny na expozici pod širým nebem v přírodní galerii Dům přírody Litovelského Pomoraví.

Za tvůj zájem děkuje
Na Mysli

Zdroj: https://faktaoklimatu.cz/
http://www.slunakov.cz/
The cache is part of the CQ series of 43 caches in 8 European countries, six of which are located in the Czech Republic, the rest in Germany, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania, Lithuania and Latvia. In the Czech Republic, this caches will take you to interesting places that are somehow connected with climate change.

A respectful and considerate attitude towards nature is one of the cornerstones of environmental protection. In fact, it should be one of the pillars of society in general. How else could we face the effects of climate change without a common conviction?

People have been adapting nature and the environment for tens of thousands of years, and their presence affects everything around them. However, it does not always bear fruit. We now know that human activity has a negative impact on climate development and can be a huge threat to nature. Deforestation, industrial agriculture or urbanization - due to these activities, more than a third of plant and animal species are threatened with extinction today. The diversity of nature is disappearing right in front of our eyes. Note, for example, the spruce monocultures in the Czech landscape, which are remnants of forest management from the 18th century and are currently facing bark beetle calamity. Or think about the last time you walked through a flowering meadow, which is so important for insects, including pollinators. Did you know that the number of insect species in the world has decreased by 75% in the last 30 years? In this way, we are ripping out the basics from the food pyramid and the entire ecosystem can easily collapse.

Humanity now faces a great challenge - to restore species diversity and thus the landscape's resilience to climatic fluctuations. We should focus our production on ecological organic farming, to take care of the land and to ensure natural water retention. Also is appropriate to slow down and become part of nature again, not its conquerors.

Sluňákov, an ecological activities center, is one of the places where you can be close to nature. The architecturally non-traditional low-energy house, which blends in with the landscape, combines ecology with elegance, creating a pleasant space for educational and awareness programs or campaigns for schools and the public. You can build a relationship with nature at the Ecological Days festival of Olomouc, among other things, and you can also look into the floodplain landscape at an open-air exhibition in Litovelské Pomoraví - House of Nature Gallery.

Thank you for your interest in the issue
Na Mysli

Source: https://www.faktaoklimatu.cz/
http://www.slunakov.cz


Additional Hints (Decrypt)

i ebmfbfr fgebzh / va gur gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)