Skip to content

[CQ] Výhled na Mordor Traditional Cache

Hidden : 01/03/2023
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:
Keška je součástí CQ série 43 kešek v 8 evropských státech, šest z nich se nachází v České republice, zbylé pak v Německu, Maďarsku, Slovensku, Bulharsku, Rumunsku, Litvě a Lotyšsku. V České republice vás tato série zavede na zajímavá místa, která se dotýkají klimatické změny.

Právě stojíte ve Frýdlantském výběžku, na místě, odkud nepřehlédnete polskou elektrárnu, která je největším producentem CO2 v Polsku a třetím největším producentem emisí v EU. Elektrárna stojí ve městě Bogatynia, jen pár kilometrů od českých hranic a je známá především díky přilehlému hnědouhelnému dolu Turów.

Tak tady se těží hnědé uhlí. Fosilní palivo, jehož spalováním se zesiluje skleníkový efekt, a které kvůli své nižší výhřevnosti zatěžuje životní prostředí více než černé uhlí. Důsledky těžby v dole zasahují až za polské hranice, do českých a německých komunit. Obyvatelé obcí na české straně hranice si opakovaně stěžují na problémy s nedostatkem podzemní vody a poklesem půdy. S rozšiřováním dolu na 30 km2 směrem k českým hranicím, které se plánuje do roku 2044, se v oblasti předpokládá i zvýšení prašnosti a hluku.

Tato situace vyvolala už řadu protestů. Do rozporu zasáhl i Evropský soudní dvůr a Polsku bylo nařízeno těžbu ukončit. To se však nestalo a stát byl za ilegální těžbu finančně penalizován. V únoru roku 2022 podepsaly česká a polská strana dohodu o pokračování v těžbě s tím, že se polská společnost bude podílet na finanční kompenzaci opatření ke zjišťování, zmírňování a prevenci dopadů těžby, v rámci které by měl mezi zasaženými českými vesnicemi a dolem vyrůst také podzemní val pro zadržení vody. Podle expertů však toto řešení nesplní požadované očekávání, jelikož k vyhodnocení se použila data z roku 2015 a poslední měření ukazují, že voda zde klesá mnohonásobně rychleji než studie uvádí.

Za tvůj zájem děkuje
Na Mysli

Zdroj: Atlas uhlí
Frank Bold
www.irozhlas.cz
The cache is part of the CQ series of 43 caches in 8 European countries, six of which are located in the Czech Republic, the rest in Germany, Hungary, Slovakia, Bulgaria, Romania, Lithuania and Latvia. In the Czech Republic, this caches will take you to interesting places that are somehow connected with climate change.

You are currently standing in the Frýdlant ridge, in a place where you cannot overlook the Polish power plant, which is the largest producer of CO2 in Poland and the third largest producer of emissions in the EU. The power plant is located in the town of Bogatynia, just a few kilometers from the Czech border, and is mainly known for the nearby brown coal mine Turów.

Brown coal is mined here. Fossil fuel, the burning of which increases the greenhouse effect, and which, due to its lower calorific value, burdens the environment more than black coal. The consequences of mining in the mine reach beyond the Polish borders, into Czech and German communities. Residents of the villages on the Czech side of the border repeatedly complain about problems with the lack of groundwater and soil subsidence. With the expansion of the mine to 30 km2 towards the Czech border, which is planned until 2044, an increase in dust and noise is expected in the area.

This situation has already caused a number of protests. The European Court of Justice also intervened in the dispute and Poland was ordered to stop mining. However, this did not happen and the state was financially penalized for illegal mining. In February 2022, the Czech and Polish parties signed an agreement on the continuation of mining, with the provision that polish company would participate in the financial compensation for measures to detect, mitigate and prevent the impacts of mining, as part of which an underground network should also be built between the affected Czech villages and the mine embankment to retain water. However, according to experts, this solution will not meet the required expectations, since the data from 2015 was used for the evaluation, and the latest measurements show that the water here is sinking many times faster than the study states.

Thank you for your interest in the issue
Na Mysli

Source: Atlas uhlí
Frank Bold
www.irozhlas.cz


Additional Hints (Decrypt)

mn fcbqrx qvexl, wrzar x fbor / hfr obggbz bs gur ubyr, tragyl gbjneqf lbh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)