Skip to content

Lesen - Leihen - Loggen Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 10 August 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

10 August 2024, 11:00 - 18:30

Lesen - Leihen - Loggen : Geocaching meets Bibliothek

Als Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen ist Dresden immer eine Reise wert! Gemeinsam mit Geocachern aus nah und fern wollen wir deshalb mit euch einen Tag mit einem bunten Veranstaltungsprogramm rund um die Bibliothek und unser gemeinsames Hobby in der Zentralbibliothek im Dresdner Kulturpalast erleben.

Wo?

Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden
Wilsdruffer Straße 18
01067 Dresden

Wann?

Samstag, den 10. August 2024, 11:00 bis 18:30 Uhr

Wird es Eintrittskosten geben?

Der Eintritt ist kostenfrei, einzelne Programmpunkte können kostenpflichtig sein.

Was erwartet euch?

Freut euch auf ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm rund um die Themen Bibliothek und Geocaching! Geplant sind unter anderem:

 • Workshops
 • Lesungen
 • Reisevorträge
 • Führungen durch die Bibliothek
 • Veranstaltungen für Kinder rund um die Themen Schatzsuche und Natur
 • tolle Mitmach-Aktionen
 • neue Adventure Labs werden die vielen schönen Caches in und um Dresden ergänzen

Am kompletten Wochenende sind mehrere Veranstaltungen geplant:

Willkommensevent (Freitag)
Hauptevent (Samstag)
Abschluss-CITO (Sonntag)

Schaut immer mal ins Listing - das Programm wird laufend angepasst und konkretisiert! :)

Was ist sonst noch wichtig?

Anreise
Aufgrund der zentralen Lage empfehlen wir eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Parken ist kostenpflichtig in der Dresdner Altstadt oder kostenfrei etwas außerhalb auf P+R-Parkplätzen möglich (siehe Wegpunkte).

Essen & Trinken
Im Kulturpalast ist Essen nur im Foyer im Erdgeschoss sowie im 1. Obergeschoss und Trinken nur aus verschließbaren Behältnissen gestattet. Trinkwasserspender stehen in der Bibliothek im 1. und 2. Obergeschoss kostenfrei zur Verfügung, Trinkgefäße sind bitte selbst mitzubringen.
Zahlreiche Gastronomieangebote befinden sich in der unmittelbaren Umgebung sowie im Kulturpalast selbst (Erdgeschoss und 1. Obergeschoss).

Bezahlung
Merchandise kann beim Event nur bar in Euro oder ab 5 Euro per EC-Karte bezahlt werden. Die Zahlung mit Kreditkarte ist momentan leider noch nicht möglich.

Wir freuen uns auf euch!

 


 

Lesen - Leihen - Loggen : Geocaching meets Bibliothek

Reading - Lending - Logging : Geocaching meets library

Saxon's capital Dresden is always worth a journey! Together with geocachers from far and near we want to celebrate a whole day with a variety of fun events all centred around the library and our shared hobby.

Where?

Zentralbibliothek at the Kulturpalast Dresden
Wilsdruffer Straße 18
01067 Dresden

When?

Saturday, August 10, 2024, 11am to 6.30pm

Will there be an entrance fee?

The entry is free, individual program points may cost a participation fee.

What can you expect?

A delightful mix of events around the library and geocaching – we’ve planned workshops, readings, travel talks, library tours, events for kids on the topics of treasure hunts and nature and some fun join-in activities!

 • workshops
 • readings
 • travel talks
 • library tours
 • events for kids on the topics of treasure hunts and nature
 • some fun join-in activities
 • new Adventure Labs will complement the many beautiful caches in and around Dresden

Several events are planned on the weekend:

welcome event (Friday)
main event (Saturday)
final CITO (Sunday))

Check the listing every once in a while – the schedule is still being adjusted and specified! :)

What else is important?

Arrival
Due to the central location we recommend using public transport. Car parking is possible at expense in all car parks or parking lots in the Dresden Altstadt, or for free at P+R-spaces in other districts (see waypoints).

Food and Drinks
At the Kulturpalast, eating is only allowed in the foyer on the 1st floor, and all drinks must be kept in sealable bottles. Water dispensers can be found within the library on the 1st and 2nd floors, water bottles have to be brought from home.
There are various restaurants, diners or cafés in the area and within the Kulturpalast itself (foyer on the 1st floor and ground floor).

Payment
You can only pay in Euros, either cash or (starting at 5€) via EC-card. Credit cards are not accepted at the moment.

We're excited to see you!

 


 

Lesen - Leihen - Loggen : Geocaching meets Bibliothek

Čtení - Půjčování - Logování : Geocaching potkává knihovnu

Drážďany jako hlavní město Svobodného státu Sasko vždy stojí za návštěvu! Spolu s geocachery z blízka i daleka s vámi chceme v drážďanské knihovně Zentralbibliothek prožít den naplněný pestrým programem souvisejícím s knihovnou i naším společným koníčkem.

Kde?

"Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden"
Wilsdruffer Straße 18
01067 Dresden

Kdy?

Sobota, 10. srpna 2024, od 11:00 do 18:30 hod.

Bude se platit vstupné?

Vstup je zdarma, jednotlivé body programu mohou být zpoplatněné.

Co na vás čeká?

Těšte se na pestrý program akcí spojených s tematikou knihovny a geocachingu! Geplant sind folgende Punkte:

 • workshopy
 • čtení
 • cestovatelské přednášky
 • komentované prohlídky knihovny
 • akce pro děti na téma hledání pokladů a příroda
 • skvělé akce s aktivní účastí všech
 • nové Adventure Labs doplní mnoho krásných keší v Drážďanech a okolí.

Na celý víkend je naplánováno několik akcí:

Uvítací akce (Pátek)
Hlavní akce (Sobota)
Závěrečné CITO (Neděle)

Sledujte program průběžně - neustále se upravuje a upřesňuje! :)

Co je ještě důležité?

Jak se dostanete na místo?
Vzhledem k centrální poloze doporučujeme využití městské hromadné dopravy. Parkování je k dispozici za poplatek v centru Drážďan nebo mimo centrum zdarma na parkovištích P+R (viz waypointy).

Jídlo a pití
V Kulturpalastu je povoleno jíst pouze ve foyer v přízemí a v 1. patře, pití je povoleno pouze z uzavíratelných nádob. V knihovně v 1. a 2. patře jsou zdarma k dispozici automaty na pitnou vodu - prosím, přineste si vlastní nádoby na pití.
V bezprostřední blízkosti i v samotném Kulturpalastu (přízemí a 1. patro) najdete bohatou gastronomickou nabídku.

Platba
Zboží nabízené na akci lze platit pouze v hotovosti v eurech nebo od 5 eur EC kartou. Platba kreditní kartou v současné době bohužel není možná.

Těšíme se na vás!

 


 

Lesen - Leihen - Loggen : Geocaching meets Bibliothek

Czytanie - Wypożyczanie - Logowanie: Geocaching spotyka bibliotekę

Jako stolica Saksonii (Kraju Związkowego RFN), Drezno zawsze warto odwiedzić! Wspólnie z geocacherami z bliska i daleka chcemy zaproponować Wam w Centralnej Bibliotece drezdeńskiego Pałacu Kultury (Kulturpalast) bogaty program imprez bibliotecznych wokół naszego wspólnego hobby.

Gdzie?

"Zentralbibliothek im Kulturpalast Dresden"
Wilsdruffer Straße 18
01067 Dresden

Kiedy?

Sobota, 10 sierpnia 2024, 11:00 do 18:30

Czy wstęp będzie płatny?

Wstęp jest bezpłatny, choć poszczególne pozycje programu mogą podlegać opłacie.

Czego możecie się spodziewać?

AZapraszamy na wszechstronny program wydarzeń związanych z bibliotekami i geocachingiem! Planujemy warsztaty, odczyty, wykłady podróżnicze, wycieczki z przewodnikiem po bibliotece, imprezy dla dzieci z poszukiwaniem skarbów i przyrody, a także świetne zajęcia praktyczne.

 • warsztaty
 • odczyty
 • wykłady podróżnicze
 • wycieczki z przewodnikiem po bibliotece
 • imprezy dla dzieci z poszukiwaniem skarbów i przyrody
 • świetne zajęcia praktyczne
 • nowe Adventure Labs uzupełni wiele pięknych skrytek w Dreźnie i okolicach

Na cały weekend zaplanowano kilka wydarzeń:

Wydarzenie powitalne (Piątek)
Impreza główna (Sobota)
Końcowe CITO (Niedziela)

Spójrz na program - jest stale dostosowywany i konkretyzowany! :)

Co jeszcze jest ważne?

Dojazd
Ze względu na centralne położenie zalecamy dojazd komunikacją miejską. Za dodatkową opłatą można parkować na Starym Mieście w Dreźnie lub bezpłatnie na parkingach P+R (patrz oznakowanie trasy).

Jedzenie i picie
W Pałacu Kultury jedzenie jest dozwolone tylko w foyer na parterze i na 1 piętrze, napoje tylko z zamykanych pojemników. Dystrybutory wody pitnej są dostępne bezpłatnie w bibliotece na 1. i 2. piętrze, prosimy o przywiezienie własnych naczyń na wodę.
W bezpośrednim sąsiedztwie oraz w samym Pałacu Kultury (parter i 1 piętro) znajdują się liczne restauracje.

Płatność
Za zakup podczas imprezy można zapłacić tylko gotówką w euro lub przy transakcji o wartości ponad 5 euro również kartą debetową. Niestety, płatność kartą kredytową nie jest obecnie możliwa.

Cieszymy się na Twoją wizytę!

 


 

Lesen - Leihen - Loggen : Geocaching meets Bibliothek

Lire - Emprunter - Se connecter : Le géocaching rencontre la bibliothèque

En tant que capitale de la région de Saxe, Dresde vaut toujours le détour ! Avec des géocacheurs de près et de loin, nous vous présentons une journée avec un programme coloré d'événements liés à la bibliothèque et à notre passe-temps commun dans la bibliothèque centrale de Dresde, appelé Kulturpalast.

Où?

Bibliothèque centrale „Kulturpalast“ Dresde
Wilsdruffer Straße 18
01067 Dresde

Quand?

Samedi 10 août 2024, de 11h00 à 18h30

Y aura-t-il des frais d'entrée?

L'entrée est gratuite, certains éléments du programme peuvent être payants.

Qu'attendez-vous?

Réjouissez-vous d'un programme varié d'événements sur les thèmes de la bibliotheque et du géocaching! Geplant sind folgende Punkte:

 • des ateliers
 • des lectures
 • des conférences itinérantes
 • des visites guidées à travers la bibliothèque
 • des animations pour les enfants sur les thèmes des chasses au trésor et de la nature
 • des activités pratiques
 • de nouveaux Adventure Labs viendront compléter les nombreuses belles caches dans et autour de Dresde

Plusieurs événements sont prévus tout au long du week-end:

Événement de bienvenue (Vendredi)
événement principal (Samedi)
CITO de clôture (Dimanche)

Jetez toujours un coup d'œil dans le listing - le programme est constamment adapté et spécifié! :)

Quoi d'autre est important?

Y arriver
En raison de l'emplacement central, nous vous recommandons d'arriver en transports en commun. Le stationnement est disponible moyennant un supplément dans la vieille ville de Dresde ou gratuitement sur les parkings P+R à l'extérieur (voir waypoints).

Manger, boire
Dans le Kulturpalast, manger n'est autorisé que dans le foyer au rez-de-chaussée et au premier étage, boire uniquement dans des récipients verrouillables. Des distributeurs d'eau potable sont disponibles gratuitement dans la bibliothèque au 1er et 2e étage, veuillez apporter vos propres bouteilles d’eau.
Il existe de nombreuses offres gastronomiques dans les environs immédiats ainsi que dans le Kulturpalast lui-même (rez-de-chaussée et 1er étage).

Payer
Payement uniquement en espèces!

Nous en sommes heureux!

Additional Hints (No hints available.)