Skip to content

Za strašidly do bludiště Geocaching HQ Block Party

Hidden : Saturday, 24 May 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

24 May 2025, 11:00 - 17:00


Block Party event pro Vás připravuje "Ghost Team" ve složení:


angieborg, cibici, janek.s, jirca76, klickon,
kosovaci, LordSolfernus, marfi 70, Radza158


CZ

Zveme Vás k Obludišti do Dolní Pěny a jeho okolí, kde můžete navštívit spoustu pamětihodností.


Vstup na event je zdarma, vstup do Obludiště je zpoplatněný, pro účastníky Block Party Eventu je vstup se slevou. Do Obludiště je také možné získat volný vstup v naší tombole. Více informací na našem webu.


V sobotu 24. května 2025 od 11 do 17 hodin.


Obludiste1

Habrové bludiště (Dolní Pěna)

Největší habrového bludiště v Evropě nabízí tři kilometry spletitých uliček mezi větvemi habru obecného. Je v něm schováno 6 dřevěných oblud, které čekají na objevení.


Červánková víla (Nympha Aurora)

Tato lesní i luční víla svoje tance provozuje hlavně za svítání a při západu slunce až do prvního soumraku. V létě mlsá šťávu z květů a pochutnává si i na lesních plodech a v zahradách a sadech mlsá ovoce ze stromů. Nepohrdne ani pamlsky, které jí nabídnou lidé. Tančí i v mrazivých dnech, ale jen za svitu slunečních paprsků. V přítomnosti červánkové víly mají lidé dobrou náladu, usmívají se a nehádají se. Tanec s ní je velice zdravý. Přes léto dosahuje víla výšky až 1 metr, v zimě je mnohem menší a štíhlejší.


Drnovec lesní (Caespus Silvestris)

Tento drobný skřítek obývá dutiny stromů, nebo si vyhrabává nory v kořenech. Přes léto nosí kabátek z drnů. Když dosáhne dospělosti, obléká se do kožíšku z ptačího peří, které posbírá v lese. Jeho pýchou je hustý vous, o který velmi pečuje. Není agresivní, ale pokud na něj někdo zaútočí, je velice statečný a pere se bez ohledu na velikost a sílu soupeře. Vzorně se stará o rodinu a s láskou vychovává své děti. Živí se semeny, lískovými oříšky, houbami a lesním ovocem. Z lesních skřítků je sice nejmenší, ale nikoli nejslabší. Přes zimu spí zimním spánkem, uléhá s prvním sněhem a probouzí se, když začíná kvést podběl.


Duboveček chrastina (Querculus Arida)

Nenápadný lesní mužíček žije na dubových porostech. Je velice těžké ho objevit, neboť se dokáže v koruně stromu dokonale schovat. Je hustě porostlý dubovým listím a žaludy a mění se současně se stromem podle ročních období. Pečuje o správnou výsadbu žaludů a ochranu mladých semenáčků. Pro život stromu je nezbytný. Proto je trvale usazený na jednom místě a nemění své stanoviště po celou dobu života stromu, v průměru třeba cca 300 let. Jeho nenápadnost mu umožňuje zůstat nepozorován i na frekventovaných turistických stezkách.


Mechura houbový (Muscus Spongiosus)

Tohoto roztomilého skřítka je velmi obtížné spatřit, protože je po celém těle dobře chráněný porostem mechu, ze kterého mu čouhají jenom nos, ruce a chodidla. Stočí-li se do klubíčka a nehýbe se, vypadá jako polštářek mechu. Drží se většinou poblíž jedlých hub, jimiž se živí. Ke svému životu dále potřebuje vlhkou lesní půdu, hojný déšť a sluneční paprsky procházející větvemi stromů. Během dne nerad mění svoje stanoviště, nechce být nápadný. V noci ale rejdí po svém revíru, vyhledává a ochutnává ty nejlahodnější houby. Dorůstá do výšky až 15 cm a je vypasený. Častěji se vyskytuje v teplejších oblastech. Nemá rád vysokou trávu, protože se v ní špatně orientuje.


Štětináč houštinový (Saetiger Virgulta)

Malé modrošedé strašidýlko se skrývá v houštinách a mlázích jehličnatých lesů. Vychází pouze za šera a v noci, povahy je nevrlé a samotářské. Občas též pobývá ve zříceninách starých hradů a v různých zbořeninách, kde nerušeně bují kopřivy a křoví. Živí se lesními a lučními plody (trnkami, šípky, jeřabinami a mladými výhonky jehličnatých stromů). Na zimu si z nich nachystá zásoby a ukládá je do škvír jeskyněk, kde přespává. Je velmi lakomý a je schopen se o své zásoby porvat, dokonce i s veverkou, i když ta je silnější. Lidem se důsledně vyhýbá. Nenavazuje s nimi žádné styky, ale také jim neubližuje a nestraší je. Má rád svůj klid a dovede si ho uhájit.


Vrbinka jarní (Pendula Veris)

Bujně porostlá rusalka potočních břehů je jasně zelené barvy, její lístky mají léčivé účinky. Kdo v jarních měsících ulehne do její blízkosti a zaposlouchá se do jejího zpěvu, zbaví se bolesti hlavy, zubů, migrény apod. V zimních měsících Vrbinka dřevnatí a tuhne a nevadí jí lidské zásahy. Čím více ji lidé prořežou kštici v době jejího zimního spánku, tím hojněji na jaře obroste.


(čerpáno z Malého lexikonu strašidel od Vítězslavy Klimtové)


Jindřichův Hradec

Jindřichův Hradec, město na řece Nežárce,leží na 15. poledníku. V polovině 17. století patřilo k nejvýznamnějším v Českém království. Jeho historické jádro bylo prohlášeno městskou památkovou rezervací.


Program eventu:
 • Zahájení eventu – logování do originálního logbooku
 • Oslava 25 let geocachingu
 • Prodej geocachingových suvenýrů
 • Prodej CWG, geocoinů, triček
 • Block Party tombola
 • Výstavka keší a trackovatelných předmětů z 3D tiskárny
 • Po skončení výstavky tombola těchto 3D předmětů
 • Místo pro výměnu nebo zanechání TB a GC
 • Publikace nových kešek k eventu
 • Publikace eventových LAB caches
 • Občerstvení přímo u bludiště
 • Příjemné prostředí je milou kulisou eventu

Připravované aktivity:
 • Návštěva bludiště a hledání 6 oblud
 • Aktivity pro děti a dospělé na rozlehlém hřišti u bludiště
 • Jízda na voru po rybníku
 • Návštěva Kulindromu - kuličkových drah
 • Setkání s revírníky
 • Prohlídka letiště v Jindřichově Hradci
 • Prohlídka Jindřichohradecké úzkokolejky
 • Návštěva ZOO Na Hrádečku v Horní Pěně
 • Procházka Jindřišským údolím
 • V okolí lze navštívit mnoho keší a labek

  Aktuální informace naleznete na eventovém webu:  dobludiste.cz  EN

  We invite you to Obludište in Dolní Pěna and its surroundings, where you can visit many sights.


  Entry to the event is free, entry to the Obludiště is charged, and there is a discount for Block Party Event participants. It is also possible to get free entry to Obludiště in our raffle. More information on our website.


  On Saturday, May 24, 2025, from 11 a.m. to 17 p.m.


  Obludiste1

  Hornbeam maze (Dolní Pěna)

  The largest hornbeam maze in Europe offers three kilometers of intricate lanes between the branches of the common hornbeam. There are 6 wooden monsters hidden in it, waiting to be discovered.


  Dawn fairy (Nympha Aurora)

  This forest and meadow fairy performs her dances mainly at dawn and at sunset until the first dusk. In the summer, it nibbles on the juice of flowers and enjoys forest fruits, and in gardens and orchards it nibbles on fruit from trees. She will not disdain even the treats that people offer her. They dance even on frosty days, but only in the sunshine. In the presence of the dawn fairy, people are in a good mood, smile and do not argue. Dancing with her is very healthy. During the summer, the fairy reaches a height of up to 1 meter, in the winter it is much smaller and slimmer.


  Sod forest (Caespus Silvestris)

  This tiny elf lives in the hollows of trees or digs burrows in the roots. During the summer, he wears a sod coat. When he reaches adulthood, he dresses in a fur coat made of bird feathers that he collects in the forest. His pride is his thick beard, which he takes great care of. It is not aggressive, but if attacked, it is very brave and fights regardless of the size and strength of the opponent. She takes care of her family in an exemplary way and raises her children with love. They feed on seeds, hazelnuts, mushrooms and forest fruits. Although he is the smallest of the forest elves, he is not the weakest. During the winter, it hibernates, goes to bed with the first snow, and wakes up when the underbrush begins to bloom.


  Oak tree dry (Querculus Arida)

  The inconspicuous forest man lives in oak groves. It is very difficult to discover it, because it can hide perfectly in the crown of a tree. It is densely covered with oak leaves and acorns and changes with the seasons of the tree. He takes care of the correct planting of acorns and the protection of young seedlings. It is necessary for the life of the tree. Therefore, it is permanently settled in one place and does not change its habitat for the entire life of the tree, on average about 300 years. Its inconspicuousness allows it to remain unnoticed even on frequented hiking trails.


  Spongy moss (Muscus Spongiosus)

  This cute elf is very difficult to spot, as he is well protected by moss all over his body, from which only his nose, hands and feet stick out. If it curls into a ball and doesn't move, it looks like a pillow of moss. They stay mostly near the edible mushrooms they feed on. It also needs moist forest soil, abundant rain and sunlight passing through tree branches to survive. He doesn't like to change his place during the day, he doesn't want to be conspicuous. At night, however, he roams his territory, looking for and tasting the most delicious mushrooms. It grows to a height of up to 15 cm and is fat. It is more common in warmer areas. He doesn't like tall grass because he can't find his way around it.


  Bristle thicket (Saetiger Virgulta)

  A small blue-grey ghost hides in the thickets and saplings of coniferous forests. It only comes out at dusk and at night, it is grumpy and solitary in nature. Sometimes it also stays in the ruins of old castles and in various ruins, where nettles and bushes grow undisturbed. They feed on forest and meadow fruits (thorns, rosehips, rowanberries and young shoots of conifers). He prepares supplies of them for the winter and stores them in the crevices of the caves, where he sleeps. He is very stingy and is able to fight over his supplies, even with a squirrel, although the latter is stronger. He consistently avoids people. He doesn't make any contact with them, but he also doesn't hurt or scare them. He likes his peace and knows how to defend it.


  Willow spring (Pendula Veris)

  The lushly overgrown rusalka of the stream banks is bright green in color, its leaves have healing properties. Anyone who lies down near her in the spring months and listens to her singing will get rid of headaches, toothaches, migraines, etc. In the winter months, the Vrbinka becomes woody and stiff and does not mind human intervention. The more people prune it during its winter dormancy, the more it will grow back in the spring.


  (take from The Little Lexicon of Spooks by Vítězslava Klimtová)


  Jindřichův Hradec

  Jindřichův Hradec, a city on the river Nežárka, lies on the 15th meridian. In the middle of the 17th century, it was one of the most important in the Czech Kingdom. Its historical core has been declared a city monument reserve.


  Program eventu:
  • Starting the event - logging into the original logbook
  • A celebration of 25 years of geocaching
  • Sale of geocaching souvenirs
  • Sale of CWG, Geocoins, T-shirts
  • Block Party Raffle
  • Exhibition of caches and trackable items from a 3D printer
  • After the end of the exhibition, a raffle of these 3D objects
  • A place to exchange or leave TB and GC
  • Publication of new caches to the event
  • Publication of event LAB caches
  • Refreshments right next to the maze
  • The pleasant environment is a nice backdrop for the event

  Upcoming activities:
  • Visiting the maze and finding 6 monsters
  • Activities for children and adults on the vast playground next to the maze
  • Riding on a wooden raft across the pond raft
  • A visit to the Kulindrome - ball tracks
  • Meeting with reviewers
  • A tour of the airport in Jindřichův Hradec
  • A tour of the narrow gauge railway in Jindřichův Hradec
  • A visit to ZOO Na Hrádečko in Horní Pěna
  • A walk through the Jindřiš Valley
  • There are many caches and lab caches to visit in the area

  You can find the latest information on the event website: dobludiste.cz  DE

  Wir laden Sie nach Obludište in Dolní Pěna und Umgebung ein, wo Sie viele Sehenswürdigkeiten besichtigen können.


  Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, der Eintritt zum Obludiště ist kostenpflichtig und für Teilnehmer der Blockparty-Veranstaltung gibt es eine Ermäßigung. Es besteht auch die Möglichkeit, bei unserer Verlosung freien Eintritt in Obludiště zu erhalten. Weitere Informationen auf unserer Website.


  Am Samstag, 24. Mai 2025, von 11 bis 17 Uhr.


  Obludiste1

  Hainbuche Labyrinth (Dolní Pěna)

  Größte Hainbuche Labyrinth in Europa bietet drei Kilometer verwinkelte Gassen zwischen den Zweigen der Hainbuche. Darin sind 6 Holzmonster versteckt, die darauf warten, entdeckt zu werden.


  Dämmerung Fee (Nympha Aurora)

  Diese Wald- und Wiesenfee führt ihre Tänze hauptsächlich im Morgengrauen und bei Sonnenuntergang bis zur ersten Dämmerung auf. Im Sommer knabbert er am Saft von Blumen und genießt Waldfrüchte, in Gärten und Obstgärten knabbert er an Früchten von Bäumen. Sie wird nicht einmal die Leckereien verachten, die ihr angeboten werden. Sie tanzen auch an frostigen Tagen, aber nur bei Sonnenschein. In Anwesenheit der Rotkehlchenfee ist man gut gelaunt, lächelt und streitet nicht. Mit ihr zu tanzen ist sehr gesund. Im Sommer erreicht die Fee eine Höhe von bis zu 1 Meter, im Winter ist sie deutlich kleiner und schlanker.


  Rasen im Wald (Caespus Silvestris)

  Dieser kleine Zwerg lebt in Baumhöhlen oder gräbt Höhlen in den Wurzeln. Im Sommer trägt er einen Grasmantel. Als er erwachsen wird, trägt er einen Pelzmantel aus Vogelfedern, die er im Wald sammelt. Sein Stolz ist sein dichter Bart, den er sehr pflegt. Es ist nicht aggressiv, aber wenn es angegriffen wird, ist es sehr mutig und kämpft unabhängig von der Größe und Stärke des Gegners. Sie kümmert sich vorbildlich um ihre Familie und erzieht ihre Kinder liebevoll. Sie ernähren sich von Samen, Haselnüssen, Pilzen und Waldfrüchten. Obwohl er der kleinste der Waldelfen ist, ist er nicht der Schwächste. Im Winter hält es Winterschlaf, geht mit dem ersten Schnee zu Bett und wacht auf, wenn der Huflattich zu blühen beginnt.


  Eichenschorf (Querculus Arida)

  Der unauffällige Waldmensch lebt in Eichenwäldern. Es ist sehr schwer, ihn zu entdecken, da er sich perfekt in der Baumkrone verstecken kann. Er ist dicht mit Eichenlaub und Eicheln bedeckt und verändert sich je nach Jahreszeit. Er kümmert sich um die richtige Pflanzung der Eicheln und den Schutz junger Setzlinge. Es ist für das Leben des Baumes notwendig. Daher ist er dauerhaft an einem Ort angesiedelt und verändert seinen Lebensraum während der gesamten Lebensdauer des Baumes, im Durchschnitt etwa 300 Jahre, nicht. Durch seine Unauffälligkeit bleibt er auch auf stark frequentierten Wanderwegen unbemerkt.


  Pilzmoos (Muscus Spongiosus)

  Dieser niedliche Zwerg ist sehr schwer zu erkennen, da er am ganzen Körper gut durch Moos geschützt ist, aus dem nur seine Nase, Hände und Füße herausragen. Wenn es sich zu einer Kugel zusammenrollt und sich nicht bewegt, sieht es aus wie ein Mooskissen. Sie halten sich meist in der Nähe der Speisepilze auf, von denen sie sich ernähren. Zum Überleben braucht es außerdem feuchten Waldboden, reichlich Regen und Sonnenlicht, das durch die Äste der Bäume dringt. Er wechselt tagsüber nicht gern seinen Platz, er möchte nicht auffallen. Nachts streift er jedoch durch sein Revier, sucht und probiert die leckersten Pilze. Er wird bis zu 15 cm hoch und wird beweidet. In wärmeren Gegenden kommt es häufiger vor. Er mag kein hohes Gras, weil er sich darin nicht zurechtfindet.


  Bürste im Dickicht (Saetiger Virgulta)

  Ein kleiner blaugrauer Geist versteckt sich im Dickicht und in den Setzlingen der Nadelwälder. Er kommt nur in der Dämmerung zum Vorschein und ist nachts mürrisch und einzelgängerisch. Manchmal hält er sich auch in den Ruinen alter Burgen und in verschiedenen Ruinen auf, wo Brennnesseln und Sträucher ungestört wachsen. Sie ernähren sich von Wald- und Wiesenfrüchten (Dornen, Hagebutten, Vogelbeeren und junge Triebe von Nadelbäumen). Er bereitet Vorräte davon für den Winter vor und lagert sie in den Spalten der Höhlen, wo er schläft. Er ist sehr geizig und kann sogar mit einem Eichhörnchen um seine Vorräte kämpfen, obwohl dieses stärker ist. Menschen geht er konsequent aus dem Weg. Er nimmt keinen Kontakt mit ihnen auf, verletzt sie aber auch nicht und macht ihnen auch keine Angst. Er mag seinen Frieden und weiß ihn zu verteidigen.


  Weidenbaum frühlingshaft (Pendula Veris)

  Die üppig bewachsene Rusalka der Bachufer hat eine leuchtend grüne Farbe, ihre Blätter haben heilende Wirkung. Wer sich in den Frühlingsmonaten in ihre Nähe legt und ihrem Gesang zuhört, wird Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Migräne usw. los. In den Wintermonaten wird die Vrbinka holzig und steif und macht menschlichen Eingriffen nichts aus. Je öfter man ihn während der Winterruhe beschneidet, desto mehr wächst er im Frühjahr nach.


  (nach dem Buch von Vítězslava Klimtová: Ein Kleines Lexikon der Geister)  Jindřichův Hradec

  Jindřichův Hradec, eine Stadt am Fluss Nežárka, liegt am 15. Meridian. In der Mitte des 17. Jahrhunderts war es eines der bedeutendsten im böhmischen Königreich. Sein historischer Kern wurde zum städtischen Denkmalschutzgebiet erklärt.


  Veranstaltungsprogramm:
  • Starten der Veranstaltung – Einloggen in das Original-Logbuch
  • Feier von 25 Jahren Geocaching
  • Verkauf von Geocaching-Souvenirs
  • Verkauf von CWG, Geocoins, T-Shirts
  • Verlosung der Blockparty
  • Ausstellung von Caches und verfolgbaren Gegenständen aus einem 3D-Drucker
  • Nach Ende der Ausstellung findet eine Verlosung dieser 3D-Objekte statt
  • Ein Ort zum Austauschen oder Verlassen von TB und GC
  • Veröffentlichung neuer Caches zum Event
  • Veröffentlichung von Event-LAB-Caches
  • Erfrischungen direkt neben dem Labyrinth
  • Die angenehme Umgebung ist eine schöne Kulisse für die Veranstaltung

  Kommende Aktivitäten:
  • Besuchen Sie das Labyrinth und suchen Sie nach 6 Monstern
  • Aktivitäten für Kinder und Erwachsene auf dem großen Spielplatz neben dem Labyrinth
  • Fahrt auf einem Holzfloß über den Teich
  • Besuch des Kulindroms – Kugelbahnen
  • Treffen mit Rezensenten
  • Rundgang durch den Flughafen in Jindřichův Hradec
  • Besichtigung der Schmalspurbahn in Jindřichův Hradec
  • Besuch im ZOO Na Hrádečku in Horní Pěna
  • Ein Spaziergang durch das Jindřiš-Tal
  • Viele Caches, Labor-Cache-Event in der Nähe besucht werden

  Aktuelle Informationen finden Sie auf der Veranstaltungswebsite: dobludiste.cz  Obludiste1


  Pro návštěvníky Block Party eventu je tady připraven malý dárek v podobě virtuálního odznaku, který si můžete umístit na svůj profil.

  Bude doplněno  Pocitadlo navstevniku


Additional Hints (Decrypt)

Cbwqgr fr cbonivg n bfynivg 25 yrg trbpnpuvath.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)