Skip to content

GPS MAZE EUROPE 2025 Prague GPS Adventures Exhibit

Hidden : 05/03/2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

02 May 2025, 18:00 - 21:00
03 May 2025, 09:00 - 21:00


Navštivte unikátní původní výstavu GPS Maze Europe v rámci oslav 25 let geocachingu v Praze

 

Poučíte se o historii i současnosti geocachingu a získáte speciální eventovou ikonu do svého profilu!

GPS Maze Europe je původní a originální interaktivní putovní výstava určená nejen stávajícím hráčům geocachingu, ale i široké veřejnosti. Návštěvníci se zde atraktivní formou seznámí se základními pravidly geocachingu, s technickými principy satelitní navigace a mohou se inspirovat některými, pro ně možná dosud neznámými, aspekty hry. Značný prostor je věnován také otázkám ochrany přírody a zásadám bezpečného chování v ní.

Překlad výstavních panelů bude k dispozici online. Na většinu výstavních panelů není z důvodů omezeného místa možné umístit více jazyků.

Výstavu připravila Česká asociace geocachingu spolu s organizačním týmem PragueGigaTeam a Geocaching HQ. Výstava je součástí GIGA eventu 25 Years of Geocaching - Prague 2025.

Celý koncept, konstrukce a všechny exponáty jsou zhotoveny členy a příznivci ČAGeo. Texty, obrázky, grafika - to vše vzniká po večerech v našich domovech. Jedná se o komunitní projekt, výstavu připravují lidé, kteří geocachingem opravdu žijí.

Kromě stovek hodin práce představuje výstava mimo jiné 400 kg hliníkové konstrukce, 156 m2 tištěných panelů, 150 m elektroinstalací.


GPS Maze bude otevřen

 • v pátek 2. května od 18 do 21 hod.
 • v sobotu 3. května od 9 do 21 hod.

Na GPS Maze je oba dva dny volný vstup i bez zakoupení vstupenky na hlavní program.

Na hlavní program GIGA eventu v sobotu je potřeba zakoupení vstupenky.

 


Eventový web

www.geocaching-prague-2025.cz

Zde naleznete veškeré podrobnosti a můžete se také zaregistrovat k odběru aktuálních informací prostřednictvím newsletteru.


 • Online prodej vstupenek bude spuštěn 1 měsíc před eventem. Dopředu uhrazené vstupné zrychlí průchod účastníků do areálu.
 • Vstup na zahajovací program v pátek je zdarma
 • Na sobotní hlavní program je vstupné 100 Kč
 • Děti do 100 cm výšky mají vstup zdarma.
 • Na místě dostanete identifikační náramek, který opravňuje k opakovanému vstupu do areálu po celý den.

Velký zájem o GPS Maze může způsobovat v průběhu dne delší dobu čekání na vstup na výstavu. Fronta bývá nejdelší okolo poledne, kratší brzy ráno a večer. GPS Maze bude kromě hlavního sobotního programu otevřeno také i v pátek večer.

 


Visit the unique original GPS Maze Europe exhibition as a part of the celebration of 25  years of geocaching in Prague

 

Learn about the history and present of geocaching and get a special event icon for your profile!

GPS Maze Europe is an original interactive travelling exhibition designed for current geocaching players and the general public. Visitors will learn about the basic rules of geocaching in an attractive way, about technical principles of satellite navigation and can be inspired by some of the aspects of the game that they may not have known before. A substantial space is also devoted to conservation issues and the principles of safe behaviour in nature.

Translations of the exhibition panels will be available online. Due to space constraints, most of the exhibition panels cannot accommodate multiple languages

The exhibition was prepared by the Czech Geocaching Association with the organizing team of PragueGigaTeam and Geocaching HQ. The exhibition is part of the GIGA event 25 Years of Geocaching - Prague 2025.

The entire concept, construction and all exhibits are made by members and supporters of CAGeo. Texts, pictures, graphics - all this is created in our homes in the evenings. This is a community project, the exhibition is prepared by people who really live geocaching.
In addition to hundreds of hours of work, the exhibition presents, among other things, 400 kg of aluminum construction, 156 m2 of printed panels, 150 m of wiring.


GPS Maze will be open

 • Friday, May 2, from 18:00 to 21:00
 • Saturday, May 3 from 9:00 to 21:00

The GPS Maze is free both days.

Tickets are required for the main GIGA event on Saturday.


Event website

www.geocaching-prague-2025.cz/en

Visit for more event details: logistics, schedule, and sign-up for newsletter to receive the latest updates.


 • Online ticket sales will be launched 1 month before the event. Pre-paid admission will speed up participants' passage to the venue.
 • Entry for Friday evening program is FREE
 • Entry for main program on Saturday 100 CZK (4 EUR)
 • Kids up to 100 cm height will have free entry.
 • On location you will receive identification wristband, which will allow you to leave and enter during the whole day.

The high demand for GPS Maze can cause a longer wait time for entry to the exhibition. The queue tends to be longest around midday, shorter in the early morning and evening. GPS Maze will be open on Friday evening in addition to the main Saturday program.

 


Besuchen Sie im Rahmen der Feierlichkeiten zu 25 Jahren Geocaching die einzigartige Ausstellung GPS Maze Europe

 

Erfahren Sie mehr über die Geschichte und Gegenwart des Geocaching und erhalten Sie ein spezielles Veranstaltungssymbol für Ihr Profil!

GPS Maze Europe ist eine interaktive Wanderausstellung, die sich an aktuelle Geocaching-Spieler und die breite Öffentlichkeit richtet. Die Besucher lernen auf attraktive Art und Weise die Grundregeln des Geocaching und die technischen Grundlagen der GPS-Navigation kennen und können sich von einigen Aspekten des Spiels inspirieren lassen, die sie vielleicht noch nicht kannten. Ein großer Teil der Ausstellung ist auch Fragen des Naturschutzes und den Grundsätzen des sicheren Verhaltens in der Natur gewidmet.

Die Übersetzungen der Ausstellungstafeln werden online verfügbar sein. Aus Platzgründen können auf den meisten Ausstellungstafeln nicht mehrere Sprachen untergebracht werden.

Die Ausstellung wurde vom Tschechischen Geocaching-Verband in Zusammenarbeit mit dem Organisationsteam von PragueGigaTeam und Geocaching HQ vorbereitet. Die Ausstellung ist Teil der Veranstaltung 25 Years of Geocaching - Prague 2025.

Das gesamte Konzept, der Aufbau und alle Exponate werden von Mitgliedern und Unterstützern des CAGeo erstellt. Texte, Bilder, Grafiken - all das wird abends bei uns zu Hause erstellt. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt, die Ausstellung wird von Menschen vorbereitet, die Geocaching wirklich leben.
Neben Hunderten von Arbeitsstunden umfasst die Ausstellung unter anderem 400 kg Aluminiumkonstruktionen, 156 m2 bedruckte Tafeln und 150 m Verkabelung.


Das GPS Maze wird geöffnet sein

 • Freitag, 2. Mai, von 18 bis 21 Uhr
 • Samstag, 3. Mai von 9 bis 21 Uhr

Das GPS Maze ist an beiden Tagen kostenlos.

Für die Hauptveranstaltung der GIGA am Samstag sind Eintrittskarten erforderlich.


Event website

www.geocaching-prague-2025.cz/en

Besuchen Sie die Website, um weitere Einzelheiten zur Veranstaltung zu erfahren: Logistik, Zeitplan und Anmeldung für den Newsletter, um die neuesten Informationen zu erhalten.


 • Der Online-Ticketverkauf startet 1 Monat vor der Veranstaltung. Der im Voraus bezahlte Eintritt beschleunigt den Zugang der Teilnehmer zum Veranstaltungsort.
 • Der Eintritt für das Freitagabendprogramm ist FREI
 • Eintritt für das Hauptprogramm am Samstag 100 CZK (4 EUR)
 • Kinder bis zu einer Körpergröße von 100 cm haben freien Eintritt.
 • Vor Ort erhalten Sie ein Identifikationsarmband, mit dem Sie den ganzen Tag lang ein- und ausgehen können.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach dem GPS Maze kann es zu längeren Wartezeiten beim Eintritt kommen. Um die Mittagszeit ist die Warteschlange am längsten, am frühen Morgen und am Abend kürzer. Das GPS Maze wird am Freitagabend zusätzlich zum Hauptprogramm am Samstag geöffnet sein.

 


 

Těšíme se na setkání s vámi v Praze!

We look forward to meeting you in Prague!

Wir freuen uns darauf, Sie in Prag zu treffen!

 

Additional Hints (Decrypt)

Cevwqgr n onigr fr! / Pbzr naq unir sha! / Xbzz haq uno Fcnß!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)