Skip to content

25 Years of Geocaching – Prague 2025 Giga-Event Cache

Hidden : Saturday, 03 May 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

03 May 2025, 09:00 - 21:00

 


Zveme vás na mimořádnou akci oslavující čtvrtstoletí geocachingu!

 

Dne 3. května 2000 Dave Ulmer ukryl první poklad, který ostatní hledali pomocí svých náhle mnohem přesnějších GPS navigací. To odstartovalo celosvětový fenomén jménem geocaching - dobrodružství a objevování spojené s hledáním. Pojďme si společně v Praze připomenout toto neuvěřitelné výročí!

Těšit se můžete na bohatý program včetně unikátní originální výstavy GPS Maze Europe.

Připomeneme si též historický okamžik, kdy byla 2. května 2000 vypnuta selektivní dostupnost signálu GPS, což připravilo půdu nejen pro zrod geocachingu, ale změnilo i způsob, jakým objevujeme náš svět.

Připojte se k nám a prožijte víkend plný zajímavého programu a setkávání s kamarády geokačery ze všech koutů světa.

Zalogujte Will Attend, uložte si událost do kalendáře a naplánujte si cestu na nezapomenutelnou oslavu v Praze!


Stručný přehled programu

 

📅 Čtvrtek 1. května

 • Setkávání s geocachery na Meet&Greet eventech po celé Praze

📅 Pátek 2. května - Výročí konce Selective Availability

 • Oficiální uvítací event
 • Slavnostní otevření původního evropského GPS Maze

📅 Sobota 3. května - Výročí první geocache

 • Hlavní GIGA event
 • Původní evropský GPS Maze
 • Community Celebration event
 • Workshopy - T5 stromolezení, tvorba keší, první pomoc, staré navigační metody, biltemy, earth cache, ochrana přírody, dětský sportovní program...
 • Tématické LAB keše věnované významným okamžikům 25leté historie geocachingu.

📅 Neděle 4. května

 • CITO - kolem Vltavy
 • Oficiální rozlučkový event

... a mnoho dalšího!


Eventový web

www.geocaching-prague-2025.cz

Zde naleznete veškeré podrobnosti a můžete se také zaregistrovat k odběru aktuálních informací prostřednictvím newsletteru.

Eventový shop


Organizace a vstupné

 • Vstup na zahajovací program v pátek je zdarma.
 • Na sobotní hlavní program je vstupné 100 Kč.
 • Děti do 100 cm výšky mají vstup zdarma.
 • Online prodej vstupenek bude spuštěn 1 měsíc před eventem. Dopředu uhrazené vstupné zrychlí průchod účastníků do areálu.
 • Na místě dostanete identifikační náramek, který opravňuje k opakovanému vstupu do areálu po celý den.
 • Vstupné nevybíráme my, ale provozovatel areálu. Proto není možné zakoupit vstupenky na eventovém eshopu.

 


We invite you to an extraordinary event to commemorate a quarter of a century of geocaching!

 

On May 3, 2000, Dave Ulmer hid the first treasure that others were searching for with their suddenly much more accurate GPS navigation. This started a worldwide phenomenon called geocaching - the adventure and discovery associated with the search. Let's come together in lively Prague to commemorate this incredible milestone!

You can look forward to a rich programme including the unique original GPS Maze Europe exhibition.

We'll commemorate the historic moment when selective GPS signal availability was turned off on May 2, 2000, setting the stage for the birth of geocaching and changing the way we discover our world.

Join us for a weekend of exciting program and meeting fellow geocachers from all corners of the world.

Log your Will Attend, save the date and plan your trip for an unforgettable celebration in Prague!


Program overview

 

📅 Thursday May 1st

 • Meeting geocachers at Meet&Greet events around the whole Prague

📅 Friday May 2nd - End of selective availability

 • Official welcome event
 • Opening of the original European GPS Maze

📅 Saturday May 3rd - Anniversary of the first geocache

 • Main GIGA event
 • Original GPS Maze Europe
 • Community Celebration event
 • Workshops - tree climbing, making of geocaches, first aid, ancient navigation methods, biltema caches, earth caches, nature protection, children's sports program...
 • Thematic LAB caches dedicated to important moments in 25 years history of geocaching

📅 Sunday may 4th

 • CITO - around Vltava river
 • Official goodbye event

... and more!


Event website

www.geocaching-prague-2025.cz/en

Visit for more event details: logistics, schedule, and sign-up for newsletter to receive the latest updates.

Event shop


Organisation and entrance fee

 

 • Entry for Friday evening program is FREE
 • Entry for main program on Saturday 100 CZK (4 EUR)
 • Kids up to 100 cm height will have free entry.
 • Online ticket sales will be launched 1 month before the event. Pre-paid admission will speed up participants' passage to the venue.
 • On location you will receive identification wristband, which will allow you to leave and enter during the whole day.
 • We do not collect the entrance fee, but the operator of the venue does. Therefore, it is not be possible to purchase tickets on the event e-shop.

 


Wir laden Sie zu einem außergewöhnlichen Event ein, um ein Vierteljahrhundert Geocaching zu feiern!

 

Am 3. Mai 2000 versteckte Dave Ulmer den ersten Schatz, nach dem andere mit ihrer plötzlich viel genaueren GPS-Navigation suchten. Damit begann ein weltweites Phänomen namens Geocaching - das Abenteuer und die Entdeckung, die mit der Suche verbunden sind. Lassen Sie uns im lebhaften Prag zusammenkommen, um diesen unglaublichen Meilenstein zu feiern!

Freuen Sie sich auf ein reichhaltiges Programm mit der einzigartigen Ausstellung GPS Maze Europe.

Wir gedenken des historischen Moments, als am 2. Mai 2000 die selektive GPS-Signalverfügbarkeit abgeschaltet wurde, was die Geburtsstunde des Geocaching einleitete und die Art und Weise, wie wir unsere Welt entdecken, veränderte.

Freuen Sie sich auf ein Wochenende mit spannenden Programmen und Begegnungen mit anderen Geocachern aus allen Teilen der Welt.

Loggen Sie sich ein, speichern Sie das Datum und planen Sie Ihre Reise für ein unvergessliches Fest in Prag!


Programm-Übersicht

 

📅 Donnerstag, 1. Mai

 • Treffen von Geocachern bei Meet&Greet-Veranstaltungen in ganz Prag

📅 Freitag, 2. Mai - Ende der selektiven Verfügbarkeit

 • Offizielle Willkommensveranstaltung
 • Eröffnung des Original GPS Maze Europe

📅 Samstag, 3. Mai - Jahrestag des ersten Geocaches

 • Hauptveranstaltung  GIGA event
 • Original GPS Maze Europe
 • Community Celebration event
 • Workshops - Baumklettern, Herstellung von Geocaches, Erste Hilfe, alte Navigationsmethoden, Biltema, Earthcaches, Naturschutz, Sportprogramm für Kinder...
 • LAB-Caches, die wichtigen Momenten in der 25-jährigen Geschichte des Geocaching gewidmet sind

📅 Sonntag 4. Mai

 • CITO - rund um den Fluss Vltava
 • Offizielle Good-bye event

... und mehr!


Event website

www.geocaching-prague-2025.cz/en

Besuchen Sie die Website, um weitere Einzelheiten zur Veranstaltung zu erfahren: Logistik, Zeitplan und Anmeldung für den Newsletter, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Event shop


Organisation und Eintrittspreis

 

 • Der Eintritt für das Freitagabendprogramm ist FREI
 • Eintritt für das Hauptprogramm am Samstag 100 CZK (4 EUR)
 • Kinder bis zu einer Körpergröße von 100 cm haben freien Eintritt.
 • Der Online-Ticketverkauf startet 1 Monat vor der Veranstaltung. Der im Voraus bezahlte Eintritt beschleunigt den Zugang der Teilnehmer zum Veranstaltungsort.
 • Vor Ort erhalten Sie ein Identifikationsarmband, mit dem Sie den ganzen Tag lang ein- und ausgehen können.
 • Der Eintrittspreis wird nicht von uns, sondern vom Betreiber des Veranstaltungsortes erhoben. Daher wird es nicht möglich sein, Eintrittskarten über den E-Shop der Veranstaltung zu kaufen.

 


Těšíme se na setkání s vámi v Praze!

We look forward to meeting you in Prague!

Wir freuen uns darauf, Sie in Prag zu treffen!

 

.

Additional Hints (Decrypt)

Cevwqgr n onigr fr! / Pbzr naq unir sha! / Xbzz haq uno Fcnß!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)