Skip to content

Copen Adventure - Tree of Life Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 07 September 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

07 September 2024, 11:45 - 15:45

Amager Naturpark

Den 7. september 2024 

Skriv antal deltagere i loggen.

Deltagelse er gratis.

Hjemmeside og salg af Event-Coins: https://mega-event.dk/ 

https://mega-event.dk/shop/

d09593d1-d26e-47e9-88a0-523e08f75584_l.jpg (480×640)

Tema: 

Nordiske gudesagn i verdenstræet Yggdrasil.

Gør dig klar til at møde jætter og guderne i Valhal (den store restaurant). Tag på tur og nå helt ud til vandet (bademulighed) hvor Midgårdsormen omslutter Vikingernes verden med udsyn til Ginungagab. 

"At rejse er at leve" som sagt af HC. Andersen i Event i 2023. Nu fortsætter Den standhaftige Tinsoldat rejsen gennem elementerne til det uendeligt store rum.

Vi kommer fra nær og fjern for at mødes, opleve og deltage i nye udfordringer.

Det er sjældent at man finder så stort et naturreservar så tæt på en storby - København. Der er også aftegnet en camino-vandretur: "Amarmino".

Uanset om du kommer alene, sammen med venner eller tager hele familien med, inviterer vi dig til et "guddommeligt" event med udgangspunkt på Naturcenter Amager. Du kan  muntre dig på Naturskolen og omgivelserne, og der bliver god mulighed for en lang vandre- eller cykeltur. Løbehjul kan også bruges. Fra mødestedet kan du tage på Vikingefærd i mindre grupper og mødes ved vikingeskibets forstavn hvert kvarter. 


Sted: Naturcenter Amager 

Nær Københavns Lufthavn, motorveje fra hele landet og broen fra Sverige. Togstation og Metro Ørestaden (Fields), med et enkelt stop til Metro Vestamager.

Program: Eventet er åbent kl. 11:45 - 15:45     LOGBOG

Klokken                      Beskrivelse                                                                    Hvor                                                             

11:45                          Eventet åbnes                                                                    Se kort
11:45                          Boder åbner                                                                       Center huset       

12.00                          Aktiviteter åbner                                                                 Stort vikingeskib mm. 

12.15                          Velkomst og Event foto                                                      Eventpladsen

12.45                          Vikingernes musikinstrumenter, Lyre, panfløjte, sækkepibe mm ved Olefant                                 

                                  Vikinge-lege, lave brummer, fuglekald og drive onde ånder væk   Området

                                   Vikinge skak, bål mm.

                                   Intro til Geocaching for nye og for Geoart.                                               

13.15                          Eventyr for børn - Højtlæsning (DK)  Isabella-Molly           Halvtaget eller vikingeskibet

13:45                          Eventyr for børn - Højtlæsning (Eng)         "                         Halvtaget    "          "    

15.00                          Find koordinatet og TB/Coins- Afslutning                            Området -  Eventpladsen

15:30                          Afslutning - Tak for i dag.                               

15:45                          Eventet lukkes                                                                

Foruden ovenstående, kan du blive fotograferet foran the Frog billedet og også med Signal Frog.

 5x10 Adventure Labs

TB , Coins og Woodcoins byttestation.

Souvenir for MEGA Event.

Picnic i området med medbragt mad eller restaurant/café besøg.

Cacher: "Tree of Life" Geoart med 60 cacher (Gudeverden, naturen/Jorden, Underverden). Cachene er placeret nær vejene, så vi tager hensyn til dyrelivet. Medbring gerne kikkert for at iagttage fuglereservatet, hjortene, køerne, fårene, gæssene mm.

Handel: Boder med Geocachingting. 

Overnatning: Hvis du er til friluftsliv, er der mange shelters med primitive toiletter til overnatning i naturparken: Lejrplads Fasanskoven, Bål og lejrplads, Birkedam, Hejresøen, Viben, Åbent shelter, Katedralen i Pinseskoven, Shelter Ålen, Elvehøjvej. 8 Hængekøjer i Naturcenterets udendørs område.

Du kan søge om tilladelse 3 måneder før her: https://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort

Copenhagen Camping ved vandet nær Dragør, Zlep Hotel, Copenhagen Arena og flere.

Parkering: 13 nye og spændende P-huse i området med 3.911 pladser. Robert Jacobsen (691 pladser 400 m fra Naturcenteret), Ejler Bille (615               

Andre Events:

  • Velkomst Event: fredag den 6. september kl. 19.00-19:30: Byparken nær Fields. GCARTFX
  • CITO: Søndag den 8. september kl. 10.30 -11.30 Amager Naturpark (nær Fields) GCARTRP . Optagning af Gyldenris, som er en invasiv art. Souvenir.
  • Afskeds event: Søndag, den 8. september kl. 13:30 - 14:00. Dantes plads i Københans centrum. GCARTT3

19522975-8329-47b2-8d52-aa478724b36a_l.jpg (480×640)

English

Amager Nature Park

September 7, 2024 

Enter the number of participants in the log.

Participation is free.

Homepage and to bye Event-Coins and more: https://mega-event.dk/ 

https://mega-event.dk/shop/

"To travel is to live" as said by HC. Andersen.

 Now we come from near and far to meet, experience and meet new challenges.

Theme: 

The faith of the Vikings in the Nordic legends.

Like the "Brave Soldier" get ready to meet giants and the gods in Valhalla (the big restaurant). Take a trip and reach all the way to the water (possibility of swimming) where the Midgard Serpent encircles the Viking world with a view of Ginungagab, the infinitely large space. 

It is rare to find such a large nature reserve so close to a big city - Copenhagen. There also is made the long walking camino tour: "Amarmino".

Regardless of whether you come alone, with friends or bring the whole family, we invite you to join an unforgettable event based at Naturcenter Amager. There will be good opportunities for a long hike or bike ride, which can be recommended. Scooters can also be used. From the meeting point, you can leave in groups.

Location: Nature center Amager 

Transport: Near Copenhagen Airport, motorways from all over the country and the bridge from Sweden. Train station and Metro Ørestaden (Fields), with one stop to Metro Vestamager (M I). (Some bicycle for rent at Nature center.)

Program: The event is open at 11:45 - 15:45   LOGBOOK

Time   Description      Where                         

11:45 The event opens See map
11:45 Stalls open the Center house       

12.00 Activities open, large Viking ship etc. 

12.15 Welcome speech and Event photo    Event square

12.45 Vikings' musical instruments. Performance. Olefant   Event Square.    

13.00  Games, make a Bull-roar, birdcall and keep bad goals away, viking chess,  making food on fire.   Area 

13.15 Reading for children (DK) . Event Sqare or Viking ship.

14.15 Reading for children (Eng)       -                 

15.00 Find the coordinate and Tors hammer- End    Event square

15:30 Closing - Thank you for today.                               

15:45 The event closes.                                                             

 In addition to the above, you can be photographed together with  Signal the Frog. 

5x10 Adventure Labs,  in the area, nearby area and longer trips in Nature reserves etc.

TB, Coins and Woodcoins exchange station.

Souvenir MEGA Event

Picnic in the area or visit the restaurant/café.

Caches: "Tree of Life" with 60 caches (World of Gods, nature/Earth, Underworld /Giants). The caches are located near the paths so we take wildlife into account. Feel free to bring binoculars to observe the bird reserve, the deer etc.

Trade : Stalls with Geocaching items. The Vikings loved to trade and travel around large parts of Europe.

Accommodation: If you are into outdoor activities , there are many shelters for overnight stays in the nature park: Campsite Fasanskoven, Bål og lejrplads, Birkedam, Hejresøen, Viben, Open shelter, Cathedral in Pinseskoven, Shelter Ålen, Elvehøjvej.

You can book shelter and tent places for free 3 month before: https://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort

Nature Center, hammock. For rent.

Copenhagen Camping by the water near Dragør, Zlep Hotel, Copenhagen Arena and more.

Parking: 13 new and exciting car Park-House in the area with 3.911 Places. Robert Jacobsen (691 places 400 m from the Nature Centre), Ejler Bille (615)

Other Events:

  • Welcome Event: Friday 6 September at 19.00 - 19:30. Byparken near Fields and the Nature Park. GCARTFX
  • CITO: Sunday 8 September at 10.30-11.30 Amager Nature Park (near Fields) with taken up Gyldenris/Golden Rice, which is an invasive plant. Souvenir. GCARTRP
  • Good-bye Event: Sunday, September 8 at 13:30 - 14:00. Dante's Square in the center of Copenhagen. GCARTT3

 

971a9184-2de9-4fb3-90fd-a54e2969167b_l.jpg (480×640)

Flag of Germany
Deutsch

Naturpark Amager

7. September 2024 

Tragen Sie die Anzahl der Teilnehmer in das Protokoll ein.

Die Teilnahme ist kostenlos.

Homepage und Event-Coins: https://mega-event.dk/ 

https://mega-event.dk/shop/

„Reisen heißt leben“, sagt HC. Andersen. Der tapfere Soldat im neue Märchen.

Wir kommen von nah und fern, um uns kennenzulernen, zu erleben und uns neuen Herausforderungen zu stellen.

Thema: 

Der Glaube der Wikinger in den nordischen Legenden.

Machen Sie sich bereit, Riesen und Götter in Valhalla (dem großen Restaurant/Café) zu treffen. Machen Sie einen Ausflug und gelangen Sie bis zum Wasser (Möglichkeit zum Schwimmen), wo die Midgardschlange die Wikingerwelt umkreist, mit Blick auf Ginungagab, den unendlich großen Raum. 

Es ist selten, ein so großes Naturschutzgebiet so nah an einer Großstadt zu finden – Kopenhagen.

Ganz gleich, ob Sie alleine, mit Freunden oder mit der ganzen Familie kommen, wir laden Sie ein, an einem unvergesslichen Event im Naturcenter Amager teilzunehmen. Es gibt gute Möglichkeiten für eine ausgedehnte Wanderung oder Radtour, die wir empfehlen können. Auch Roller können genutzt werden. Vom Treffpunkt aus können Sie in Gruppen abreisen.

Standort: Naturzentrum Amager 

In der Nähe des Flughafens Kopenhagen, Autobahnen aus dem ganzen Land und der Brücke aus Schweden. Bahnhof und Metro Ørestaden (Fields), mit einer Haltestelle zur Metro MI Vestamager.

Programm: Die Event ist von 11:45 – 15:45 Uhr geöffnet    LOGBUCH

Zeit                                                                       Wo                        

11:45 Die Event wird eröffnet.           Siehe Karte
11:45 Die Stände öffnen das Center-Haus       

12.00 Aktivitäten geöffnet, großes Wikingerschiff usw. 

12.15 Uhr Begrüßungsrede und Event-foto       Eventplatz

12.45  Musikinstrumente der Wikinger. Performance. Olefant. Eventplatz      

13:00 Wikingerspiele, Bull roar und instrumenten machren.  Essen am Feuer.                                                            

14.15 Uhr Abenteuer für Kinder (english) – Vorlesen.                       

15.00 Finden Sie die Koordinate am Tors Hammer. Ende der Veranstaltung

15:30 Schluss – Vielen Dank für heute.                               

15:45 Die Event endet                                                              

Darüber hinaus können Sie sich vor dem Signal Frog fotografieren lassen, 

5x10 Adventure Labs,  in der Umgebung, in der näheren Umgebung und längere Ausflüge in Reservate etc.

TB, Münz- und Woodcoins- Wechselstation.

Souvenir MEGA Event.

Picnic oder/und Restaurant/Café.

Geocache: Baum des Lebens mit 60 Caches (Welt der Götter, Nature, Unterwelt). Die Caches befinden sich in der Nähe der Straßen, sodass wir Rücksicht auf die Tierwelt nehmen. Bringen Sie gerne ein Fernglas mit, um das Vogelschutzgebiet, die Hirsche usw. zu seehen.

Handel : Stände mit Geocaching-Artikeln. Die Wikinger liebten den Handel und bereisten weite Teile Europas.

Unterkunft: Wenn Sie Outdoor-Aktivitäten mögen , gibt es im Naturpark viele Schutzhütten zum Übernachten: Campingplatz Fasanskoven, Bål og lejrplats, Birkedam, Hejresøen, Viben, Offene Schutzhütte, Kathedrale in Pinseskoven, Schutzhütte Ålen, Elvehøjvej.

Sie können 3 Monate im Voraus kostenlos Unterkünfte und Zeltplätze buchen:  https://booking.naturstyrelsen.dk/Home/Kort

Natur Center: Hänge-matte vermieten.

Kopenhagen Camping am Wasser in der Nähe von Dragør, Zlep Hotel, Copenhagen Arena und mehr.

Parken: 13 neue und aufregende Parkplätze in der Umgebung (3.911 platze). Robert Jacobsen (691 Plätze 400 m vom Naturzentrum entfernt), Ejler Bille (615)

Anderes Events:

  • Willkommen Event: Freitag, 6. September um 19.00 Uhr. Stadtpark am Fields und Naturpark. GCARTFX
  • CITO: Sonntag, 8. September um 10.30–11.30 Uhr Naturpark Amager (in der Nähe von Fields) mit Sammlung von Gyldenris/Goldenem Reis, einer invasiven Art. Souvenir. GCARTRP
  • Auf Wiedersehen Event: Sonntag, September 8 um 13:30 - 14:00 Uhr. Dante's Square im Copenhagen Centrum. GCARTT3

c083cf7a-3fa0-41a3-9ade-365b219d696d_l.jpg (640×480)

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

Gøw qre cnffre gvy irwerg. Irwehqfvtg. Ratyvfu: Pybgu sbe gur jrngure.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)