Skip to content

Za praotcem Čechem - SKNC Rip X. Geocaching HQ Block Party

Hidden : Wednesday, 01 January 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

01 January 2025, 10:00 - 16:00

Za praotcem Čechem

S KAČEREM NA CESTÁCH - ŘÍP X.

 

Kdy: 1.1.2025

Kde: hora Říp

Čas:  od 10,00 hod do 16,00 hod

Při příležitosti oslav 25 let geocachingu nám dovolte pozvat vás na bájnou horu Říp, podívat se, jak úžasně vypadá pohled na úrodnou půdu pod Řípem a popřemýšlet, proč se praotec Čech při tomto pohledu rozhodl zůstat. Udělal správně či ne? Rozhodnutí je na každém z vás. Bájná hora Říp

Hora Říp je z dálky viditelná hora tyčící se do výše 456 m n.m. s románskou rotundou sv. Jiřího a sv. Vojtěcha na vrcholu. K hoře se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha. Tím je od nepaměti jedním ze základních symbolů národa českého.

Co vás na hoře čeká a nemine?

 • možnost získat speciální suvenýr
 • setkání s praotcem Čechem a s mnoha známými i neznámými kačery
 • oslava 25. výročí geocachingu, fotky nejlepších a nejstarších keší
 • nové LAB keše a keše různých D/T kombinací budete mít možnost odlovit v blízkém (i vzdálenějším) okolí
 • směnárna CWG a SQ - známí šmelináři vám vykouzlí úsměv na rtech a plné sáčky nových kousků
 • sraz mazlíčků se svými majiteli - plyšoví, papíroví, kovoví, pletení (originální dostane speciální ocenění)
 • tombola - je na co se těšit
 • prohlídka rotundy - přístupná po celou dobu eventu, vstupné se platí v hotovosti na místě
 • eventová trička, coiny a CWG - bude e-shop
 • dobový kostým - přátelé, jedná se o dobu praotce Čecha (644 n.l.) - nejlepší dobový kostým bude náležitě odměněn
 • (dle počtu WA budeme program postupně doplňovat)
 • jídlo a pití je možné si zakoupit v několika stáncích nejen pod Řípem ale i na vrcholu
 • prosím, k parkování využijte doporučená parkoviště

 

Časy jednotlivých aktivit budou včas upřesněny

Na všechny se moc těšíme a věřte, že i vy byste se měli těšit - opravdu bude na co.

 

In the footsteps of the Bohemian forefather Čech

WITH THE DUCK ON THE ROAD - ŘÍP X.

 

When:   1/1/2025

Where:  mountain Říp

Time:    10,00 a.m. - 16,00 p.m.

On the occasion of celebrating 25 years of geocaching, let us invite you to the mythical mountain Říp to see how amazing the view of the fertile land below Říp looks like and to think about why the forefather of Bohemia Čech decided to stay here at this view. Did he do the right thing or not? The decision is up to each one of you.The mythical mountain Říp

Říp is a mountain visible from afar, rising to 456 m above sea level with the Romanesque rotunda of St. George and St. Adalbert at the top. The mountain is related to the legend of the arrival of the Bohemian forefather Čech. It has been one of the basic symbols of the Czech nation ever since.

What will await you on the mountain?

 • the opportunity to get a special souvenir
 • meeting with the forefather Čech and many known and unknown cachers
 • 25th geocaching anniversary celebration – photos of best/oldest caches
 • new Adventures and caches of various D/T combinations which you will have the opportunity to find in the nearby (and more distant) surroundings
 • CWG and SQ exchange - well-known geeks will put a smile on your lips and full bags of new pieces
 • a meeting of trackable pets and their owners – made of plush, paper, metal or knitted (original one gets a special award)
 • raffle - something to look forward to
 • tour of the rotunda - open throughout the event, admission paid on site (cash)
 • event t-shirts, coins and CWG - there will be an e-shop
 • period costume - friends, this is the time of the forefather Čech (644 AD) - the best period costume will be duly rewarded
 • (depending on the number of WA logs, the program will be added gradually)
 • food and drink can be bought in several stalls not only under Říp mountain but also on the top
 • please use the recommended parking lots for parking

Times of individual activities will be specified in time.

We are very much looking forward to seeing everyone and believe that you should also look forward to it - there really will be something to look forward to.

 

Auf den Spuren des böhmischen Urvaters Čech

MIT DER ENTE AUF DEM WEG - ŘÍP X.

 

Wann:   1.1.2025

Wo:      Berg Říp

Zeit:     10,00 Uhr - 16,00 Uhr

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Geocaching laden wir Sie auf den mythischen Berg Říp ein, um zu sehen, wie fantastisch die Aussicht auf das fruchtbare Land unterhalb des Říp ist und um darüber nachzudenken, warum der böhmische Urvater Čech beschlossen hat, hier bei dieser Aussicht zu bleiben. Hat er das Richtige getan oder nicht? Die Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von Ihnen.Der mythische Berg Říp

Říp ist ein weithin sichtbarer Berg, der sich 456 m über dem Meeresspiegel erhebt und auf dessen Gipfel sich die romanische Rotunde des Heiligen Georg und des Heiligen Vojtěch befindet. Der Berg ist mit der Legende von der Ankunft des böhmischen Urvaters Čech verbunden. Seitdem ist er eines der grundlegenden Symbole der tschechischen Nation.

Was wird Sie auf dem Berg erwarten?

 • die Möglichkeit, ein besonderes Souvenir zu erwerben
 • Treffen mit dem Urvater Čech und vielen bekannten und unbekannten Cachern
 • Wir feiern 25 Jahre Geocaching – Fotos von besten/ältesten Caches
 • neue Adventures und Caches verschiedener D/T-Kombinationen, die Sie in der näheren (und weiteren) Umgebung finden können
 • CWG- und SQ-Tausch - bekannte Geeks werden euch ein Lächeln auf die Lippen und volle Taschen mit neuen Stücken zaubern
 • ein Treffen von trackable Kuscheltieren und ihren Besitzern - aus Plüsch, Papier, Metall oder gestrickte (das Originellste erhält einen Sonderpreis)
 • Tombola - etwas, auf das man sich freuen kann
 • Besichtigung der Rotunde - während der gesamten Veranstaltung geöffnet, Eintritt vor Ort zu
  zahlen
 • Event-T-Shirts, Geocoine und CWG - es wird einen E-Shop geben
 • Kostüme - Freunde, dies ist die Zeit des Urvaters Čech (644 n. Chr.) - das beste Kostüm wird belohnt
 • (je nach Anzahl der WA-Logs wird das Programm nach und nach ergänzt)
 • Essen und Trinken kann man an mehreren Ständen nicht nur unter dem Říp, sondern auch auf dem Gipfel kaufen
 • zum Parken benutzen Sie bitte die empfohlenen Parkplätze

Die Zeiten der einzelnen Aktivitäten werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Wir freuen uns darauf, alle zu sehen, und glauben, dass Sie sich auch darauf freuen sollten - es wird wirklich etwas geben, worauf Sie sich freuen können.

 

 

Additional Hints (Decrypt)

cenbgrp Prpu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)