Skip to content

Kde domov můj Virtual Cache

Hidden : 03/18/2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   virtual (virtual)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:🇨🇿 Novoměstský klášter kapucínů byl záložen v roce 1630. Hlavním dárcem byl Gerhard z Questenberka. Základní kámen kostela byl položen 13. května 1636. Kostel je zasvěcen sv. Josefu. Roku 1757 byl klášter i kostel při pruském obléhání vážně poškozen. Dodnes se v klenbě kostela nacházejí zasazené dvě dělostřelecké koule. Roku 1795 byl klášter zrušen, přestavbou zde vznikla jezdecká kasárna. Na místě kasárny vznikl v letech 2005 – 2007 obchodní komplex Palladium. Klášterní budova byla roku 1860 nahrazena novostavbou. Částečně zachovanou fasádu můžeme najít v rámci nákupního centra Palladium.

🇬🇧 The New Town Capuchin Monastery was founded in 1630. The main donor was Gerhard from Questenberk. The foundation stone of the church was laid on May 13, 1636. The church is dedicated to St. Joseph. In 1757, the monastery and the church were seriously damaged during the Prussian siege. To this day, two artillery balls are still embedded in the vault of the church. In 1795, the monastery was abolished, and a cavalry barracks was created here. The Palladium shopping complex was built on the site of the barracks between 2005 and 2007. The monastery building was replaced by a new building in 1860. The partially preserved facade can be found within the Palladium shopping center.

🇩🇪 Das Neustädter Kapuzinerkloster wurde im Jahr 1630 gegründet. Der Hauptstifter war Gerhard von Questenberg. Der Grundstein der Kirche wurde am 13. Mai 1636 gelegt. Die Kirche ist dem heiligen Josef geweiht. Im Jahr 1757 wurden das Kloster und die Kirche während der preußischen Belagerung schwer beschädigt. Im Gewölbe der Kirche sind noch zwei Kanonenkugeln eingelassen. Im Jahr 1795 wurde das Kloster aufgelöst und als Kavalleriekaserne wiederaufgebaut. In den Jahren 2005-2007 wurde an der Stelle der Kaserne der Einkaufskomplex Palladium errichtet. Das Klostergebäude wurde 1860 durch ein neues Gebäude ersetzt. Die teilweise erhaltene Fassade befindet sich im Palladium- Einkaufszentrum.

🇨🇿 klenba kostela 🇬🇧 church vault 🇩🇪 kirchengewölbe


🇨🇿 V roce 1834 v kasárnách, napsal Josef Kajetán Tyl text zpěvohry Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka včetně budoucí české hymny Kde domov můj. Hra byla poprvé uvedena 21. prosince 1834 ve Stavovském divadle. Píseň o dvou slokách Kde domov můj je složená pro postavu slepého houslisty.

🇬🇧 In 1834 in the barracks, Josef Kajetán Tyl wrote the text of the patriotic opera comedy Fidlovačka, or No Anger and No Brawl, including the future Czech anthem Kde domov můj. The theater play was first performed on December 21, 1834 in the Stavovské theatre. The two stanzas song Kde domov můj is composed for the character of the blind violinist.

🇩🇪 Im Jahr 1834 schrieb Josef Kajetán Tyl in der Kaserne den Text des Spiels Tüftelei oder Kein Zorn und kein Kampf, darunter die spätere tschechische Hymne Kde domov můj. Das Stück wurde am 21. Dezember 1834 im Ständetheater uraufgeführt. Das zweistrophige Lied Wo ist meine Heimat wurde für die Figur eines blinden Geigers komponiert.

🇨🇿 Píseň brzy zlidověla a stala se českou vlasteneckou hymnou, poté se její první sloka stala českou částí československé státní hymny, v níž byla následována první slokou nynější hymny slovenské (Nad Tatrou sa blýska). Samostatně je hymnou České republiky. Již od 19. století k písni vznikalo také množství nejrůznějších doplňků i parafrází.


Původní text

1. Kde domov můj, kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

2. Kde domov můj, kde domov můj.
Znáte v kraji bohumilém
duše outlé v těle čilém,
mysl jasnou, znik a zdar
a tu sílu, vzdoru zmar?
To je Čechů slavné plémě,
mezi Čechy domov můj,
mezi Čechy domov můj!


🇬🇧 The song soon became popular and became the Czech patriotic anthem, then its first stanza became the Czech part of the Czechoslovak national anthem, in which it was followed by the first stanza of the current Slovak anthem (Nad Tatrou sa blýska). It is independently the anthem of the Czech Republic. Already from the 19th century, many different additions and paraphrases were created for the song.


First verse:

1. Where my home is, where my home is.
Streams are rushing through the meadows,
Midst the rocks sigh fragrant pine groves.
Orchards decked in spring’s array
Scenes of paradise portray!
And this land of wondrous beauty,
Is the Czech land of my home!
Is the Czech land of my home!

2. Where my home is,, where my home is.
If, in the heavenly land, you have met
Slender souls in spry bodies,
Of clear mind, vigorous and prospering
And with a strength that frustrates all defiance?
That is the glorious nation of Czechs,
Among the Czechs (is) my home!
Among the Czechs (is) my home!


🇩🇪 Das Lied wurde bald populär und wurde zur tschechischen patriotischen Hymne, dann wurde seine erste Strophe zum tschechischen Teil der tschechoslowakischen Nationalhymne, in der sie von der ersten Strophe der aktuellen slowakischen Hymne gefolgt wurde. Unabhängig davon ist sie die Hymne der Tschechischen Republik. Seit dem 19. Jahrhundert wurden verschiedene Ergänzungen und Umschreibungen des Liedes vorgenommen.

Original Text:

1. Wo ist mein Zuhause, wo ist mein Zuhause.
Das Wasser rauscht auf den Wiesen,
Die Kiefern rauschen auf den Felsen.
Im Obstgarten blüht der Frühling
Es ist ein irdisches Paradies zu sehn!
Und das ist das schöne Land,
Das tschechische Land, meine Heimat!
Das tschechische Land ist meine Heimat!

2. Wo ist mein Zuhause, wo ist mein Zuhause.
Du weißt, im Lande Gottes
die Seele in einem kräftigen Körper,
einen klaren Verstand,
und die Kraft, den Trotz, den Tod des Trotzes?
Das ist die glorreiche Rasse der Tschechen,
meine Heimat unter den Tschechen!
meine Heimat unter den Tschechen!Podmínky logování:

🇨🇿 Vyfoťte sebe nebo svůj osobní předmět se sochou sv. Jana Nepomuckého, a nebo sochou sv. Františka Serafínského. Fotografii následně přiložte k logu.

Logging conditions:

🇬🇧 Take a picture of yourself or your personal item with the statue of St. Jan Nepomucký, or a statue St František Serafínský. Attach the photo to the log.

Logbedingungen:

🇩🇪 Machen Sie ein Foto von sich oder Ihren persönlichen Gegenstand mit der Statue des Hl. Johannes von Nepomuck oder eine Statue des Hl. František Serafínský. Laden Sie das Foto mit dem Log hoch.


Virtual Rewards 4.0 - 2024-2025

This Virtual Cache is part of a limited release of Virtuals created between January 17, 2024 and January 17, 2025. Only 4,000 cache owners were given the opportunity to hide a Virtual Cache. Learn more about Virtual Rewards 4.0 on the Geocaching Blog.

Please help translate to other language 🇵🇱 🇭🇺 🇪🇸 🇵🇹 🇮🇹 🇫🇷 🇭🇺

Additional Hints (No hints available.)