Skip to content

Pojďte se podívat do SKANZENU IX. Geocaching HQ Block Party

Hidden : Saturday, 10 May 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

10 May 2025, 10:00 - 17:00

VSTUP NA EVENTY JE ZDARMA

VSTUP DO AREÁLU JE ZPOPLATNĚNÝ (cca 60-100 Kč)
---

ENTRY TO THE EVENTS IS FREE

ENTRY TO THE AREA IS CHARGE (approx. 60-100 CZK)
---

DER EINTRITT ZU DEN VERANSTALTUNGEN IST FREI

DER EINTRITT ZUM VERANSTALTUNGSORT IST KOSTENPFLICHTIG (ca. 2,5-5 €)


KDY A KDE

KDY: Sobota, 10. 5. 2025 10:00 - 17:00

KDE: Skanzen Vysoký Chlumec - Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, na úvodních souřadnicích


Event navazuje na všechny předešlé ročníky, první event jsme na tomto místě pořádali přesně před 10 lety! Na tomto eventu oslavíme hned dvě jubilea, bude tomu totiž 25 let od založení celosvětové hry Geocaching. Věříme, že toto místo - skanzen, má návštěvníkům co ukázat a my vás zde rádi uvidíme! Těšíme se na VŠECHNY!

Skanzen uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vývoj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka jsou postupně přenášeny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližují způsob bydlení a hospodaření na vesnici.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

→ příjemné prostředí pro společné setkání

oslava 25 let Geocachingu

oslava 10 let tradice exkurzí do skanzenu (mimo rok 2020)

→ suvenýr za návštěvu do profilu hráče

→ společná fotografie - 12:00 hod.

→ možnost výměny TB, GC a CWG

→ exkurze do skanzenu (dobrovolné, ceník vstupného je dostupný na stránkách skanzenu)

kvíz s 25 otázkami k výročí Geocachingu a možností vyhrát zajímavé ceny

eventové coiny, CWG, trička, … - bude e-shop

→ eventové LabCache

→ TB point (místo pro zanechání a vyzvednutí TB)

→ nějaké to překvapení v průběhu dne nás taky nemine 😊

Welcome event, Goodbye event, CITO event, CCE event

PROGRAM

Podrobný program:

Snažíme se zajistit:

→ občerstvení přímo na místě

→ ukázka první pomoci - ČČK

→ pokus o rekord

→ ukázku různých typů keší, výstavu coinů

→ přednášky spojené s Geocachingem

GS2NAA

Změna programu vyhrazena.

Mapa areálu.

SOUTĚŽ

V rámci eventu ''Pojďte se podívat do SKANZENU IX.'' a oslavy výročí 25 let Geocachingu vyhlašujeme soutěž na téma: "Zábavná, zvláštní nebo zajímavá historka, která se mi při Geocachingu stala" (může to být třeba to, že jste mysterku hledali na úvodních souřadnicích nebo strávili půl dne u earthky a za boha nemohli najít krabičku 😆).

Podmínky:

 1. Soutěž je určena pro ty, kteří mají svůj nick zaregistrovaný na „geocaching.com“, dále pak potvrzenou účast logem ''Will Attend'' na eventu ''Pojďte se podívat do SKANZENU IX. (https://coord.info/GCAKA62)''.
 2. Soutěž je dvoukolová. 1. kolo probíhá v termínu od 14.5.2024 do 10.2.2025, 2. kolo probíhá pouze 10.5.2025 od 10:00 do 17:00 hod.
 3. Zaslaná historka musí splňovat téma soutěže: ''Zábavná, zvláštní nebo zajímavá historka, která se mi při Geocachingu stala''.
 4. V prvním kole vybírá historky organizátor, druhé kole je hlasovací, hlasovat mohou pouze účastníci eventu ''Pojďte se podívat do SKANZENU IX.''.
 5. Každý může do soutěže přihlásit pouze 1 historku. To znamená 1 nick=1 historka
 6. Historka se považuje za zařazenou do soutěže pouze v těchto případech: historka je uvedena v logu “Zúčastním se” / “Will attend” (který lze i dodatečně editovat) nebo v logu “poznámka” / “Write note”. NEzasílejte historky do “Centra zpráv”, nebudou přijaty.
 7. Zúčastnit se mohou pouze hráči z České republiky a Slovenska.
 8. Z uveřejněných historek bude vybráno maximálně 10-20 nejlepších, které budou vytištěny, postoupí do druhého kola a budou vystaveny na ''Pojďte se podívat do SKANZENU IX.''.
 9. Účastníci “Pojďte se podívat do SKANZENU IX.” v hlasování na místě vyberou nejlepší historku a její autor bude odměněn věcnou cenou. Její hodnota, velikost a tvar je zatím v utajení. Cena bude tematická ke Geocachingu.
 10. Účastník soutěže dává souhlas s uveřejněním historky a jejím publikováním organizátorem soutěže na dobu neurčitou.
 11. Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže, včetně jejich zveřejnění v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 12. Ten, kdo se do soutěže s historkou přihlásí, musí být i jejím “účastníkem”, nelze sdílet příběhy, které jste někde četli nebo slyšeli.
 13. Členové organizačního týmu se nemohou soutěže zúčastnit.
 14. Historka nesmí být pohoršující nebo neetická. Výsadní právo na zveřejnění historky nebo jejich vyřazení ze soutěže má organizátor, na výhru v soutěži není právní nárok.
 15. Vzhledem k náročnosti a celkové délce akce bude výherce po vyhodnocení kontaktován přes profil a výhra mu bude předána do 14 dnů od ukončení eventu prostřednictvím poštovních doručovatelů Zásilkovna / Česká pošta.

Případné dotazy zasílejte na mail: lukaschl98@gmail.com .

Těší se na vás organizační tým.WHEN AND WHERE

WHEN: Saturday, 10/05/2025 10:00 - 17:00

WHERE: Skanzen Vysoký Chlumec - Museum of Village Buildings of the Central Povltava Region, at the initial coordinates


The event follows on from all previous years, we held the first event at this location exactly 10 years ago! At this event, we will celebrate two anniversaries, as it will be 25 years since the founding of the Geocaching. We believe that this place - an open-air museum - has something to show visitors and we would love to see you here! We look forward to seeing EVERYONE!

The open-air museum preserves valuable monuments of rural architecture, which document the development of the folk house from the mid-17th to the beginning of the 20th century in the territory of the Central Bohemian Uplands and in the central Povltaví, in the area affected by stone mining. Residential, economic, technical and small sacred buildings threatened with extinction in the original place are gradually being transferred to the natural area in the stream valley. Interior exhibits show the way of living and farming in the village.

WHAT YOU CAN LOOK FORWARD TO

→ a pleasant environment for joint meetings

celebration of 25 years of Geocaching

celebration of 10 years of the tradition of excursions to the open-air museum (outside 2020)

→ souvenir for visiting the player's profile

→ joint photo - 12:00 p.m.

→ possibility of replacing TB, GC and CWG

→ excursion to the open-air museum (optional, the price list of admission is available on the open-air museum website)

a quiz with 25 questions for the anniversary of Geocaching and the possibility to win interesting prizes

event coins, CWG, T-shirts, ... - there will be an e-shop

→ event LabCache

→ TB point (place to leave and pick up TB)

→ we won't miss any surprises during the day either 😊

Welcome event, Goodbye event, CITO event, CCE event

PROGRAM

Detailed program:

 

We strive to ensure:

→ refreshments on site

→ demonstration of first aid

→ record attempt

→ demonstration of different types of caches, exhibition of coins

→ lectures related to Geocaching

 

Change of programme is reserved.

The organizing team is looking forward to seeing you.WANN UND WO

WANN: Samstag, 10.5.2025 10:00 - 17:00 Uhr

WO: Skanzen Vysoký Chlumec – Museum der Dorfgebäude der mittleren Region Povltava, an den ursprünglichen Koordinaten


Die Veranstaltung knüpft an alle vergangenen Jahre an, die erste Veranstaltung an diesem Ort haben wir vor genau 10 Jahren durchgeführt! Bei dieser Veranstaltung feiern wir gleich zwei Jubiläen, denn die Gründung des weltweiten Geocaching-Spiels jährt sich zum 25. Mal. Wir glauben, dass dieser Ort – ein Freilichtmuseum – seinen Besuchern etwas zu zeigen hat und würden uns freuen, Sie hier zu sehen! Wir freuen uns darauf, ALLE zu sehen!

Das Freilichtmuseum bewahrt wertvolle Denkmäler der ländlichen Architektur, die Entwicklung des Volkshauses von der Mitte des 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet des Böhmischen Mittelgebirges und im zentralen Povltaví im betroffenen Gebiet dokumentieren durch Steinabbau. Wohn-, Wirtschafts-, Technik- und kleine Sakralbauten, die am ursprünglichen Ort vom Aussterben bedroht waren, werden nach und nach in den Naturraum im Bachtal überführt. Innenausstellungen zeigen die Lebens- und Wirtschaftsweise im Dorf.

WORAUF SIE SICH FREUEN KÖNNEN

→ ein angenehmes Umfeld für gemeinsame Treffen

Feier zum 25-jährigen Jubiläum von Geocaching

Feier zum 10-jährigen Bestehen der Tradition der Ausflüge ins Freilichtmuseum (außerhalb 2020)

→ Souvenir zum Besuch des Spielerprofils

→ gemeinsames Foto - 12:00 Uhr

→ Möglichkeit des Austauschs von TB, GC und CWG

→ Ausflug ins Freilichtmuseum (optional, die Eintrittspreisliste finden Sie auf der Website des Freilichtmuseums)

→ ein Quiz mit 25 Fragen zum Geocaching-Jubiläum und der Möglichkeit, interessante Preise zu gewinnen

Event-Coins, CWG, T-Shirts, ... – es wird einen E-Shop geben

→ Ereignis LabCache

→ TB-Punkt (Ort zum Verlassen und Abholen von TB)

→ Auch tagsüber lassen wir uns keine Überraschungen entgehen 😊

Welcome event, Goodbye event, CITO event, CCE event

PROGRAMM

Detailliertes Programm:

 

Wir bemühen uns sicherzustellen:

→ Erfrischungen vor Ort

→ Vorführung der Ersten Hilfe

→ Rekordversuch

→ Vorführung verschiedener Cache-Typen, Ausstellung von Münzen

→ Vorträge zum Thema Geocaching


Programmänderungen vorbehalten.

Das Organisationsteam freut sich auf Sie.


 

Additional Hints (No hints available.)