Skip to content

Žižkův palcát - Trocnov Mega-Event Cache

Hidden : Saturday, 26 October 2024
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

26 October 2024, 10:00 - 17:00


Vážení a milí geokolegové,

tenhle megáč je vaším megáčem. Vy jste se o něj zasloužili a vám jej věnuji. Ounery jste všichni vy, kteří jste mě svým zájmem přesvědčili, abych změnil svoje rozhodnutí, ač jsem od první chvíle tvrdil, že letos megáč rozhodně ne!

Závěrečný event v Trocnově měl být jen jedním ze šesti komorně laděných vzpomínkových setkání. Jenže hned na prvním setkání na Vítkově se do eventového logbůku zalogovalo více než 150 geokešerů. A od té doby čelím intervencím, že Žižka není o nic méně důležitou osobností v dějinách naší země, než jakými byli KHB a Santini. A tak jsem podlehl. A konec konců jsem podlehl i rád.-) Publikace tohoto listingu budiž tomu důkazem...

Děkuji vám ... a v říjnu v Trocnově na závěrečném setkání Žižkova palcátu se budu těšit na viděnou na takovém docela malém komorním "megáčku". Na vašem "megáčku"!


ŽIŽKŮV PALCÁT - TROCNOV (Setkání č. 6)

"Žižkův palcát" je souhrnný název pro šest geocachingových setkání na památných místech českého husitského vojevůdce Jana Žižky coby připomínku 600. výročí jeho úmrtí v roce 2024. Projekt si nedává za úkol přesně mapovat historii, ale chce připomenout význam osobnosti Jana Žižky v dějinách naší země, bez ohledu na to, jak byl vykládán dříve a jak je chápán dnešní společností.

Výběr šesti míst byl značně limitující a je zřejmé, že zůstala opomenuta některá místa, která by si naši návštěvu také zasloužila. Proto jsme pro vás připravili celoroční hru o bonusová CWG, která získáte za návštěvu celkem osmi míst spojených s Janem Žižkou, z toho minimálně čtyř v rámci projektu "Žižkův palcát". Na eventech pro vás budou připraveny záznamníky pro potvrzování navštívených míst.

Přehled eventů projektu "Žižkův palcát":

03.02.2024 Žižkův palcát – Vítkov (GCAGDGF)
23.03.2024 Žižkův palcát – Hořice (GCAJEV0)
20.04.2024 Žižkův palcát – Sudoměř (GCAK7VR) (GCAK7Z5)
25.05.2024 Žižkův palcát – Přibyslav (GCAKX92)
21.09.2024 Žižkův palcát – Rabí (GCAKX95)
26.10.2024 MEGA Žižkův palcát – Trocnov
(GCAKX99) - Místo konání: Borovany

 

Pomník Jana Žižky v Trocnově / Monument to Jan Žižka in Trocnov
 


Trocnov je rodištěm husitského vojevůdce. Původně jej tvořily dva svobodné dvorce. Jeden patřil Žižkovo rodičům, druhý jeho strýcům z otcovy strany. Jak bylo známo, Žižka nebyl zrovna příkladným hospodářem. Rodinný statek zdědil kolem roku 1378, ale už v roce 1380 ho prodal a nabídl své služby královskému dvoru.

Dnes se zde nachází areál s muzeem s expozicí věnovanou Janu Žižkovi a husitskému hnutí a také s nově vybudovaným archeoskanzenem, který přibližuje život ve 14. století. Areálu dominuje třináct metrů vysoký žulový pomník Jana Žižky od profesora Josefa Malejovského z roku 1960.

Areálem vede naučně-vzdělávací stezka v délce asi 4 km s deseti informačními panely, které mapují významné milníky husitství. Její trasa spojuje základy obou původních dvorců (Žižkova a Mikšova), staré rybníky s přírodními biotopy (částečně obnovené) a nelze minout ani místo údajného Žižkova narození - což je dnes prostý kamenný pomník (zbudovaný roku 1908), který nahradil zaniklý Žižkův dub, pod nímž se podle pověsti Jan Žižka v roce 1360 narodil.

Trocnovský areál je od roku 1978 chráněn jako národní kulturní památka a v roce 2011 převzalo památník do své správy Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích.

 

Místo Žižkova narození v Trocnově / The place of Žižka's birth in Trocnov
 


KDY TO BUDE :
V sobotu 26.10.2024 od 10:00 do 17:00

KDE TO BUDE :
V areálu kláštera v Borovanech (v městečku 3 km na východ od Trocnova)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM EVENTU :
8:00 Publikace eventových keší a start tras doprovodného pochodu
10:00 Zahájení eventu
12:00 Slavnostní uvítání účastníků eventu
12:15 Husitský pochod se zbraněni (a s překvapením)
13:00 Doprovodný event v augustiánské knihovně
16:00 Přednáška o Janu Žižkovi (předběžný čas)
17:00 Ukončení eventu

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME :
Individuální návštěva areálu Žižkova rodiště v Trocnově (4 km od Borovan)
Prohlídky archeoskanzenu v Trocnově (rezervaci nutno provést elektronicky
Prohlídky kláštera v Borovanech (klášterní muzeum a lapidárium)
Expozice kostýmů z filmu Jan Žižka
Expozice historie železnice KFJB (císaře Františka Josefa)
Expozice husitských zbraní
Galerie chráněné dílny Nazaret (keramika a textilní výrobky)
Návštěvy objektu lehkého opevnění
Informační centrum otevřené po celý den
Naučné stezky Milníky husitství (trasa 2 km) a Totalita rozděluje (9 km)
Skryté příběhy - mobilní hra pro zvídavé děti a hravé rodiče
Pro děti Peklománie (aneb jak to chodí v pekle) a ZOO Dvorec
Přednáška o Janu Žižkovi (jméno přednášejícího zatím nepotvrzeno)
Publikace tematických keší
Publikace sérií megaeventových LABkeší
CWG směnárna
Eventové geocoiny a CWG

DOPROVODNÉ GEOCACHINGOVÉ AKCE :
Vítejte pod Žižkou v Borovanech (uvítací event v pátek 25.10.)
Čisté Borovany (CITO event v neděli 27.10.)

HUSITSKÝ POCHOD SE ZBRANĚMI :
Dobová rekonstrukce husitského tažení (s překvapením)

HUSITSKÉ LEŽENÍ :
Jednáme o možnosti postavení stanového městečka (od pátku do neděle)

STRAVOVÁNÍ :
Ve městě je celá řada stravovacích zařízení, kde se o vás skvěle postarají.-)

TAK NEZAPOMEŇTE :
O víkendu 25.-27.10.2024 v Borovanech na viděnou.-)

 

Socha Jana Žižky v Borovanech / Statue of Jan Žižka in Borovany
 


Trocnov is the birthplace of the Hussite military leader Jan Žižka. Originally it consisted of two free courts. One belonged to Žižka's parents, the other to his paternal uncles. As is well known, Žižka was not an exemplary farmer. He inherited the family farm around 1378, but in 1380 he sold it and offered his services to the royal court.

Today, there is a museum with an exhibition dedicated to Jan Žižka and the Hussite movement, as well as a newly built archaeoskanzen, which presents life in the 14th century. The complex is dominated by a thirteen-metre high granite monument to Jan Žižka by Professor Josef Malejovský from 1960.

A 4 km long educational trail with ten information panels mapping the significant milestones of the Hussite period runs through the area. Its route connects the foundations of the two original manors (Žižkov and Mikšov), old ponds with natural habitats (partially restored) and the place of Žižkov's alleged birth - which is now a simple stone monument (built in 1908) that replaced the defunct Žižka oak under which, according to legend, Jan Žižka was born in 1360.

The Trocnov site has been protected as a national cultural monument since 1978, and in 2011 the South Bohemian Museum in České Budějovice took over its management.

 

Göttingenský rukopis / The Göttingen Manuscript
 


WHEN :
Saturday, October 26, 2024 from 10:00 a.m. to 5:00 p.m.

WHERE :
On the grounds of the monastery in Borovany (in a town 3 km east of Trocnov)

EVENT PROGRAMME :
8:00 Publication of event caches and start of the accompanying march routes
10:00 Opening of the event
12:00 Welcome ceremony for event participants
12:15 Hussite military march with weapons (and surprises)
13:00 Accompanying event at the Augustinian Library
16:00 Lecture on Jan Žižka (tentative time)
17:00 Closing of the event

WHAT ARE WE PREPARING FOR YOU :
Individual visit to the Žižka´s Birthplace in Trocnov (4 km from Borovany)
Visits of the archaeological site in Trocnov (reservations must be made electronically
Visits of the monastery in Borovany (monastery museum and lapidarium)
Exposition of costumes from the film Jan Žižka
Exposition of the history of the KFJB railway (Emperor Franz Joseph)
Exposition of Hussite weapons
Gallery of the Nazaret sheltered workshop (ceramics and textile products)
Visits to the light fortification building
Information centre open all day
Educational trails Milestones of Hussitism (2 km route) and Totalitarianism Divides (9 km)
Hidden Stories - a mobile game for curious children and playful parents
For children Peklomania (or how it goes in hell) and Dvorec Zoo
Lecture on Jan Žižka (name of speaker not yet confirmed)
Publishing theme caches
Publishing the series of megaevent LABcaches
CWG Exchange
Event geocoins and CWG

SIDE EVENTS :
Welcome under the Statue of Jan Žižka in Borovany (welcome event on Friday 25 October)
Clean Borovany (CITO event on Sunday 27 October)

HUSSITE MILITARY MARCH WITH WEAPONS :
Reconstruction of the Hussite march (with a surprise)

HUSSITE CAMP :
We are discussing the possibility of setting up a tent city (Friday to Sunday)

CATERING :
There are a number of restaurants, pubs and cafés in town that will take great care of you.)

REMEMBER :
Let´s meet in Borovany the weekend of October from Friday 25 to Sunday 27.-)

 

Adolf Liebscher: Žižkův příjezd do Prahy 1. prosince 1421
 


Trocnov ist der Geburtsort des Hussitenführers Jan Žižka. Ursprünglich bestand es aus zwei freien Höfen. Der eine gehörte den Eltern von Žižka, der andere seinen Onkeln väterlicherseits. Bekanntlich war Žižka kein vorbildlicher Bauer. Er erbte den Familienhof um 1378, doch 1380 verkaufte er ihn und bot seine Dienste dem königlichen Hof an.

Heute gibt es ein Museum mit einer Ausstellung über Jan Žižka und die Hussitenbewegung sowie eine neu errichtete Archäoskanze, die das Leben im 14. Jahrhundert zeigt. Das Gebiet wird von einem dreizehn Meter hohen Granitdenkmal für Jan Žižka von Professor Josef Malejovský aus dem Jahr 1960 beherrscht.

Durch das Areal führt ein 4 km langer Lehrpfad mit zehn Informationstafeln, die die wichtigsten Meilensteine der Hussitenzeit darstellen. Er verbindet die Fundamente der beiden ursprünglichen Herrenhäuser (Žižka´s und Mikš´s), alte Teiche mit natürlichen Lebensräumen (teilweise restauriert) und den Ort der angeblichen Geburt von Žižka - heute ein einfaches Steindenkmal (erbaut 1908), das an die Stelle der verschwundenen Žižka-Eiche getreten ist, unter der der Legende nach Jan Žižka im Jahr 1360 geboren wurde.

Die Stätte von Trocnov ist seit 1978 als nationales Kulturdenkmal geschützt, und 2011 übernahm das Südböhmische Museum in České Budějovice die Verwaltung des Denkmals.

 

Mikoláš Aleš: Jan Žižka z Kalicha
 


WANN :
Samstag, 26. Oktober 2024 von 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr

WO :
Auf dem Gelände des Klosters in Borovany (in einer Stadt 3 km östlich von Trocnov)

VORLÄUFIGES PROGRAMM DER VERANSTALTUNG :
8:00 8:00 Veröffentlichung der Event-Caches und Start der Begleitmarschrouten
10:00 Eröffnung des Events
12:00 Begrüßungszeremonie für die Teilnehmer des Events
12:15 Hussitenmarsch mit Waffen (und mit einer Überraschung)
13:00 Begleitevent in der Augustiner-Bibliothek
16:00 Vortrag über Jan Žižka (vorläufige Uhrzeit)
17:00 Abschluss des Events

WAS WIR FÜR SIE VORBEREITEN :
Individueller Besuch des Žižka-Geburtshauses in Trocnov (4 km von Borovany entfernt)
Besichtigung der archäologischen Stätte in Trocnov (elektronische Reservierung erforderlich)
Besichtigung des Klosters in Borovany (Klostermuseum und Lapidarium)
Ausstellung von Kostümen aus dem Film Jan Žižka
Ausstellung über die Geschichte der KFJB-Eisenbahn (Kaiser Franz Joseph)
Ausstellung der hussitischen Waffen
Galerie der geschützten Werkstatt von Nazaret (Keramik und Textilien)
Besichtigung der leichten Festung
Informationszentrum ganztägig geöffnet
Lehrpfade Meilensteine des Hussitentums (2 km) und Totalitarismus spaltet (9 km)
Hidden Stories - ein mobiles Spiel für neugierige Kinder und spielfreudige Eltern
Für Kinder Peklomania (oder wie es in der Hölle zugeht) und der ZOO Dvorec
Vortrag über Jan Žižka (der Name des Referenten steht noch nicht fest)
Veröffentlichung von thematischen Caches
Veröffentlichung von LABcachen zu Mega-Events
CWG Exchange
Event-Geocoins und CWG´s

BEGLEITENDE GEOCACHING-VERANSTALTUNGEN :
Willkommen unter Žižka in Borovany (Willkommen Event am Freitag 25.10.)
Saubere Stadt Borovany (CITO-Event am Sonntag, 27.10.)

HUSSITENMARSCH MIT WAFFEN :
Nachstellung des Hussitenfeldzuges (mit Überraschung)

HUSSITISCHES FELDLAGER :
Wir diskutieren über die Möglichkeit, eine Zeltstadt zu errichten (von Freitag bis Sonntag)

VERPFLEGUNG :
In der Stadt gibt es eine Reihe von Gaststätten, in denen Sie gut versorgt werden

ALSO NICHT VERGESSEN :
Wir sehen uns in Borovany am Wochenende vom 25-27.10.2024.-)

 
 

Additional Hints (Decrypt)

[www.ZizkuvPalcat.cz]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)