Skip to content

Valašské keškobraní 2025 Geocaching HQ Block Party

Hidden : Sunday, 15 June 2025
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

15 June 2025, 09:00 - 16:00

Ahoj velcí i malí kačeři a kačerky! Teprve nedávno jsme se setkali na 17. ročníku Valašského keškobraní, přesto parta nadšenců z Valašska už myslí na rok příští. Zveme vás tímto na osmnáctý ročník tradičního eventu, který jsme se tentokrát rozhodli pojmout trochu jinak a oslavit společně s vámi výročí 25 let geocachingu. Přijměte tedy pozvání do krásné krajiny okolo přehrady Bystřička, kde jsme pro všechny přichystali pestrý program, spoustu skvělých zážitků a 150 výročních keší a eventových LABek.

Na co se můžete už teď těšit? V areálu letního kina na Bystřičce jsme pro vás v neděli 15. června 2025 od 9 do 16 hodin přichystali bohatý program zaměřený na oslavu 25 let geocachingu:

- malá výstava popisující vývoj geocachingu od "dávnověku" až po současnost

- beseda s dlouholetými hráči o tom, jaké to bylo, když začínali

- zábavné kvízy "Co vše ještě nevíte o geocachingu" a "Pravidla jsou pravidla"

- beseda s reviewery o všem, co vás zajímá na jejich práci (účast přislíbili Voyager Reviewer a GeoAwareCZSK)

- soutěže v luštění šifer, otevírání hlavolamových schránek, hledání lesní mikrošky a městské regulárky

- beseda s geotulačkou Čtyřhrankou na téma "Zakládání a hledání dlouhých multikeší v přírodě"

- workshop na téma „Výroba netradičních schránek pro keše“

O přestávkách mezi jednotlivými body programu se můžete těšit na vystoupení valašské kapely, ochuzeny nezůstanou ani vaše chuťové buňky - v areálu budou k dostání tradiční valašská jídla a nápoje.

V průběhu eventu bude publikováno okolo 150 nových keší a Adventure LAB.

Těšit se také můžete na tradiční eventové suvenýry - CWG, TB, trička, kšiltovky, samolepky, ...

Uvedený program se na základě počtu přihlášených účastníků bude ještě doplňovat, všechny změny budeme oznamovat formou Announcement logů, proto pokud se eventu chcete zúčastnit, neváhejte se svým WA logem, aby vám neunikla žádná důležitá informace!

Ahoj veľkí aj malí kačery a káčery! Len nedávno sme sa stretli na 17. ročníku Valašského keškobrania, napriek tomu partia nadšencov z Valašska už myslí na rok budúci. Pozývame vás týmto na osemnásty ročník tradičného eventu, ktorý sme sa tentoraz rozhodli pojať trochu inak a osláviť spoločne s vami výročie 25 rokov geocachingu. Prijmite teda pozvanie do krásnej krajiny okolo priehrady Bystřička, kde sme pre všetkých prichystali pestrý program, množstvo skvelých zážitkov a 150 výročných keší a eventových LABiek.

Na čo sa môžete už teraz tešiť? V areáli letného kina na Bystřičke sme pre vás v nedeľu 15. júna 2025 od 9 do 16 hodín prichystali bohatý program zameraný na oslavu 25 rokov geocachingu:

- malá výstava popisujúca vývoj geocachingu od "dávnoveku" až po súčasnosť

- beseda s dlhoročnými hráčmi o tom, aké to bolo, keď začínali

- zábavné kvízy "Čo všetko ešte neviete o geocachingu" a "Pravidlá sú pravidlá"

- beseda s reviewermi o všetkom, čo vás zaujíma na ich práci (účasť prisľúbili Voyager Reviewer a GeoAwareCZSK)

- súťaže v lúštení šifier, otváraní hlavolamových schránok, hľadaní lesnej mikrošky a mestskej regulárky

- beseda s geotulačkou Čtyřhrankou na tému "Zakladanie a hľadanie dlhých multikeší v prírode"

- workshop na tému „Výroba netradičných schránok pre keše“

Cez prestávky medzi jednotlivými bodmi programu sa môžete tešiť na vystúpenie valašskej kapely, ochudobnené nezostanú ani vaše chuťové bunky - v areáli budú k dostaniu tradičné valašské jedlá a nápoje.

V priebehu eventu bude publikovaných okolo 150 nových keší a Adventure LAB.

Tešiť sa tiež môžete na tradičné eventové suveníry - CWG, TB, tričká, šiltovky, samolepky, ...

Uvedený program sa na základe počtu prihlásených účastníkov bude ešte dopĺňať, všetky zmeny budeme oznamovať formou Announcement logov, preto pokiaľ sa eventu chcete zúčastniť, neváhajte so svojím WA logom, aby vám neunikla žiadna dôležitá informácia!

 

Hello big and small ducks and ducklings! We only recently met at the 17th edition of the Wallachian cache hunt, yet a group of enthusiasts from Wallachia are already thinking about next year. We hereby invite you to the eighteenth year of the traditional event, which this time we decided to approach a little differently and celebrate together with you the anniversary of 25 years of geocaching. So accept the invitation to the beautiful landscape around the Bystríčka dam, where we have prepared a varied program for everyone, lots of great experiences and 150 annual caches and event LABs.

What can you look forward to now? In the premises of the summer cinema in Bystrićka, we have prepared a rich program for you on Sunday, June 15, 2025, from 9 a.m. to 4 p.m., aimed at celebrating 25 years of geocaching:

- a small exhibition describing the development of geocaching from "ancient times" to the present

- talking to long-time players about what it was like when they started

- fun quizzes "What you still don't know about geocaching" and "Rules are rules"

- a discussion with the reviewers about everything that interests you about their work (Voyager Reviewer and GeoAwareCZSK have promised to participate)

- competitions in deciphering ciphers, opening puzzle boxes, searching for a forest microbus and a city regulation book

- a discussion with the geo-wanderer Čtyřhranka on the topic "Establishing and searching for long multicaches in nature"

- workshop on the topic "Production of non-traditional cache boxes"

You can look forward to the performance of a Wallachian band during the breaks between individual points of the program, and your taste buds won't be spoiled either - traditional Wallachian food and drinks will be available in the area.

Around 150 new caches and Adventure LAB will be published during the event.

You can also look forward to traditional event souvenirs - CWG, TB, T-shirts, caps, stickers, ...

The mentioned program will be supplemented based on the number of registered participants, we will announce all changes in the form of Announcement logos, so if you want to participate in the event, do not hesitate with your WA logs so that you do not miss any important information!

 

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

N gb wr grceir mnpngrx...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)