Skip to content

This cache has been archived.

TrainTour Reviewer: Autor si znevalidnil ucet, aby mu nchodili maily, a vic jak rok se neprihlasil na GC.com = tdy ejdnoznacne ukonceni zajmu o GC a v souladu s pravidly je tedy nutne kes archivovat - nyni, jak z Needr archive logu vyplyva, je udrzovana stylem "kaceri sobe", coz neni dlouhodobe mozne a tento autor vzhledem k invalidaci uctu urcite kes uz neobnovi. Archiv tak dava moznost jinemu autorovi zalozit kes jinou (adopce neni mozna, neni ji jak na autorovi zadat)
Prosim kacera ktery bude mit do oblasti cestu, aby kesku odstranil, nebo ji nove zalozil na stejnem miste pod svym uctem, po autorovi by takto zustal neporadek. Diky
TrainTour, reviewer pro CZ, SK a okoli

More
<

Minaret

A cache by kudrna Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/21/2003
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Minaret u Lednice

Lednicko-valtický areál patøí k nepozoruhodnìjším pøírodním, umìleckým, technickým a stavebním památkám naší vlasti. Na pomìrnì rozsáhlém území, po staletí zvelebovaném nejbohatším moravským rodem Liechtensteinù, se nachází tolik architektonických skvostù, že jen jejich výèet by vydal na hodnì dlouhý text. Zde se zamìøíme pouze na jediný objekt, jenž je zároveò objektem nejvyšším a nejznámìjším - Minaret. Málokdo ví, že je nejstarší dochovanou rozhlednou na území Èeské republiky

O okolnostech jeho vzniku kolují rùzné dohady. Øíká se, že kníže Alois Liechtenstein chtìl pùvodnì postavit kostel, pro nìjž potøeboval získat pozemek od lednická obce. Ta mu ho (v ovzduší josefínských reforem) nepostoupila, a tak ze vzdoru se kníže rozhodl vztyèit na svém pozemku symbol islámu. Nejdøíve uvažoval o mešitì, nakonec se „spokojil" pouze s minaretem, který musel být ovšem tak vysoký, aby nebylo pochyb, kdo je v kraji pánem. Realizace projektu vypracovaného architektem Hardtmuthem si vyžádala pìt let práce (1797-1802) a knížecí pokladnu pøišla na 1 milión zlatých. Nákladné bylo už jen zajištìní základù stavby, kvùli nìmuž bylo nutné zarazit do mìkkého podloží pìt set pilotù. Vlastní minaret vyrùstá z jednopatrové hranolové budovy, v pøízemí prolomené dvanácti arkádami a nad øímsou oživené dvanácti vìžièkami. V patøe je 8 místností bohatì vyzdobených malovanými maureskami. Štíhlá vìž dosahuje výšky 60 m a na nejvyšší ze tøí ochozù vede 302 schodù.

Role Minaretu se v prùbìhu dvou staletí postupnì mìnila. Ze symbolu knížecího vzdoru se pozdìji stala stavba obdivovaná právì pro svou exotiènost a unikátnost. Údajnì jde o nejvìtší stavbu svého druhu v neislámských zemích. Z jejích ochozù však nikdy neznìl zpìv muezzinù, ale pouze nadšené hlasy návštìvníkù obdivujících jeden z nejrozsáhlejších a nejmalebnìjších pohledù na tento kout jižní Moravy.

Jinak v lednickém areálu najdete ještì øadu dalších pozoruhodných staveb, které mohou poskytnout romantický zážitek spojený èasto i s výhledem, napø. Janùv hrad, èi Apollonùv chrám. V podrobných turistických mapách také najdete znaèku rozhledny na jižním okraji Lednického (nebo též Mlýnského) rybníka. Je to však spíše jen jakási skromná vyhlídková konstrukce, umožòující pozorování ptactva v chránìném území rybníka
(visit link)

In the 13th century a Gothic castle was built in Lednice in southern Moravia, in the Bøeclav region, a baroque chateau was built in its place at the end of 17th century, which was rebuilt during the years 1846-1856 in the Gothic Revival style.

The new phase of changes at Lednice was begun by the romantic Alois Joseph I. of Liechtenstein (1759-1805). In the reconstruction he issued from the principles of Baroque classicism, formulated in Versailles. According to that example, a large garden was created in Lednice, inwoven with radial ornaments of alleys and vistas with romantic buildings: a Gothic house, Adam-style bathhouse, Apollo‘s temple, Chinese pavilion, and artificial ruin... Last in this series, a minaret was erected.

The minaret was finished in the summer of 1804, at the cost reaching one million guilders.

The minaret is nowadays the only remainder of the original Lednice chateau garden in the Baroque-Adam style. It is called Turkish, Oriental or Babel tower and is fabled by many popular tales. It is also rumoured that from the highest gallery of the minaret it is possible to see the top of the tower of St. Stephen‘s cathedral in Vienna.

Additional Hints (Decrypt)

Uyrqrw mn Zvanergrz nfv gnx 20z i qhgvar ilienprarub cnermh h fgebzh. Ybbx sbe oruvaq cenlre gbjre creuncf fb 20z va pnivgl pbashgngvba fghzc arne gerr.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.