Skip to content

Dackes grotta by Pirath Traditional Geocache

Hidden : 02/28/2004
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Dackes grotta är en naturlig grotta under en stor sten som enligt traditionen användes av Nils Dacke vid sin flyckt undan svenske kungens män.

Pirath

By Pirath

Dackes grottta

Ett intressant minne från Dackes tid finns här, nämligen ”Dackestuu”.  Nils Dacke bodde efter sin återkomst från Tyskland i gården Flaken, vilket då tillhörde Torsås socken. Men sedan han där ånyo kom i konflikt med konung Gustav genom ett nytt fogde mord i Värnanäs. När Dackefejden tog sin början 1542 syntes han lämnat denna by och återkom först i samband med nederlaget och då som flykting.

Krönikeskrivarna skildrar den upproriske bondehövdingens sista dagar och hans slutliga död i Rödeby skogar inte så långt från dagens gräns mellan småland och blekinge. En plats angiven som tillflyktsort för Dacke, är ”Dackestuu” vilken ligger på gården Hästmahults utmarker och utgörs av en ca. 2,5 m hög sten som under sig har en grotta. Denna grotta var för ca 75 år sen ganska rymlig, men då kreatur trängdes ner i den. Fyllde gårdsägaren den med sten så att den blev avsevärt mindre. Denna plats har i århundraden utpekats son tillflyktsort för den landsflyktige Dacke. 

I slutet av 1700- och början av 1800-talet hittade man föremål och redskap i grottan. Sagesman för dessa uppgifter har varit Charlotta Petersson, Ledja, död i mitten på 1940-talet över 90 år gammal. Hon var själv bördig från Hästmahult och har uppgivit att hennes föräldrar tagit vara på föremål och vapen, som man funnit i grottan.

Cachen är en 1,5 l plastlåda som innehåller loggbok, penna, geocache-brev och lite bytesvaror.

An interesting souvenir of Dacke time is here, namely "Dackestuu". Nils Dacke lived after his return from Germany in the garden Flaken, which then belonged Torsås parish. But then again, where he came into conflict with King Gustav through a new sheriff murder in Värnanäs. When Dacke feud began in 1542 appeared he had left the village and return only for the defeat and then as a refugee.

Chronicler portrays the rebellious bondehövdingens last days and his ultimate death in Rödeby woods not far from today's border between Småland and Blekinge. A location identified as a refuge for the deck, is "Dackestuu" which is located on the farm Hästmahults suburbs and consists of a ca. 2.5 m high rock which itself has a cave. This cave was about 75 years ago, quite spacious, but the cattle were crowded into it. Filled the farm owner with the stone so that it was considerably less. This place has for centuries been identified son refuge for the exiled Dacke.

At the end of 1700 - and the beginning of the 1800s, they found objects and tools in the cave. Informant for this information has been Charlotta Petersson, Ledja, died in the mid-1940s, over 90 years old. She was born in Hästmahult and has stated that her parents seize the items and weapons, which were found in the cave.

The cache is a 1,5 liter plastic box. The content is logbook, pencil, geocache letter and some trading items.

Translated by google

Additional Hints (No hints available.)