Skip to content

Water, Vuur en Eieren Mystery Cache

Hidden : 06/12/2004
Difficulty:
5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bovenstaande coördinaten zijn niet de locatie van de cache!Bezoek eerst een aantal punten in 't centrum van Eindhoven (~6 km lopend of per fiets). Los vervolgens, aan de hand van wat je ziet, een puzzel op, die uiteindelijk leidt tot de locatie van de cache.
Above coordinates are not the cache location! First, visit some points in the centre of Eindhoven (~6 km). Then, based on what you observed, solve a puzzle, which will lead to the location of the cache.

 
    WATERVUURENEIEREN    
 
LET OP! Water, Vuur en Eieren is al een hele oude cache. Omdat de situatie rond de cache-locatie is gewijzigd heb ik de cache op 16/05/2015 een paar meter moeten moeten verplaatsen, en is de puzzel sindsdien iets aangepast. Het "veldwerk" hoef je niet over te doen. Er is geen 'Schatkaart' meer nodig.
 


 1. Lees deze beschrijving goed door voordat je begint; ook tussen de regels door. Sommige aanwijzingen zijn cryptisch; niets staat er voor niets. Houd je niet van raadsels, begin er dan niet aan. De praktijk leert dat deze cache wat tijd kost. 
 2. Bezoek de volgende coördinaten (in welke volgorde je het beste uitkomt; de nummers zijn niet relevant; een kaart kan helpen):
  punt
  point
  longitude lattitude kijkrichting
  viewing direction
  1 N51°25.513 E5°29.919 ENE
  2 N51°25.856 E5°29.265 WSW
  3 N51°25.529 E5°28.631 NE
  4 N51°26.164 E5°29.799 SSW
  5 N51°26.193 E5°28.673 NW
  6 N51°25.502 E5°29.235 S
  7 N51°25.832 E5°28.711 S
  8 N51°26.203 E5°29.198 SSE
  9 N51°25.905 E5°29.912 SW
 3. Kijk telkens goed om je heen, schrijf op of fotografeer wat je ziet. Zoek niet te ver van de locaties; de coördinaten kloppen goed. Zie je de overeenkomsten en de verschillen tussen de verwijzingen? Wellicht helpt het een kijkje te nemen bij 51°26.054, 5°28.441.
 4. Voordat je alle punten hebt bezocht kan je het raadsel niet oplossen. Zie je het even niet meer zitten, ga dan verder; later gaat het vast dagen. Niet overal is iets relevants te zien. Betreed geen privé terrein. Natte voeten horen niet bij het spel.
 5. Gebruik alle aanwijzingen/hints en denk na. Heb je het spel door? Sommige locaties zijn zetten. Er is echter ook een "dubbelzinnige" zet bij; maar dat wordt wel duidelijk als je tijdens de volgende stap bedenkt wie is begonnen.
 6. Je hebt nu, als het goed is, de tussenstand. Om de cache locatie te achterhalen moet je een aantal vragen beantwoorden. De antwoorden kan je niet "in het veld" vinden, maar slechts beredeneren aan de hand van de tussenstand. Hierbij dien je er van uit te gaan dat er alleen slimme zetten zijn gedaan (voor zover die bestaan), en nog gedaan gaan worden; er zijn althans geen fouten gemaakt. Er is hierdoor maar één echte oplossing voor de cache locatie. Heb je er meerdere, speel dan nog even verder.
  • Welke locatie is de 2e zet (de 1e zet van de 2e speler) geweest? Dit is punt A.
  • Waar zal, met het huidige tussenstand, deze speler zijn 3e zet gaan plaatsen? Dat is punt B.
  • Wat zijn de zetten van de eerste speler geweest, en in welke volgorde? C, D en E zijn de respectievelijke nummers (in de 1e kolom van bovenstaande tabel) van deze punten.
 7. F = (C*D/E).
 8. De cache bevindt zich in het verlengde van de lijn van A naar B, op een afstand van B die F keer zo groot is als de afstand van A naar B.
 9. Voorin het logboek staat een link naar een pagina met meer informatie over deze cache.
 10. Plaats de cache zo onzichtbaar terug als je deze gevonden hebt.
 11. Log je bezoek, maar schrijf niets in de log wat op de locatie kan duiden. Anders moet ik helaas de log weer verwijderen.
Veel succes! Mocht je echt helemaal vast zitten, of de coördinaten willen verifiëren voordat je "gaat graven", dan kan je me mailen.
 1. Read this description carefully before you start; read between the lines. Some directions are crypic; everything has a meaning. If you don't like riddles, don't try this cache. Experience learns that this cache takes quite some time to solve.
 2. Visit the coordinates listed in the table above (in whatever order suits you best; the order is irrelevant; a map might help).
 3. Look well around you on all locations, write down what you see or take photographs. Don't look too far from the locations; the coordinates are well chosen and marked. Do you see the similarities and the differences between the references? It might help to take a look at 51°26.054, 5°28.441.
 4. Before you have visited all points, you can not answer the riddle. If you miss the clue at some point, just go on; you might understand it afterwards. Not everywhere you will spot something relevant. Don't tresspass. Wet feet are not part of the game.
 5. Use all directions/hints and think well. Do you see the game? Some locations are moves. However, there is one "ambiguous" move; but that will become clear during the next step, when you figure out who has started.
 6. Now, you have the intermediate score. To retrieve the location of the cache, you must answer a number of questions. The answers are not found "in the field", but have to be figured out from the intermediate score. Only smart moves have been made (as far as those exist), and will be made; at least, no mistakes have been made. There is only one real solution. If you find more than one, keep playing.
  • Which location was the 2nd move (1st move of the 2nd player)? This is point A.
  • Where, with the current score, this player will place its 3rd move? That is point B.
  • What were the moves of the first player, and in which order? C, D and E are the respective numbers (in the 1st column of the table above) of these points.
 7. F = (C*D/E).
 8. The cache itself is on the extension of the line form A to B, at a distance from B that equals F times the distance from A to B.
 9. In the front cover of the logbook, a link is written to a page with background information about this cache.
 10. Put back the cache equally invisible as you found it.
 11. Log your visit, but don't write anything in the log that could reveal the location of the cache. Otherwise, I will have to delete your log.
Good luck! In case you are completely stuck, or if you want to check the co-ordinates before you "start digging", you can send me an email.


Additional Hints (Decrypt)

1) Re ubrsg abbvg rra ireyvrmre gr mvwa, jvr bbx jnne ortvag. 2) Ovw fgnc ivws: mbynat wr urg avrg jrrg vf urg gbgnny ina qr mrggra rraraivwsgvtqhvmraqmriraubaqreqmriraraivwsgvt xbzzn ahy; qnnean jng zvaqre. 3) Pnpur: re baqre. 1) Abobql fubhyq ybbfr, jubrire fgnegf jurerrire. 2) Ng fgrc svir: nf ybat nf lbh qba'g xabj vg, gur gbgny bs gur zbirf vf svsglbargubhfnaqfrirauhaqerqqsvsglfrira cbvag mreb; nsgrejneqf, vg'f yrff. 3) Pnpur: haqrearngu.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)