Skip to content

Rudeskov Murder Mystery Mystery Cache

This cache has been archived.

DK-Kronborg: Tak til ksuh for at hjælpe med at indsamle de sørgelige rester.

More
Hidden : 07/17/2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Bemærk at koordinatet ikke peger på cachen
Please remark that the coordinate do not point at the cache

RUDESKOV MURDER MYSTERY

Her er det dig, der er detektiven.

En lørdag formiddag ringer din telefon. Det havde været en hård nat sammen med kollegaerne, så det tager sin tid, inden du når at svare.
Du vågner dog hurtigt op, da det er din chef, der er i den anden ende. Han fortæller dig, at Cirkusdirektør Rumle er fundet død i sin seng.
Politiet er allerede på stedet og har foretaget afhørringer af alle de ansatte i Cirkus Bumle.
Alt tyder på, at Direktør Rumle ikke er død af naturlige årsager, men helt præcist hvad der er foregået kan ikke klarlægges. Man er dog overbevist om, at der er foregået en forbrydelse, og at gerningsmanden har gjort et godt stykke arbejde med at sløre sine spor.

Din chef mener, at du, med din erfaring fra lignende sager, vil være den rette til at knække nøden og klarlægge begivenhedernes gang omkring forbrydelsen.

Du tager et hurtigt bad og kaster en kop kaffe i halsen, inden du begiver dig afsted mod Cirkus Bumle.

Du ankommer til Cirkus Bumle og går en tur rundt imellem telte og vogne og fornemmer hurtigt en mærkelig stemning af frustration og lettelse.

Undrende over den mærkelige stemning begiver du dig til Direktør Rumles vogn, hvor du efter et stykke tid bliver endnu mere forvirret. Du er simpelthen overbevist om, at det ikke er her, at Direktør Rumle er blevet dræbt.

Din chef kontakter dig igen, og på baggrund af de første afhørringer beder han dig koncentrere din efterforskning omkring følgende personer.

 • Castus Dolcus - Knivkaster, har været med i Cirkus Bumle i en lang årrække. Nogle siger, at grunden, til at han ikke er rejst, er, at Direktør Rumle skylder ham flere års løn.
 • Cookie Bøthen - Klovn, virker umiddelbart meget fjollet, men når man kommer under facaden, kan man fornemme en meget trist og indadvendt person. Det er som om, at han bærer på en hemmelighed eller en personlig tragedie.
 • Jah Della Mah - Oversavet Dame, har mange år haft et mere eller mindre officielt forhold til den fraskilte cirkusdirektør. De gik dog fra hinanden sidste år og har stort set ikke udvekslet et ord siden.
 • Yassir Bum - Kanon Konge, nyankommet artist i Cirkus Bumle, var blevet fyret fra sin tidligere arbejdsplads, og han havde tilbudt sig til spotpris til Cirkus Bumle. Er kendt for at trække et spor af uforklarlige hændelser i sit kølvand.
 • Cee Poh May - Cirkus Prinsesse, har været med i Cirkus Bumle i et par år som akrobat, men efter at hun overtog pladsen i Rumles cirkusvogn efter Jah Della Mah, blev hun forfremmet til cirkus prinsesse. Efter forfremmelsen føler hun sig hævet over alle andre i Cirkus Bumle, og flere har udtalt, at hun har nævnt,  at hun en dag vil blive direktør i Cirkus Bumle.
Desværre er liget allerede blevet kørt væk, så du må afvente svar fra retsmedicinerne, inden du kan få at vide, hvad dødsårsagen er, men der er mistanke om, at én af disse ting er mordvåbnet
 • Kniv - Kan bruges til mange fornuftige ting, men med de forkerte intentioner er kniven et meget effektivt våben.
 • Ballon - En ballon er ikke bare et harmløst stykke latex, for i hænderne på den rette person, kan den hurtigt forvandles til et dræbende våben. Det er før set, at folk har fået blæst en ballon op i halsen, hvorefter de er blevet kvalt.
  Større balloner kan trækkes ned over hovedet på folk, hvorefter samme resultat opstår.
 • Pusterør - Et meget benyttet våben i Afrika og i Mellemamerika, ved at affyre giftpile kan man hurtigt og lydløst nedlægge sit bytte.
 • YakYak - Er en meget giftig plante, som stammer fra Asien. Selv mindre doser af planten kan hæmme åndedrættet og er meget svær at spore.
 • Stegepande - Et fantastisk redskab til at tilberede diverse madretter, desværre også et fantastisk slagvåben (der er noget om, at de fleste ulykker sker i køkkenet)
Din opgave er nu at samle beviser på de forskellige steder for at løse mordmysteriet. Dette vil ikke være nogen let opgave, og du bliver nødt til at besøge alle 5 gerningssteder for at få afdækket motiver, beviser og andre informationer, som kan lede dig i den rigtige retning.

Held og lykke detektiv

Gerningssteder

Sporene vil være gemt i de 5 caches, som er kaldt gerningssteder. Hver cache er en selvstændig cache og kan logges som dette.

Du behøver ikke at finde cacherne i nogen speciel rækkefølge for at løse mysteriet.

Når du har løst mordmysteriet, så kan du ved at kombinere den mistænkte, mordvåbnet og gerningsstedet finde det endelige koordinat.


Hvis det er
Castus Dolcus:
55n 50.4xx

Hvis det er
Cookie Bøthen:
55n 50.1xx

Hvis det er
Jah Della Mah:
55n 50.2xx

Hvis det er
Yassir Bum:
55n 50.9xx

Hvis det er
Cee Poh May:
55n 50.6xx

Hvis der er
Kniven:
012e 28.4xx

Hvis det er
Ballonen:
012e 28.0xx

Hvis det er
Pusterøret:
012e 28.9xx

Hvis det er
YakYak:
012e 27.9xx

Hvis det er
Stegepanden:
012e 27.8xx

Hvis det er
Direktør Rumles vogn:
55n xx.x88
012e xx.x01

Hvis det er
Toiletvognen:
55e xx.x76
012e xx.x47

Hvis det er
Manegen:
55n xx.x05
012e xx.x69

Hvis det er
Hestestalden:
55n xx.x17
012e xx.x80

Hvis det er
Madvognen:
55n xx.x36
012e xx.x22


RUDESKOV MURDER MYSTERY


Here you are the detective.

A Saturday morning your phone rings. It had been a hard night out with your colleagues, so it takes some time before you answer the phone.
However, you wake up fast when you find out that it is the inspector who tells you that Circus manager Rumble has been found dead in his bed.
The police is already at the scene and have made interviews with all the employees at Circus Bumble.
Everything indicates that Rumble did not die of natural causes, but what exactly has been going on is not clear. However, the police are convinced that a crime has been committed and that the murderer has done a good job in blurring his traces.

The inspector is of the opinion that you, with your experience from similar cases, are the right one to solve the mystery and to elucidate the incident.

You take a quick shower and a quick cup of coffee before going to Circus Bumble.

You arrive at Circus Bumble and walk around between the tents and caravans and you quickly sense a strange mood of frustration and relief.

Wondering about the strange mood you go to Circus manager Rumble’s caravan, where you, after a while, becomes even more confused. You are absolutely certain that he wasn’t killed in here.

The inspector contacts you again, and on the basis of the first interviews he asks you to concentrate your investigation around the following persons.

 • Castus Dolcus – performs with throwing knifes. Has been in Circus Bumble for many years. Some says that the reason why he has not left is because Rumble owes him several years of pay.
 • Cookie Tin – clown. Seems at first very silly, but when you get beneath his facade you sense a very sad and withdrawn person. It is as if carries around a secret or a personal tragedy.
 • Jah Della Mah – the sawed over lady. Has in many years had a more or less official relationship with the divorced circus manager. However, they split up last year and have hardly spoken a word since.
 • Yassir bum – canon king, newly arrived at Circus Bumble. Was fired from his former job, and has offered himself to Circus Bumble at a very low price. Is known for a leaving behind him a trace of unexplainable events.
 • Cee Poh May – the Circus Princess. Has been part of Circus Bumble a couple of years as an acrobat, but after she took over the place from Jah Della Mah in Rumble’s caravan, she was promoted to circus princess. After the promotion she feels superior to anyone else in Circus Bumble, and several says that she has said that one day she will become the manager of Circus Bumble.
Unfortunately, the body has already been taken away, so you will have to wait for the results of the coroner’s investigations before knowing what is the cause of dead, but there is suspicion that one of the below things is the murder weapon.
 • Knife – can be used for many sensible things, but with the wrong intensions, the knife is a very efficient weapon
 • Balloon – a balloon is not just a harmless peace of latex, because in the hands of the right person it can quickly turn into a lethal weapon. It has been seen before that persons have had a balloon blown up in the inside of their throats, after which the have suffocated.
  Larger balloons can be pulled down over the head of a person also with suffocation as the result
 • Blowpipe – a very much used weapon in Africa and Central America. By blowing poisoned arrows one can quickly and silently kill your victim.
 • YakYak – a very poisonous plant coming from Asia. Even small doses of the plant can obstruct breathing and it is very difficult to trace
 • Frying pan - A fantastic tool for preparing various dishes, but unfortunately also an efficient striking weapon (isn’t there something about that most accidents happen in the kitchen)
Your task now is to collect evidence on the various locations in order to solve the murder mystery. This will not be an easy task, and you will have to visit all 5 locations to find the motifs, evidence and other peaces of information that can lead you into the right direction.

Good look detective

Crime scenes
 • Circus Manager Rumble’s caravan - GCJXY0
 • The sanitary caravan - GCJXY2
 • The circus ring - GCJXY4
 • The horse stables - GCJXY5
 • The dining caravan - GCJXXZ
The traces and evidence will be hidden in the 5 caches which have been named after crime scenes. Each cache is an independent cache and can be logged as such.

You do not need to find the caches in any specific order to solve the mystery

When you have solved the murder mystery, you can by combining the suspect, the murder weapon and the crime scene find the final coordinate.

If it is
Castus Dolcus:
55n 50.4xx

If it is
Cookie Tin:
55n 50.1xx

If it is
Jah Della Mah:
55n 50.2xx

If it is
Yassir Bum:
55n 50.9xx

If it is
Cee Poh May:
55n 50.6xx

If it is
Knife:
012e 28.4xx

If it is
Balloon:
012e 28.0xx

If it is
Blowpipe:
012e 28.9xx

If it is
YakYak:
012e 27.9xx

If it is
Frying pan:
012e 27.8xx

If It is
Circus Manager Rumble's caravan:
55n xx.x88
012e xx.x01

If it is
The sanitary caravan:
55e xx.x76
012e xx.x47

If it is
The circus ring:
55n xx.x05
012e xx.x69

If it is
The horse stables:
55n xx.x17
012e xx.x80

If it is
The dining caravan:
55n xx.x36
012e xx.x22

Additional Hints (Decrypt)

[Dan] Vaqr v ra geæfgho
[Eng] Vafvqr n gerr fgho

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)