Skip to content

<

Batteries of Mangalsala

Hidden : 11/28/2004
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LAT: Daugavgrīvas krasta aizsardzības fortifikācijas sākot jau no 12.gs. cēlušas vāciešu, zviedru un krievu armijas. 1912. gadā tika uzsākta vairāku fortu būve Mangaļsalā un Bolderājā, kad uzcēla divus 254 mm lielgabalu fortus, sešus 152 mm lielgabalu fortus un trīs 138 mm lielgabalu fortus. Katrā no tiem uzstādīja 2 lielgabalus. Mangaļsalas fortifikācijas sistēma sastāv no vairākām daļām un tās atrodas samērā plašā teritorijā. Atsevišķas no tām šobrīd ir nepieejamas. Kopumā šis objekts ir jāvērtē kā unikāls, bet tajā pašā laikā - nekādā veidā neizmantots un nolaists vēstures piemineklis. Dažas no fortifikācijas sistēmas sastāvdaļām (īpaši – bezlapu periodā) ir redzamas no netālu esošā ceļa. Unikālais vēstures piemineklis nezinātājiem dabā ir grūti atrodams. Tā apkārtne un paši objekti nekādā veidā nav labiekārtoti. Faktiski – objekti ir arī apmeklētājiem bīstami. Par objektiem nav atrodama visaptveroša informācija ne dabā, ne arī interneta vietnēs. Nav pieejami gidu pakalpojumi. Atjaunošanas gadījumā tie varētu būt viens no spilgtākajiem šāda tipa objektiem Latvijā. Šis unikālais un neizmantotais objekts atrodas valsts galvaspilsētā. Ņemot vērā to, ka šajā apvidū ir vēl viens multicache, kas veltīts šo fortifikāciju visvecākajai daļai, viens traditional cache, kā arī to, lai aplūkotu visus fortifikāciju objektus, ir nepieciešams ilgs laiks un daļa no tiem nav pieejami, ceļojumā iekļauti mūsuprāt drošākie un interesantākie apskates objekti. Ceļš vedīs no Daugavas ietekas pa labo krastu un pa Mangaļsalas ielu ne visā tās garumā. Jāapbruņojas ar pacietību un kabatas lukturīti. Vasaras periodā lieti noderēs kāds līdzeklis pret insektiem.

Ceļojumu sāksim ar Ķeizara akmeņu aplūkošanu. Pašā Daugavas krastā betona karkasā ir iemūrēti divi laukakmeņi, kas uzstādīti par godu Krievijas imperatoram Aleksandram II (1818. – 1881.) un viņa troņmantniekam Nikolajam Aleksandrovičam (1843.-1865.), kuri devās aplūkot Daugavgrīvas cietoksni un Daugavas krasta stiprinājumus.
1.uzdevums: N 57° 03.770 E 024° 01.987 Gadi, kuros Imperators un viņa troņmantnieks apciemoja minētās vietas. Y1 – Imperators Aleksandrs II; Y2 – Troņmantnieks Nikolajs Aleksandrovičs. Ja atļauj laika apstākļi var pa molu aiziet līdz bākai, kur paveras lielisks skats uz Daugavas vārtiem, Daugavgrīvas bāku un Mangaļu pussalas piekrasti, kā arī garām peldošajiem kuģiem. Šeit ir ne tikai laba putnu vērošanas vieta, bet ziemā reizēm var redzēt arī kādu roni.

Turpinām ceļojumu gar Daugavas krastu virzienā pret straumi, līdz nonākam kuģu piestātnes palieku vietā, kur tika piegādāta munīcija un cita veida materiālie līdzekļi krasta aizsardzības baterijām. No bijušās piestātnes ir labi redzama Daugavgrīvas bāka pretējā krastā. Piestātnes koka konstrukcijas pirms vairākiem gadiem tika izpostītas vētras laikā un ir redzami tikai pāļu gali. Agrākos laikos pie piestātnes veda arī šaursliežu dzelzceļa līnija, kura tika nojaukta vēl 20 gs. 60 – tos gados.
2.uzdevums: N 57° 03.431 E 024°02.891 Cik dzelzsbetona konstrukcijas ir novietotas uz pāļiem ūdenī bijušās kuģu piestātnes vietā (vērtība A)?

Tālāk dodamies pa Mangaļsalas ielu un iegriežamies aplūkot bateriju G, kas sastāvēja no divu 152mm lielgabalu pozīcijām, kuras būvētas 1912. – 1914. g. Viena pozīcija ir stipri cietusi sprādzienā, otra gandrīz neskarta. Ja tuvojamies no bijušās piestātnes puses, skatāmies zem kājām, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem. Vēl pozīcijai var piekļūt no N 57.03.605, E 024.02.906 puses (nedaudz garāka, bet drošāka pastaiga).
3.uzdevums: N 57° 03.580 E 024°02.835 Cik koki diametrā virs 30cm aug neuzspridzinātās lielgabala pozīcijas atrašanās vietā (Vērtība B)?

Ejam pa Mangaļsalas ielu, līdz nogriežamies apskatīt bateriju E. Sešas 152mm lielgabalu pozīcijas savienotas vienā līnijā. No kreisās un labās puses izvietoti munīcijas uzglabāšanas pagrabi. Kreisais munīcijas uzglabāšanas pagrabs ir uzspridzināts. Ļaudis stāsta, ka divi karavīri II pasaules kara laikā to uzspridzinājuši kopā ar sevi. Pārējās būves ir labi saglabājušās un aplūkojamas.
4.uzdevums: N 57° 03.818 E 024°03.286 Cik lielgabala stiprinājuma enkurskrūves ir iestiprinātas lielgabala pozīcijas pamatā (Vērtība C)?

Dodamies tālāk pa Mangaļsalas ielu līdz nonākam pie uguns vadības forta. Te var aplūkot 19.gs. Krievijas militārās arhitektūras stilu un celtniecības īpatnības. Ieejam objektā pa kreisās puses ieeju un dodamies pa šauro koridoru taisni iekšā līdz galam, kur koridora eja nogriežas pa labi, bet pa kreisi atdalās ventilācijas šahta. Šeit būs nepieciešams arī lukturis.
5.uzdevums: N 57° 03.868 E 024°03.448
Cik ķieģeļu platumā ir izbūvēta minētā ventilācijas šahta (Vērtība D)?

Turpinām ceļojumu pa Mangaļsalas ielu, pa ceļam pievēršot uzmanību, cik daudz palicis no ielas bijušā bruģakmeņu seguma visā tās garumā (kas ar katru gadu paliek arvien mazāk), līdz nonākam pie pēdējā uzdevuma izpildes vietas. Četru 152mm lielgabalu F baterijas munīcijas noliktavas gandrīz tieši pie ceļa.
6.uzdevums: N 57° 04.070 E 024°04.222
Cik nišas (padziļinājumi sienā) ir šī objekta iekšpusē (Vērtība E)?

Un visbeidzot Vērtība F, kas ir Rīgas dibināšanas gads.
Kontrolsumma A+B+C+D+E= 47

Formulas gala koordināšu aprēķinu variantiem ir jāsakrīt:
a) N57° 04. (A+C+D+E+127) E 024°04. (Y1-B+E-F-134)
b) N57° 04. (Ax2+C+E+126) E 024°04. (Y2+B+D-F-134)
_________________________________________________________

ENG: Mangalsalas fortification over a long period of time has been built by German, Swedish and Russian armies. In the 1912 a number of forts were built in Mangalsala and Bolderaja. Two forts built for the 254mm cannons, six forts for the 152mm cannons and three forts for the 138mm cannons. In each of those two cannons were installed. Mangalsalas fortification system consists of several parts and is placed in relatively wide area. Some of them are inaccessible. Overall, this object should be viewed as unique, but at the same time - unused and unkempt historical monument. Some of the fortification system components (especially when trees are clear of leaves) is visible from the nearby road. The unique historical monument, however, is difficult to be found for people who are unaware of it. Its area and the objects themselves unkempt. In fact - forts are also dangerous to visitors. For these objects it’s very hard to find any information in nature, or internet. There are no guides. Rebuilt it could be one of the brightest objects of this type in Latvia. Such a unique and untapped subject can be found in the capital of the country. There is another multicache and a traditional cache dedicated to the oldest part of the fortification. Visiting all the object in the fortification would take a long time and some of them are inaccessible, therefore, in this route we’ve included the object that , in our opinion are the most secure and interesting. The route will lead you from the tight bank of Daugava to Mangalsala street (although not in it’s full length). You should arm yourself with lots of patience and a flashlight. In the summertime an insect repellent will also help.

We will start our journey with the object ‘Emperor stone’. On the bank of Daugava in a concrete carcass there are 2 stones that have been setup in the honour of the Russian Emperor Alexander II ( 1818.-1881) and his successor Nikolai Alexandrovich ( 1843.-1865.) who went to see the Daugavgrivas fortress and the mounts of the banks of Daugava.
Task 1: N 57° 03.770 E 024° 01.987 The year in which Alexander II and Nikolai Alexandrovic visited these places. Y1 – Emperor Alexander II; Y2 – His successor, Nikolai Alexandrovic. If the weather is nice and you have the time you can walk on the pier to the lighthous. An excellent view on the Gate of Daugava, Daugavgrivas lighthouse and Mangalsala peninsula. During summer it’s a great place to watch birds, during winter you can see seals, if you’re lucky.

Let’s continue our adventure in the direction of the banks of Daugava, against the stream til we are at the remains of the old ship dock. Here the ammunition and other materials were delivered for the forts. Also, from here you can clearly see the lighthouse of Daugavgriva on the opposite shore. The wooden constructions of the dock were damaged during a storm some years ago. There also used to be a railroad, leading to the dock but it has been dismantled since the 60’s.
Task 2: N 57° 03.431 E 024°02.891 How many concrete constructions are placed on the posts in the water in the place of the former dock? (value A)

Further on we are going down Mangalsala street and turn to see fort G which consisted of 152mm cannon positions that were built from 1912- 1914. One of the positions was destroyed during an explosion, the otheris almost intact. If walking ship dock side - be very careful and watch your steps. Walking through N 57.03.605, E 024.02.906 makes a longer but safer path.
Task 3: N 57° 03.580 E 024°02.835 How many trees are there above the 30cm in diameter intact cannon position? (value B)

Still walking down Mangalsala street to turn and see fort E. Six 152mm cannon positions in a line. Ammunition chambers are placed on the left and right. The left chamber is destroyed. People say that 2 soldiers blew it up along with themselves. The rest of the structures can be seen from the inside as they are in a good condition.
Task 4: N 57° 03.818 E 024°03.286 How many anchorscrews are in the foundation of the cannon? (value C)

Walking further down Mangalsala street to the fire fort. Here you can see the architecture of the russian military from the 19th century. Walking in the object from the left side to walk down the narrow corridor til the end where the corridor pathway turns right, but on the left side is a ventilation mine. Here you will need a flashlight.
Task 5: N 57° 03.868 E 024°03.448 How many bricks wide is the said ventilation mine? (value D)

To continue the journey down Mangalsala street we walk to the location of the last task. Four 152mm cannon ammunition storage, almost next to the street.
Task 6: N 57° 04.070 E 024°04.222 How many niches in the wall are inside in this object? (value E)

And finaly, (value F)- The year of the founding of Riga.

Checksum A+B+C+D+E= 47

Coordinates calculation of the formula can be solved in two way’s:
a) N57° 04. (A+C+D+E+127) E 024°04. (Y1-B+E-F-134)
b) N57° 04. (Ax2+C+E+126) E 024°04. (Y2+B+D-F-134)

Additional Hints (Decrypt)

LAT: Vrxšn, cvr yhxnf, hm "cynhxgn"
ENG: Vafvqr, arkg gb ungpu, ba gur "furys"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.