Skip to content

Tirsted Kirke - Lollands kirker Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej Gade

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen nu arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse eller manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
OBS
* Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl respons)

More
Hidden : 12/28/2004
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tirsted Chuch / Tirsted Kirche / Tirsted Kirke.


Tirsted Church - Tirsted Kirche - Tirsted kirke

Danish stamp with mural from Tirsted Church - Dänischer Stempel mit Wandbild von der Tirsted Kirche - Frimærke med kalkmaleri fra Tirsted kirke
Very Old Card

ENGLISH:

Descripten of the Tirsted Church and the area around the church.

The church will been open from The sun goes up and to the sun goes down.

Position

 • Tirsted Parish
 • Fuglse District
 • Maribo Deanery
 • Lolland-Falster Diocese
 • Region Sealand

The churchgrounds
Tirsted Church consists of choir, aisle and a west-facing tower from the age of romanesque.
The church is build of monk's stone.
Later a porch was added on the south side. This was restored in 1892.

The church and the village (Community-effect)
The church is outside the village itself and there are just a few houses in the immediate vicinity.
From the churchyard there is a view of the surrounding landscape. Particularly the view to Vejleby Church is very beautiful. Though to the north, the view is somewhat restricted by a hedgerow.

The Church in the landscape
The church and the village lies in a almost flat landscape north of the now reclamed Rødby Inlet.
Like Vejleby Church, Tirsted Church is near the earlier coast line, in close contact with the area around the inlet.
In contrast to Vejleby kirke, which primarily faces to the earlier water-territory, Tirsted Church faces mostly to the north to the Kristianssæde Manor and the big open fields in this area.

With its high church-building, the church can been seen from afar across the fields.
The view of the church's is are particularly strinking from the at north, but also from the east where it is seen in the open landscape.
The church can also been seen clearly from places in the south, west and north-west.

There is a beautiful scenic contact to the neighbouring church, Vejleby Church in the west.

Special characteristics
The special about this church, is the setting near the edge of the Rødby Inlet and its earlier proximity to the inlet.
The contact between Vejleby Church and Tirsted Church, is still very strong, and important to keep.

Another characteristica of the church is setting in the landscape is the view to the Kristianssæde Manor and the church's visibility from across big open fields against north.

History
Before Rødby Inlet was drained, after the big storm flood in 1872, it was possible to sail to Tirsted Church.
At that time Lolland (island where Tirsted Church lies) had very large wet-lands, where the malaria-mosquito thrived, with the problems belonging to that.
In the church you can find unique murals from the Middel Ages - To see the murals, click on this link and choose Tirsted in the searchfield.


Übersetzt von Englischem zum Deutschen durch Babel-Fish

DEUTSCH:

Descripten der Tirsted Kirche und der Bereich um die Kirche.

Der Kirchewille, der von der Sonne geöffnet gewesen wird, geht herauf und zur Sonne geht unten.

Position

 • Tirsted Gemeinde
 • Fuglse Bezirk
 • Maribo Deanery
 • Lolland-Falster Diözese
 • Region Seeland

Die churchgrounds

Tirsted Kirche besteht aus Chor, Gang und Aufsatz Westen-Einfassungen vom Alter von romanesque.
Die Kirche ist Bau des Steins des Mönchs.
Später wurde ein Portal auf der Südseite hinzugefügt. Dieses wurde 1892 wieder hergestellt.

Die Kirche und das Dorf (Gemeinschaft-Effekt)

Die Kirche ist außerhalb des Dorfs selbst und es gibt einige Häuser in der nächsten Umgebung gerecht. Vom Kirchhof gibt es eine Ansicht der umgebenden Landschaft.
Besonders ist die Ansicht zur Vejleby Kirche sehr schön. Zwar auf den Norden, wird die Ansicht ein wenig durch ein hedgerow eingeschränkt.

Die Kirche in der Landschaft

Die Kirche und die Dorflügen in einem fast flachen Landschaftsnorden von reclamed jetzt Rødby Eingang. Wie Vejleby Kirche ist Tirsted Kirche nahe der früheren Küstelinie, im nahen Kontakt mit dem Bereich um den Eingang.
Im Gegensatz zu Vejleby Kirche das hauptsächlich zur früheren Wasser-Gegend gegenüberstellt, fängt Tirsted Kirchegesichter meistens zum Norden zum Kristianssæde Manor und das grosse geöffnete in diesem Bereich auf.

Mit seinem hohen Kirche-Gebäude fängt die Kirchedose gesehen von fern herüber auf.
Die Ansicht der Kirche ist strinking besonders von am Norden, aber auch vom Osten, in dem es in die geöffnete Landschaft gesehen wird.
Die Kirchedose auch offenbar gesehen von den Plätzen im Süden, Westen und nordwestlich.

Es gibt einen schönen szenischen Kontakt zur benachbarten Kirche, Vejleby Kirche im Westen.

Spezielle Eigenschaften

Das spezielle über diese Kirche, ist die Einstellung nahe dem Rand des Rødby Eingangs und seiner früheren Nähe zum Eingang.
Der Kontakt zwischen Vejleby Kirche und Tirsted Kirche, ist noch sehr stark, und wichtig zu halten.

Ein anderes characteristica der Kirche stellt in die Landschaft ist die Ansicht zum Kristianssæde Manor ein und die Sicht der Kirche von über grossem geöffnetem fängt gegen Norden auf.

Geschichte

Bevor Rødby Eingang abgelassen wurde, nachdem die grosse Sturmflut 1872, es möglich war, um zur Tirsted Kirche zu segeln.
Zu dieser Zeit Lolland (wo Tirsted Kirche liegt), hatten sehr große Nassländer, in denen der Malaria-Moskito vorwärtskam, wenn die Probleme dem gehören.
In der Kirche können Sie einzigartige Wandbilder vom Middel Alter finden - um die Wandbilder zu sehen, diese - Verbindung an zu klicken und Tirsted im Suche fangen zu wählen.


DANSK:


Beskrivelse af Tirsted kirke og området omkring den:

Kirken er for det meste åben fra solopgang til solnedgang.
Hør evt hos præsten på tlf. 5460-8118

 

HUSK på hvis du går ind i kirken, det er et helligt sted for nogle, så du bør færdes der med respekt for dette.

Beliggenhed

 • Tirsted Sogn
 • Fuglse Herred
 • Maribo Provsti
 • Lolland-Falster Stift
 • Region Sjælland

 

Kirkeanlægget
Tirsted kirke består af kor, skib og vestvendt tårn fra romansk tid.
Kirken er i det hele opført af munkesten.
Senere er der opført et våbenhus i syd, der fornyedes i 1892.

Kirken og Landsbyen (Nærvirkning)
Kirken ligger uden for selve landsbyen og kun med et par enkelte huse i umiddelbar nærhed.
Fra kirkegården er der udsyn til områderne omkring kirken, hvor især udsynet til Vejleby kirke kan fremhæves.
Mod nord hæmmes udsynet dog noget af et levende hegn.

Kirken i Landskabet
Kirken og landsbyen ligger i et næsten fladt landskab nord for den nu inddæmmede Rødby Fjord.
Kirken er ligesom Vejleby kirke placeret nær ved den tidligere kystlinie, med tæt kontakt til områderne omkring fjorden.
I modsætning til Vejleby kirke, som primært vender sig mod det tidligere vandområde, vender Tirsted kirke sig mere mod nord, mod Herregården Kristianssæde og de store åbne marker i dette område.

Med sin høje kirkebygning, kan kirken ses langt over de flade marker.
Kirkens fjernvirkning er især markant fra nord, men også fra øst hvor den kan ses i et stort område.
Desuden kan kirken ses tydeligt i mindre områder mod syd, vest og nordvest.

Der er en flot landskabelig kontakt til Vejleby kirke i vest.

Særlige karakteristika
Det særlige ved denne kirke, er dens placering ved kanten af Rødby Fjorden og dens tidligere stærke kontakt til fjorden. Kontakten mellem Vejleby kirke og Tirsted kirke, er fortsat meget stærk, og er vigtig at fastholde.

En andet særligt forhold ved kirkens placering i landskabet, er kontakten til Herregården Kristianssæde, og kirkens store synlighed over de store åbne marker mod nord.

Historie
Før Rødby Fjord blev afvandet efter den store stormflod i 1872, kunne man sejle op til Tirsted Kirken.
Før afvandingen af Rødby Fjord , var Lolland et sted med store vådområder, hvor malariamyggen stortrivedes, med dertil hørende problemer.
I kirken findes der enestående kalkmalerier fra middelalderen - Se kalkmalerierne ved at klikke her og vælg Tirsted i søgefeltet.

Additional Hints (Decrypt)

[DK] Haqre qr tnzyr gntfgra [GB] Haqre gur byq ebbsvatf [D] Hagre qra nygra Qäpurea

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)